Sidebar

19
říj,
42 Aktuality

 Charakteristika oboru:  Studijní obor je určen především pro absolventy jednooborového či dvouoborového bakalářského studia realizovaného ve SP Historické vědy (např. obory Historie, Kulturní historie, Archivnictví a spisová služba apod.).  V rámci studijního plánu oboru prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy v oblasti historické vědy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání kvalitních předpokladů pro budoucí odbornou práci. Druhý stupeň vysokoškolského studia studijního oboru Historie má tak především za úkol připravit studenta pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a pro vlastní tvůrčí práci při poznávání historické problematiky. Poznání dějinného vývoje a jeho principů, které je základním východiskem pro absolvování prvního cyklu vysokoškolského studia, je zde uplatněno především jako doplňující a prohlubující okruh, v jehož rámci je studenta směřován k vybraným problémům té etapy dějin, k níž se váže pozornost studenta prostřednictvím zvoleného tématu kvalifikační práce (Vybrané problémy starších /novějších dějin).

Vlastní těžiště navazujícího studijního cyklu je směřováno především k hlubšímu poznání vývoje a specifik jednotlivých pomocných věd historických, dále k osvojení si komplexní představy o genezi historiografického bádání a vývoji české i světové historické vědy (zejm. kurz Historiografie I a II). Podstatný význam má pak segment studijního oboru, který se zaměřuje na zevrubnou prezentaci zejména novějších postupů a metod historické práce (zejm. kurz Metody a postupy historické práce I - III ). Toto ústřední spektrum pak doplňují prakticky orientované kurzy, které povedou studenta nejen k tvůrčímu uplatňování teoreticky nabytých vědomostí, ale umocní i konkrétní zkušenosti studenta se spektrem služeb a působností a rolí odborných institucí zaměřených na historický výzkum a kulturní dědictví obecněji. Student dokáže jejich služeb nejen hodnotným způsobem využít pro svou badatelskou činnost, ale má dobré předpoklady pro práci v nich (archivy, muzea, badatelsky orientovaná pracoviště aj.).

Struktura kreditních bodů - studijní plán A14 (struktura kreditních bodů):
    - Povinné kurzy: 92 kb.
    - Povinně volitelné kurzy: 28 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

 • Organizace studia a studijní povinnosti: Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční v pátek a v sobotu vždy jednou za 14 dní. Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
 • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
 • Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Studijní obory realizované v kombinované formě

Studijní portál - MOODLE

Aktuální informace na zimní semestr akademického roku 2018/2019

Bc. studium

 

NMgr. studium

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

 • KHI/R401 Dějiny středověku II
 • KHI/R403 Dějiny novověku II
 • KHI/R405 Moderní dějiny II
 • KHI/R431 Pomocné vědy historické II
 • KHI/R411 Úvod do studia historie II

1) Přihlášení na zkoušku

 • Splnění zkoušek je nutno domluvit s níže uvedenými garanty a vyučujícími předmětů.
 • Student si zapisuje zkoušky v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu a lze je nalézt v samostatném segmentu.

2) Zápis výsledků zkoušek (formulář a IS Stag)

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení - doc Rozdílové zkoušky)

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek, kódů a zkoušejících:

KHI/R401 Dějiny středověku II *
- obecné dějiny - doc. PhDr. V. Drška, Ph.D
- české dějiny - doc. PhDr. M. Hrubá, Ph.D., Mgr. V. Zábranský, Ph.D.

KHI/R403 Dějiny novověku II *
- obecné dějiny - doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc.
- české dějiny - doc. PhDr. J. Englová, CSc., Mgr. S. Musilová

KHI/R405 Moderní dějiny II *
- obecné dějiny - doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D., PhDr. A. Šerberová, CSc.
- české dějiny - PhDr. J. Rokoský, Ph.D., Mgr. M. Tichý

KHI/R431 Pomocné vědy historické II - doc. PhDr. L. Sulitková, CSc., PhDr. J. Mareš, Ph.D., Mgr. M. Myšička

KHI/R411 Úvod do studia historie II - doc. PhDr. T. Velímský, CSc., Mgr. D. Tomíček, Ph.D.

* Splnění rozdílových zkoušek KHI/R401, R403, R405 spočívá v realizaci dvou dílčích zkoušek (z obecných a českých dějin daného období). Do formuláře zapisují oba zkoušející nejprve výsledek dílčí zkoušky, druhý zkoušející poté zapisuje též výsledek celkový. V pořadí druhý zkoušející zaznamenává pod hlavním  kódem celkový výsledek též do IS Stag.

3) Zápis předmětů jako povinně volitelné kurzy

Pro úspěšné vykonání výše uvedených zkoušek je vhodné (nikoliv nutné) absolvovat konkrétní předměty i v jejich řádné výuce (přednášky, semináře). V případě, že se student rozhodne pro toto úplné řešení, je možné výše zmíněné předměty zapsat jako povinně volitelný kurz (zakončený zápočtem), a to pod níže uvedenými kódy. (Upozorňujeme, že kódy předmětů v LS semestru se z důvodu odlišné dotace kreditních bodů a zakončení odlišují.)

Dějiny středověku:
•    KHI/0400A - Dějiny českého středověku I (ZS)
•    KHI/R401A - Dějiny českého středověku II (LS)
•    KHI/0400B- Obecné dějiny středověku I (ZS)
•    KHI/R401B - Obecné dějiny středověku II (LS)

Dějiny novověku:
•    KHI/0402A - Dějiny českého novověku I (ZS)
•    KHIR403A - Dějiny českého novověku II (LS)
•    KHI/0402B - Obecné dějiny novověku I (ZS)
•    KHI/R403B - Obecné dějiny novověku II (LS)

Moderní dějiny:
•    KHI/0404A - Moderní dějiny I A - ZS (Dějiny Československa I)
•    KHI/R405A - Moderní dějiny II A (PVK) - LS  (Dějiny Československa II)
•    KHI/0404B - Moderní dějiny I B (PVK) - ZS
•    KHI/R405B - Moderní dějiny II B (PVK) - LS

Pomocné vědy historické:
•    KHI/R435 - Pomocné vědy historické (PVK)

Úvod do studia historie:
•    KHI/0410- Úvod do studia historie I (ZS)
•    KHI/R411B - Úvod do studia historie II (LS)

Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Pokyny vedoucí katedry historie ke zpracování závěrečných prací

Uvedené pokyny vedoucí katedry jsou platné od akademického roku 2014/2015. Vztahují se na všechny studentky a studenty, kteří si bakalářskou či magisterskou práci zadávají na katedře historie.

Formuláře ke stažení

 

 

Charakteristika oboru a profil absolventa: Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v  kombinované formě studia. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online.
Samotná výuka se soustředí na společensky vysoce aktuální problematiku spisové služby a na všechny problémové okruhy archivnictví neboli archivistiky jako specifické vědní discipliny (vývoj archivů a jejich institucionalizaci, archivní teorii a metodiku, ochranu archiválií a archivní legislativu, archivní informatiku včetně propagace archivů, jejich publikační a osvětovou činnost, na archivní techniku a vzdělávání archivářů, vše v evropském kontextu). Počítá se rovněž s účastí zahraničních lektorů. Kromě specializované odbornosti bude kladen velký důraz na získání komunikačních dovedností a samostatnou práci se zahraniční odbornou literaturou.

Struktura kreditních bodů: 

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 146 kb. (včetně Něm. jazyka se zaměřením na arch. a spisovou službu I a II)
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Jazykové kurzy: 6 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

Organizace studia a studijní povinnosti:
Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG.  
Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie.  
 
Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Cizí jazyky: studenti absolvují kurz FJC/K214 a FJC/K215 Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví I a II (kurz je nasazen jako součást povinných kurzů). K tomu přidávají další jazyk dle nabídky Jazykového centra FF - angličtinu, ruštinu, latinu (po domluvě s vedoucím JC FF Mgr. Martinem Škvárou - martin.skvara@ujep.cz lze realizovat též francouzštinu, italštinu či španělštinu). Student absolvuje tuto drouhou zkoušky v nižší úrovni B.

Praxe v archivu / spisovně: Realizuje se po domluvě s PaedDr. Petrem Rakem, Ph.D.

Výuka se soustředí na společensky vysoce aktuální problematiku spisové služby a na všechny problémové okruhy archivnictví neboli archivistiky jako specifické vědní discipliny (vývoj archivů a jejich institucionalizaci, archivní teorii a metodiku, ochranu archiválií a archivní legislativu, archivní informatiku včetně propagace archivů, jejich publikační a osvětovou činnost, na archivní techniku a vzdělávání archivářů, vše v evropském kontextu). Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v prezenční a kombinované formě studia. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je v průběhu studia rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online.
 
Profil absolventa: Absolvent bakalářského studia oboru Archivnictví a spisová služba se bude hlouběji orientovat v metodologických a metodických problémech oboru archivnictví a spisové služby v širších historických souvislostech, ovšem s hlavním zřetelem na novověké období. Získá přehled ve specifické problematice správy písemností (spisová služba neboli „records management“) a registratur současných institucí a úřadů jako tvůrců spisového a potenciálně také archivního materiálu, a to vše v evropském kontextu. Půjde tedy o pochopení změněného paradigmatu doby ve smyslu masového nástupu elektronických písemností a tedy osvojení si znalostí, jak s nimi nakládat nejen v běžném úředním styku, ale také jak zajistit jejich plnohodnotnou archivaci. Absolvent tím, že si osvojí různé modely praktické aplikace teoretických poznatků, bude schopen pružně reagovat na aktuální společenské potřeby nejen vlastního úřadování, ale zároveň výběru dat a technického zabezpečení důležité dokumentace pro budoucí generace jako součásti národního kulturního dědictví. 
Nabyté vzdělání může absolvent vhodně uplatnit jak v nejrůznějších archivech (správních i dalších typů), tak v dalších paměťových institucích (knihovny, muzea, galerie, dokumenty pracoviště ad.). Znalosti právního a správního vývoje mu rovněž umožní zaměstnání ve správních institucích různých typů a úrovní. Měl by mít rovněž předpoklady pracovat v různých „think-tank“ institucích, připravujících kvalifikované podklady pro decizní orgány. Důraz na evropský kontext a znalosti jazyků by měly absolventům umožnit i profesní mobilitu, především v rámci států Evropské unie. 
 
 
Struktura kreditních bodů (studijní plán A13)
 •     Povinné kurzy: 146 kb.
 •     Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
 •     Jazykové kurzy: 6 kb.
 •     Státní závěrečná zkouška: 0 kb.
 
Organizace studia a studijní povinnosti:
 • Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
 • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
 • Cizí jazyky: studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra FF UJEP angličtinu, francouzštinu italštinu, ruštinu, španělštinu. Součástí studijního plánu je dále povinný dvousemestrální kurz Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví).
 • Praxe: praxe probíhá  v rozsahu 10 prac. dní po dohodě s příslušným garantem na katedře historie/odd. archivnictví (Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.), a to na předem vybraném pracovišti pod dohledem smluveného tutora.  
 

Instrukce pro didaktickou část státní závěrečné zkoušky v těchto studijních programech a oborech:

 • Studijní program Historické vědy  - studijní obor: Učitelství pro SŠ (jednooborové), Učitelství pro SŠ (dvouoborové)
 • Studijní program Učitelství pro ZŠ - studijní obor Dějepis

Charakteristika části státní zkoušky – didaktika dějepisu:

 • V rámci státních závěrečných zkoušek prokáží posluchači své znalosti a dovednosti, které získali studiem v oboru didaktika dějepisu. Uvedená část zkouška prověří především schopnosti aplikovat studenta tyto poznatky v rovině pedagogické praxe.
 • Posluchač předloží dvě přípravy na dějepisnou vyučovací hodinu. Jedna příprava bude orientována na vybrané období, ze kterého bude student zkoušen v odborné části zkoušky, druhá na základě vlastní praxe (vypracuje během či po absolvování souvislé pedagogické praxe).
 • Příprava bude odevzdána formou přílohy k přihlášce ke státní závěrečné zkoušce z dějepisu spolu se seznamem literatury nejpozději 14 dní před konáním zkoušky. Pokud bude obsahovat prezentaci, příp. specifické výukové materiály (dokument), bude uložena na přiloženém CD, DVD.
 • Přípravy budou hodnoceny podle kritérií v přiloženém seznamu, a to formou splnil(a) – nesplnil(a).

 

Kritéria hodnocení (a doporučené rámcové body předložených příprav):

I. Tématický celek:
•    koncepce výuky tématického celku a místo předkládané hodiny v tomto celku
•    začlenění do ŠVP
•    kooperace, přesahy, klíčové kompetence,  průřezová témata.

II. Určení vyučovací hodiny: (tj. pro třídu, ročník...)

III. Téma:

IV. Cíle – na konci hodiny žáci...

V. Obsah učiva:

VI. Pomůcky:

VII. Metodický postup – způsob práce ve třídě:

VIII. Nejobtížnější pro žáky – uvědomění si možných rizik v průběhu hodiny:

IX. Výchovný aspekt:

X. Organizace vyučovací hodiny -  pracovní podmínky:

XI. Časový plán:

XII. Zdroje, východiska, odkazy – odborné (historiografické), metodické, didaktické – literární i další:

Doporučené zdroje:
•    www.rvp.cz
•    www.moderni-dejiny.cz
•    Zdeněk KALHOUS, Otto OBST: Školní didaktika. Praha 2002
•    Chris KYRIACOU: Klíčové dovednosti učitele. Praha 2004.
•    Marvin PASCH: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha1998.

          

Charakteristika oboru a profil absolventa: Obsah studijního oboru tvoří základní poučení o dějinném vývoji, metodologii oboru a pomocně vědných disciplínách, dějinách kultury, vědy a vzdělanosti. Student si k povinným kurzům volí specializované povinně volitelné kurzy dle svého zájmu i budoucího profesního a odborného  zaměření. Absolvent tohoto oboru má všeobecné základní znalosti z historických disciplín, které mu poskytují solidní základ pro navazující magisterské studium. Může navázat odborným studijním programem Historické vědy – obor Historie, zvolit si některou ze specializací v akreditovaném oboru Kulturně historická regionalistka či jednooborové studium Učitelství dějepisu pro SŠ. Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění, v odborných institucích – na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání, popř. muzeích či nadacích a spolcích, které jsou zaměřeny na popularizaci a prezentaci historie. Povolání může hledat např. i v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, administrativních funkcích obecních, městských či krajských  úřadů (referáty kultury, péče o kulturní dědictví).

Struktura kreditních bodů - studijní plán A12

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 140 kb.
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Jazykové kurzy: 12 kb.

Struktura kreditních bodů - studijní plán A14 (počátek studia od ak. roku 2015-2016 a výše)

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 138 kb.
- Cizí jazyk A, B: 4 kb.
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Specializační obor se zaměřením na vzdělávání / oborový: 10 kb. (dle volby studenta ve 3 ročníku studia)

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

Organizace studia a studijní povinnosti:

Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG.  

Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie.  

Exkurze A: Studenti mají možnost volby mezi nabízenými exkurzemi garantovanými jednotlivými pedagogy katedry historie, které jsou každoročně organizovány (nabízeny jsou domácí - finančně méně náročné; zahraniční - finančně náročnější). Pro studenta kombinovaného studia bude přednostně určena exkurze realizována v rámci jednoho z výukových bloků letního semestru. Pokud by student chtěl zvolit jinou exkurzní aktivitu z aktuální nabídky KHI, je nutno se předem domluvit s vedoucí katedry či s koordinátorem kombinovaného studia na KHI (J.Koumar).

Historický seminář: Studenti mají možnost výběru mezi paralelně běžícími semináři zaměřenými podle vědeckovýzkumné orientace pedagogů.

Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Cizí jazyky: studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu, španělštinu. Student absolvuje v průběhu studia dvě jazykové zkoušky úrovně A a B. Jazyk A i jazyk B je pro studenta povinný vždy po dobu jednoho či dvou semestrů (dle rozřazovacího testu - více informací naleznete v sekci Jazykové centrum). Jedním z jazyků, ze kterého student během studia skládá zkoušku, musí být němčina, druhým může být latina. Z jazyka A skládá student zkoušku na vyšší úrovni A a z jazyka B na nižší úrovni B. Jazyk B nesmí být shodný s jazykem studovaným na vyšší úrovni A

Encyklopedie, lexikony

Vševěd - http://www.vseved.cz/
Co to je? - http://coto.je/
Co je co? - http://www.cojeco.cz/
Encyclopaedia Britannica on-line - http://www.britannica.com/
Wikipedia - http://cs.wikipedia.org/
Mozek - http://www.mozek.cz/
Encyklopedie náboženství- www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz/encyklopedie.php
Encyklopedie panovníků - http://www.panovnici.kvalitne.cz/
Encyklopedie souhvězdí - http://andromeda.samotar.cz/
Encyklopedie města Brna - http://encyklopedie.brna.cz/
Velká encyklopedie EU - http://library.muni.cz/EU/html/start1.htm
Dějiny zemí Koruny české v datech http://www.libri.cz/databaze/dejiny/
Encyklopedii mostů - http://www.libri.cz/databaze/mosty/
Biografický slovník archivářů - http://www.libri.cz/databaze/archivari/
Slovník (24 jazyků) - http://slovnikonline.translatory.cz/

Historické instituce na internetu

Archivy

Česká archivní společnost - http://www.cesarch.cz/
Národní archiv - http://www.mvcr.cz/archivy/
Databáze archivních fondů - http://www.mvcr.cz/vozidla/peva/
SOA Zámrsk - http://www.vychodoceskearchivy.cz/
SOA Litoměřice - http://www.soalitomerice.cz/
SOA Třeboň - http://www.ceskearchivy.cz/
Archiv města Ústí nad Labem - http://www.mag-ul.cz/historie/archiv/archiv.htm

Muzea

Asociace muzeí - http://www.cz-museums.cz/
Rozcestník muzeí - http://muzea.startpage.cz/
Národního muzeum - http://www.nm.cz/
Národní technické muzeum - http://www.ntm.cz/
NTM - internetová škola - http://www.ntm.cz/skola/skola.html
Muzeum průmyslových železnic http://www.mpz.cz/
Vojenské historické muzeum - http://www.militarymuseum.cz/
Slovácké muzeum vUherském Hradišti - http://www.slovackemuzeum.cz/
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy - http://www.muzeumjilove.cz/
Regionální muzeum vKolíně - http://www.kolin.cz/muzeum/
Valašské muzeum vpřírodě - http://www.vmp.cz/
Skanzen Vysočina - http://www.pruvodce.com/vysocina/
Lidová architektura - http://www.lidova-architektura.cz/
Muzea na Slovensku - http://www.muzeum.sk/
Britské muzeum - http://www.thebritishmuseum.ac.uk/

Galerie

Národní galerie v Praze - http://www.ngprague.cz/
Louvre v Paříži - http://www.louvre.fr/louvrea.htm
Ermitáž - http://www.hermitagemuseum.org/
Národní galerie ve Washingtonu - http://www.nga.gov/
Národní galerie vLondýně - http://www.nationalgallery.org.uk/
Galerie Ufizzi Florencie - http://www.virtualuffizi.com/uffizi/
Kunsthistorisches museum Vídeň - http://www.khm.at/
Saská muzea v Drážďanec - http://www.skd-dresden.de/
Mnichovská Stará pinakotéka - http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/
Musejní ostrov v Berlíně - http://www.smb.spk-berlin.de/ http://www.museumsinsel-berlin.de/

Vědecké a pedagogické instituce

Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz/
Vysokoškolská pracoviště - http://www.vysokeskoly.cz/
ASUD - http://mujweb.cz/www/asud/

Historické časopisy na internetu

Dějiny a současnost - http://dejiny.nln.cz/
Historický obzor - http://obzor.hyperlink.cz/
Kuděj - http://www.scriptorium.cz/kudej/
Pamiatky a múzea - http://www.snm.sk/old/pamiatky/lista.htm
Umění - http://www.intimate.cz/umeni/
História on-line - http://www.historiarevue.sk/
Internetový magazín pro historickou geografii - http://klaudyan.psomart.cz/
Militaria - http://www.militaria.cz/
Sedliny a současnost - http://historie.quash.cz/
Zahraniční časopisy - http://www.history-journals.de/
Moderní vyučování - http://www.modernivyucovani.cz/
Časopis o historii od pravěku po středověk - http://www.boiohaemum.cz/
Čelem vzad - http://www.celemvzad.cz/
Historické časopisy ve světě - http://www.history-journals.de/

Historie na internetu

Historie obecná

Dějepis.com - http://www.dejepis.com/
Materiály zhistorie a filozofie - http://www.mravenec.cz/henry
Královská historie - http://sweb.cz/royal-history/

Pravěk

Stránky o české archeologii - http://www.archeologicke.misto.cz/
Katedra archeologie ZU - http://www.kar.zcu.cz/
Archeologie a památky on-line - http://geo-cz.com/online/
Občanské sdružení, Keltoi - http://www.keltoi.cz/
Becoming human - http://www.becominghuman.org/
Archeologický institut vArizoně - http://archnet.asu.edu/
Kde se vzalo Brno? - http://brno.hvezdarna.cz/
Archeoastronomie - http://www.eldar.cz/archeoas/

Egyptologie

Egyptologický ústav - http://egyptologie.ff.cuni.cz/
České národní egyptologické centrum - http://egypt.cuni.cz/
Starověký Egypt - http://www.staroveky-egypt.wz.cz/
Starověký Egypt - http://www.starovekyegypt.net/
Egyptica - http://egyptica.wz.cz/
Svět egyptských pyramid - http://mujweb.cz/www/pyramidy/index.htm
Temno starověkého Egypta - http://sweb.cz/martinvangelis/
Vstup do pyramidy - http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/
Napiš své jméno pomocí hieroglyfů - http://www.upennmuseum.com/hieroglyphsreal.cgi
National Geographic (sekce Archeologie a paleontologie) http://www.national-geographic.cz/

Antika

Antika - http://antika.avonet.cz/
Římské císařství - http://rim.me.cz/
Římské právo - http://sweb.cz/rimske.pravo/index.cz
Svět barbarů - http://mujweb.cz/www/barbari/
Mystéria - http://civilizace.mysteria.cz/

