Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

fejtova.jpgKontakty

e-mail: Olga.Fejtova@praha.eu

Vzdělání, profesní životopis

 • 1984: dokončeno studium archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1987: rigorózní zkouška (PhDr.) – obor pomocné vědy historické a archivnictví Filozofická fakulta UK Praha
 • 2003 - 2011: doktorské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha, disertace Rekatolizace v městech pražských v době pobělohorské. Nové Město pražské v kontextu procesu katolické konfesionalizace
 • 2017-2018 habilitační řízení na UJEP Ústí nad Labem
 • 1985 - 1992 archivářka SOkA Teplice
 • od 1992 - archivářka, od 2012 vedoucí oddělení historických sbírek a depozit Archiv hlavního města Prahy
 • od 1997 - externí spolupráce s katedrou PVH a archivního studia Filozofická fakulta UK Praha
 • od 1998 - externí spolupráce s katedrou historie PF UJEP (ÚHS)
 • od 2005 - odborná asistentka katedra historie Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem
 • 2000 - 2012 výukové pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften a Erasmus (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Uniwersytet Wrocławski Wrocław, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Universität Bielefeld, Uniwersytet M. Kopernika Toruń, Universität Erfurt, Technische Universität Dresden)

Výuka

 • Kodikologie
 • Dějiny raně novověké tištěné knihy

Odborná specializace

knižní kultura raného novověku; urbánní dějiny raného novověku, dějiny měst pražských období raného novověku; chudinství a sociální problematika 19. a 20. století

Publikační činnost

Monografie

 • „Já pevně věřím a vyznávám…“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské, Praha 2012
 • „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!“ Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru, Praha 2014

Kapitoly v monografiích

 • Od chudinské k sociální péči v Praze 19. a první poloviny 20. století, in: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939, (edd.) Milan Hlavačka – Pavel Cibulka et al., Praha 2015, s. 223–314
 • (s Jiří Pešek), Varii variarum rerum, factorum, dictorum, muttarumque aliarum historiarum scriptores, in: Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, (edd.) Ivo Purš – Hedvika Kuchařová, Praha 2015, s. 181–208
 • Die Herrschaftselite der Stadt Prag in der Frühen Neuzeit, in: Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, (Hrsg.) Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga, Praha 2016, s. 127–154
 • (s Milan Hlavačka), For You Always Have the Poor With You...”: From Charity to Municipal Social Policy , in: Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th  and 20th Centuries, (edd.) Olga Fejtová – Milan Hlavačka – Václava Horčáková – Veronika Knotková, Newcastle upon Tyne 2017, s. 6–21
 • From Mercy and Charity to the System of State and Municipal Care for the Poor in Prague in the Long 19th Century , in: Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th  and 20th Centuries, (edd.) Olga Fejtová – Milan Hlavačka – Václava Horčáková – Veronika Knotková, Newcastle upon Tyne 2017, s. 92–121
 • Buchdruck und Buchhandel in den Prager Städten als Medien der lutherischen Reformation, in: Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation (1500–1618), (Hrsg.) Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga, Praha – Červený Kostelec 2019 (= Documenta Pragensia Monographia 33/2), s. 215–242
 • Rekatolizace v Praze 17. století, in: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století, (edd.) Ondřej Jakubec – Pavel Suchánek, Praha 2020, s. 64–100

