Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0062

O projektu

Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Přírodovědecké Fakultě (PřF) a druhé na Filozofické Fakultě (FF). Postdoci se stanou součástí existujících výzkumných týmů na zmíněných fakultách, pod vedením zkušených mentorů se budou věnovat samostatné vědecké práci a přímo i nepřímo se budou podílet na zkvalitňování lidských zdrojů ve výzkumu na UJEP. Podstatnou součástí jejich profesního růstu budou odborné stáže a výměnné pobyty ve špičkových zahraničních i tuzemských vědeckovýzkumných institucích, včetně organizací zaměřujících se na zavádění výsledků VaV do praxe.

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 30

Zahájení projektu: 1. 9. 2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2015

Klíčové aktivity

KA 01: PřF – A: Pozice postdoka ve VaV týmu „Dendrimery pro biomedicínské a bioanalytické aplikace“

V rámci této aktivity bude vytvořena pracovní pozice postdoka, jež bude součástí stávajícího výzkumného týmu působícího na Přírodovědecké fakultě UJEP. Postdok se bude během svého působení v týmu profilovat v jedné (případně i více) z níže uvedených oblastí, které patří k prioritním směrům bádání na PřF UJEP:

1. Studium interakce dendrimerních lékových nosičů s anti-HIV oligonukleotidy (peptidy) a s lipidickými dvojvrstvami biofyzikálními metodami a počítačovým modelováním

2. Syntéza a biokonjugace dendrimerních nanokompozitů pro biosensorovou analýzu, příprava mikrofluidních biosensorů

Úkolem postdoka bude dokonalé zvládnutí teoretických základů uvedených přístupů a osvojení si současného stavu poznání v dané oblasti. Projekt přispěje ke zkvalitnění VaV výstupů skupiny a rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními experty.

KA 02: PřF – B: Podpora intersektorální mobility postdoka na PřF

V rámci této aktivity budou vytvořeny podmínky pro výměnné pobyty a stáže postdoka PřF na špičkových tuzemských pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, zejména spolupracujících ústavů Akademie věd ČR.

KA 03: FF – A: Pozice postdoka ve VaV týmu „Výzkum středověkých a raně novověkých měst“

V rámci KA 3 bude vytvořena pracovní pozice postdoka, jehož náplní bude vědecko-výzkumná práce v oblasti dějin středověkých a raně novověkých měst, včetně zaměření na zpřístupňování a interpretaci městských pramenů, a to zejména tyto aktivity:

1. Realizace projektu LIBRI CIVITATIS – evidence, popis a analýza městských knih prostřednictvím on-line přístupné databáze; projekt byl v letech 2009-2011 podporován z GAČR, jeho realizace bude pokračovat i nadále – postdok spolu s dalšími členy týmu se bude podílet na aktivitách tohoto výzkumu.

2. Realizace výzkumu regionálních specifik sociálního, hospodářského a kulturního vývoje českých měst a konfrontace s paralelním vývojem zemí ve středoevropském prostoru (zvláštní zřetel bude zaměřen na migrace jako faktor proměny měst v raném novověku).

3. Realizace ediční řady Libri civitatis – edičního zpřístupnění vybraných významných městských pramenů. Postdok se bude podílet na přípravě a realizaci edic.

4. S ohledem na celorepublikový charakter aktivit spojených s databází a ediční řadou Libri civitatis bude v rámci projektu provozován portál informující o výstupech výzkumu a zprostředkovávající jeho výsledky. Postdok se bude podílet na zpracování podkladů a realizaci tohoto portálu.

KA 04: FF – B: Podpora intersektorální mobility postdoka na FF

Předmětem KA4 je vytvoření podmínek pro výměnné pobyty a stáže postdoka FF na špičkových tuzemských pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, kde je realizováno obdobně zaměřené bádání.

Přidělená dotace:

Celkové způsobilé výdaje: 4 999 205,14 Kč

- prostředky z ESF: 4 249 324,36 Kč
- prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: 749 880,78 Kč

Projekt je zaměřen na  zkvalitnění vzdělávání v 7 uměnovědných oborech akreditovaných na 3 součástech UJEP v programech Humanitní studia, Historické vědy (FF), Výtvarná umění (FUD) a Specializace v pedagogice (PF), a to v těchto ohledech:

1. Zvýšení mezifakultní mobility a vzájemné prostupnosti oborů, tj. umožnit absolventům Bc., resp. NMgr. stupně plynule navázat na obor ve vyšším stupni na jiné fakultě či VŠ.

