Sidebar

22
led,
30 Aktuality

Aktualizace 13. 1. 2021.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti!

Výuka v ZS do 9. 1. 2021:

Podle aktuálních opatření je distanční výuka prodloužena do odvolání. V souladu s uvedeným sdělením bude výuka na FF UJEP dále realizována formou synchronní on-line výuky uskutečňované v platformě BigBlueButton. Jakékoliv změny budou oznámeny ze strany vyučujících prostřednictvím hromadného e-mailu v systému IS/Stag.  

Celkový přehled výukových aktivit je nadále k dispozici na úvodní stránce fakultní lokalizace Moodle.   

Zkouškové období v ZS (11. 1. – 13. 2. 2021):

Od 11. 1. 2021 platí zákaz osobní přítomnosti studentů na fakultě s výjimkou:

  • účasti studentů na zkoušce za účasti nejvíce 10 osob.

V souladu s výše uvedenou výjimkou zůstává hlavním způsobem ověřování studijních výsledků prezenčně realizovaná zkouška. Termíny vypisují jednotliví vyučující v IS/Stag, doplňující informace k průběhu zkoušky poskytují prostřednictvím hromadného e-mailu. Při zkoušení je nutno dodržovat stávající hygienická a bezpečnostní opatření (rozestupy – roušky – desinfekce), jejich dodržování je v kompetenci jednotlivých zkoušejících. Zkoušení distančním způsobem představuje stále výjimečně řešení, které je realizováno na základě Příkazu děkanky FF UJEP 50/2020 pouze v odůvodněných případech.

  • účasti na individuální konzultaci (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Konzultace rovněž probíhají v on-line podobě prostřednictvím platformy BigBlueButton, rozpis aktuálních konzultačních hodin je k dispozici v úplném rozsahu v hlavním adresáři na webu FF UJEP.

Sledujte stránky FF a emailové schránky, které máte uvedeny v IS STAG!

Od 14. 10. 2020 se zakazuje pobyt na kolejích studentům, kteří mají jiné bydliště v ČR. 

Přístup do budov FF UJEP:

Vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě. V případě průchodu více studentů je nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.

Studentky a studenti prezenčního i kombinovaného studia (především studenti a studentky prvních ročníků), kteří si dosud nevyzvedli studentskou kartu, nechť si neprodleně tuto kartu zajistí ZDE

Stále platí naše žádost o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, bude vstup do budov FF UJEP zakázán.

Bezpečnostní opatření:

Ve všech prostorách fakulty je povinné používání roušek a dodržování zvýšených bezpečnostních opatření (dezinfekce, rozestupy, větrání).

Při kontaktech s vyučujícími, sekretariátem fakulty, sekretariáty kateder či studijním oddělením využívejte elektronickou komunikaci (e-mail) či telefonickou.

COVID-pozitivní? Informujte nás.

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

  • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)
  • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)

Podrobnější informace k průběhu výuky najdete v dokumentu: pdf Mimořádná pravidla výuky na FF UJEP v ZS 2020/2021

Materiály pro studenty 1. ročníků:

Uvedená opatření realizujeme v souladu:

Sledujte prosím i nadále tyto stránky. Přeji Vám pevné zdraví, neztrácejte sílu, veselou mysl a naději!
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP