Sidebar

22
zář, čt
44 Aktuality

Aktualizace 13. 9. 2021.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

rádi bychom Vás před zahájením akademického roku 2021/2022 informovali o omezeních, která bude nutné aktuálně v souvislosti s epidemií COVID–19 od počátku zimního semestru nadále respektovat. Rozsah níže uvedených pravidel, která v souladu s aktuálně platnými opatřeními MZ ČR dílčím způsobem ovlivní vzdělávací činnost na FF UJEP, ovšem již nepředstavuje zásadní zásah do vlastní výuky. Ve všech akreditovaných studijních programech naší fakulty se tak prezenční výuka z podstatné části vrací do rámce běžné vzdělávací činnosti, jejímž hlavním principem je prezenční setkávání vyučujících a studentů. Není ovšem vyloučeno, že spolu s dalším vývojem epidemie, který lze v průběhu podzimu 2021 očekávat, může dojít k další úpravě podmínek výuky. Sledujte prosím pravidelně web univerzity i fakulty a reagujte včas na aktuální informace.

Podmínky výuky na FF UJEP v ZS 2021/2022

Zahájení výuky v ZS 2021/2022: Výuka v zimním semestru bude zahájena dle aktuálního  harmonogramu fakulty pro AR 2021/2022 k 20. září 2021. Rozvrhové akce budou probíhat v souladu s rozvrhem v IS/Stag (respektujte přitom prosím primárně rozvrhové akce doporučené dle „kroužkového předzápisu“).

Průběh a forma výuky: V souladu s aktuálními opatřeními MZ ČR a MŠMT ČR počítáme s prezenční výukou v rámci všech aktuálních rozvrhových akcí. V průběhu výuky je ovšem nutno respektovat následující podmínky a dílčí omezení.

Omezení a pravidla související s epidemickou situací:

 1. Vstup na fakultu a pohyb ve společných prostorách: Ve všech společných prostorách fakulty je povinné používání respirátoru (vždy bez výdechového ventilu, splňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky [pro výrobek] dle aktuálního mimořádného opatření MZČR).
 2. Povinnosti plynoucí ze systému O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test) ?
  Aktuálně neplatí povinnost testování (či prokazování očkování či prodělané nemoci) pro studující na FF UJEP a zaměstnance, kteří se výuky na fakultě účastní. Vedení FF UJEP ovšem podporuje výzvu České konference rektorů VŠ k očkování studentů na vysokých školách v ČR a vyzývá studenty FF UJEP, aby očkování bez odkladu podstoupili.
 3. Průběh výuky a její organizace: Jediným omezením pro průběh výuky zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest prostřednictvím respirátoru, i zde lze ovšem počítat s níže uvedenými výjimkami:
 • Prezenční výuka: Probíhá v učebnách bez omezení. Vyučující v průběhu výukové aktivity (přednášení, vedení semináře, cvičení aj.) nemusí mít nasazen respirátor (zajištěn musí být odstup od jiné osoby 2 metry).  Jakmile vyučující vzdělávání ukončí nebo dozkouší, musí si respirátor znovu nasadit. Totéž platí pro studující osoby usazené v lavici během výuky.  Povinnost nosit ochranu dýchacích cest zůstává při opuštění místa k sezení. Studentům ovšem doporučujeme využití respirátoru nad rámec stanovené povinnosti, zejména v rámci větších přednáškových akcí je trvalé zakrytí dýchacích cest vhodné.
 • Zkoušení: Pro zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce neplatí povinnost zakrytí dýchacích cest. Účastníci jsou ovšem povinni udržet vzdálenost alespoň 2 metry. Zároveň doporučujeme vždy, aby bylo případné využití respirátoru dohodnuto zúčastněnými na počátku zkoušení.
 • Konzultace: Při konzultacích je nutno dodržet rozestup 2 metry, případné využití respirátoru je nutno dohodnout na počátku konzultace.
 • Návštěva studijního oddělení a sekretariátů kateder: Při konzultaci se zaměstnanci sekretariátu fakulty i sekretariátů kateder či studijním oddělením je nutno dodržovat trvalé zakrytí dýchacích cest. Pokud je to možné, upřednostněte telefonickou či elektronickou komunikaci (e-mail).
 • Promoce: Termíny promocí budou individuálně zveřejněny na webu fakulty. Je nutno počítat s tím, že všichni účastníci (absolventky, absolventi i jejich doprovod) musí prokázat některou z variant systému O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test). Bez splnění této povinnosti nebude možné se promoce zúčastnit.
 • Zápisy do studia: Podmínky účasti na zápisu do studia budou rovněž stanoveny zvláštním materiálem (doplňující materiál k informaci o přijetí a pozvánce k zápisu). I zde je však nutno s ohledem na to, že účastníci zápisu získají status studenta až v průběhu akce, počítat s požadavkem prokázání jedné z variant systému O-T-N ještě před zahájením zápisu.

Přístup do budov FF UJEP:

Vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě. V případě průchodu více studentů je nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.

Stále platí naše žádost o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, bude vstup do budov FF UJEP zakázán.

COVID-pozitivní? Informujte nás.

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

 • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)
 • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)