Studie v zahraničních odborných periodikách a sbornících

 • (s. Alexandra Rusó ):„Löwen“ – Funde in Bilin, Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive, München 1991, s. 205–211
 • Der kulturelle Standard im Alltagsleben der bürgerlichen Gesellschaft von Laun in der Epoche vor der Schlacht am Weißen Berg, Bohemia 36/1, 1995, s. 118–125
 • (s Jiří Pešek), Martin Luther in den Bibliotheken böhmischer Bürger um 1600. Zur Rezeption und Wirkung von Luthers Lehre, Bohemia 2, 1996, s. 319–340
 • Das Verhältnis zwischen den Nationalitäten in Prager Städten an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Die Prager Neustadt als ein Bestandteil des Prager Stadtkomplexes, in: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e V. Leipzig, 1999, s. 38–59
 • (s Jiří Pešek), Erasmus, Luther und Melanchthon in den Privatbibliotheken der böhmischen Bürger um 1600, Colloquia, Journal of Central European History 5–7, 1998–2000, Cluj 2001, s. 66–93
 • Prywatne biblioteki w Nowym Mieście praskim w XVII wieku jako integralna część mieszczańskiej kultury materialnej, Kwartalnik historii kultury materialnej 49/1–2, 2001, s. 41–58
 • Privatbibliotheken der Danziger Bürger im 17. Jahrhundert, Studia Germanica Gedanensia 10, 2002, s. 5–29
 • Die bürgerliche Buchkultur auf dem Wege vom Barock zur Aufklärung – die bürgerlichen Bibliotheken in Danzig und in den Prager Städten als Voraussetzung für die Rezeption der Aufklärungsideen, in: Das geistige Leben in Preußen in der Zeit Frühaufklärung, (Hrsg.) Christoph Marx – Barbara Sapala, Olsztyn 2002, s. 107–125
 • Beitrag zur Problematik der bürgerlichen Buchkultur in den böhmischen Ländern und Schlesien in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, in: Neisse: Kulturalität und Regionalität, (Hrsg.) Wojciech Kunicki – Monika Witt, Nysa 2004, s. 153–164
 • Reformierte Literatur in Prager bürgerlichen Privatbibliotheken im 17. Jahrhundert, Zwingliana 32, 2005, s. 71–88
 • Les bibliothèquespatriciennes de la Nouvelle-Ville de Prague à l´heure de la recatholicisation, de 1620 à lafin du XVIIe siècle, in: Libri prohibiti. La censure dans l´espace habsbourgeois 1650-1850, (edd.) Marie-Elisabeth Ducreux – Martin Svatoš, Leipzig 2005, s. 167–180
 • Zeměpisná literatura v měšťanských knihovnách 17. století, in: Itineraria Posoniensia, (Hrsg.) Eva Frimmová – Elisabeth Klecker, Bratislava 2005, s. 339–352
 • (s Jiří Pešek), Reflexion der böhmischen und europäischen konfessionellen Tradition in frühneuzeitlichen böhmischen bürgerlichen Bibliotheken, Bohemia 48, 2008, s. 29–53
 • Die Inventare des bürgerlichen Besitzes als Quelle der Geschichte zur Erforschung der bürgerlichen Buchkultur in der Frühen Neuzeit. Mitteleuropäische Forschung in den letzten drei Jahrzehnten, Vana Tallinn 19(23), 2008, s. 4–77
 • Schulbücher in den bürgerlichen Bibliotheken Prags als Indiz für bürgerliche Bildung in der Frühen Neuzeit, in: Bildung. Facetten der wissenschaftlichten Kommunikation, (Hrsg.) Wojciech Kunicki – Monika Witt, Nisa 2008, s. 177–191
 • Pomoce do konwersacji jako źródło poznania życia codziennego mieszczaństwa w dobie wczesnonowożytnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 57/3–4, 2009, s. 387–398
 • Das Bild der Prager Städte in der geographischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Vana Tallinn 21, 2010, s. 274–296
 • (s Jiří Pešek), Reformierte Literatur in frühneuzeitlichen Bürgerbibliotheken der böhmischen Städte, in: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt, (Hrsg.) Viliam Čičaj – Jan Andrea Bernhard, Bratislava 2011, s. 143–159
 • Datei oder gedruckte Editionen – die aktuellen Formen der Bearbeitung der frühneuzeitlichen Archivalien im Archiv der Hauptstadt Prag, in: Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte, (Hrsg.) Helmut Flachenecker – Janusz Tandecki et al., Toruń 2011, s. 381–392
 • Vergleich der Prager und Krakauer städtischen Eliten in der frühen Neuzeit, in: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku, (ed.) Zdzisław Noga, Kraków 2011, s. 401–431
 • Raně novověké konverzační příručky jako pramen k dějinám stravování, in: Historia naturalna jedzenia. Między antykem a XIX wiekiem, (edd.) Beata Możejko – Eva Barylewska-Szymańska, Gdaňsk 2012, s. 220–226
 • (s Kateřina Jíšová), Děti v testamentární praxi pozdního středověku a raného novověku v městech pražských jako badatelské téma, in: W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, (ed.) Bożena Popiołek – Agnieszka Chłosta-Sikorska – Marcin Gadocha, Warszawa 2014, s. 15–30
 • (s Milan Hlavačka), Stadt und Armut, Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2/2014, s. 5–12
 • Von der staatlichen zur kommunalen Sozialpolitik in Prag im langen 19. Jahrhundert, Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2/2014, s. 23–31
 • Bürgerliche Nachlassinventare und Testamente als eine Quelle zur Geschichte der Buchkultur und der Bildung in der Frühen Neuzeit, in: Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo źródeł historycznych – archiwistyka, (edd.) Roman Czaja – Krzysztof Kopiński, Toruń 2015, s. 153–173
 • Das Bild Polens in dem Historischen Kalender von Daniel Adam von Veleslavín, in: Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit, (Hrsg.) Anna Mikołajewska – Joanna Kodzik, Bremen 2019, s. 169–182
 • Raně novověká knižní kultura ve Slezsku a její středoevropský kontext. Praha – Vratislav – centra evropské knižní kultury, in: Śląska Republika Uczonych/Schlesische Gelehrtenrepublik/Slezská vědecká obec 9, 2020, s. 19–33

