Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka ve větší části letního semestru proběhla s ohledem na epidemiologickou situaci v distanční podobě. Rádi bychom vyjádřili velký dík jak pedagogům, tak studentům, že mimořádnou situaci zvládli a vypořádali se s ní. Výsledky státních závěrečných zkoušek i obhajob bakalářských prací, které proběhly v rámci první a druhé části zkouškového období, naznačují, že se nám kritické období snad podařilo překonat bez závažných dopadů v celé studijní oblasti. Počet studentů, kteří úspěšně ukončili studium obhajobou bakalářské práce či státní závěrečnou zkouškou, nijak nepříznivě nevybočil z trendu minulých let. Naopak lze sledovat mírný vzestup v počtu absolventů ve většině studijních oborů realizovaných na FF UJEP.

Distanční podoba výuky, k níž byly vázány všechny výukové aktivity po větší část letního semestru 2019/2020, přitom zcela jistě přinesla nové nároky jak na pedagogy, tak na samotné studenty. Zkušenosti a poznatky z této nelehké situace se, jak optimisticky předpokládáme, v závažném rozměru promítnou do celkového hodnocení kvality výuky v IS/Stag.  Rádi bychom ovšem význam výjimečné situace v budoucnu reflektovali ještě konkrétnějším způsobem. Z tohoto důvodu jsme připravili anketu Hodnocení podpory výuky v LS 2019/2020. Chceme Vás požádat o to, abyste si udělali čas a pokusili se objektivním a úplným způsobem zhodnotit charakter celkové organizace výuky v době mimořádných opatření. Výsledky této ankety mohou být velmi významné, a to nejen s ohledem na aktuální a mimořádné skutečnosti bezprostředně související s epidemiologickou krizí a jejími důsledky pro výuky na jednotlivých katedrách FF UJEP. Naše fakulta v současné době prochází širokým akreditačním procesem souvisejícím s novelizací zákona o VŠ a v následujících letech na tomto základě začne být realizována poměrně zásadní reforma výuky na FF UJEP. Relevantní podněty z Vaší strany nám umožní reflektovat a ovlivnit budoucí podobu studia na naší fakultě velmi zásadním způsobem. Podstatnou skutečností je zde i to, že stále větší část výuky je a pravděpodobně i bude, uskutečňována v kombinované formě studia. Právě proto Vaše případné hodnocení nedávno realizované výuky, která byla založena výhradně na distančním kontaktu vyučujících a jejich studentů, představuje nesmírně cenný podnět a prospěje další realizaci studia na fakultě tím nejpodstatnějším způsobem.

S pozdravem
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
proděkan pro studium FF UJEP