Sidebar

28
lis, so
27 Aktuality

Vážené studentky a studenti, 
vzhledem s aktuálnímu vývoji epidemie COVID-19 a opatřením MZ ČR přistoupila děkanka FF UJEP k úpravě způsobu odevzdávání kvalifikačních prací v ZS 2020/2021. Podmínky stanovuje příkaz děkanky č. 49/2020 - Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v ZS 2019/2020.
 

Elektronická verze kvalifikační práce: 

  • Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací v ZS 2021/2021 zůstává stejný, tj. elektronickou verzi kvalifikační práce je nutno odevzdat nejpozději do 30. 10. 2020. Závěrečné práce se ovšem nejpozději k tomuto termínu odevzdávají pouze elektronicky (ve formátu pdf) do systému IS/Stag. Práce dodané do systému po tomto termínu budou zařazeny až k následujícímu termínu obhajob (květen 2020). Termín lze prodloužit pouze ve výjimečném a odůvodněném případě, maximálně však o 7 dní. Postup pro žádost o odklad odevzdání práce upravuje Směrnice děkanky FF UJEP v Ústí nad Labem č. 46/2020.
  • Bezprostředně po odevzdání práce do IS/Stag a doplnění všech náležitostí informuje o tomto student/ka vedoucí studijního oddělení FF UJEP na e-mailovou adresu: daniela.libichova@ujep.cz. Vedoucí studijního oddělení informuje zpětně studenta o přijetí závěrečné práce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od odevzdání práce do IS/Stag. 

Odevzdání povinných exemplářů v tištěné podobě: 

  • Dva povinné tištěné exempláře odevzdává student/ka nejpozději v den obhajoby na sekretariát katedry, na níž obhajoba probíhá. Tištěná verze práce se musí zcela shodovat s exempláři v elektronické podobě, které byly nahrány do IS/Stag. 

Termín OBHAJOBY závěrečných prací v ZS 2020/2021 

  • Obhajoby závěrečných prací proběhnou dle aktuálního harmonogramu v týdnu od 23. 11. – 27. 11. 2020 (konkrétní termín bude s předstihem upřesněn). K obhajobě může být připuštěn pouze student/ka, který splnil všechny povinné předměty a moduly stanovené studijním plánem příslušného studijního oboru/programu a dále získal úplný počet kreditních bodů v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP (čl. 8. odst. 7 a 8).
  • Obhajoba proběhne v souladu s aktuálními opatřeními MZ ČR. Je nutno dodržet hygienické a bezpečnostní podmínky, vstup do budov FF UJEP bude umožněn pouze studentům/kám, které obhajují práci. Výjimky (např. doprovod) je nutno předem projednat se studijním oddělením FF UJEP či  proděkanem pro studium.
 
V případě jakýchkoli nejasností se lze obrátit na následující kontakty: