Sidebar

19
bře, út
37 Aktuality

Dokumenty

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky

Předseda:

 • Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
 • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

Členové:

 • doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • doc. PhDr. Ludmila Sulitková,CSc.
 • doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
 • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
 • Mgr. David Tomíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Podmínky rigorózního řízení na FF UJEP

Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), po jejichž vykonání se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděné před jménem, se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konají ve studijním programu Historické vědy v oboru Historie. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal ve výše uvedené oblasti studia akademický titul „magistr".

Podání přihlášky

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři na adresu Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 13, 40096 Ústí nad Labem. Přihláška musí být doplněna o všechny náležitosti uvedené ve formuláři přihlášky včetně názvu a základní osnovy rigorózní práce.

Povinné přílohy k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce na FF UJEP

 • úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 • úředně ověřená kopie Dodatku k diplomu nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • odborný a profesní životopis (jeho součástí přehled o tvůrčí činnosti uchazeče v oboru státní rigorózní zkoušky)
 • název a základní osnova rigorózní práce
 • doklad o úhradě poplatku podle čl. 5 a nákladů podle čl. 6 Rigorózního řádu Univerzity J. E. Purkyně.

Termín podání přihlášky

Státní rigorózní zkoušky jsou vypisovány vždy jedenkrát na příslušný akademický rok dle harmonogramu FF UJEP (zpravidla řízení probíhá v září či říjnu). Pro státní rigorózní zkoušku, která se uskuteční v daném akademickém roce, je nutné podat přihlášku nejpozději do 30. dubna daného akademického roku. Je přitom nutné počítat s tím, že termín odevzdání rigorózní práce bude stanoven na 30. června daného akademického roku. Uchazeč bude poté písemně seznámen s dalším průběhem rigorózního řízení.

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku je stanovena na 5000 Kč (Viz příkaz č.12/2008 děkanky FF UJEP - níže Příloha č. 2). Poplatek se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Platby v hotovosti a peníze zaslané poštovní poukázkou typu C nebudou přijaty. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat. V případě neuhrazení poplatku se má za to, že přihláška nebyla podána.

 • Banka: ČS Ústí nad Labem
 • Účet: 100200392/0800
 • Variabilní symbol: 63206
 • Konstantní symbol: 558

Průběh rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části se konají v témže termínu a nelze je rozdělit.

I. část - Ústní zkouška

Ústní zkouška se skládá z předmětů, které odpovídají příslušnému magisterskému studijnímu programu Historické vědy. Je složena ze dvou předmětů:

 • České dějiny nebo Obecné dějiny (dle zaměření rigorózní práce zvolí uchazeč)
 • Historiografie a metodologie

II. část - Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu s oborem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na české dějiny, obecné dějiny). Z hlediska obsahu by měla být rigorózní práce založena na původním pramenném výzkumu, měla by originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Formální hledisko předpokládá s ohledem na téma odpovídající rozsah, minimální rozsah vlastního textu práce, tj. bez poznámek, literatury, příloh, obsahu apod. je stanoven na 100 normostran. Práce by měla splňovat všechny nároky kladené na odborný text historického vědního oboru (poznámkový aparát, přehled pramenů a literatury apod.). Bližší informace poskytne vedoucí Katedry historie FF UJEP či předseda zkušební komise pro SRZ.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž autor uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je max. 4–6 stran českého textu a cizojazyčného resumé rigorózní práce,  seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.