Sidebar

17
led, čt
37 Aktuality

Vážení zájemci o studium na Filozofické fakultě UJEP,
děkanka fakulty prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. vyhlašuje přijímací řízení na akademický rok 2019/2020.

pdf Podmínky přijímacího řízení na FF UJEP

Přihlášky ke studiu budeme přijímat do 31. 3. 2019.
Neváhejte, na naší fakultě se určitě najdete! My Vám v tom rádi pomůžeme.
Můžete si také vybrat některé z dvouoborových studií, které nabízíme v kombinaci s Přírodovědeckou fakultou nebo Pedagogickou fakultou.

Dokumenty

pdf Směrnice 41/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

avi Prezentace pro studenty 1. ročníků

Dotazy

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Tel.: 475 286 466 a 475 286 467

Proč studovat na FF UJEP?

  • Jsme jedinou humanitně zaměřenou fakultou veřejné vysoké školy, která má sídlo v Ústeckém kraji - vracíme mu paměť, učíme ho řeči jeho sousedů a vidíme ho v širším kontextu jeho sociálních, kulturních i politických problémů.
  • Vědecký výkon naší fakulty odpovídá výkonu „velkých“ filozofických fakult a umožňuje nám prostředky získané za vědu a výzkum investovat do dalšího bádání i vydávání časopisů a knih.
  • Vidíme i za Milešovku a zakládáme si na národní i mezinárodní spolupráci v rámci našich oborů. Podporujeme zahraniční studijní pobyty studentů i pedagogů a všechny hosty „odjinud“ vítáme a chováme se k nim vlídně. 
  • Studenty bereme jako mladší kolegy, máme k nim individuální přístup a dáváme jim prostor v rámci vědeckých projektů i všech fakultních aktivit.
  • Jsme pyšní na stovky našich absolventů, kteří našli svoje místo v životě a dokážou být prospěšnou a platnou součástí naší společnosti.
  • Nejsme mimo realitu. Máme řadu partnerů v praxi, jejichž zkušeností využíváme při výuce i v rámci praktických stáží našich studentů.
  • Podporujeme společenský život ve městě, pořádáme výstavy, přednášky a další akce, jimiž se snažíme kultivovat město i kraj.
  • Sídlíme v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách, s dobrým zázemím pro studenty a rodinnou atmosférou.
  • Snažíme se studenty vychovávat tak, aby se neutopili ve všudypřítomném globálním chaosu a konzumu a aby věděli, že bez ideálů a morálních zásad se smysl života najít nedá.

Bez bariér

Ne každý z nás byl obdarován tím, aby prožil život ve zdraví. Našimi studenty jsou také lidé se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením nebo se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra či s jinými obtížemi. FF sídlí v nově rekonstruovaných prostorách, které jsou plně bezbariérové. Místa pro handicapované studenty jsou ve všech posluchárnách i studovnách. Studenti s handicapem mají na fakultě potřebnou péči a podporu, nicméně někteří z nich dokážou být vidět a fakultu skvěle reprezentují, jako třeba Roman Švec, který se svou nemocí statečně zabojoval a v roce 2016 získal cenu H. von Siemense.

Fakulta

Filozofická fakulta je jedinou humanitně zaměřenou fakultou veřejné vysoké školy, která má sídlo v Ústeckém kraji a je svou vzdělávací i odbornou činností zaměřena na jeho problémy – vrací mu paměť, učí ho řeči jeho sousedů a vidí v širším kontextu jeho sociální, kulturní i politické problémy. Nabízí unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo a  oboryů zaměřených na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě. Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“. 

Studium

Studium jednotlivých oborů na FF má svá specifika a není jen o vysedávání na přednáškách či seminářích. Germanisté často vyjíždějí za hranice a trénují jazyk s německými lektory, historici mají možnost pracovat v archivech a muzeích, ale také účastnit se domácích i zahraničních exkurzí, tedy vydávají se po cestách, kudy šla historie.  Pro politology a filozofy jsou zase zajímavé stáže třeba v Knihovně Václava Havla nebo na krajských a jiných úřadech. Není prostě praxe jako praxe.  Studenti a studentky tak FF připravuje nejen na další studium, ale chceme, aby věděli, že se učí pro život a ne pro školu, jak pravil už Seneca. 

Úspěchy

CO JE ÚSPĚCH?  Tak třeba Fulbright - Masarykovo stipendium pro Martina Nitscheho (pobyt UCLA v Los Angeles, X/2016 – IV/2017), spolupráce na úspěšné výstavě Bez hranic, která prezentovala středověké umění severozápadních Čech (Národní galerie v Praze,  XII/2015 – III/2016); zapojení do projektu Children born of war – past, present and future v rámci mezinárodního výzkumu Horizon 2020; výstava Broken Wings (Zlomená křídla) vystavená za oceánem na půdě Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu D. C. a amerických leteckých základnách; deset svazků unikátní ediční řady Libri civitatis; podíl na konferenci k výročí české ústavy upořádané v Senátu ČR (XI/2017); Cena J. Golla pro studenta Lukáše Slámu nebo spokojení studenti a úspěšní absolventi?

Jde o úhel pohledu, a i když se snažíme být úspěšní, víme stejně jako A. Einstein, že úspěch nemůže být ani jediným, ani hlavním cílem. 

Osobnosti

U nás na FF se setkáte s řadou osobností viditelných v oborech, jimž se dlouhodobě věnují. Každá z nich zanechává nesmazatelnou stopu ve směřování studentů a studentek, ale i v aktuálním dění na fakultě. Stejně jako všichni členové akademické obce píší její dějiny, tyto osobnosti do nich přispívají těmi nepodstatnějšími pasážemi. Tak třeba historička doc. Michaela Hrubá, fakultu založila a jako členka řady vědeckých řad a poradních orgánů (třeba Rady pro vědu a výzkum ministra kultury ČR nebo Správní rady Historického ústavu AV ČR) významně reprezentuje FF; filosof a bývalý disident Dr. Daniel Kroupa, založil na fakultě katedru politologie a filozofie, jeho rozhled, moudrost a pohotovost z něj krom jiného činí i viditelnou osobnost mediální; doc. Rudolf Kučera stál u zrodu unikátního oboru Politická filozofie, který rozvíjí i svými vědeckými výzkumy; za úspěšnou realizací zahraničního studia i výzkumu interkulturní germanistiky stojí doc. Renáta Cornejo, odbornice na německou literaturu. Chcete se s nimi a s mnohými dalšími seznámit? Tak přijďte na FF.

Stipendia

Univerzita i FF Naše univerzita poskytuje svým potřebným či mimořádně nadaným a úspěšným studentům a studentkám nejrůznější formy finanční podpory. Patří sem prospěchová stipendia, sociální i ubytovací stipendia. Za výborné studijní nebo vědecké výsledky, případně aktivity spojené s naší univerzitou fakultou nebo katedrou je možné získat mimořádné stipendium nebo dokonce i cenu s finanční odměnou. Z Vašich úspěchů se budeme nejen radovat, ale taky je umíme ocenit!pak nabízíme stipendia mimořádná. Aktuální informace o získání finančních benefitů formou stipendií najdete na webových stránkách naší univerzity www.ujep.cz

FF má v rámci programu Erasmus+ uzavřeno téměř 60 smluv na 48 univerzitách v 17 zemích světa. je zapojena do programu Erasmus+, Vv tohoto  ráprogramu mci kterého mohou studenti absolvovat jeden či dva semestry v každém studijním cyklu na zahraniční univerzitě, se kterou má fakulta uzavřenou smlouvu. Mohou si také vyzkoušet, jak v zahraničí obstojí v rámci praktických stáží, na které mohou vyrazit již v letním v letním semestru prvního ročníku.

Těšíme se na Vás!