2. Zvyšování uplatnitelnosti absolventů všech stupňů studia a otevření jejich možností - od přechodu do praxe hned po ukončení Bc. vzdělání až po možnost vysoce odborné specializace a přípravy pro Ph.D. studium.

3. Inovace dotčených oborů a aktualizace náplně kurzů v souladu s nejnovějšími trendy oboru.

4. Posílení mezioborovosti, transfer metodik a didaktických nástrojů mezi umělecky (FUD), pedagogicky (PF) a teoreticky (FF) zaměřenými součástmi.

5. Racionalizace a zefektivnění chodu dotčených součástí - inovace kurzů za účelem jejich využití ve více oborech, přizpůsobení a zpřístupnění kurzů studentům všech dotčených fakult, eliminace duplicit.

Při inovacích bude zohledňována podpora diverzifikace v oblasti uměnověd. oborů realizovaných na UJEP

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblastní podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu: Inovace uměnovědných oborů různých součástí Ujep
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/0285
Zahájení projektu: 1. 2. 2012

Klíčová aktivita 1 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FF

Předmětem aktivity je inovace 4 uměnovědných oborů akreditovaných na FF: Dokumentace památek/DP a Kulturně historická regionalistika/KHR Bc., KHR-stavební historie NMgr. (všechny v SP Historické vědy) a obor Základy humanitní vzdělanosti-estetika/ZHV (SP Humanitní studia). Inovace budou spočívat v přepracování  celkem 22 kurzů (3 kurzy pro KHR Bc., 1 pro DP, 2 pro KHR+DP Bc., 6 KHR NMgr. a 10 ZHV), jejichž cílem je aktualizovat odborný obsah a zajistit otevřenost oborů, resp. lepší přípravu studentů pro studium širšího spektra uměnovědných navaz. oborů na UJEP i jiných VŠ. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 2 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FUD

Předmětem aktivity je inovace 2 uměnovědně zaměřených oborů na FUD: nav. Mgr. oboru Kurátorská studia a Ph.D. oboru Vizuální komunikace (oba v SP Výtvarná umění). V případě Kurátorských studií bude inovováno 8 povinných kurzů, resp. jejich sylabů, které za problematické považují sami studenti (příl.7-výsledky dotazník.šetření). Inovace Ph.D. oboru bude spočívat v rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro studenty – bude realizován přednáškový cyklus externích odborníků, který bude přístupný i studentům nižších stupňů. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 3 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na PF

Aktivita spočívá ve zkvalitnění bakalářského oboru Výtvarná výchova (jednooborová) realizovaném na PF v programu Specializace v pedagogice. Prostředkem ke zkvalitnění bude jednak inovace 2 klíčových dvousemestrálních kurzů - Dějiny umění a Dějiny moderního a současného umění (realizováno v rámci této KA) a jednak zpřístupnění rozšiřujících povinně volitelných kurzů příbuzných Bc. oborů studentům PF (vznik rozšiřujících kurzů v rámci KA 04).

Klíčová aktivita 4 - Vytvoření rozšiřujících kurzů pro uměnovědně zaměřené obory a podpora studentských projektů s praktickým aspektem

Předmětem KA4 je inovace 8 a vytvoření 9 povinně volitelných kurzů, tematicky i metodicky rozšiřujících výuku v kmenových kurzech - např. kurz současné estetiky v anglosaské oblasti, prakticky zaměřená dokumentace výstavního prostoru aj. (viz příl.6). Ke kurzům vzniknou podrobné sylaby a v rámci KA5 i stud.materiály. Dále je součástí této klíčové aktivity vytvoření speciálního kurz  Prezentace kultury, který bude zahrnovat teoretickou přípravu

(1.semestr), workshop (2.sem.) a prezentaci výsledků v podobě stud.konference a ročníkové výstavy ve stud.galerii Rampa (3.sem.); studenti si v praxi vyzkouší aplikaci  poznatků nabytých studiem a budou vedeni k mezioborové spolupráci. Vzhledem k jeho novosti a náročnosti bude kurz pilotně realizován a následně evaluován 3x. V rámci této aktivity proběhne cyklus kunsthistorických přednášek velkých osobností oboru: 6 x za semestr po dobu 2 semestrů, primárně pro doktorandy, ale žádoucí bude účast i ostatních studentů FF, FUD a PF.

