Sidebar

17
pro, po
26 Aktuality

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

OBD je systém na evidenci a zpracování publikační činnosti na naší univerzitě.

Správce OBD na FF UJEP - Mgr. Michaela Koumarová, michaela.koumarova@ujep.cz, tel. 475 286 409

1) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (2013-2016) - http://www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf

2) Předávání údajů do IS VaVaI - http://www.vyzkum.cz/storage/att/21BE166AE38CA071AD6B51251E2D193C/RIV16s0v2.pdf

doc Pokyny k vykazování v RIV

doc Tabulka záznamu do OBD

Číslo projektu: DF 12 P01 OVV 009
Začátek projektu: 03/2012
Konec projektu:12/2015
Příjemce: Národní památkový ústav a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně / Filozofická fakulta  

Oficiální stránky projektu

Aktuality

11. 4. 2013  byly spuštěny oficiální  stránky projektu Naki "Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech"
doc Zpráva o průběhu projektu 2012
pdf Příloha č. 1 - Milešov, ukázky st. zaměření
jpg Příloha č. 2 - 3D skenování, Radenov - reliéf sv. Šebestiána, náhled

Hlavní řešitelé

PhDr. Petr Hrubý, PhDr. Kamil Podroužek Ph.D., ing. Vladimír Brůna

Odborní garanti

PhDr. Petr Hrubý
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
Ing. Vladimír Brůna
PhDr. Vít Honys
Ing. arch. Milena Hauserová
Ing. Šimon Eismann
Mgr. Jakub Pátek
Mgr. Vilém Zábranský

Cíle řešení projektu

Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR.

Dílčí cíle:

 • U vybraných ohrožených památek podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů. Digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření, RTG analýza.
 • Na základě získaných zkušeností vytvoření metodik dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek.
 • Vytvoření databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, aktualizace údajů o technicko-stavebním stavu jednotlivých objektů.
 • Vytvoření příslušných datových sad ohrožených objektů památkového zájmu v technickém a metodickém rámci struktury stávajícího systém IISPP/GIS NPÚ. Jejich vizualizace vytvořením specializované mapy vybraných typů ohrožených památek, včetně typologie. On-line mapa bude aplikací pro prezentaci a další aktualizaci údajů.
 • Vytvoření specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin:
 • (Sakrální architektura, Lidová architektura, Městské domy, Drobné památky)
 • Mapa bude bude zřízena na centrálním mapovém serveru Národního památkového ústavu a bude otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.
 • Vytvoření rekonstrukční mapy krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use- land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel.
 • Realizace pilotního výstavního projektu „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“, který bude prezentovat dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součásti projektu „Milešov“ bude realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na středních a základních školách.

Kontakty

PhDr. Petr Hrubý -  hruby@usti.npu.cz
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. - kamil.podrouzek@ujep.cz
Ing. Vladimír Brůna – vladimír.bruna@ujep.cz
Bc. Gabriela Růžičková  - manažer projektu za UJEP – gabriela.ruzickova@ujep.cz
Bc. Antonín Kadlec – manažer projektu za NPÚ – kadlec@usti.npu.cz

Zásady studentské grantové soutěže

Formuláře

doc Průběžná/závěrečná zpráva studentského grantového projektu
doc Přihláška studentského grantového projektu
doc Žádost o změnu studentského projektu

Složení grantové komise

 • Doc. Hana BERGEROVÁ, Dr.
 • Mgr. Ivana HAVLÍNOVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Veronika JIČÍNSKÁ, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Kristina KAISEROVÁ, CSc.
 • Mgr. Hynek TIPPELT, Ph.D.
 • Mgr. David TOMÍČEK, Ph.D.
 • Doc. Martin VESELÝ, Ph.D.

Mgr. Michaela Koumarová - tajemnice komise, e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz

Vědecko-výzkumné granty

Recenzovaný odborný časopis (od r. 2010)

Vydavatel

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Na vydávání časopisu se podílí Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Periodicita

2x ročně

Náklad

500 ks

ISSN

0231-9349

Vedoucí redaktor

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Redakční rada

Předseda

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. města Prahy)

Členové

Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem)
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Katedra historie Filozofické fakulty UJEP)
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Katedra historie Filozofické fakulty UJEP)
Doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden)
Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Katedra historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice)
PhDr. Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Prof. PhDr. et ing. Jan Royt (Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Katedra historie Filozofické fakulty UJEP)
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (Katedra historie Filozofické fakulty UJEP)

Poslání časopisu

Ústecký sborník historický je odborný časopis pro dějiny severozápadních a severních Čech. Časopis je především koncipován jako regionální s možnými lokálními přesahy. Vzhledem k postavení regionu jsou dalšími tematickými okruhy česko-saské pohraničí, česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích. Cílem časopisu je přinášet kvalitní vědecké studie a odborné materiály k výše uvedeným tématům, stejně jako aktuální informace o historické práci.