Studie v tuzemských odborných recenzovaných periodikách a sbornících (výběr od roku 2000)

 • Die Entwicklung von Leseinteressen der Bürger der Prager Neustadt im 17. Jahrhundert auf Grund der Nachlassinventare, Acta Comeniana. 14, 2000, s. 99–132
 • Zahraniční literatura v měšťanských knihovnách na Novém Městě pražském v XVII. století. Knihovna rodiny de Bois, Opera romanica 1, 2000, s. 323–337
 • (s Jiří Pešek), Obzor zeměpisné literatury na Novém Městě pražském v 16. a 17. století, Documenta Pragensia. 19, Praha 2001, s. 211–224
 • Odraz rekatolizačního procesu ve skladbě náboženské a moralistní literatury v knihovnách novoměstských měšťanských elit v době pobělohorské, Documenta Pragensia 20, 2002, s. 101–114
 • Die bürgerliche Buchkultur in Nürnberg im 17. Jahrhundert, Acta Comeniana 17, 2003, s. 151–182
 • (s Jiří Pešek), Měšťanský čtenář a české kroniky v Praze raného novověku, Opera romanica 4, 2003, s. 18–196
 • Měšťanské elity na Novém Městě pražském v 17. století a knižní kultura, Documenta Pragensia 22, 2004, s. 159–174
 • (s Jiří Pešek), Postila Johanna Spangenberga v měšťanských knihovnách raného novověku. Documenta Pragensia 23, 2004, s. 101–122
 • Rekatolizace v městech pražských v době pobělohorské – úspěch nebo fiasko? Příspěvek k důsledkům pobělohorské rekatolizace na Novém Městě pražském, Documenta Pragensia – Barokní Praha. Barokní Čechie 1620–1740, Praha 2004, s. 457–472
 • Měšťanský čtenář 17. století a recepce aktuální barokní literatury, Documenta Pragensia – Barokní Praha. Barokní Čechie 1620–1740, Praha 2004, s. 629–642
 • Die Bibliotheken nobilitierter Bürger der Frühen Neuzeit, Listy filologické 127/3–4, 2004, s. 284–298
 • Kniha v testamentární praxi měšťanů v 17. století, Opera romanica 9, 2006, s. 377–396
 • (s Kateřina Jíšová): Měšťanské testamenty jako badatelské téma. Projekt zpracování pražských testamentů od 15. do 17. století na základě počítačové databáze, in: Pozdně středověké testamenty v českých zemích, (edd.) Eva Doležalová – Kateřina Jíšová, Praha 2006, s. 15–27
 • Geografická literatura v knihovnách norimberského patriciátu v období raného novověku, Acta Universitatis Carolinae – PH 1–2, z PVH 16, 2002 (2007), s. 329–342
 • Praha – Vratislav vzájemné vztahy v období raného novověku, Český časopis historický 106/1, 2008, s. 54–79
 • Novoměstské měštky v raném novověku – litteratae či illiteratae. Příspěvek k problematice vzdělání žen v měšťanském prostředí, Documenta Pragensia 27, 2008, s. 717–726
 • Maria Bogucka: rekapitulace díla v kontextu polské historiografie, Český časopis historický 107/3, 2009, s. 616–629
 • Formování správy raně novověkých měst pražských jako „demokratizační“ proces?, Český časopis historický 108/4, 2010, s. 615–636
 • Norimberské tisky v knihovnách pražských měšťanů a reflexe pragensiálních tisků v Norimberku ve druhé polovině 16. a 17. století, Documenta Pragensia 29, 2010, s. 477–496
 • Karel Škréta. Malíř českého baroka a jeho českobratrské kořeny, Umění 59, 2011, s. 57–59
 • Německá diskuse ke konfesionalizaci v evropském kontextu, Český časopis historický 109/4, 2011, s. 739–785
 • Jednota bratrská a rodinné zázemí Václava Holara, Český časopis historický 111/1, 2013, s. 101–116
 • Měšťanské elity v období raného novověku jako badatelské téma domácí historiografie v kontextu evropských výzkumů posledních dvou desetiletí, Documenta Pragensia 32/ 2, 2013, s. 55–77
 • (s Jiří Pešek), „…a obzvláště jedna truhla kněh právních“. Právnická literatura v městech pražských raného novověku (na příkladu Nového Města pražského), Pražský sborník historický 42, 2014, s. 43–87
 • Město v převratech konfesionalizace, Documenta Pragensia 33, 2014, s. 9–26
 • (s Jiří Pešek), Jan Retl(er): Nad knihovnou brněnského učitele v městech pražských počátku 17. století, in: Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové, Brno 2015, s. 225–243
 • (s Jiří Pešek), Pražští knihaři doby předbělohorské – knihvazači nebo knihkupci?,  in: Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 289–316
 • (s M. Hlavačka), „Chudé budete mít mezi sebou stále…“ Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století, Documenta Pragensia 24, 2015 (2017), s. 9–24
 • Od milosrdenství a dobročinnosti k systému státní a komunální chudinské péče v městech pražských v dlouhém 19. století, Documenta Pragensia 24, 2015 (2017), s. 213–237
 • Obraz měst pražských v raně novověkých tiscích – ilustrace či dekorace? Příklad geografické literatury 16. a 17. století, Documenta Pragensia 36, 2017, s. 109–127
 • Integrace příchozích cizinců do raně novověké pražské společnosti, Český časopis historický 116/2, 2018, s. 459–485
 • Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské, Český časopis historický 117/1, 2019, s. 7–35
 • Daniel Adam z Veleslavína – historik města a městského stavu?, Documenta Pragensia 37, 2018, s. 229–257
 • Sociální politika hlavního města Prahy v meziválečném období. Komunální institucionální péče ve středoevropském kontextu, Pražský sborník historický 46, 2018, s. 143–177

Studie

 • O. FEJTOVÁ, Zum Verleich der bürgerlichen privatbibliotheken in Prager neustat und Heilbronn im 17. Jahrhundert, in: I. Monok - P. Őtvös (edd.), Bürgerliche kultur im Verglech, Szeged 1998, s. 34-35.
 • O. FEJTOVÁ, Příspěvek ksociálně- ekonomické charakteristice Nového Města Pražského v 17. století - domovní majetek jako výraz sociálně-ekonomického potenciálu města, DP 17, 1998, s. 171-183.
 • O. FEJTOVÁ. Das Verhältnis zwischen den Nationalitäten in Prager Städten an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e V. Leipzig, 1999, s. 38-59
 • O. FEJTOVÁ- P. SLÁMOVÁ, Několik poznámek kekonomickým důsledkům pobělohorské emigrace na Novém Městě pražském, in: Víra nebo vlast ? Exil včeských dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 273-283.
 • O. FEJTOVÁ, Die Entwicklung von Leserinteressen der Berger der Prager Neustat im 17. Jahrhundert auf Grund der Nachlassinventare, Acta Comeniana 14, 2000, s. 101-103.
 • O. FEJTOVÁ, Prywatne biblioteki w Nowym Mieście praskim w XVII wieku jako integralna część mieszczańkej kultury materiajnej, Kwartalnik historii kultury materiálnem XLIX, Nr 1-2, 2001, s. 41-59.
 • O. FEJTOVÁ - JIŘÍ PEŠEK, Erasmus, Luther und Melanchthon in den Privatbibliotheken der böhmischen Bürger um 1600, in: Colloquia, Journal of Central European History 5 - 7, 1998 - 2000, Cluj 2001, s. 66 - 93
 • O. FEJTOVÁ, Odraz rekatolizačního procesu ve skladbě náboženské a moralistní literatury vknihovnách novoměstských elit vdobě pobělohorské, DP 20, 2002, s. 101-113.
 • O. FEJTOVÁ, Privatbibliotheken der Danziger Bürger im 17. Jahrhundert, in: Studia Germanica Gedanensia 10, 2002, s. 5-29
 • O.FEJTOVÁ, Die bürgerliche Buchkultur auf dem Wege vom Barock zur Aufklärung - die bürgerlichen Bibliotheken in Danzig und in den Prager Städten als Voraussetzung für die Rezeption der Aufklärungsideen, in: Ch. Marx, B. Sapala (ed.), Das geistige Leben in Preußen in der Zeit Frühaufklärung, Olsztyn 2002, s. 107-125
 • O. FEJTOVÁ, Die bürgerliche Buchkultur in Nürnberg im 17. Jahrhundert, in: Acta Comeniana 17, 2003, s. 151-182
 • O. FEJTOVÁ, Měšťanské elity na Novém Městě pražském v17. století a knižní kultura, DP 22, 2004, s. 159-175.
 • O.FEJTOVÁ, Les bibliothèques patriciennes de la Nouvelle-Ville de Prague a l´heure de la recatholisation, de 1620 à la fin du XVIIe siècle, in: M.-E. Ducreux, M. Svatoš (ed.), Libri Prohibiti, Leipzig 2005, s. 167-180

Další aktivity

Členka redakční rady

 • Documenta Pragensia, Pražský sborník historický
 • Acta Torunensia, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Malopolska

Šéfredaktorka

 • Documenta Pragensia, Pražský sborník historický

spoluorganizátorka mezinárodních konferencí Archivu hl. města k problematice srovnávacích dějin měst (od roku 1999) a projektu mezinárodních konferencí ke srovnávacím dějinám měst Krakov – Norimberk – Praha (od roku 2014) s Stadtarchiv Nürnberg a Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Účast na grantech a mezinárodních projektech

 • Topographie der Buchdrucker, Buchhändler, Verleger in der österreichischen Monarchie 1750–1850 (Gesellschaft für Buchforschung in Österreich) 2003–2004
 • Schweizerisches Buch im mitteleuropäischen Raum im 16.–18. Jahrhundert (Slovenská historická spoločnosť) 2005–2008
 • GA ČR č. 16-12145, Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých (2016–2018)
 • GAČR č. 17-22351S, Praha 1918 až 1992 jako hlavní město Československa ve srovnání s Vídní a Varšavou: paralelity a rozdíly historického vývoje (2017–2020)

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer