Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Dne 7. září 2017 proběhly na katedře historie naší fakulty státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací. Před komisi pod předsednictvím prof. Radka Fukaly předstoupili dvě doktorandky a dva doktorandi, kteří prezentovali a obhajovali výsledky své několikaleté práce.

Mgr. Iva Prošková se zabývala barokní zbožností ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách. Mgr. Martin Flosman zkoumal působení vojenských duchovních v čs. Zahraniční armádě v letech 1939–1945. Osobnosti Františka Thuna (1809– 1870), významného politika a podporovatele umění, se věnovala Mgr. Marcela Zemanová. Mgr. Michael Bechter ve své dizertaci řešil boj o českou otázku v revolučním roce 1848/49 a vnímání tohoto konfliktu veřejností v Německém spolku mimo Rakousko.

Věříme, že práce všech doktorandů budou brzy publikované.

Noví doktorandi budou slavnostně promováni dne 16. 11. 2017.