Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Podmínky pro udělení mimořádného katedrálního stipendia, mimořádného sociálního stipendia a prospěchového stipendia se řídí podle Směrnice děkanky FF UJEP Udělování stipendií na FF UJEP.

Ubytovací stipendium a sociální stipendium se řídí dle platného stipendijního řádu univerzity.

Předseda: PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Členové:

  • Jana Macková
  • Mgr. Petra Fuková, Ph.D.
  • Anna Zubáčková
  • Iveta Čepeláková
  • Nikola Hořejší
  • Valerie Šimůnková
  • PhDr. Miloslav Krieger, CSc. (KHI)
  • PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. (KPF)
  • Tereza Vorálková
  • Daniela Libichová (vedoucí studijního oddělení FF)

Formuláře:

doc Návrh mimořádného stipendia v době mimořádných opatření (COVID-19)

Návrh mimořádného stipendia studentovi/studentce FF UJEP (součást směrnice pro udělování stupendií)

Mimořádné stipendium

Může být přiznáno na základě  písemné žádosti studujícího nebo návrhu vedoucí\ho katedry. Uděluje se za odborné a jiné aktivity a výsledky ve prospěch kateder, fakulty a univerzity či v jiných případech hodných zvláštního zřetele. Od akademického roku 2018/2019 přiznává děkanka mimořádné stipendium na podporu studia či pracovní stáže v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ ve výši 2500 Kč za každý měsíc pobytu (o stipendium třeba žádat v rámci výběrového řízení).

Mimořádné sociální stipendium

Pro studenty v tíživé sociální či ekonomické situaci.
O mimořádné sociální stipendium může požádat student prostřednictvím žádosti, kterou doručí na studijní oddělení FF. O stipendium je možné požádat pouze jednou za akademický rok.

Žádost musí být opatřena těmito náležitostmi:

1. jméno a příjmení
2. osobní číslo
3. ročník, studijní obor
4. adresa trvalého bydliště
5. kontaktní údaje (mail, popř.telefon)
6. charakteristika způsobu převzetí stipendia
- osobní výběr na pokladně UJEP
- odeslání stipendia na bankovní konto, pak je nutné v žádosti uvést číslo konta.
7. Zdůvodnění žádosti + přílohy (prokazatelné podklady komplikované situace studenta, který žádá o stipendium)

Prospěchové stipendium

Podávají se pouze jednou za akademický rok.

O prospěchové stipendium může student požádat v případě, že splnil podmínky, které stanovuje Stipendijní řád UJEP. Žádost podává studující prostřednictvím studijního oddělení fakulty nejpozději do termínu, který stanovuje aktuální harmonogram FF UJEP. Studijní oddělení spolu s předsedou překontroluje oprávněnost studentova požadavku. V případě, že nejsou v žádosti shledány nedostatky a výsledky studia žadatele odpovídají podmínkám, které stanovuje Stipendijní řád UJEP, předloží předseda žádost členům stipendijní komise na jejím pravidelném zasedání v zimním semestru příslušného akademického roku. Komise určí výši prospěchového stipendia.

Vaše dotazy ke stipendiím lze směřovat na předsedu stipendijní komise nebo na studijní oddělení FF UJEP.

Zápisy ze zasedání stipendijní komise

pdf 10. 2. 2016