Středověk

Raný středověk - stránky D. Třeštíka - http://www.sendme.cz/trestik/
centrum medievistických studií - http://www.flu.cas.cz/cms
Feudum - http://www.feudum.cz/
Středověká kultura - http://www.mujweb.cz/www/gotika1/
Husitství - http://www.volny.cz/votan/husite/
Homo faber - http://www.faber.cz/
Projekt Wothanburg - http://www.wothanburg.cz/
Living history - http://www.livinghistory.cz/
Botanicus - http://www.botanicus.cz/
Myschwerk - http://www.myschwerk.webzdarma.cz/
Historický šerm - http://www.ceskyserm.cz/ nebo http://www.kazi.webz.cz/sr/

Raný novověk

Server Frühe Neuzeit - http://www.sfn.historicum.net/index.php
Virtual Library Geschichte - http://www.fruehe-neuzeit.net/
Odkazy na zahraniční stránky - http://www.historie.upol.cz/earlymodern/novoveklink.html
Otta z Losu - http://otta.cechove.cz/
Centrum historie 17. století - http://www.centrumhistorie.cz/
Colonial Williamsburg - http://www.history.org/

19. století

Webová příručka kdějinám 19. století - www.historie.upol.cz/19
Poezie 19. století - http://www.ceska-poezie.cz/
Vzpomínky na válku 1866 - http://sweb.cz/lk22/1866/1866.html

Dějiny 20. století

TGM - http://www.msu.cas.cz/masaryk.htm nebo http://www.toth.aktualne.cz/liter.htm
Edward Beneš (Digitální fotoarchiv) - http://www.msu.cas.cz/bachmsu/
Benešovy dekrety - http://www.members.tripod.com/~klempera/dekrety.htm
- http://www.psp.cz/docs/laws/dekl
Knihovna PS Českého parlamentu - http://www.psp.cz/eknih/
Dějiny Podkarpatské Rusi - http://www.members.tripod.com/~pf_cz/zu/
Holocaust - http://www.holocaust.cz/
Holocaust - http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/
Terezínské studie - http://www.terezinstudies.cz/
Dějiny 2. pol. 20. století - http://www.totalita.cz/
Studená válka - http://studena.valka.cz/
Studená válka - http://www.coldwar.cz/
Paměť žen - http://www.womensmemory.net/
Proměny krajiny - http://www.svatojanske-proudy.cz/
- http://www.stara-sumava.cz/

Dějiny vojenství

Militaria - http://www.militaria.cz/
Dějiny válek - http://www.valka.cz/
1. světová válka - http://www.fw.cz/valka/
Druhá světová válka - http://www.fronta.cz/
- http://www.valka.host.sk/stranky/start.html
- http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/
Pohraniční opevnění - http://www.bunkry.cz/
- http://www.pevnosti.cz/
- http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/index.htm
- http://dbase.ropiky.net/
- http://sweb.cz/k5/ http://pozorovatelna.kvalitne.cz/
- http://www.geocities.com/Athens/Oracle/4230/Brezinka.html
Vojensko-historické poznávací zájezdy - http://www.ckpraded.cz/index1.html
Bitva u Slavkova - http://www.austerlitz2005.com/
Battles - http://www.lbdb.com/TMBattles.cfm
First World War – Battles - http://www.firstworldwar.com/battles/all.htm
Napoleonic Guide – Battles - http://www.napoleonguide.com/battle.htm

Dějiny kultury

Web muzeum Paris - http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/
Artchive - http://www.artchive.com/
Web Gallery of Art - http://www.wga.hu/index1.html
Kulturní památky v ČR - http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
Hrady - http://hrady.hyperlink.cz/index.html
Útěk a exil vumění - www.unhcr.cz/vystava/6.htm
Kešet - databáze židovských hřbitovů (J.A.Haidler) - www.chewra.com/index.asp
Židovské památky - http://volny.cz/michba/zp.htm

Pomocné vědy historické

Genealogie

Projekt Genea - http://www.genea.cz/
Genealogická a heraldická společnost vPraze - http://www.genealogie.cz/
Brother's Keeper česky - http://www.bkcz.info/
Rod & Klan - http://www.rodclan.cz/
Historie rodu Ilčík zDubňan - http://www.ilcik.cz/generace/
Blanka Větrovcová - rodopisné stránky - http://claricia.quash.cz/rodokmen/index.html
Rodokmeny českých panovníků - http://www.genea.cz/upload/zeme_koruny_ceske.pdf

Numismatika

Numismatické rady a zajímavosti - http://mince.aktualne.cz/
Numismatická encyklopedie - http://www.p-numis.wz.cz/

Historická geografie

Staré mapy českých zemí - http://www.mujweb.cz/www/mapy/
Historické mapy - http://hismap.wz.cz/
Software pro tvorbu map - http://www.tady.cz/OCAD/
Historický atlas měst ČR - http://www.hiu.cas.cz/atlas/
Sbírka Perryho Castanedy - http://www.lib.utexas.edu/
Mapy - http://www.jakub.tucnacek.cz/mapy
Geolab - http://oldmaps.geolab.cz/
Geografický server - http://www.zemepis.com/

Vexilologie

Vexilologický klub Praha - http://web.uhk.cz/cvp/cvp.htm

Heraldika

Česká heraldická společnost vPraze - http://www.heraldicka-spol.net/
Heraldické minimum - http://heraldika.kulna.cz/
Klub pro českou heraldiku a genealogii - http://heraldika_genealogie.tripod.com/

Paleografie

Paleografická čítanka - http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/paleo_text.htm
Paleografická čítanky KHV UP - http://khv.upce.cz/upom/upom.htm

Dějepisné texty, dokumenty a prameny na internetu

Projekt Memoria - http://www.memoria.cz/
Projekt Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/
Česká čítanka http://www.citanka.cz/
Dokumenty PS PČR http://www.psp.cz/docs/
E- library - http://server.idc.cz/cgi-bin/diglib/subject_index.cgi
Česká literatura na internetu http://www.ceskaliteratura.cz/
Potápěč - literární rozcestník http://kotrla.com/frogman/
Dějepis.com http://dejepis.wz.cz/
Neknihy http://www.neknihy.cz/
Jiřího Agricoly dvanáct knih
Kronika česká Václava Hájka z Libočan - http://knihomol.phil.muni.cz/cd/hk/index.html
Dalimilova kronika (Pařížský zlomek) - http://geo.mff.cuni.cz/dalimil
Pohádky - http://pohadky.org/
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský - http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/
Bible kralická - http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/
- http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/bible.html
- http://www.nbk.cz/
Niccolo Machiavelli - Rozprava o prvních deseti knihách Tita Livia - http://machiavelli.wz.cz/

Zdroje programů

http://www.slunečnice.cz/
http://www.stahuj.cz/
http://www.studna.cz/
http://www.sosej.cz/
http://software.czechian.net/
http://www.pocketpc.cz/

------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- -------------------

  

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
ODBORNÉHO STUDIA OBORU
KULTURNĚ-HISTORICKÁ REGIONALISTIKA

I. ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

ZPŮSOB ZKOUŠKY:

-> Student, který se řádně přihlásil ke SZZ (t. j. písemnou formou na studijním oddělení a zároveň v systému STAG), odevzdá nejméně 14 dní před termínem konání zkoušky na sekretariát katedry historie seznam prostudované odborné literatury z historie, dějin umění a vybrané specializace.

-> Otázky jsou před jmenovanou komisí vybírány losem. každý student má právo losovat jednu otázku ze zvoleného okruhu, druhá je pek proporční.

OKRUHY OTÁZEK:

-> ČESKÉ A OBECNÉ DĚJINY
Odpovídají okruhům SZZ z dějepisu, liší se pouze skladbou dílčích podotázek (nejsou veřejné) a nároky, které na úroveň odpovědi klade hodnotící komise. 

I. ČESKÉ DĚJINY

Pravěk
1. Pravěké osídlení území českého státu
Středověk
2. Slovanské osídlení Čech do zániku tzv. Velkomoravské říše
3. Vznik českého státu a jeho vývoj v době přemyslovských knížat
4. Proměny českého státu za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků
5. Husitství a jeho doznívání v poděbradské době
6. Stavovská monarchie za vlády Jagellonců
7. Kultura českého středověku
Raný novověk
8. Habsburkové a doba předbělohorská v českých dějinách
9. Renesance a humanismus v českém prostředí
10. České země v době třicetileté války
11. Hospodářské, sociální, náboženské a kulturní poměry od poloviny 17. století do
konce 18. století
12. Účast habsburské monarchie v mezinárodních konfliktech a jejich odraz ve
vnitřních problémech od poloviny 17. století do konce 18. století
13. Období osvícenství v našich dějinách
19. století
14. Protoindustrializace a průmyslová revoluce v českých zemích
15. České národní obrození v historických souvislostech
16. Revoluce 1848/49 v Čechách
17. Politický, ekonomický, sociální a kulturní vývoj našich zemí 1849-1914
20. století
18. Mezinárodní a vnitřní okolnosti vzniku samostatného Československého státu
19. Vývoj Československé republiky v období 1918 – 1938
20. Čechy a Morava pod německým protektorátem 1939-1945
21. Slovensko v Československu 1918-1992
22. Československý vývoj 1945-1948
23. Československý vývoj 1948- 1968
24. Československý vývoj 1969-1989
12. Účast habsburské monarchie v mezinárodních konfliktech a jejich odraz ve
vnitřních problémech od poloviny 17. století do konce 18. století
13. Období osvícenství v našich dějinách


II. OBECNÉ DĚJINY

Pravěk a starověk
25. Pravěké období v evropských dějinách
26. Staroorientální státy
27. Antická civilizace
Středověk
28. Evropa na přechodu od antiky ke středověku
29. Raný středověk v evropských dějinách
30. Evropa ve vrcholném středověku
31. Křesťanské expanze
32. Pozdní středověk
33. Církev ve středověku
34. Kultura a vzdělanost středověku
Raný novověk
35. Evropa na prahu raného novověku – reformace, společenské a hospodářské proměny
36. Třicetiletá válka – hlavní zájmy aktérů, její důsledky pro evropské dějiny
37. FORMOVÁNÍ NOVODOBÉHO STÁTU (16.-18. STOLETÍ) UPEVŇOVÁNÍ STÁTNÍ MOCI, OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
38. Velké revoluce 17.-18. století – Anglie, Francie – společné a rozdílné
19. století
39. Průmyslová a zemědělská revoluce – základní rysy a společenský dopad
40. Koloniální politika 17.-19. století
41. USA – od založení po válku Severu proti Jihu
42. Evropa v první polovině 19. století
43. Evropa v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století
44. Sociální hnutí 19. století – teorie a formy
20. století
45. První světová válka
46. Ruské revoluce a vznik SSSR
47. Versailleský systém – jeho rozpory a rozklad v meziválečném období
48. Národnostní problematika států vzniklých po I. světové válce ve střední a jihovýchodní Evropě
49. Totalitarismus ve 20. století (fašismus, nacionální socialismus, stalinismus)
50. Světová hospodářská krize a její důsledky)
51. Druhá světová válka (příčiny a charakter války, mezinárodně politické vztahy, hnutí odporu, výsledky)
52. Uspořádání světa po druhé světové válce, příčiny a důsledky konfliktů mezi velmocemi
53. USA od izolacionismu ke globalismu
54. Vznik, vývoj a rozklad sovětského bloku 1944-1989Rozpad kolonialismu a jeho důsledky, vstup třetího světa do mezinárodních vztahů
55. Plány na sjednocení evropského kontinentu a jejich výsledky (Mitteleuropa, Panevropa, Západní Evropa od II. světové války po EU)


-> DĚJINY UMĚNÍ

Pravěk a antika
1. Kulturní projevy pravěkého člověka
2. Kultura orientálních despocií
3. Antická kultura a její ohlasy
Středověk
4. Počátky křesťanského umění a jeho vývoj do konce 8. století
5. Karolínská renesance
6. Kulturní vývoj Velké Moravy, jeho zdroje a ohlasy
7. Románská kultura v Evropě
8. Románská kultura v Čechách
9. Gotická kultura v Evropě
10. Gotická kultura v Čechách do pol. 15. století
11. Mezinárodní gotický styl a období pozdní gotiky v Čechách
Raný novověk
12. Humanismus a renesance v Itálii a zaalpské Evropě
13. Renesance a humanismus v českých zemích
14. Manýrismus a rudolfínské umění
15. Kořeny barokní kultury, evropské baroko, centra
16. České baroko a rokoko
17. Klasicismus a empír – projevy v evropské a české kultuře
19. století
18. Romantismus a historizující styly 19. století
19. Realismus v české a evropské kultuře 19. století
20. Secese
21. Kulturní proudy přelomu 19. a 20. století, zrod „-ismů“
20. století
22. Umělecké směry 20. století (fauvismus, kubismus, futurismus, konstruktivismus, expresionismus, funkcionalismus …)
23. Umění mezi válkami a ohlasy válek v umění
24. Kultura reálného socialismu – „socialistický realismus“
25. Postmoderna
Metodologie umění, dějiny oboru
26. Vývoj dějepisu umění – základní etapy a jejich představitelé
27. Přístupy k popisu a rozboru uměleckého díla

->SPECIALIZAČNÍ PŘEDMĚTY
Upozornění: Vzhledem k tomu, že si student volí specializační předmět, otázky u zkoušky losuje bez ohledu na vypsané okruhy.

I. DOKUMENTACE HMOTNÝCH PRAMENŮ

Hmotná kultura jako historický pramen
Kritika hmotných pramenů
Vývoj památkové péče
Institucionální ochrana památek, památkový zákon
Dokumentace hmotných památek
Obnova a restaurování památek
Prezentace památek

II. POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ

Paleografie
Chronologie
Genealogie
Historická metrologie
Kodikologie
Sfragistika
Diplomatika
Heraldika
Epigrafika
Numismatika

III. ETNOGRAFIE

Místo etnografie v systému antropologických věd
Lidské rasy, typy a etnické skupiny
Od kmene k národnosti a národu
Metody a techniky etnografické práce
Tzv. tradiční lidová kultura a její kategorie jako předmět etnografického studia
Duchovní lidová kultura
Hmotná lidová kultura
Problematika tzv. lidového umění
Národopisné výstavy a jejich význam pro národní emancipaci a pro vědecký národopis
Vesnická sídla a povaha jejich hmotné kultury
Tanec a píseň v lidové kultuře

II. ZÁVĚREČNÉ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

ZPŮSOB ZKOUŠKY:

-> Student, který se řádně přihlásil ke SZZ (t. j. písemnou formou na studijním oddělení a zároveň v systému STAG), odevzdá nejméně 14 dní před termínem konání zkoušky na sekretariát katedry historie seznam prostudované odborné literatury z historie a specializace (archivnictví a stavební historie). 

-> Otázky jsou před jmenovanou komisí vybírány losem, každý student má právo losovat jendu otázku ze zvoleného okruhu, druhá je pak proporční.

OKRUHY OTÁZEK:

-> ČESKÉ A OBECNÉ DĚJINY
Odpovídají okruhům SZZ z dějepisu, liší se pouze skladbou dílčích podotázek (nejsou veřejné) a nároky, které na úroveň odpovědi klade hodnotící komise.

-> SPECIALIZACE ARCHIVNICTVÍ
Student si zvolí jeden ze dvou okruhů otázek – DIPLOMATIKA a PALEOGRAFIE, v rámci tohoto okruhu pak losuje otázku, k níž je přiřazena ještě druhá otázka z kterékoli pomocné vědy historické nebo archivnictví.

Orientační témata pro přípravu ke zkoušce:
Přehled vývoje písma (české země, latinské písmo v Evropě)
Přehled vývoje diplomatického materiálu a jeho typy (dle provenience – úřední státní orgány, církevní, městské, vrchnostenské…/
Vývoj knižní kultury (literatura, popis rukopisu, tisku…/
Epigrafika (prameny, literatura, popis epigrafického materiálu)
Sfragistika (prameny, literatura, popis sfragistického materiálu, sfragistický materiál dle provenience – šlechtická, církevní, městská…/
Genealogie (prameny, literatura, základní pojmy, metodologie…/
Heraldika /prameny, literatura, popis heraldického materiálu, heraldický materiál dle provenience – šlechtická, církevní městská…/
Numismatika (literatura, popis numismatického materiálu, měnový vývoj, výroba mince…/
Metrologie (vymezení, metody, základní příručky…/
Ediční technika
Vývoj českého archivnictví
Archivní legislativa
Archivy v zahraničí
Archivní legislativa (spisová služba, skartace, ukládání a ochrana archiválií…/

-> SPECIALIZACE STAVEBNÍ HISTORIE

Vývoj architektury v pravěku
Vývoj architektury ve starověku
Středověká architektura (předrománská, románská, gotická – obytná zástavba, fortifikace, sakrální stavby…/
Raně novověká architektura /renesance, baroko, rokoko - obytná zástavba, fortifikace, sakrální stavby…/
Klasicismus a empír
Historizující slohy 19. století
Secese
Architektonická moderna (kubismus, funkcionalismus…/
Architektura druhé poloviny 20. století
Historické stavební konstrukce (klenby, krovy…/
Historické stavební materiály (dřevo, hlína, kámen…/
Historické stavební techniky
Projektová a prováděcí činnost při rekonstrukcích historických objektů (legislativní rámec…/
Stavebně historický průzkum /typy, metody, techniky…/

Vývoj památkové péče
1. Vývoj památkové péče do roku 1948
2. Vývoj památkové péče v letech 1948-1989
Ochrana památek
3. Současné podmínky ochrany památek v ČR a zákon o ochraně památek
4. Současné tendence ochrany památek v zahraničí
5. Současný systém řízení památkových objektů a ekonomický model jejich
provozu
Dokumentace hmotných památek
6. Hmotná kultura jako historický pramen
7. Kritika hmotných pramenů (analýza, syntéza, interpretace)
8. Stavebně – historický průzkum (metody, cíle a význam)
9. Archeologický výzkum (metody, cíle a význam)
10. Problematika dokumentace (druhy dokumentace)
11. Základní přístupy k restaurování památek (podle materiálů)

Při SZZ z obou specializací počítejte v rámci zkoušky se zapojením ukázek, nákresů, obrázků atd.

Další informace ke SZZ (termíny, rozvržení studentů, složení komisí) jsou průběžně zveřejňovány před každou obhajobou.


PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
vedoucí katedry historie

V Ústí nad Labem 20. 02. 2006

 

SZZ pro KHR.doc SZZ pro studium KHR ke stažení
 

Státní závěrečné zkoušky z dějepisu

Průběh zkoušky

 • Student, který se řádně přihlásil ke SZZ, odevzdá nejméně 14 dní před termínem konání zkoušky na sekretariát katedry historie seznam prostudované odborné literatury z dějepisu.
 • Otázky jsou před jmenovanou komisí vybírány losem, každý student losuje jeden lístek, obsahující otázku ze zvoleného časového okruhu (viz níže), a druho otázku, která je k ní přiřazena proporčně (z jiného časového okruhu. První otázka je může být jak z českých, tak z obecných dějin, druhá je pak opět přiřazena proporčně.

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z dějepisu (s širším vymezením témat)

I. ČESKÉ DĚJINY

Pravěk
1. Pravěké osídlení území českého státu
Středověk
2. Slovanské osídlení Čech do zániku tzv. Velkomoravské říše
3. Vznik českého státu a jeho vývoj v době přemyslovských knížat
4. Proměny českého státu za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků
5. Husitství a jeho doznívání v poděbradské době
6. Stavovská monarchie za vlády Jagellonců
7. Kultura českého středověku
Raný novověk
8. Habsburkové a doba předbělohorská v českých dějinách
9. Renesance a humanismus v českém prostředí
10. České země v době třicetileté války
11. Hospodářské, sociální, náboženské a kulturní poměry od poloviny 17. století do
konce 18. století
12. Účast habsburské monarchie v mezinárodních konfliktech a jejich odraz ve
vnitřních problémech od poloviny 17. století do konce 18. století
13. Období osvícenství v našich dějinách
19. století
14. Protoindustrializace a průmyslová revoluce v českých zemích
15. České národní obrození v historických souvislostech
16. Revoluce 1848/49 v Čechách
17. Politický, ekonomický, sociální a kulturní vývoj našich zemí 1849-1914
20. století
18. Mezinárodní a vnitřní okolnosti vzniku samostatného Československého státu
19. Vývoj Československé republiky v období 1918 – 1938
20. Čechy a Morava pod německým protektorátem 1939-1945
21. Slovensko v Československu 1918-1992
22. Československý vývoj 1945-1948
23. Československý vývoj 1948- 1968
24. Československý vývoj 1969-1989

II. OBECNÉ DĚJINY

Pravěk a starověk
25. Pravěké období v evropských dějinách
26. Staroorientální státy
27. Antická civilizace
Středověk
28. Evropa na přechodu od antiky ke středověku
29. Raný středověk v evropských dějinách
30. Evropa ve vrcholném středověku
31. Křesťanské expanze
32. Pozdní středověk
33. Církev ve středověku
34. Kultura a vzdělanost středověku
Raný novověk
35. Evropa na prahu raného novověku – reformace, společenské a hospodářské proměny
36. Třicetiletá válka – hlavní zájmy aktérů, její důsledky pro evropské dějiny
37. Formování novodobého státu (16.-18. století) upevňování státní moci, osvícenský absolutismus
38. Velké revoluce 17.-18. století – Anglie, Francie – společné a rozdílné
19. století
39. Průmyslová a zemědělská revoluce – základní rysy a společenský dopad
40. Koloniální politika 17.-19. století
41. USA – od založení po válku Severu proti Jihu
42. Evropa v první polovině 19. století
43. Evropa v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století
44. Sociální hnutí 19. století – teorie a formy
20. století
45. První světová válka
46. Ruské revoluce a vznik SSSR
47. Versailleský systém – jeho rozpory a rozklad v meziválečném období
48. Národnostní problematika států vzniklých po I. světové válce ve střední a jihovýchodní Evropě
49. Totalitarismus ve 20. století (fašismus, nacionální socialismus, stalinismus)
50. Světová hospodářská krize a její důsledky)
51. Druhá světová válka (příčiny a charakter války, mezinárodně politické vztahy, hnutí odporu, výsledky)
52. Uspořádání světa po druhé světové válce, příčiny a důsledky konfliktů mezi velmocemi
53. USA od izolacionismu ke globalismu
54. Vznik, vývoj a rozklad sovětského bloku 1944-1989. Rozpad kolonialismu a jeho důsledky, vstup třetího světa do mezinárodních vztahů
55. Plány na sjednocení evropského kontinentu a jejich výsledky (Mitteleuropa, Panevropa, Západní Evropa od II. světové války po EU)

pdf Státní závěrečné zkoušky z dějepisu pro pedagigické studium ke stažení

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer