Sidebar

26
dub, čt
41 Aktuality

Podmínky pro udělení mimořádného katedrálního stipendia, mimořádného sociálního stipendia a prospěchového stipendia se řídí podle Směrnice děkanky FF UJEP Udělování stipendií na FF UJEP.

Předseda: PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Členové:

 • Daniel Franc
 • Mgr. Andrea Frydrychová (KGER)
 • Anna Zubáčková
 • Iveta Čepeláková
 • Nikola Hořejší
 • Valerie Šimůnková
 • PhDr. Miloslav Krieger, CSc. (KHI)
 • PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. (KPF)
 • Tereza Vorálková
 • Daniela Libichová (vedoucí studijního oddělení FF)

Formuláře:

doc Návrh na udělení mimořádných stipendií

Mimořádné katedrální stipendium

O mimořádné katedrální stipendium se může ucházet student, který vynikajícími výsledky reprezentuje katedry FF (či v dalších v případech hodných zvláštního zřetele). Studenti, kteří o toto stipendium žádají, musí do výše stanoveného data odevzdat žádost předsedovi katedrální stipendijní komise.

Předsedové stipendijních komisí jednotlivých kateder:

 • KGER: Mgr. Andrea Frydrychová
 • KHI:
 • KPF: PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Žádost musí být opatřena těmito náležitostmi:

1. jméno
2. osobní číslo
3. rok narození
4. ročník, studijní obor
5. adresa bydliště
6. kontaktní údaje (mail, popř. telefon)
7. číslo občanského průkazu
8. charakteristika způsobu převzetí stipendia
- osobní výběr na pokladně UJEP
- odeslání stipendia na bankovní konto, pak je nutné v žádosti uvést číslo konta.
9. Zdůvodnění žádosti (+ potvrzení katedry, výsledky činnosti apod.)

Mimořádné sociální stipendium

Pro studenty v tíživé sociální či ekonomické situaci.
O mimořádné sociální stipendium může požádat student prostřednictvím žádosti, kterou doručí na studijní oddělení FF. O stipendium je možné požádat pouze jednou za akademický rok.

Žádost musí být opatřena těmito náležitostmi:

1. jméno
2. osobní číslo
3. ročník, studijní obor
4. adresa trvalého bydliště
5. kontaktní údaje (mail, popř.telefon)
6. charakteristika způsobu převzetí stipendia
- osobní výběr na pokladně UJEP
- odeslání stipendia na bankovní konto, pak je nutné v žádosti uvést číslo konta.
7. Zdůvodnění žádosti + přílohy (prokazatelné podklady komplikované situace studenta, který žádá o stipendium)

Prospěchové stipendium

Podávají se pouze jednou za akademický rok.

O prospěchové stipendium může student požádat v případě, že splnil podmínky, které stanovuje Stipendijní řád UJEP. Žádost podává student předsedovi Stipendijní komise FF UJEP prostřednictvím studijního oddělení této součásti univerzity nejpozději do výše uvedeného termínu ). Studijní oddělení spolu s předsedou překontroluje oprávněnost studentova požadavku. V případě, že nejsou v žádosti shledány nedostatky a výsledky studia žadatele odpovídají podmínkám, které stanovuje Stipendijní řád UJEP, předloží předseda žádost členům stipendijní komise na jejím pravidelném zasedání v zimním semestru příslušného akademického roku. Komise určí výši prospěchového stipendia.

Vaše dotazy ke stipendiím lze směřovat na předsedu stipendijní komise nebo na studijní oddělení FF UJEP.

Zápisy ze zasedání stipendijní komise

pdf 10. 2. 2016
pdf 2. 12. 2015
pdf 11. 6. 2015
pdf 3. 12. 2014
pdf 11. 6. 2014
pdf 4. 12. 2013
pdf 12. 6. 2013
pdf 5. 12. 2012
pdf 6. 6.2012

pdf 6.12.2011
pdf 15. 6.2011
pdf 1.12.2010
pdf 9. 06. 2010
pdf 4. 12. 2009
pdf 10. 6. 2009
pdf 3. 12. 2008
pdf 4. 06. 2008
pdf 5. 12. 2007
pdf 30. 05. 2007
zip 29. 11. 2006