Sidebar

6
bře, so
24 Aktuality

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance a krajské úřady sídlící v dotačním území.

Elektronická mapa Hornické kulturní krajiny

FF UJEP je v programu sn-cz projektovým partnerem v tomto projektu

Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

 • Opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání; prioritní osa č. 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; Investiční priorita č. 10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 • Řešitelka za FF UJEP: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Katedra historie FF UJEP)
 • Lead Partner: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG),  řešitel Prof. Helmuth Albrecht
 • Projektoví partneři:
  PP1 Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., řešitelka Dr. Daniela Walther
  PP2 Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH,  Institut Heritage Studies (IHS), řešitelka Dr. Marie-Theres Albert
  PP3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
  PP4 Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, řešitel PhDr. Petr Hrubý
  PP5 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., řešitel RNDr. Michal Urban, CSc.
 • doba realizace: 21. 04. 2016 - 30. 04. 2020
 • číslo projektu: 100283089

Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Účastníci projektu

 • Lead Partner: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG), řešitel Prof. Helmuth Albrecht, kontakt: Helmuth.Albrecht@iwtg.tu-freiberg.de
 • PP1: Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., řešitelka Dr. Daniela Walther, kontakt: Daniela.Walther@extern.tu-freiberg.de
 • PP2: Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH, Institut Heritage Studies (IHS), řešitelka Dr. Marie-Theres Albert, kontakt: albert@ina-fu.org
 • PP3: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, řešitelka projektu Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., kontakt: Mgr. Jana Burdová, Jana.Burdova@ujep.cz, 475 286 447
 • PP4: Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, řešitel PhDr. Petr Hrubý, kontakt: Mgr. Antonín Kadlec, kadlec.antonin@npu.cz, 773 782 831
 • PP5: Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., řešitel RNDr. Michal Urban, CSc., kontakt: hengster11@gmail.com, 603 280 863

Anotace

Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených.

V rámci celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.

Milníky projektu

 • Vytvoření pracovních listů pro výuku zeměpisu, dějepisu a společenských věd na základních školácha gymnáziích v Ústeckém a Karlovarském kraji; vzdělávání učitelů v rámci workshopů; vzorové exkurze pro školy účastnící se pilotního testování
 • Organizace a realizace semináře pro studenty KHI FF UJEP s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“
 • Přednáškový cyklus v rámci Univerzitu třetího věku (U3V) věnovaný hornické oblasti Krušnohoří
 • Tištěný průvodce vyzdvihující kulturně-historické hodnoty Krušnohoří (dvoudílný, dvojjazyčný)

Popis projektu

Na základě dokumentace vybraných hornických památek, nejen těch, které byly vybrány na seznam světového dědictví UNESCO, budou didaktiky UJEP vytvořeny pracovní listy, které budou vloženy do interaktivní mapy, jež poslouží jako podklad k výuce zeměpisu, dějepisu a společenských věd v Ústeckém a Karlovarském kraji. Didaktické listy budou dvojjazyčné, takže je bude možné využít na patřičných typech škol i v Sasku. Jelikož se v této oblasti bude jednat o doposud nezavedenou výukovou pomůcku, budou během projektu v rámci workshopů proškoleni učitelé zainteresovaných škol. Pro žáky a učitele pilotních škol, kde bude tento výstup testován, jsou připraveny vzorové exkurze po hornických památkách na obou stranách Krušných hor.

V letních semestrech 2017/2018 a 2018/2019 bude pro studenty oboru Historické vědy FF UJEP otevřen povinně volitelný kurz s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“, jeho cílem je studenty sensibilizovat s historickým významem Krušnohoří a rolí při kulturní výměně. Tím by mělo být dosaženo porozumění důležitosti ochrany kulturního dědictví.

Abychom v projektu postihli co možná nejširší cílovou skupinu, zahrnuli jsme do něj realizaci přednáškového cyklu pro studenty U3V UJEP, jež bude postihovat témata jako Světové dědictví UNESCO, hornictví a hornická kulturní krajina i přeshraniční kulturní transfer mezi Čechami a Saskem. Cílem je začlenit do ochrany a zachování památek i seniory, kteří bývají v památkové péči a předávání tradic často velmi aktivní.

Aby bylo dosaženo komplexního obrazu o hornické kulturní krajině Krušnohoří, vznikne dvoudílný a dvojjazyčný průvodce. Jeho první část se bude věnovat starším dějinám a bude je ilustrovat příspěvky k vybraným gotickým a renesančním památkám české a saské části Krušnohoří. Druhá část bude zahrnovat období od 18. do 20. století a bude popisovat příběhy vztahující se ke sledované lokalitě (např. příběh pouti F. J. Umlaufta do Bohosudova). Publikace má jednak upozornit na místo popř. objekt a zároveň ukázat na jeho širší kontext a ukázat jeho „druhý život“. Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci a učitelé, ale také široká veřejnost. Studijní průvodce umožní samostudium v lokalitách kulturního dědictví a tím i udržitelný zájem o hornické kulturní dědictví i mimo akce s tématikou spojené.

Dokumenty