Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: radek.fukala@ujep.cz
tel.: 475 286 429
kancelář: A 116

Vzdělání, profesní životopis

Tituly před jménem: Profesor, docent, PhDr., Mgr.
Tituly za jménem: Ph.D., Dr.
Datum narození: 20. 3. 1963

Historik, vysokoškolský pedagog a autor vědecko-populárních knih. Od září 2011 soustavně přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a to historiografii, metody a postupy historikovy práce a v neposlední řadě dějiny pozdního středověku a raného novověku.

1988 absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě (obor: český jazyk – dějepis, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů).
1992 udělen titul magistr (Mgr.).
1997 ukončeno postgraduální doktorandské studium v oboru historie-české a slovenské dějiny: Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno; přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ (Dr.).
2000 Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno; přiznán titul Ph.D.
2000 státní rigorózní zkouška v oboru historie se zaměřením na české a československé dějiny: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava; titul Philosophiae Doctor (PhDr.).
2003 obhajoba habilitační práce: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha; titul docent pro obor světové a obecné dějiny (Doc.).
2009 zahájeno profesorské řízení v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny
2010 schválila Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě návrh na jmenování profesorem
2011 (24. 6.) slavnostní jmenování profesorem.

Profesní působení

 • 1988–1992 učitel základní školy Ostrava-Poruba,
 • 1992–1995  odborný asistent, katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity,
 • 1995–2003 odborný asistent, Ústav historie a muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě,
 • 2003–2004 docent, Ústav historie a muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, přednášky: historiografie, české dějiny raného novověku
 • 2004–2006 vědecký pracovník, vedoucí Kabinetu dějin východních Čech a Kladska, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové; vysokoškolský pedagog, Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové (do 1. 12. 2007).
 • 2006–2011, docent obecných a světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, kde přednášel zejména dějiny pozdního středověku a raného novověku.
 • 2011 – dosud, profesor historiografie, Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší obecné dějiny raného novověku a dějepisectví.

Ocenění

 • 2006 Cena Miroslava Ivanova: Čestné uznání v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky za knihu Sen o odplatě.
 • 2007 Prestižní mezinárodní cena Egona Ervína Kische: Česté uznání za významné dílo literatury faktu vydané v roce 2006 (Obec spisovatelů ČR a Asociace organizací spisovatelů Slovenska).
 • 2008 Cena Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky za knihu Slezsko, neznámá země Koruny české, vydanou nakladatelstvím Veduta.
 • 2011 Cena Univerzity Hradec Králové za prestižní vědecké výsledky v roce 2010.
 • 2012 Cena Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky za knihu Velká válka s křižáky 1409–1411. Světla a stíny grunvaldského vítězství. Praha 2011.
 • 2015 Cena rektora UJEP v Ústí nad Labem za knihu Dramat Europy. Wojna Trzydziestoletnia (1618–1648) a kraje Korony Czeskiej.
 • 2016 Cena rektora UJEP v Ústí nad Labem za vědeckou a výzkumnou činnost v roce 2016: 3. místo.
 • 2016 Cena děkanky FF UJEP v Ústí nad Labem za mimořádný počin v oblastech vědecké a další tvůrčí činnosti.
 • 2016 česko–polská Kladská komise historiků udělila Čestné uznání za dlouholetou spolupráci (u příležitosti zasedání pléna komise 11. 4. 2016 v Trutnově).
 • 2017 Cena rektora UJEP v Ústí nad Labem za knihu Konec zimního království a poslední ohniska odporu.
 • 2017 Cena Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu Konec zimního království a poslední ohniska odporu. České Budějovice 2016.

Odborná specializace

Dosavadní archivní výzkum zaměřil ke studiu proměn stavovské společnosti v předbělohorském a pobělohorském období v zemích Koruny české. Velké úsilí věnoval souhrnu svých poznatků o slezských knížatech a mocenských elitách v pozdním středověku a v raném novověku, a to ve středoevropském kontextu. V centru pozornosti stály knížecí dynastie slezských Piastovců, braniborských Hohenzollernů a potomků krále Jiřího z Poděbrad. Za zvláštní zmínku stojí i intenzivní zájem jak o regionální, tak o evropskou historiografii. V současnosti se specializuje na vývoj polsko-litevské unie a její zahraniční politiku, dále na dějiny třicetileté války a militární aspekty raněnovověkých konfliktů.

Výzkum

Spolupráce: Silesiographia. Verein für Geschichte Schlesiens e. V. Würzburg. Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte Oldenburg (spolupráce badatelů SRN, Polska, ČR a Izraele) (projekt výzkumu slezského dějepisectví zahájen 1996; úspěšně ukončeno 1998 publikací; garanti:  Priv.-Doz. Dr. Matthias Weber (Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Oldenburg); Dr. Carsten Rabe (Universität Stuttgart – Projektbereich Schlesische Geschichte).

Spolupráce na výzkumném projektu Od gotiky k renesanci – Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550 (Nositelem grantu pro vědu a výzkum, udělený Ministerstvem kultury 1997, byla Moravská galerie v Brně, ředitelka Kaliopi Chamonikola, RK 96PO10MG048). K tomu mezinárodní výstava: Ultimi fiori del Medioevo – Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia (Řím 23. 11. 2000-7. 1. 2001). 

Výstava „Slezsko-perla v České koruně“. Člen vědecké rady projektu, autor vybraných katalogových hesel, spoluautor textové části; ediční práce na mapách a tabulkách. Spolupráce na projektu proběhla jako součást řešení vědeckovýzkumného záměru 0002328101 Ministerstva kultury ČR. Výstava se uskutečnila v Lehnici a v Praze, v letech 2004-2006, katalog, monografie (2008 sborník). Projekt byl podporován z prostředků EU v rámci programu CULTURE 2000; zároveň finančně podpořen v rámci Operačního programu „Promocja kultury polskiej za granicą“.

Spoluřešitel: Dějiny českého Slezska 1740 – 2000. GA ČR, č. 409/99/1375, hlavní řešitelské pracoviště Slezská univerzita Opava (řešitel grantu: doc. Gawrecki, Dan). Tento projekt dále navazuje na mezinárodní česko-polsko-německý projekt Dějiny Horního Slezska 1740 – 2000 (Garanti: doc. Dan Gawrecki (Slezská univerzita Opava), prof. Manfred Alexander (Univerzita v Kolíně nad Rýnem za Herder Institut v Marburku), prof. Wiesław Lesiuk (Slezský ústav v Opolí). Grant úspěšně ukončen 2001 mezinárodním seminářem v Opavě. Zprvu jako Fukala, Radek, Stavovské a knížecí Slezsko (1. svazek, s. 19 – 62), in: Gawrecki, Dan a kol., Dějiny Českého Slezska 1740 – 2000, I – III. Opava 2001, 686 s. (preprint) (60 s. rkp., 20%); definitivně: monografie Gawrecki, Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000, I. Opava 2003 (R. Fukala: Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice (1400-1740), s. 20-46)/ISBN 80-7248-226-2/.  

Spolupráce na projektu Biografický slovník Slezska a severní Moravy, vydáváno s podporou GAČR, grant 409/97/0071 a 404/94/0020, katedra historie, FF Ostravské univerzity (prof. PhDr. Milan Myška Dr.Sc.), 1993 – 2000; ukončeno 2000, 12. svazkem. Podíl na spolupráci další nové řady Biografického slovníku.

Spolupráce na projektu první celostátní studentské vědecké konference „Historie 1995“, konané 27. – 29. 11. 1995 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (řešitel Ivo Barteček, Zdeněk Jirásek, Fond rozvoje vysokých škol MŠMT ČR, Projekt č. 0209/1995.).  

Hlavní řešitel: Fond rozvoje MŠ ČR 1995, spoluřešitelé doc. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Projekt na budování knihovny katedry historie byl schválen v rámci FF Ostravské univerzity.

Spolupráce na grantovém projektu „Kladsko. Územní, státoprávní, politický, správní a společensko-kulturní vývoj regionu na českomoravskoslezském pomezí“, podaný 1996 (grantový projekt č. 409/97/0061), resp. Kladský sborník IV. Komisja do Badań Ziemi Kłodzkiej (garant: Ústav historických věd, PF, Univerzita Hradec Králové); Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor projektu specifického výzkumu za rok 2005. Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Výstup: Publikace 17. století: epocha globální krize? Gaudeamus, Univerzita Hradec králové 2005, ISBN 80-7041-667-X.

Spolupráce v rámci širšího projektu Dictionary of Early Modern Europe. /Civilization of the Ancient Mediterranean (3 volumes), Dictionary of the Middle Ages (13 volumes), Encyclopedia of the Renaissance (6 volumes). Production Editor: Mark LaFlaur: Charles Scribner´s Sons. New York. (7 % podíl). Výstup: Fukala, R.:  Silesia. Silesia of the Estates and Princes. In: Europe 1450 – 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. Charles Scribner´s Sons. New York 2004 (ISBN 0-684-31200-X).

Autor projektu specifického výzkumu za rok 2006; č. 2104. Fakulta humanitních studií Univerzita Hradec Králové. Výstup: Publikace Slezsko-neznámá země Koruny české. České Budějovice 2007, ISBN 978-80-86829-23-4; Univerzita Hradec Králové; FHS UHK.

Autor projektu specifického výzkumu za rok 2008; č. 2101. Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové. Výstup: Publikace Silesia.: the society of elites. Oftis Ústí nad Orlicí-FF Univerzita Hradec Králové 2008; ISBN 978-80-7405-029-9.

Spolupráce: Výzkumný záměr: MŠMT J 20/98:184400004. Východní Čechy v historických proměnách českých zemí, v letech 1999-2004 (řešitel doc. Ondřej Felcman). Jeden z výstupů: Publikace: Felcman, O.-Fukala, R. a kol. Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha 2008.

Spolupráce (od 1. 4. 2009) na Výzkumném záměru MŠMT 4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. Nositelem je Historický ústav, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě.

Spolupráce (2014–2015) na projektu Monety – Zamek – Nagrobek. Książe Karol I z Podiebradów (1476–1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków, Oficyna Wydawnicza ATUT Wroclaw, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Výstupem projektu byla monografie Radek Fukala – Artur Kwaśniewski – Borys Paszkiewicz – Martin Šandera, Monety – Zamek – Nagrobek. Książe Karol I z Podiebradów (1476–1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków, Červený Kostelec - Wrocław 2015, ISBN 978-80-7465-184-7 (Pavel Mervart), ISBN 978-83-7977-174-5 (Oficyna Wydawnicza ATUT); hrazeno z institucionálních financí jednotlivých zainteresovaných stran.

Spolupráce (2015–2016) na projektu XVIIe siècle, Entre Empire, Couronne et République, entre catholicisme et protestantismes: Les duchés de Silésie au XVIIe siècle, jehož garantem byl profesor Olivier Chaline a jeho pracoviště na pařížské Sorboně (de l´Université de Paris – Sorbonne). Výstupem byla odborná studie: Radek Fukala, La Silésie dans la politique européenne du XVIIe siècle, in: Olivier Chaline – Nicolas Richard (Edd.), XVIIe siècle, Entre Empire, Couronne et République, entre catholicisme et protestantismes: Les duchés de Silésie au XVIIe siècle, Revue publiée par la Société d´Étude du XVIIe siècle, avec le cocours du C. N. L., a. B. S. de l´Université de Paris – Sorbonne, No 273, Octobre – Décembre 2016, 68e année, No 4, p. 599–618, ISBN 978-21-30733829, DOI 10.3917/dss.164.0599.

Publikační činnost

Samostatné publikace:

 • Fukala, Radek: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích. Opera Facultatis philosophicae et rerum naturalium Universitatis Silesianae Opaviensis, Studia historica-Monographiae 1. Opava 1997 (274 s.) ISBN 80 - 85879 - 15 - 8.
 • Fukala, Radek: Stavovská politika na Opavsku v letech 1490 – 1631. Slezská univerzita, Opava 2004 (160s.) ISBN 80-7248-200-9.
 • Fukala, Radek: Hohenzollernové v evropské politice 16. století. Mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523 – 1603). NLN (Knižnice Dějin a současnosti, svazek 28), Praha 2005. (236 s.) ISBN 80-7106-782-2.
 • Fukala, Radek: Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky. České Budějovice 2005 (398 s.)ISBN 80-86829-11-1.
 • Fukala, Radek: Sen o odplatě. Dramata třicetileté války. Nakladatelství Epocha (edice: Polozapomenuté války, svazek 5), Praha 2005 (390 s.) ISBN 80-86328-84-8.
 • Fukala, Radek: Slezsko – neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice (Veduta, Edice IMXI-České dějiny) 2007, (346 s.) ISBN 978-80-86829-23-4.
 • Fukala, Radek: Silesia. The Society of Elites. Silesian Dukes and Estates (1437-1740). Filosofická fakulta Univerzita Hradec Králové-Oftis Ústí nad Orlicí 2008 (120 s.) ISBN 978-80-7405-029-9.
 • Fukala, Radek: Reformace ve Slezsku a na Opavsku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus VI. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009. ISBN 978-80-7248-603-8
 • Fukala, Radek: Velká válka s křižáky 1409–1411. Světla a stíny grunvaldského vítězství. Nakladatelství Epocha, Praha 2011, 244 s., (Edice Polozapomenuté války). (ISBN 978-80-7425-114-6).
 • Fukala, Radek: Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? Otázky, úvahy a problémy. Veduta, České Budějovice 2012, 194 s. (ISBN 978-80-86829-81-4).
 • Fukala, Radek: Konec zimního království a poslední ohniska odporu. Veduta: České Budějovice 2016 (502 s.), ISBN978-80-88030-13-3 (Bohumír NĚMEC – VEDUTA); ISBN 978-80-7414-925-2 (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně).
 • Fukala, Radek: Sen o odplatě. Dramata třicetileté války. Nakladatelství Epocha (edice: Polozapomenuté války, svazek 5), Praha 2016 (400 s.) ISBN 978-80-7557-013-0 (druhé, doplněné vydání).
 • Fukala, Radek: Třicetiletá válka 1618–1648: Pod vítězným praporem habsburské moci (Od lokálních konfliktů k velké válce). I. díl 1618–1629. Veduta, České Budějovice 2018, 224 s. ISBN 978-80-88030-26-3 (Bohumír NĚMEC – VEDUTA).
 • Fukala, Radek: Třicetiletá válka 1618–1648: Pod taktovkou kardinála Richelieua (Tragédie kontinentálního konfliktu). II. díl 1630–1648. Veduta, České Budějovice 2018, 202 s. ISBN 978-80-88030-30-0 (Bohumír NĚMEC – VEDUTA).
 • Fukala, Radek: Velká válka s křižáky 1409–1411. Světla a stíny grunvaldského vítězství. Nakladatelství Epocha, Praha 2018, 248 s., (Edice Polozapomenuté války). (ISBN 978-80-7557-136-6/print/; ISBN 978-80-7425-811-4/ePub/; ISBN 978-80-7425-812-1/mobi/); (druhé, upravené vydání).

Zahraniční samostatná publikace:

 • Fukala, Radek: Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) a kraje Korony czeskiej. ATUT Wrocław 2015 (Seria Czeski Horyzont, Oficyna Wydawnicza ATUT, 460 s.) ISBN 978-83-7977-049-6.

Učebnice, skripta a další učební texty:

 • Fukala, Radek, Manýrismus a globální krize 17. století? Otázky a problémy z dějin raného novověku I/1-2. Slezská univerzita, Opava 2000 (98 s.) ISBN 80-7248-048-0.
 • Fukala, Radek, Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu. Otázky a problémy z dějin raného novověku II. Slezská univerzita, Opava 2001 (146 s.) ISBN 80-7248-086-3.
 • Fukala, Radek: 17. století: epocha globální krize? Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2005. (94 s.) ISBN 80-7041-667-X.
 • Fukala, Radek: České středověké dějepisectví, I/1: Od počátků až do doby Karlovy. KHI, FF UJEP, Ústí nad Labem 2013. (opora, učební text).
 • Fukala, Radek: Historiografie, I. Škola Annales. Teoretická východiska směru. KHI, FF UJEP, Ústí nad Labem 2013. (opora, učební text).
 • Fukala, Radek: 17. století: epocha globální krize? KHI, FF UJEP, Ústí nad Labem 2014. (spoluautor: Kristina Kaiserová), (opora, učební text, 153 s.).
 • Fukala, Radek: Správní a právní dějiny. In: Heslář ke studiu správních a kulturních dějin středověku a raného novověku. KHI FF UJEP/ UCP UJEP. Ústí nad Labem 2015, s. 7–18 (opora, učební text; spoluautoři: Filip Hrbek, Antonín Kadlec, Ivana Kočová, David Tomíček; 105 s.).

Cizojazyčné a zahraniční studie, kapitoly ve vědeckých monografiích:

 • Fukala, Radek: La Slesia degli Stati e dei principi: 1400 – 1550. In: Hlobil, Ivo (ed.): Ultimi fiori del Medioevo. Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia. Grande Giubileo 2000. Roma – Olomouc 2000, s. 32 – 33. ISBN 80-85227-39-8 (5%).
 • Fukala, Radek: Silesia of the Estates and Princes in 1400 – 1550. In: Hlobil, Ivo (ed.): The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. Roma – Olomouc 2000, s. 32 – 33 ISBN 80-85227-40-1 (5%).
 • Fukala, Radek: Śląsk-Wstęp. Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 9-20 (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Rozwój polityczny i terytorialny Śląska przed przybyciem Luksemburgów.  II. Bobková, L. – Fukala, R.: Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 23-29 (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Śląska jesień średniowiecza.  II. Bobková, L. – Fukala, R.: Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 45-53. (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Śląsk w historii ziem czeskich w okresie wczesnonowoźytnym (1526-1740).  II. Bobková, L. – Fukala, R.: Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 54-79 (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Schlesien-zum Geleit. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 9-20 (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Die politische und territoriale Entwicklung Schlesiens vor Machtantritt der Luxemburger. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Schlesien als eins der Böhmischen Kronländer. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 23-29 (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Der Schlesche Herbst des Mittelalters. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Schlesien als eins der Böhmischen Kronländer. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 45-53 (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Schlesien in der Geschichte der Böhmischen Kronländer in der Frühen Neuzeit 1526-1740. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Schlesien als eins der Böhmischen Kronländer. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 54-79. (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Silesia - Introduction. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 9-20. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: Political and Territorial Development of Silesia prior to the Arrival of the Luxembourg Dynasty. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Silesia as Part of the Lands of the Bohemian Crown. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 23-29. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: A Medieval Autumn in Silesia. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Silesia as Part of the Lands of the Bohemian Crown. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 45-53. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: Silesia in the Early Modern History of the Bohemian Lands (1526-1740). Bobková, L. – Fukala, R.: II: Silesia as Part of the Lands of the Bohemian Crown. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 54-79. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: Slezská knížata a české stavovské povstání (1618-1620). In: Czechowicz, Bogusław (ed.): Historia u Piastów. Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu księżnej Karoliny. Brzeg 2008, s. 47-62 (ISBN 978-83-88945-91-5).
 • Fukala, Radek: Silesia. Silesia of the Estates and Princes. In: Europe 1450 – 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. Charles Scribner´s Sons. New York 2004 (ISBN 0-684-31200-X).
 • Fukala, Radek: The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín. In: Acta Comeniana, 14 (XXXVIII). International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha 2000, s. 33 – 51 (ISBN 80-7007-152-4; ISSN 0231-5955).
 • Fukala, Radek: Der konföderative Versuch der Žerotiner und der Hohenzollern in den Gebieten der Habsburgermonarchie am Anfang des 17. Jahrhunderts. (Žerotínův a Hohenzollernův konfederační pokus v habsburských zemích na počátku 17. století.) In: Lesiuk, Wiesław – Lis, Michał (edd.): Śląsk za panowania Habsburgów. Opole 2001, s. 161 – 170.
 • Fukala, Radek: Die Rolle der Jägerndorfer Fürsten von Hohenzollern in der frühneuzeitlichen Geschichte Schlesiens. In: Prague Papers on the History of International Relations. Institute of World History – History of International Relations. Department Faculty of Arts, Charles University Prague. Praha 2001, s. 5 – 26.
 • Fukala, Radek: Vzostup budínského dvorana v Sliezsku. Juraj Brandenbursko-Ansbašský v krážoch politiky.  In: Historia. Revue o dejinách a spoločnosti, Júl/August, 4, 2002, s. 7-9.
 • Fukala, Radek: Markgraf Johann Georg von Brandenburg-Jägerndorf und die Schlacht bei Neutitschein (Nový Jičín) im Jahre 1621. Kníže Jan Jiří Krnovský a protihabsburský odboj ve Slezsku. In: Studia i materiały z dziejów Śląska, Tom 26. Katowice 2005, s. 67-79. (ISBN 83-86053-59-3).
 • Fukala, Radek: Silesia in the Power Plans of European States and Dynasties. In: Prague Papers on the History of International Relations. Institute of World History Faculty of Arts and Philosophy Charles University Prague – Institute of East European History Faculty of Historical and Cultural Sciences University of Vienna 2008, s. 95-104 (ISBN 978-80-7308-254-3).
 • Fukala, Radek: Matthias Corvinus´ Reign in Silesia and its Consequences. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, sborník prací FF OU 244/2009, Historie-Historica 16. Prof. Nině Pavelčíkové k narozeninám, Ostrava 2009, s. 35 – 45. (ISBN 978-80-7368-645-1, ISSN 1213-8452)
 • Fukala, Radek: Silesia in the Context of Central-European Development, 1526-1648. In: Jirásek, Zdeněk a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus III. Opava 2009, s. 59 – 73. (ISBN 978-80-7248-515-4).
 • Fukala, Radek: Polsko, Slezsko a Čechy v kontextu třicetileté války (problémy a úvahy). Skowron, Ryszard (ed.): Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów diplomacii i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Societas Vistulana. Kraków 2009, s. 549 – 566. (ISBN 978-83-61033-35-6)
 • Fukala, Radek: Falcká válka a hrdinná obrana Kladska, In: 550 let Hrabství kladského 1459 – 2009. 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego. Trutnov (Muzeum Podkrkonoší) 2009, s. 171 – 197. (ISBN 978-80-903741-3-3)
 • Fukala, Radek: Slezská knížecí dynastie Poděbradů. Minsterbersko-olešnická knížata, kladská hrabata a potomci krále Jiřího z Poděbrad, In: 550 let Hrabství kladského 1459 – 2009. 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego. Trutnov (Muzeum Podkrkonoší) 2009, s. 135 – 169. (ISBN 978-80-903741-3-3)
 • Fukala, Radek: Albrecht z Valdštejna jako hlohovský kníže a jeho slezské epizody. Czechowicz, Bogusław-Konopnicka, Małgorzata (edd.): Glogovia Maior. Wielki Głogów miózy blaskiem dziejów i geniem ruin. Głogów – Zielona Góra 2010, s. 183 – 189. (ISBN 978-83-7481-354-9)
 • Fukala, Radek: Císařský generál Jan Oldřich Šafgoč. In: Pod Libavským sedlem. Pod Przełęczą Lubawską. (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) Trutnov 2010, s. 93 – 101. ISBN 978-80-903741-6-4.
 • Fukala, Radek: Karel I. Minsterberský a epitaf Kristus na Olivetské hoře. In: Czechowicz, Bogusław (ed.): Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej. Minsterberk – město sv. Jiří. Dějiny a kultura bývalého knížecího sídla. Wrocław 2010, s. 63 – 75 (ISBN 978-83-62571-04-8).
 • Fukala, Radek: Karel Fridrich Minsterbersko-Olešnický a třicetiletá válka. In: Odrzywolska-Kidawa, Anna (ed.): Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata. Warszawa 2010, s. 697 – 702 (ISBN 978-83-7181-683-3).
 • Fukala, Radek: Knížecí reformace ve Slezsku a její ohlas na Těšínsku. (Książęca reformacja na Śląsku i jej odbiór w księstwie cieszyńskim/Die herzogliche Reformation in Schlesien und ihre Annahme im Herzogtum Teschen). In: Czyż, Renata – Gojniczek, Wacław – Spratek, Daniel (edd.): Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Cieszyn 2010 (Parafia Ewangelicko-Augsburska, Cieszyn), s. 22 – 35 (ISBN 978-83-907639-6-5).    
 • Fukala, Radek: Jan Hess a počátky slezské reformace. (Johann Hess i początki śląskiej reformacji/ Johann Heß und die Anfänge der Reformation in Schlesien). In: Czechowicz, Bogusław (ed.): Śródmiejska katedra kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia. ATUT Wrocław 2010, s. 345 – 354. (ISBN 978-83-7432-670-4).
 • Fukala, Radek: Slezská otázka a vestfálský mír. In: Polska – Francja – Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych. Pologne – France – Europe. Études de l´histoire de la Pologne et des relation internationales. Edd. : Pod redakcją Macieja Foryckiego, Agnieszki Jakuboszczak, Jana Jurkiewicza, Igora Kraszewskiego i Mikołaja Pukiańca. Publikacje Instytutu Historii, 104. UAM Poznań 2011, s. 113 – 118. (ISBN 987-83-89407-95-5)
 • Fukala, Radek: Pražská defenestrácia. Predohra tridsaťročnej vojny. In: Historická revue, 2, ročník XXV, Bratislava 2014, s. 8 – 15. (ISSN 1335-6550).
 • Fukala, Radek: Bitka na Bielej hore. Nešťastná šarvátka před Prahou. In: Historická revue, 2, ročník XXV, Bratislava 2014, s. 16 – 21. (ISSN 1335-6550).
 • Fukala, Radek: Książę ziębicki i oleśnicki Karol I oraz jego polityczne aspiracje. In: Czechowicz, Bogusław – Fukala, Radek – Kwaśniewski, Artur – Paszkiewicz, Borys – Šandera, Martin: Monety – Zamek – Nagrobek. Książe Karol I z Podiebradów (1476–1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków. Červený Kostelec – Wrocław 2015, s. 45–63 (ISBN 978-80-7465-184-7 (Pavel Mervart), ISBN 978-83-7977-174-5 (Oficyna Wydawnicza ATUT, 358 s.).
 • Fukala, Radek: Hans Schellendorf von Hornsberg and the Secret Plans of a Bohemian Exile in the Opole Duchy between 1621 and 1623. In: Księstwa Opolskie i Raciborskie. Terytoria – struktury – elity – dziedzictwo. Ed. Bogusław Czechowicz. Uniwersytet Opolski, Opole 2015, s. 113–118 (ISBN 978-83-7395-654-4).
 • Fukala, Radek: La Silésie dans la politique européenne du XVIIe siècle. In: XVIIe siècle. "Entre Empire, Couronne et République, entre catholicisme et protestantismes : Les duchés de Silésie au XVIIe siècle". Edd. Olivier Chaline et Nicolas Richard. Revue publiée par la Société d´Étude du XVIIe siècle, avec le cocours du C. N. L., a. B. S. de l´Université de Paris – Sorbonne, No 273, Octobre – Décembre 2016, 68e année – No 4, s. 599–618. 
 • Fukala, Radek: Jan Jesenský-Jessenius a Slezsko. In: Ján Jessenius (1566–1621) – Ĺudia a doba. Mezinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016. Edd: Matej Gogola – Lukáš Rybár. Universitas Comeniana Bratislaviensis, Facultas Medica. Historia Medicinae Slovaca I. Bratislava 2017, s. 23–36 (ISBN 978-80-8127-185-4).
 • Fukala, Radek: Książę Karol Fryderyk Ziębicko-Oleśnicki i Akord Drezdeński. In: Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego. Pod redakcją Wojciecha Mrozowicza, Wrocław – Katowice – Oleśnica 2017, s. 271–282 (ISBN 978-83-64534-14-0).
 • Fukala, Radek: Silesian Duke Charles I of Münsterberg and Oels and His Power Aspirations. In: Prague Papers on the History of International Relations. Charles University, Faculty of Arts, Praha 2018, s. 47–60 (ISSN 1803-7356/Print/; ISSN 2336-7105/Online/).

Kapitoly v česky vydaných vědeckých monografiích:

 • Fukala, Radek: Synové husitského krále. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 83-110. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Potomci krále Jiřího v zápase o hlohovské dědictví. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 111- 138. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Minsterberští bratranci ve víru jagellonské politiky. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 139-161. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Poděbradové mezi reformací, renesancí a humanismem. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 162-194. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Kníže Karel II., vrchní slezský hejtman a přední protestantský politik. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 195-211. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Hořký konec knížecí dynastie. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 212-235. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Genealogický přehled dynastie Poděbradů. In: Felcman, Ondřej-Fukala, Radek a kol. (edd.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008, s. 260-286. (ISBN 978-80-7106-949-2).
 • Fukala, Radek: Minstrbersko-olešnická knížata v období reformace a renesance. Potomci slezského knížete Karla I. Minstrbersko-Olešnického. In: Dáňová, Helena-Klípa, Jan-Stolárová, Lenka (edd.): Slezsko-země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Národní galerie, Praha 2008, s. 191-205. (ISBN 978-80-7035-396-7).
 • Fukala, Radek: Slezsko na prahu novověku. In: Slezsko v dějinách českého státu, II: 1490 – 1763. Ed. Zdeněk Jirásek. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 5 – 78. (ISBN 978-80-7422-169-9), (komplet: ISBN: 978-80-7422-167-5).
 • Fukala, Radek: Třicetiletá válka ve Slezsku. In: Slezsko v dějinách českého státu, II: 1490 – 1763. Ed. Zdeněk Jirásek. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 79 – 134. (ISBN 978-80-7422-169-9), (komplet: ISBN: 978-80-7422-167-5).
 • Fukala, Radek: Hrabství a české stavovské povstání (1618 – 1622). In: Kladsko. Dějiny regionu. Edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz a kolektiv. Hradec Králové – Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 151 – 154. (ISBN 978-80-87607-00-8, Nakladatelství Bor Liberec), (ISBN 978-83-928987-3-3, PCzTN), (ISBN 978-80-7286-191-0, HÚ AV ČR), (ISBN 978-83-926328-3-2). 
 • Fukala, Radek: Ve víru třicetileté války. In: Kladsko. Dějiny regionu. Edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz a kolektiv. Hradec Králové – Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 161 – 162. (ISBN 978-80-87607-00-8, Nakladatelství Bor Liberec), (ISBN 978-83-928987-3-3, PCzTN), (ISBN 978-80-7286-191-0, HÚ AV ČR), (ISBN 978-83-926328-3-2).

Odborné studie (výběrově):

 • Fukala, Radek: Politický program Karla staršího ze Žerotína v době českého stavovského povstání. Iluze a politická naivita, nebo realita a umění politiky? Folia historica Bohemica 15, Praha 1991, s. 465 – 477.
 • Fukala, Radek: Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna. Pramen k poznání olomouckých sněmovních jednání v lednu 1610. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 1, Ostrava 1993, s. 31 – 39.
 • Fukala, Radek: Diplomatická mise Hartvíka ze Stittenu v březnu 1615. Slezský sborník 91, 1-2, 1993, s. 1 – 8.
 • Fukala, Radek: Žerotínův slezský epilog. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 2, Ostrava 1994, s. 69 – 79.
 • Fukala, Radek: Portrét bratrského intelektuála. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C - 2, Opava 1995, s. 105 – 109.
 • Fukala, Radek: Povstalci a rebelové. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3. Opava 1997, s. 90 – 109.
 • Fukala, Radek: Profil Žerotínových adresátů a politických partnerů v opavsko-krnovské oblasti. Folia historica Bohemica 18, Praha 1997, s. 143 – 165.
 • Fukala, Radek: Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského v krnovském knížectví. In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera historica 7, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České Budějovice 1999, s. 535 – 557.
 • Fukala, Radek: Johann Nepomuk Florian Spatzier. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 4. Slezská univerzita FPF ÚHM Opava 1999, s. 45 – 48.
 • Fukala, Radek: Státoprávní spor o Opavsko v letech 1529 – 1606. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 29, Olomouc 2000, s. 69 – 82.
 • Fukala, Radek: Slezská reformace. Slezský sborník 98, 2000, s. 241 – 263.
 • Fukala, Radek, Markrabě Jiří Friedrich Braniborsko-Ansbašský v zápase s krnovskými a pruskými stavy v druhé polovině 16. století. Příspěvek k proměnám raněnovověkých mocenských elit v regionu. Slezský sborník 1 – 2, 98, 2000, s. 1 – 25.
 • Fukala, Radek: Dánský vpád do Slezska a rozklad opavské stavovské společnosti. Slezský sborník 99, 2001, s. 81 – 94.
 • Fukala, Radek: Protilichtenštejnská opozice na Opavsku v letech 1613 – 1617. Časopis Matice moravské 120, 2001 s. 67 – 90.
 • Fukala, Radek: Hartvík ze Stittenu – hohenzollernský tajný rada a nejvyšší zemský úředník. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 30, Olomouc 2001, s. 85 – 96.
 • Fukala, Radek: Kladsko a pokus stoupenců Friedricha Falckého o zvrat poměrů v letech 1621-1622. In: Kladský sborník, IV. Hradec Králové 2001, s. 43-56.
 • Fukala, Radek: Státoprávní, správní a územní vývoj Opavska do počátku 16. století. In: Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea 13. Tábor 2002, s203 – 226.
 • Fukala, Radek: Slezsko na cestě k pruské anexi. In: Historická Olomouc XIII. Sborník příspěvků: Konec švédské okupace a poválečná obnova ve 2. polovině 17. století. Olomouc 2002, s. 359-376.
 • Fukala, Radek: Počátky protireformace v Opavě za biskupa Viléma Prusinovského. („…toho času, když ta bouřka znikla…“). In: Acta historica et museologica. Universitatis Silesianae Opaviensis, 6. Sborník k 60. Narozeninám doc. PhDr. Dana Gawreckého, CSc. Opava 2003, s. 191 – 202. 
 • Fukala, Radek: Felix Moš z Moravčína – kladský johanitský komtur a opavský rytíř. In: Kladský sborník, V. Hradec Králové 2003, s. 245 – 248.
 • Fukala, Radek: Slezsko v období zesílené nábožensko-politické krize a zlomení protestantského odboje v opavském knížectví (1606-1611). Slezský sborník 102, 2004, s. 23 - 44.
 • Fukala, Radek: Slezský kníže Jan Minstrbersko-Olešnický. Jeho kulturní politika a mecenát. In: Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Philosophicae /219/, 12. Ostrava 2005.
 • Fukala, Radek: Kníže Jan Jiří Krnovský a české stavovské povstání 1618 – 1620. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana. Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et Historica 1, Studia Historica LV, Karolinum Praha 2005, s. 193 – 208.
 • Fukala, Radek: Karel I. Minstrberský-politik příležitosti a činu. In: Acta Universitatis Reginaehradecensis: Od Jana Žižky k Poděbradům. FSH-Historica 1. Hradec Králové 2006, s. 84-95.
 • Fukala, Radek: Potomci krále Jiřího z Poděbrad a jejich zápas o hlohovské dědictví. In: Kladský sborník 7. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2006, s. 53-84.
 • Fukala, Radek: Politické a náboženské rozpory ve Slezsku 1520-1548. Poznámky k problému „Reformace a země Koruny české“. In: Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas Paedagogica, Humanistica 1. Hradec Králové 2008, s. 183-193.
 • Fukala, Radek: Slezský kníže Jindřich Václav Minsterbersko-Olešnický a třicetiletá válka. In: Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 7. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava 2007, s. 87-95.
 • Fukala, Radek: Mocensko-politická krize polsko-litevské unie za vlády Jana Kazimíra Vasy v letech 1648-1660. Otázky a problémy polské historiografie očima českého historika. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Edd. Jiří Mikulec a Miloslav Polívka. Opera Instituti Historici Pragae, series C-Miscellanea, Volumen 18/1. AV ČR Praha 2007, s. 252 – 257 (ISBN 978-80-7286-116-3; soubor: 978-80-7286-118-7).
 • Fukala, Radek: Slezsko a švédsko vojenské operace v letech 1642–1648. Příspěvek k dějinám třicetileté války. In: Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou … Edd: Martin Kovář – Václav Drška, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, s. 97–112 (Ediční řada Fontes, ISBN 978-80-7308-521-6).

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících (výběrově)

 • Fukala, Radek: Tažení Jana Jiřího Krnovského v roce 1621 a bitva u Nového Jičína. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 49, 1992, s. 45 – 54.
 • Fukala, Radek: Zanikne slezskoostravský hrad? České památky 4, 1/ 1993 (Plzeň), s. 10 – 12.
 • Fukala, Radek: Portréty krnovských Hohenzollernů - majitelů bohumínského zástavního panství v letech 1523 – 1621. Těšínsko, 2, 1993, s. 1 – 4.
 • Fukala, Radek: Šenovský epilog moravského a slezského diplomata. Jan mladší Bruntálský z Vrbna. Těšínsko, 2, 1994, s. 1 – 2.
 • Fukala, Radek: Těšínsko a severní Morava očima anglického cestovatele. Těšínsko 1, 1995, s. 12 – 15.
 • Fukala, Radek: Hlučínsko ve sféře moci krnovských Hohenzollernů. In: Hlučínsko v proměnách času. Sborník příspěvků z konference k 75. výročí připojení Hlučínska k Československé republice. Hlučín 1995, s. 7 - 12.
 • Fukala, Radek: Hartvík ze Stittenu - Žerotínův politický partner. In: Karel starší ze Žerotína a jeho doba. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia 6. a 7. listopadu 1993 v Bludově. Bludov 1995, s. 21 – 28.
 • Fukala, Radek: Španělská kaple a bitva u Nového Jičína v roce 1621. In: České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. Ostrava 1996, s. 69 – 80.
 • Fukala, Radek: Dánové na Opavsku. Dějiny a současnost 18, 1996, s. 32 – 37.
 • Fukala, Radek: Život na krnovském zámku za vlády hohenzollernských knížat 1523 – 1621. In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století). Prostějov 1997, s. 135 - 148. 
 • Fukala, Radek: Pokračovatel Františka Palackého a jeho příspěvek k raně novověkým dějinám Opavska. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava 1998, s. 181 – 186.
 • Fukala, Radek: Záhadná vražda v podvihovském lese. Dějiny a současnost 20, 1998, s. 13 – 17.
 • Fukala, Radek: Dva pobělohorští intelektuálové v Opavě. K působení Bohuslava Balbína a Hieronyma Hirnhaima. Vlastivědné listy, 24, č. 1, 1998, s. 24 – 28.
 • Fukala, Radek: Příspěvky německé regionální historiografie k dějinám stavovství ve Slezsku. In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, s. 565 – 575.
 • Fukala, Radek: Několik poznámek k počátkům reformace na Opavsku v letech 1524 – 1569. In: Opava. Sborník k dějinám města, 2. Opava 2000, s. 27 – 30.
 • Fukala, Radek: Krnov za Hohenzollernů v letech 1524 – 1624. In: Štefan, J. T. – Onderka, T. (red.): Peníze v proměnách času. Money in Metamorphosis of Time. Geld im Wandel der Zeit. Sborník II. MARQ Ostrava 2000, s. 11 – 16.
 • Fukala, Radek: Náboženství a protestantské školství za krnovského knížete Jiřího Friedricha. In: Sborník Bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 25 – 39.
 • Fukala, Radek: Karel, Jiří a Jan Bruntálští z Vrbna a jejich životní osudy v pobělohorské emigraci. In: Hrubá, Michaela (ed.): Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem 2001, s. 238 – 248.
 • Fukala, Radek: Po stopách polského alchymisty. Dějiny a současnost 1, Praha 2001, s. 18 – 22.
 • Fukala, Radek: Krnov-rezidenční město a základna moci hohenzollernských knížat na území českého předbělohorského státu. In: Sborník Bruntálského muzea 2001. Bruntál 2001, s. 3 – 24.
 • Fukala, Radek: Karel starší ze Žerotína a české stavovské povstání. In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 12/ 9 – 10 (září – říjen), Praha 2001, s. 194 – 202.
 • Fukala, Radek: Státoprávní spor o opavské knížectví a stavovství ve Slezsku 1529-1621. K úloze mocenských elit v raném novověku. In: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně. Matice moravská. Brno 2001, s. 85 – 92.
 • Fukala, Radek: Slezsko v evropské mocenské politice. In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 1/ 2 – 14 (leden-únor), Praha 2003, s. 2 – 19.
 • Fukala, Radek: Stavovství na Opavsku v bělohorském období. Mocenské a náboženské proměny a jejich sepětí se stavovským politickým systémem. In: Opava. Sborník k dějinám města, 3. Opava 2003, s. 17 – 20.
 • Fukala, Radek: Alexandr Holub z Nadějova-velitel hukvaldské posádky v době zimního království. In: Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala. Ostravská univerzita, Ostrava 2004, s. 57 – 61.
 • Fukala, Radek: Kníže Karel II. Minstrbersko-Olešnický. Vrchní slezský hejtman a protestantský politik. In: Třicet let učitelem učitelů dějepisu. Věnováno profesoru Janu Kumperovi. Dějepis XXII. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2006, s. 182-199.
 • Fukala, Radek: Politický a územní vývoj Slezska před nástupem českých Lucemburků. In: Mezi Hradcem Králové a Plzní. Východočech na českých univerzitách. Sborník in memoriam prof. Zdeňku Mackovi. UHK, Hradec Králové-Ústí nad Orlicí 2006, s. 48-54.
 • Fukala, Radek: Hynek starší Bruntálský z Vrbna. In: V komnatách paláců a ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi. Praha 2007, s. 273-281.
 • Fukala, Radek: Třicetiletá válka-konflikt, který změnil tvář Evropy. In: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001). UP Olomouc 2007, s. 97-118.
 • Fukala, Radek:Vleklý spor krále Jana Lucemburského o polskou korunu a jeho důsledky ve Slezsku. In: Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc. a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc. Hradec Králové 2007, s. 66-74.
 • Fukala, Radek: Počátky panského rodu Bruntálských z Vrbna. Slezsko-moravské vztahy v genealogii rodu. In: Královéhradecko, historický sborník pro poučenou veřejnost, 4. Hradec Králové 2007, s. 181 – 197.
 • Fukala, Radek: Potomci krále Jiřího z Poděbrad a Bílá hora. In: Historický obzor, 7/8, XIX, Praha 2008, s. 146-158.
 • Fukala, Radek: Ozvěny chebských událostí ve Slezsku. Histrorica. Revue pro historii a příbuzné vědy 1/1. Universitas Ostraviensis, Ostrava 2010, s. 3 - 10.
 • Fukala, Radek: Říšský acht a náboženské nepokoje v Opavě v letech 1602 – 1608. In: Hanzal, Jiří – Šefčík, Ondřej (edd.): Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945 – 2004). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře. (Nakladatelství Lidové noviny) Praha 2010, s. 123 – 132. (ISBN 978-80-7422-033-3)
 • Fukala, Radek: Historická paměť a mýty bitvy u Grunvaldu. In: Náchodsko od minulosti k dnešku, 7. Sborník příspěvků in memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Ed. Jaroslav Čáp. Regionální muzeum v Náchodě 2012 – Nakladatelství Bor Liberec 2012, s. 207–217 (ISBN 978-80-87607-09-1).
 • Fukala, Radek: Tragický konec hraběte Šlika. In: Comotovia 2013. Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí událostí napoleonských válek v severozápadních Čechách z podzimu 1813 předcházejících bitvě u Lipska. Chomutov, 5. 11. 2013. Ed. Petr Rak. Chomutov 2014, s. 41–62 (vydal Albis international, Ústí nad Labem, ISBN 978-80-86971-55-1).
 • Fukala, Radek: Středověká gastronomie a panský hodovní stůl. In: Knut ústecký labužník. Sborník k šedesátinám Vladimíra Kaisera. Ed. Petr Karlíček a kolektiv. Ústí nad Labem 2014, s. 63–65. (ISBN 978-80-86971-51-3).
 • Fukala, Radek: První oběť habsburské pomsty: moravský plukovník Fridrich z Tiefenbachu. In: Fontes psi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Ed. Petr Kopička. Litoměřice – Praha 2016, s. 99–115 (Státní oblastní archiv v Litoměřicích, ISBN 978-80-904381-5-6), (Skriptorium, ISBN 978-80-88013-22-8).
 • Fukala, Radek: Sláva a hana plukovníka Frencka. In: Comotovia 2015. Sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516–2016). Chomutov, 3. listopadu 2015. Ed. Petr Rak. Chomutov 2016, s. 161–176 (vydal Albis international v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-86971-63-6). 
 • Fukala, Radek: Případ přestrojeného myslivce. In: Kladský sborník, XI. Trutnov 2016, s. 145–153 (ISBN 978-80-904229-7-1, ISSN 1212-1223).
 • Fukala, Radek: Konec českého stavovského povstání v obojí Lužici. In: Královehradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost, 9: Věnováno PhDr. Jaroslavu Šůlovi, CSc. k jeho osmdesátým narozeninám. Hradec Králové 2017, s. 145–160 (ISBN 978-80-901805-0-5). 
 • Fukala, Radek: Statečná obrana Loketska po Bílé hoře. In: Comotovia 2017. Sborník příspěvků z konference, věnované 90. výročí spojení Chomutova a Horní Vsi do jedné územní samosprávné obce (1928–2018). Chomutov, 7. listopadu 2017. Ed. Petr Rak. Chomutov 2018, s. 15–31 (vydal Albis international v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-86971-58-2).

