Sidebar

26
říj, po
38 Aktuality

Aktualizace 13. 10. 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti!

Podle aktuálních opatření musíme od 12.10. 2020 do 1. 11. 2020 změnit pravidla fungování fakulty. Změna se týká především zákazu vstupu studentů na fakultu, původně přístupné studovny a knihovny musí být uzavřeny a konzultace musí být realizovány pouze v režimu online. Výjimka platí od 14. 10. 2020 na přítomnost studentů na zkouškách, které mohou probíhat v počtu nejvíce 10 osob a po předchozí domluvě.

Od 14. 10. 2020 se zakazuje pobyt na kolejích studentům, kteří mají jiné bydliště v ČR. 

Bezkontaktní předávání studijních materiálů ve Vědecké knihovně UJEP (okénko) je po dohodě z KHS pro studenty povoleno.

Věříme, že po uplynutí těchto 14 dnů pro vás budeme mít příznivější zprávy.

Přístup do budov FF UJEP:

Od pondělí 14. září 2020 je vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě. V případě průchodu více studentů je nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.

Studentky a studenti prezenčního i kombinovaného studia (především studenti a studentky prvních ročníků), kteří si dosud nevyzvedli studentskou kartu, nechť si neprodleně tuto kartu zajistí ZDE. Mimořádný výdej karet v kanceláři KAS proběhne o sobotách 10. 10. a 24. 10. 2020 vždy od 7:00 do 14:00 hod. Studenti mohou zrevalidovat, vyzvednout kartu či řešit problémy s kartou.

Stále platí naše žádost o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, bude vstup do budov FF UJEP zakázán.

Bezpečnostní opatření:

Ve všech prostorách fakulty je povinné používání roušek a dodržování zvýšených bezpečnostních opatření (dezinfekce, rozestupy, větrání).

Při kontaktech s vyučujícími, sekretariátem fakulty, sekretariáty kateder či studijním oddělením využívejte elektronickou komunikaci (e-mail) či telefonickoupřístup do budov fakulty je pro studenty zakázaný – tedy není možné konzultovat či navštěvovat katedrové studovny. Výjimka platí na přítomnost studentů na zkouškách, které mohou probíhat za účasti nejvíce 10 osob a po předchozí elektronické domluvě. 

COVID-pozitivní? Informujte nás.

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

  • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)
  • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)

Opatření k výuce v ZS 2020/2021:

S ohledem na zákaz prezenční výuky od. 1.10. 2020 je fakulta nucena přejít k online výuce, více obecných informací naleznete na webu univerzity.   

Zahájení výuky: Výuka byla zahájena ve čtvrtek 1. října 2020 v souladu s harmonogramem univerzity a fakulty. Na výukové akce se studenti a studentky přihlásili prostřednictvím zápisu v IS/Stag, přičemž jim bylo doporučeno respektovat kroužkové předzápisy a dodržovat předepsané rozvrhové akce. Všechny případné problémy lze konzultovat na ff@rt.ujep.cz (e-mail studijního systému fakulty).

Realizace výuky v ZS 2020/2021:

  • Vyučující v průběhu prvního výukového týdne upřesnili způsob i termíny výuky prostřednictvím hromadného e-mailu v IS/Stag. Pokud k tomu nedošlo a studenti/studentky nebyli vyučujícími kontaktováni, doporučujeme bezprostředně formou e-mailu oslovit vedoucí jednotlivých kateder a požádat je o upřesnění výuky konkrétních pedagogů i předmětů. Vedoucí kateder zodpovídají za zveřejnění a aktualizaci jednotného přehledu distanční výuky i za její průběh (kontakty na vedoucí kateder v sekci personálního složení na jednotlivých katedrách).
  • V systému Moodle jsou dále v sekci hlavních aktualit studujícím k dispozici aktualizované přehledy výuky jednotlivých pedagogů (k přihlášení do systému využijte stejné přihlašovací údaje jako do systému IS/Stag). Podrobný návod k přihlášení do programu Moodle je v sekci E-learning na webu fakulty (http://ff.ujep.cz/ff/studium/e-learning-moodle).
  • Výukové akce se uskutečňují především v podobě synchronní online výuky uskutečňované prostřednictvím univerzitou podporované platformy BigBlueButton. Při této výuce je nutno respektovat aktuálně rozvrhované výukové akce, výuka je tak pouze přesunuta z prostředí klasické učebny do „učebny virtuální“. Studium se tak v úplném rozsahu pouze přesune z prostředí klasické učebny do učebny virtuální. S ohledem na toto skutečnost je nutné počítat s aktuálním rozvrhem na zimní semestr 2020/2021 i s termíny zapsaných rozvrhových akcí. Přehled odkazů na jednotlivé „virtuální učebny“ je uveden v systému Moodle.

Podrobnější informace k průběhu výuky najdete v dokumentu: pdf Mimořádná pravidla výuky na FF UJEP v ZS 2020/2021

Materiály pro studenty 1. ročníků:

Akademické obřady v ZS 2020/2021:

Imatrikulace: V případě imatrikulace s politováním informujeme, že s ohledem na vysoký počet studentek a studentů v 1. ročníku studia i bezpečnostní rizika bylo rozhodnuto imatrikulaci v AR 2020/2021 nerealizovat. Nově zapsaní studenti podepisují imatrikulační slib na studijním oddělení fakulty (2. kolo pak při zápise do studia).

PromocePo konzultacích se zástupci absolventů a absolventek i zvážení situace (zejména vzhledem k jejich velkému počtu) jsme se rozhodli promoce dne 30. září 2020 zrušit s tím, že jsme nabídli dvě možnosti – diplom si vyzvednout na studijním oddělení fakulty nebo vyčkat na další termín promocí, které plánujeme na počátku roku 2021.  

Uvedená opatření realizujeme v souladu:

Studenti a studentky mohou také vyslyšet výzvy p. rektora: „Pomozme krajské hygieně“.

Sledujte prosím i nadále tyto stránky. Přeji Vám pevné zdraví, neztrácejte sílu, veselou mysl a naději!
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP