Sidebar

22
říj, čt
34 Aktuality

Název projektu:  Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice a připravuje tak podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to v rámci tematických výzkumných konsorcíí, na nichž se na obou stranách podílí nejméně dvě partnerské univerzity. V tomto případě se na realizaci projektu podílí na německé straně Bohemicum a Katedra slavistiky Univerzity Řezno a Katedra didaktiky dějin na Univerzitě Pasov, na české straně Katedra německých a rakouských studií FHS, Ústav germánských studií FF Univerzity Karlovy v Praze a Katedra germanistiky FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem projektu je výzkum v oblasti národních a transnárodních kultur (Erinnerungskulturen) kriticky reflektující pojem hranice (mezi Českou republikou a Bavorskem) nejen ve smyslu teritoriálním, ale zejména z pohledu  konstrukce, rekonstrukce a dekonstrukce „hranic/e“, a to v kontextu historickém, sociologickém a literárněvědném s přesahem didaktickým (symboly, památky,  památníky, vzpomínky aj.). Součástí projektu v jeho jednotlivých fázích je pořádání česko-německých konferencí, sympózií a workshopů, odborné vedení a publikace dizertačních projektů vztahujících se k dané tematice, a v neposlední řadě také – ve spolupráci s Adalbert Stifter Vereinem v Mnichově – příprava a realizace tematicky zaměřené výstavy.

Katedra germanistiky FF UJEP v rámci projektu uspořádala v dubnu 2018 v Ústí nad Labem mezinárodní konferenci "Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität", jejíž příspěvky byly publikovány v germanistickém časopise Aussiger Beitäge 12/2018, a spolupodílela se na  realizaci mezinárodního sympózia „Hoch- und Populärkulturen im interkulturellen Kontext (am Beispiel der deutsch-tschechischen Wechselbeziehungen)“, konajícího se v červnu 2019 na UK v Praze. Ve dnech 29.-30. října 2019 se vybraní ústečtí studující společně se studenty partnerských univerzit zúčastnili odborné exkurze po stopách německého osídlení na české straně Šumavy, jejíž fotodokumentace bude součástí plánované výstavy.