Dále  bude vypracován harmonogram 6 zahraničních (3 x týden - Benátky, Paříž, Vídeň; 3 x 3 dny - Berlín, Krakov, Budapešť) a 3 dvoudenních tuzemských (dle aktuálního výběru) exkurzí, jejichž cílem je návštěva umělecky významných lokalit kumulujících v sobě významné expozice starého i současného umění. Nezbytnou součástí budou 2 nově vytvořené jazykové kurzy (v AJ a v NJ) zaměřené na management a komunikaci v umění.

Klíčová aktivita 5 - Vytvoření nástrojů studijní podpory pro studenty uměnovědných oborů FF, FUD a PF

Aktivita je úzce provázána s KA1, 2, 3 a 4 a jejím předmětem je vytvoření nástrojů studijní podpory, které budou mít podobu stud. materiálů, online vzdělanostní databanky a aktualizace knihovního fondu. V rámci této KA bude vytvořeno 42 opor k inovovaným a novým povinným a povinně volitelným kurzům. Ke 2 kurzům (Postmoderní fil., Fenomenologie) budou vytvořena skripta, ke 3 kurzům (Fil. umění, Dějiny estetiky, Současný design) antologie překladových odborných textů. Za účelem zvýšení dostupnosti studia a stud.materiálů bude vytvořena online vzdělanostní databanka (pod doménou webu UJEP), v níž budou zveřejňovány základní informace o dotčených oborech, studentské práce, veškeré studijní materiály vytvořené v rámci projektu i po jeho ukončení a vytvořena bude i rozsáhlá databanka fotografií uměleckých děl, která bude rovněž sloužit vzdělávacím účelům (s ohledem na autorská práva bude přístup vázán na registraci a vytvoření studentského účtu, web nebude přístupný široké veřejnosti).

Klíčová aktivita 6 - Zvyšování kompetencí akademických a pracovníků FF, FUD a PF v uměnovědných oborech

Předmětem aktivity je zvyšování kompetencí akademiků-tutorů podílejících se na realizaci projektu, a to v oblasti uměnovědy a příbuzných disciplín. Základní aktivitou, která zajistí vazbu projektu na mezinár. odborný kontext i mezioborovou výměnu poznatků a

metodik, bude uspořádání 3 čtyřdenních konferencí (1 ročně) tematicky zaměřených na oblast prezentace umění a kultury. Druhým pilířem aktivity jsou zahr. a tuzemské stud. pobyty akademiků FF, FUD a PF UJEP, jejichž cílem je prohloubení vzdělání v disciplínách, jimiž se zabývají. Akademici FF absolvují 6 týdenních zahraničních pobytů. Akademici FUD vyjedou na 5 týdenních pobytů a ak.pracovník PF absolvuje 14denní studijní pobyt v Německu.

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm

Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – http://pf.ujep.cz

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – http://fud.ujep.cz

Kontakty

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - hlavní kontaktní osoba michaela.hruba@ujep.cz

Mgr. Michaela Koumarová  -  manažer projektu michaela.koumarova@ujep.cz

Bc.Hana Krchovová - ekonomická manažerka projektu hana.krchovova@ujep.cz

Adéla Hrušková  - asistent manažera projektu adela.hruskova@ujep.cz

Mgr. Jakub Pátek  - odborný garant FF jakub.patek@ujep.cz

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. - odborný garant FF martin.nitsche@ujep.cz

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.  - odborný garant FUD tomas.pavlicek@ujep.cz

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. - odborný garant PF

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430

Projektový tým

 • Hlavní organizátor a manager projektu: PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
 • Ekonomický manager projektu: Ing. Terezie Tahalová
 • Koordinátor úseku výuky: Mgr. Jiří Koumar
 • Koordinátor úseku praxí a exkurzí: Mgr. Jakub Pátek
 • Koordinátor úseku studoven a knihoven: Mgr. David Tomíče
 • Koordinátor propagace: Mgr. Martin Veselý
 • Spolupracovník pro oblast medií: Bc. Martin Krsek
 • Administrativa: Bc. Hana Krchovová

Anotace projektu

Řešení projektu v letech 2006 - 2009

foto1 foto2 foto3
foto4 foto5

Oblast výuky - realizované kurzy

Výuka v letním semestru 2006/2007

 1. Evropské výhledy
 2. Praktická muzeologie II
 3. "Postindustriální archeologie" II
 4. Kulturně historický kurz
 5. Historický proseminář - Dokumentace drobných nemovitých památek v Českém středohoří 26. – 27. 4. 2007

Výuka v zimním semestru 2007/2008

 1. Dokumentace archeologických pramenů
 2. Praktická muzeologie I
 3. Historický seminář II
 4. Kulturně historický kurz I

Výuka v letním semestru 2008/2009

 1. Grafická dokumetace památek I. - kresba
 2. Mapy zemí Koruny české v historickém kontextu
 3. Kulturně historický kurz
 4. Národnostní menšiny a menšinová politika v Evropě
 5. Paleo - diplomatické praktikum
 6. Historický proseminář
 7. Cyklus přednášek pro studenty doktorského studia

Jednorázové akce

 1. Dne 21. 3. 2007 - učebna CS122 - "Mezi hlínou a kamením" - prezentace výsledků záchranného archeologického výzkumu v Ústí nad Labem
 2. Kulturně historický kurz na Bukovině věnovaný problematice památek a jejich restaurování 19. - 22. 4. 2007

Oblast odborných praxí

Odborná praxe A

 1. Kulturně historický kurz na Bukovině věnovaný problematice památek a jejich restaurování 19. - 22. 4. 2007
 2. Dokumentace drobných nemovitých památek v Českém středohoří 26. – 27. 4. 2007

Odborná praxe B na pracovištích následujících institucí

 1. Státní oblastní archiv v Litoměřicích (ústřední pracoviště v Litoměřicích, pobočka Děčín, pracoviště Most a Žitenice a SOA Chomutov se sídlem v Kadani, Louny, Teplice, Most, Teplice, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Semily)
 2. Magistrát města Ústí nad Labem (Muzeum města Ústí nad Labem, Archív města Ústí nad Labem)
 3. Národní památkový ústav - územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem (pracoviště NPU v Ústí nad Labem, detašované pracoviště v České Lípě, památkové objekty Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Házmburk, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Most, Ploskovice, Říp, Velké Březno, Zubrnice, Stekník)

Oblast studoven a knihoven

V rámci projektu byly zakoupeny knihy pro katedry germanistiky, historie a politologie a filozofie

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0429

Projektový tým

 • Řešitelka a hlavní manažerka projektu, garant KS. Mgr. Helena Pavlíčková
 • Ekonomický manažer projektu:Ing. Ivan Bertl
 • Koordinátor pro technická zařízení: Bc. Daniel Tschunko
 • Vedoucí katedry germanistiky:Dr. Filip Charvát M. A.
 • Tajemník katedry germanistiky: Ing. Libuše Kyralová
 • Sekretářka katedry germanistiky: Eva Zubovičová

Anotace projektu

Řešení projektu v letech 2006 - 2009

Rozhodnutím Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. června 2008 byly na katedře germanistiky FF UJEP akreditovány dva vzájemně navazující studijní obory v kombinované formě:

Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský studijní program B 7310 v kombinované formě) – do tohoto oboru bylo pro akademický rok 2008-9 již vypsáno přijímací řízení

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a literatura (dvouletý navazující magisterský program N 7503 v kombinované formě)

Tyto dva studijní obory nahradily dosud existující studijní program M 7503 v kombinované formě. Realizace a inovace studia v kombinované formě byla umožněna díky dotaci ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Finanční dotace ve výši 3,2 mil. Kč byla určena na realizaci studia M 7503, na tvorbu dalších studijních pomůcek – opor – pro kombinovanou formu studia a na vybavení technickými prostředky a knihami pro potřeby studia v kombinované formě.
Podpora kombinované formy studia je jednou z priorit ESF, neboť umožňuje realizaci studia souběžně se zaměstnáním a otvírá tak možnost dosažení vysokoškolské kvalifikace i těm zájemcům, kteří z různých důvodů v denních formách studia studovat nemohou.

CZ.1.07/2.3.00/09.0097
Číslo Prioritní osy: 7.2
Oblast podpory: 7.2.3
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Název projektu: Nová media ve vědě a výzkumu
Vedoucí projektu: Miloš Sedláček (milos.sedlacek@fsv.cvut.cz)
Web: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/index.htm
Partner projektu: UJEP – Filozofická fakulta

O projektu

Projekt vytváří výukový program, který vzdělává vědecké pracovníky v oblasti nových medií jako je digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce s webem apod. Tato media mají ve vědeckovýzkumné praxi mnohostranné využití. Jde o dokumentační a prezentační nástroje i o prostředky odborné komunikace. Každý z těchto oborů je samostatnou disciplínou. Vědečtí pracovníci je běžně používají bez jakékoliv odborné průpravy. Jejich projev je pak v tomto ohledu naivní, aniž by si to uvědomovali a má negativní vliv na jejich výsledky.

Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací koncept, který by na tuto problematiku upozornil a položil základ vizuálně-komunikačního vzdělávání odborných pracovníků v co nejširším měřítku.

Program připravuje Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s Laboratoří obrazových technologií a chce jej koncipovat a pilotně ověřit na Fakultě biomedicínského inženýrství na Kladně, která je součástí ČVUT, a na UJEP.

Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci a studenti doktorského a magisterského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT V Kladně a UJEP v Ústí nad Labem.

Klíčové aktivity realizované ve spolupráci s UJEP

Klíčová aktivita 02 – Příprava vzdělávacího programu
Výstupem této aktivity bude v první fázi detailní analýza potřeb cílové skupiny a rozbor její dosavadní orientace v oblasti vizuálně-komunikačních technologií.
Konečným výstupem této aktivity bude zpracovaný výukový program včetně jeho harmonogramu. Budou definovány jednotlivé kurzy, jejich obsah i rozsah a zpracovány prezentace k dataprojekci, které budou kurzy provázet.

Klíčová aktivita 03 – Pilotní ověření kurzu
V této klíčové aktivitě dojde k pilotnímu ověření připraveného programu postupně v zimním semestru 2010/2011na FBMI ČVUT a v letním semestru na UJEP . Realizovány budou semestrální kurzy digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika a grafická úprava prezentačních a dokumentačních materiálů, tvorba webu a webových aplikací. Zájemci si z této nabídky vyberou podle svého posouzení a svých potřeb jeden nebo více kurzů. Konkrétní podobu a náplň kurzy získají v průběhu přípravné fáze na základě počátečních analýz. Po ukončení semestrů bude vždy výuka evaluována. Výsledky evaluace budou zapracovány do osnov jednotlivých kurzů.

Klíčová aktivita 04 – Příprava elektronických výukových opor
Jedná se o výukové materiály pro domácí přípravu posluchačů, které rozšíří dopady a rozsah vzdělávání kurzů. Tyto elektronické materiály se budou vztahovat k jednotlivým kurzům programu a v budoucnu se mohou stát i samostatným výukovým materiálem. Tyto materiály budou vytvářeny během pilotních kurzů a dokončeny v souvislosti s ověřovacím během kurů.

Klíčová aktivita 05 – Příprava učebnice
Do konce roku 2011 vznikne učebnice s pracovním názvem "Nová media ve vědě a výzkumu" bude základním souborným dílem pro studium dané problematiky. Bude k dispozici frekventantům kurzů v roce 2011/12.

Klíčová aktivita 06 – Realizace kurzů
V období akademického roku 2011/2012 budou realizovány kurzy v definitivní podobě s podporou všech studijních materiálů. V zimním semestru kurzy proběhnou na FBMI a v letním semestru na UJEP.

Kurzy realizované na UJEP v LS 2011/2012

doc Tvorba audiovizuálního snímku (VIDEO)
doc Tvorba webu a práce s webem (WEB)
doc Grafické zpracování odborných a prezentačních materiálů (GRAFIKA)
doc Digitální fotografie (FOTO)

Termíny

Kurzy probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 v učebně speciálně vybavené z prostředků projektu – V 2-1, Velká Hradební 15
Každý kurz má 6 lekcí (tj. 1x za 2 týdny)

VIDEO
MgA. Zdeněk Durdil
zdedur@seznam.cz
14.2. 28.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4.
WEB
Prokop Zelený, DiS
prokop.zeleny@volny.cz
21.2. 6.3. 20.3. 3.4. 17.4. 15.5.
GRAFIKA
Ing. Bohuslav Šír
sir@ok.cz
23.2. 8.3. 22.3.    5.4. 19.4. 3.5.
FOTO
Miloš Sedláček
milos.sedlacek@fsv.cvut.cz
1.3. 15.3. 29.3. 12.4. 26.4. 10.5.

 

Další články...

Podkategorie