Další aktivity

Spolupracuje s četnými vědeckými institucemi (např. Národní galerie v Praze, Zemský archiv Opava; Uniwersytet Wrocławski – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław; Uniwersytet Opolski, Instytut historii, Opole; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Poznaň; FF Univerzita Karlova v Praze) a odborníky v zahraničí (Francie, Polsko, Slovensko, SRN, Švédsko, USA). Podílel se na přípravě domácích a zahraničních výstav (Řím, Wrocław, Legnica). Byl spoluautorem Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, 1–15, a to v rámci Ostravské univerzity. Autor četných odborných posudků a analýz. Spolupracuje s tiskem, s Českou televizí a Českým rozhlasem (v rámci dokumentárních a vědecko-populárních pořadů). Dlouholetý člen Klubu autorů literatury faktu v Praze.

Členství v oborových radách, v habilitačních komisích

 • Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy, obor České dějiny na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, člen, od 2006
 • Oborová rada doktorského studijního programu oboru Historie-obecné dějiny na Ústavu světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, člen, od 2008.
 • Komise pro habilitační řízení pro obor světové dějiny a obecné dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen, od 2007
 • Komise pro habilitační řízení Filozofické fakulty Ostravské univerzity, člen od 2015
 • Komise pro habilitační řízení Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, člen, od 2015

Aktuální členství v tuzemských vědeckých, správních, redakčních radách a profesních organizacích

 • Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, člen
 • Vědecká rada Muzea Podkrkonoší v Trutnově, člen, od 2008
 • Redakční rada Historický obzor, člen, od 2006
 • Redakční rada Historica, člen, 2009–2018
 • Redakční rada Nakladatelství Epocha, člen, od 2006
 • Redakční rada Nakladatelství Veduta, člen, od 2006

Aktuální členství v zahraničních a mezinárodních vědeckých, správních, oborových, redakčních radách a profesních organizacích

 • Kladské komise historiků a Skupiny kladských studií Polsko-české vědecké společnosti, Komisja do Badań Ziemi Kłodzkiej (člen), od 1996
 • Mezinárodní redakční rady:
 • Prague Papers on the History of International Relations. Institute of World History Faculty of Arts and Philosophy Charles University Prague – Institute of East European History Faculty of Historical and Cultural Sciences University of Vienna (člen), od 2003
 • Redakční vědecké rady polského vydavatelství a nakladatelství ATUT Wrocław (člen), od 2006
 • Uniwersytet Wrocławski – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych/Wrocław University Centre for Silesian and Bohemian Studies/ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław, Poland-Polska, člen, od 1996
 • Polsko-Czeskiego Towarzyszstwa Naukowego, člen, od 2006

Zahraniční výukové a studijní pobyty v posledních pěti letech

 • 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Erasmus+, 1 týden
 • 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Erasmus+, 1 týden
 • 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Erasmus+, 1 týden

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer