Sidebar

15
pro, so
23 Aktuality

Vědecká rada fakulty (VR) je samosprávný akademický orgán zřizovaný na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu fakulty děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, významných představitelů oborů, ve kterých fakulta uskutečňuje zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává Dlouhodobý záměr fakulty schvaluje studijní programy a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

pdf Složení Vědecké rady FF UJEP

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP

zip Podklady pro VR FF UJEP 4. 10. 2018