Historie časopisu

První číslo Ústeckého sborníku historického bylo vydáno v roce 1966 a do roku 2005 vyšlo v Ústí nad Labem celkem čtrnáct svazků. Vydavatelsky se o ně staraly Archiv města Ústí nad Labem (dříve Státní okresní archiv Ústí nad Labem) a Muzeum města Ústí nad Labem (dříve Okresní vlastivědné muzeum Ústí nad Labem), od roku 2001 se na vydávání Ústeckého sborníku historického podílely také Ústav slovansko-germánských studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ústav humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 2010 je vydavatelem Ústeckého sborníku historického Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Ústecký sborník historický byl jedním z vůbec prvních odborných periodik v češtině, které se systematicky věnovaly regionálním dějinám severozápadních a severních Čech. Od samého počátku se na něm podílely přední osobnosti regionálního dějepisectví. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se stal i významným prostorem pro publikační činnost k českým dějinám, kde publikovali např. Eduard Maur, František Šmahel, Jan Havránek, Jiří Pešek nebo Jiří Kořalka. Z řady svazků všeobecného charakteru svým významem vybočují monotematické svazky, jako například svazek z roku 1968 věnovaný událostem v regionu na konci roku 1918 a tři svazky z let 2001-2004, které vyšly s podtitulem "Gotické umění a jeho historické souvislosti" a byly věnovány medievalistice severních a severozápadních Čech.

Pokyny pro autory

V časopise je možné publikovat v následujících rubrikách: studie, materiály, recenze, zprávy. Příspěvky v rubrice „studie" by neměly přesáhnout 50 normostran textu včetně poznámkového aparátu (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), příspěvky v rubrice „materiály" by měly mít max. 30 normostran, recenze max. 5 normostran a zprávy max. 3 normostrany. Přijímáme příspěvky v českém, německém a anglickém jazyce. Příspěvky do rubrik „studie" a „materiály" zasílejte s krátkým resumé a klíčovými slovy. Příspěvky mohou být doplněny obrazovými materiály, přičemž povinností autora je vypořádání jejich autorských práv.
V textu nepoužívejte dělení slov, poznámky uvádějte pod čarou.
Rukopisy zpracované v textovém editoru MS-Word nebo editoru kompatibilním s prostředím MS-Windows zasílejte v elektronické formě na e-mailovou adresu okurka@muzeumusti.cz nebo na paměťovém médiu na níže uvedenou adresu redakce.
Původní vědecké nebo přehledové stati podléhají nezávislému recenznímu řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky. Autoři jsou povinni zapracovat připomínky redakční rady a recenzentů do vlastního textu. Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit rukopisy, které recenzenti nedoporučí k tisku, případně další rukopisy, které nebudou shledány jako odborně způsobilé. U příspěvků určených k publikování provede redakce redakční úpravy a autor bude před publikováním vyzván k provedení autorských korektur.
Citační úzus Ústeckého sborníku historického

Adresa redakce

Muzeum města Ústí nad Labem
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Kontakt pro informace a dotazy

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. tel.: 475 210 937, e-mail: okurka@muzeumusti.cz

Ústecký sborník historický

Ústecký sborník historický

Ústecký sborník historický

Základní informace

Monumentorum Custos, časopis pro památky severozápadních Čech
Recenzovaný časopis (od 2009, tj. od vzniku).
Od 28.11.2014 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Periodicita: 1x ročně

Náklad: 300 ks

Formát: A4

Vedoucí redaktor: Mgr. Antonín Kadlec

Redakční rada:

 • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UK Praha)
 • Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UK Praha)
 • Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
 • Doc. ing. Michal Rykl, Ph.D. (zaměstnavatel: Fakulta architektury ČVUT Praha)
 • Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (zaměstnavatel: Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
 • PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (zaměstnavatel: Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
 • PhDr. Petr Hrubý (zaměstnavatel: Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
 • Mgr. Tomáš Brož (zaměstnavatel: Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
 • Mgr. Milan Sýkora (zaměstnavatel: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech)

ISSN: 1803-781X

Dokumenty k číslu 2015

pdf seznam autorů
pdf abstrakty
pdf obsah

Poslání časopisu

Časopis Monumentorum Custos – časopis pro památky severozápadních Čech (dále jen MC) vznikl za účelem předávání informací o památkovém fondu odborné veřejnosti, a to právě prostřednictvím odborného periodika, které na území Ústeckého kraje dosud chybělo. Časopis je koncipován jako regionální, a to především pro Ústecký kraj s možnými lokálními přesahy. Cílem časopisu je přinášet a prezentovat výsledky výzkumných záměrů, které jsou zaměřeny na památkový fond a vznikají na území Ústeckého kraje, zároveň mám časopis přinášet aktuální a detailní informace o památkovém fondu a jeho historické a kulturním kontextu na daném území. Časopis se nezaměřuje pouze na jednotlivé památky (např. budovy, hrady, zámky, sochy, obrazy…), ale jeho cílem je přinášet také informace o plošně chráněných památkových územích. Časopis má zároveň působit i osvětově a ukazovat zdařilé či nezdařilé přístupy k ochraně památkového fondu.

Vznik časopisu

MC vznikl v roce 2009. Zakládajícími členy byla Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem a Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

Pokyny pro autory

V časopise je možné publikovat v následujících hlavních rubrikách: studie, materiálie – tyto příspěvky tvoří zásadní podíl v časopise a jsou recenzované; další publikování umožňují vedlejší rubriky: zahrady; zaniklé památky; obnovy památek; městské památkové rezervace a zóny; hrady a zámky; semináře; konference a akce.

Nároky na studie a materiálie jsou následující:

1. studie musí mít poznámkový aparát, nikoli citace v textu, a to dle citačních norem Českého časopisu historického, rozsah studie: min. 10, max. 20 normostran, přičemž redakci (redakční radě) je přiznáno právo přistupovat k obsahu a formě studií individuálně, studie musí mít anglické resumé (autor je povinný dodat český podklad resumé); obrazová příloha je u studií následující: 1 stránka = 1 obrázek/fotografie. Povinností autora je vypořádání autorských práv k fotografiím, a to včetně povolení k publikování snímaného objektu, tyto záležitosti doloží písemně redakci po odsouhlasení textu k tisku.

2. materiálie musí mít poznámkový aparát (stejně jako u studií dle vzoru ČČH), materiále musí mít min. 3, max. 10 normostran, stejně jako u studií si redakce vyhrazuje právo přistupovat k obsahu a formě materiálií individuálně, materiálie musí mít anglické resumé (autor je povinný dodat český podklad resumé); obrazová příloha: viz požadavky u studií.

Další obecné zásady

Rukopisy je nutno odevzdat ve dvou vytištěných exemplářích (pro recenzenty) a v elektronické formě na paměťovém médiu, případně elektronickou poštou (a to v běžných formátech, např. .doc, .txt, .rtf), a to včetně obrazových podkladů, obrazová dokumentace může být v elektronické (běžné formáty, např. .tif, .jpg, .pdf, a to v dostatečné kvalitě DPI) i analogové podobě. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout nekvalitní obrazovou dokumentaci. Text rukopisu nesmí podléhat žádnému automatickému formátování odstavců či nadpisů textových editorů. Součástí rukopisu musí být popisky obrazové dokumentace, a to včetně řádného očíslování.

Přijetí rukopisů

Do MC jsou zařazovány redakční radou a odbornými recenzenty rukopisy, které splňují výše uvedená kritéria a je možné je zařadit do příslušných rubrik. Zároveň je nutné, aby rukopisy přinášely nové poznatky v oboru, popisovaly aktuální témata, přinášely nové názory či byly metodickými pracemi. Autoři jsou povinni zapracovat připomínky redakční rady a recenzentů do vlastního textu. Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit rukopisy studií a materiálií, které recenzenti nedoporučí k tisku, případně další rukopisy, které nebudou shledány jako odborně způsobilé.

Recenzní řízení

Rukopisy, které aspirují na to být zařazeny do rubrik studie a materiálie podléhají recenznímu řízení, tj. ke každému rukopisu musí být vypracovány dva nezávislé posudky (recenzent není v pracovně-právním vztahu k vydavateli, zároveň není členem redakční rady časopisu). O výběru nezávislých recenzentů k jednotlivým rukopisům rozhoduje redakční rada. Po vypracování dvou nezávislých posudků jsou připomínky autory zapracovány do rukopisu, případně je rukopis nedoporučen k tisku a redakční rada jej odmítne. Recenzní řízení probíhá anonymně, tj. recenzenti neznají totožnost autora, rukopis je recenzentům doručován pod kódovým označením.

Autorské korektury

Korektury jsou zasílány autorům písemně, a to po provedení konečné typografické a grafické úpravy. Autoři jsou povinni provádět vlastní korektury písemně do zaslaných textů (stránková korektura), jiná forma autorské korektury není možná.

Osobní údaje

Uveďte přesnou adresu bydliště, případně doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Stejné údaje poskytněte o všech svých případných spoluautorech a autorech ilustrací, u spoluautorů a autorů ilustrací je nutný písemný souhlas s publikováním.

Adresa redakce, doručovací adresa:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Filozofická fakulta
Redakce časopisu Monumentorum Custos
Mgr. Antonín Kadlec
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Kontakt pro informace a dotazy:

Mgr. Antonín Kadlec, tel.: 773 782 831, email: kadlec.antonin@email.cz

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer