Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Aktualizace 1. 7. 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

na počátku července vstupuje naše fakulta do MIMOŘÁDNĚ prodlouženého zkouškového období. MIMOŘÁDNĚ nás čekají ještě státní závěrečné zkoušky či jiné atestace. 
Ve všech ostatních ohledech však již všechno MIMOŘÁDNÉ končí, alespoň pro tuto chvíli. Fakulta i všechna její pracoviště již fungují bez omezení, můžeme se i v prostorách fakulty pohybovat bez roušek. Po dohodě s rektorátem jsme se rozhodli zachovat pouze potvrzení o bezinfekčnosti, abychom pomohli v případě potřeby, dohledat možný zdroj nákazy, pokud by se u nás objevila.  
Uplynulý semestr byl opravdu MIMOŘÁDNÝ a pro nikoho z nás nebyl jednoduchý. Jsem ráda, že zejména poslední ročníky ustály celou tuto MIMOŘÁDNOU situaci se ctí a většině našich studentů a studentek se podařilo obhájit závěrečné práce a bez větších problémů absolvovat státní zkoušky. Dostatečný prostor k plnění studijních povinností mají všichni ještě ve druhé části zkouškového období a já věřím, že bude bezezbytku využit. 
Po prodlouženém zkouškovém období nás čekají prázdniny – nic MIMOŘÁDNÉHO. MIMOŘÁDNÁ je pouze celofakultní dovolená od 20. 7. do 14. 8. 2020. 
Přeji Vám všem, abyste prožili pouze MIMOŘÁDNĚ krásné letní dny a na fakultu jste se na konci srpna vrátili s MIMOŘÁDNĚ krásnými zážitky. 
Děkuji Vám všem, že jste MIMOŘÁDNOU situaci zvládli a doufám, že příští semestr již proběhne řádně, nikoli MIMOŘÁDNĚ. 
 
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
 

Harmonogram akademického roku:

Sledujte změny v aktuálním harmonogramu na akademický rok 2019/2020, který na aktuální situaci posunem termínů.

Záznam kontrol ve Výkazu o studiu (Indexu):

  Příkaz děkanky 45/2020 K evidenci studijních výsledků ve výkazu o studiu v listinné podobě. Od 7. 4. 2020 zrušena povinnost záznamu kontrol studia do Výkazu o studiu (indexu). Od tohoto data jsou tedy záznamy zápočtů a zkoušek do indexů volbou studenta, závazné jsou vždy údaje uvedené v elektronickém výkazu o studiu v systému STAG.

Zadávání podkladů pro závěrečné práce:

V aktuálním harmonogramu byl posunut termín pro zadávání podkladů pro bakalářské a magisterské diplomové práce (s termínem obhajoby v květnu 2021) a vytvořen  manuál pro vkládání podkladů pro zadávání závěrečných prací do systému STAG v souladu s aktualizovaným zněním  směrnice FF UJEP č. 46/2020 z 10. 3. 2020.

Odevzdávání závěrečných prací:

Příkaz děkanky 44/2020 Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020. Od 24. 3. 2020 je možné v první fázi odevzdat závěrečnou práci pouze v elektronické podobě.

Obhajoby a Státní závěrečné zkoušky:

  Komentář proděkana pro studium k obhajobám a SZZ, v případě potřeby dalšího upřesnění se obracejte na Studijní oddělení FF: daniela.libichova@ujep.cz.

Pedagogické praxe:

Pedagogická praxe studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ probíhá formou zapojení budoucích učitelů do distančního vzdělávání žáků na vybraných základních a středních školách či jinde v minimálním rozsahu 30 hodin. Do praxe bude započítáno zapojení studentů do přípravy distančních opor, distanční výuky, kontroly úkolů dle požadavků a možností konkrétní školy či dobrovolnická činnost (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách či rodinách). Studenti se neprodleně spojí s oborovými didaktiky na jednotlivých katedrách (KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.; KHI: Mgr. Josef Märc; KGER: Mgr. Jarmila Jehličková), s nimiž projednají své možnosti a návrhy, popř. budou nasměřováni ke konkrétním úkolům. Své aktivity budou vykazovat na přiloženém  formuláři, který odevzdají k zápočtu do jejich rukou.

Neučitelské praxe a exkurze:

Neučitelské praxe a exkurze budou po dohodě s vedoucími kateder přesunuty v rámci prodlouženého akademického roku a realizovány tak, aby všem studentům bylo umožněno tuto povinnost realizovat. Informace ke konkrétním praxím a exkurzím budou zveřejněny v aktualitách jednotlivých kateder ve chvíli, kdy bude znám termín ukončení mimořádného stavu.

Všem studentkám a studentům fakulty, kteří se v době mimořádných opatření zapojili či zapojí do dobrovolnické činnosti organizované Dobrovolnickým centrem Ústeckého kraje, charitami, školskými, lékařskými nebo jinými organizacemi a zařízeními (i mimo Ústecký kraj) je dána možnost, aby tuto svou aktivitu v minimálním rozsahu 20 hodin vykázali v rámci nově založeného předmětu: FF1/VIP Volitelná individuální praxe. Pokud by se někdo chtěl zapojit do výuky žáků a studentů SŠ na dálku (a nestuduje učitelství), kontaktujte, prosím, Mgr. Ivanu Havlínovou, Ph.D. Tento předmět není zapotřebí zapisovat do studijního systému STAG, k zápočtu stačí pouze doložit potvrzení o uvedené činnosti na přiloženém  formuláři. Formuláře bude možné po ukončení mimořádné situace odevzdat na studijním oddělení fakulty.

Mimořádná stipendia:

Mimořádné stipendium pro student(k)y, kteří se v době mimořádných opatření vlády v době pandemie COVID-19 dostanou do obtížné situace. Podepsanou žádost o stipendium je možné podávat elektronicky na  přiloženém formuláři do 31. 8. 2020 přímo k rukám vedoucí studijního oddělení na e-mail: daniela.libichova@ujep.cz.

E-studovny:

Služba zpřístupnění odborné literatury z fondu studoven prostřednictvím e-studoven v systému MOODLE bude fungovat dále. 

E-přednášky

Na fakultním Youtube, je možné poslechnout si e-přednášky našich akademiků. Dostupné také zde.

 

I nadále budeme vývoj sledovat a reagovat další kroky vlády i Vaše žádosti a připomínky.

Dokumenty: