Sidebar

5
čen,
31 Aktuality

Aktualizace 25. 5. 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

na této stránce shrnujeme přehledně všechna opatření, ke kterým bylo nutno přistoupit v době nouzového stavu a mimořádných opatření vlády ČR. Veškeré další změny a novinky budou nadále zveřejňovány na této stránce.

Aktuální chod fakulty:

 • Veškerá výuka ve všech formách studia je od 10. 3. 2020 až do odvolání zrušena, rozvrhovaná výuka nebude obnovena ani po dalším uvolnění opatření od 18. 5. 2020. Vedoucí kateder mohou při dodržení všech platných opatření povolit dle svého zvážení po dohodě s vyučujícími konání kurzů, kde je přítomnost studentů nezbytná. Studenti těchto konkrétních kurzů budou k výuce na přesný čas a přesné místo jmenovitě pozváni, účastnit se mohou, pokud naplní pravidla bezinfekčnosti. Za stejných opatření budou umožněny i zkoušky a zápočty, jejichž termíny si budou studenti zapisovat výhradně prostřednictvím informačního systému STAG.   
 • Provoz budovy je zabezpečen recepcí v běžném režimu, vstup do budovy pro zaměstnance je beze změn. 
 • Fakulta je pro studenty otevřená dle režimu recepce.
  Prosíme všechny student(k)y, aby dále vždy využili nejprve elektronické komunikace a do budovy se dostavili pouze po předchozí dohodě.
 • Zrušeny jsou až do odvolání všechny akce, veřejné přednášky, semináře a konference pořádané FF.
 • Zrušeny jsou do odvolání konzultace vyučujících, vyučující je možné kontaktovat e-mailem, v nutném případě lze dohodnout prezenční konzultaci za dodržení daných opatření.
 • Vyučující jednotlivých předmětů komunikují se svými studenty prostřednictvím informačního systému STAG či jinými cestami a výuka nadále probíhá alternativními formami, zkoušky a zápočty lze od 18. 5. 2020 konat prezenčně za dodržení daných opatření. 
 • Katedrové studovny a další pracoviště fakulty jsou nadále uzavřeny. Je možnost využít nově zřízené E-studovny, v mimořádných případech je možné individuálně kontaktovat knihovníky (výpůjčky či vrácení literatury).
 • V případě nejasností či problémů se studenti a studentky mohou obracet na:
 • vedoucího příslušné katedry (e-mailem, telefonicky);
 • na studijní oddělení fakulty (otevřeno Po – Čt od 9.00 do 15.00 hod, pro komunikaci s ním využijte přednostně e-mail či telefon);
 • sekretariáty kateder či sekretariát fakulty (otevřeno Po – Pá od 9.00 do15.00 hod., e-mailem, telefonicky);
 • na vyučující (dle domluvy e-mailem, telefonicky).

Přístup do budovy fakulty:

Od 20. dubna 2020 je fakulta opět otevřena studentům, ale ve velice omezeném režimu.

Přístup do budovy mají dle Usnesení vlády ČR č. 455 zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 197/2020 ze dne 23. 4. 2020 od 27. 4. 2020 nejen studenti posledních ročníků, ale všichni studenti a studentky, ovšem pouze v rámci individuálních aktivit (zkoušení, udělování zápočtů, konzultace). V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je pak možné od 18. 5. 2020 realizovat výuku, a to ve skupinách max. 15 studentů za dodržení stanovených hygienických podmínek. Výuka tohoto typu proběhne pouze ve vybraných případech a studenti budou vždy s předstihem upozorněni.

Prosíme, aby i nadále využívali ke komunikaci s vyučujícími, sekretariáty, se studijním oddělením i studovnami výhradně e-mailové či telefonické spojení a fakultu navštěvovali pouze po předběžné domluvě

Při vstupu do budovy musí být dodržována následující pravidla:

Účast na zkouškách či jiných aktivitách je povolena za těchto podmínek:

 • Přístup do budovy je povolen pouze po předchozí domluvě a stanovení přesného termínu návštěvy prostřednictvím e-mailu, telefonicky či systému STAG.
 • Osoby vstupující na fakultu musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmí podléhat karanténě, což při vstupu do budovy potvrdí podpisem na prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V prostorách fakulty musí všichni dodržovat důsledně opatření proti šíření infekce – povinné zakrytí horních cest dýchacích rouškou, u vstupu do zkušební místnosti povinná dezinfekce rukou.  

Veškeré aktivity budou probíhat podle následujících pravidel:

 • Na atestaci (popř. mimořádně domluvenou kontaktní výuku) se studenti/studentky dostaví ve stanovený čas domluvený předem tak, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce (max. 10 minut před stanoveným časem), maximální počet studentů na daném termínu atestace je omezen na 15 osob.
 • Za průběh výuky i dodržení odpovídajících podmínek zodpovídá vyučující.
 • Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí.
 • Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu.
 • Atestace budou probíhat v učebnách, nikoli v kancelářích pedagogů, učebny budou připraveny tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak pedagogy (minimálně 2 metry), rozestupy budou dodržovány i ve společných prostorách.
 • Studenti/studentky budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti (učebně), nikoli na chodbách, a to za totožných podmínek.
 • Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020.

Harmonogram akademického roku:

Sledujte změny v aktuálním harmonogramu na akademický rok 2019/2020, který na aktuální situaci posunem termínů.

Záznam kontrol ve Výkazu o studiu (Indexu):

  Příkaz děkanky 45/2020 K evidenci studijních výsledků ve výkazu o studiu v listinné podobě. Od 7. 4. 2020 zrušena povinnost záznamu kontrol studia do Výkazu o studiu (indexu). Od tohoto data jsou tedy záznamy zápočtů a zkoušek do indexů volbou studenta, závazné jsou vždy údaje uvedené v elektronickém výkazu o studiu v systému STAG.

Zadávání podkladů pro závěrečné práce:

V aktuálním harmonogramu byl posunut termín pro zadávání podkladů pro bakalářské a magisterské diplomové práce (s termínem obhajoby v květnu 2021) a vytvořen  manuál pro vkládání podkladů pro zadávání závěrečných prací do systému STAG v souladu s aktualizovaným zněním  směrnice FF UJEP č. 46/2020 z 10. 3. 2020.

Odevzdávání závěrečných prací:

Příkaz děkanky 44/2020 Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020. Od 24. 3. 2020 je možné v první fázi odevzdat závěrečnou práci pouze v elektronické podobě.

Obhajoby a Státní závěrečné zkoušky:

  Komentář proděkana pro studium k obhajobám a SZZ, v případě potřeby dalšího upřesnění se obracejte na Studijní oddělení FF: daniela.libichova@ujep.cz.

Pedagogické praxe:

Pedagogická praxe studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ probíhá formou zapojení budoucích učitelů do distančního vzdělávání žáků na vybraných základních a středních školách či jinde v minimálním rozsahu 30 hodin. Do praxe bude započítáno zapojení studentů do přípravy distančních opor, distanční výuky, kontroly úkolů dle požadavků a možností konkrétní školy či dobrovolnická činnost (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách či rodinách). Studenti se neprodleně spojí s oborovými didaktiky na jednotlivých katedrách (KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.; KHI: Mgr. Josef Märc; KGER: Mgr. Jarmila Jehličková), s nimiž projednají své možnosti a návrhy, popř. budou nasměřováni ke konkrétním úkolům. Své aktivity budou vykazovat na přiloženém  formuláři, který odevzdají k zápočtu do jejich rukou.

Neučitelské praxe a exkurze:

Neučitelské praxe a exkurze budou po dohodě s vedoucími kateder přesunuty v rámci prodlouženého akademického roku a realizovány tak, aby všem studentům bylo umožněno tuto povinnost realizovat. Informace ke konkrétním praxím a exkurzím budou zveřejněny v aktualitách jednotlivých kateder ve chvíli, kdy bude znám termín ukončení mimořádného stavu.

Všem studentkám a studentům fakulty, kteří se v době mimořádných opatření zapojili či zapojí do dobrovolnické činnosti organizované Dobrovolnickým centrem Ústeckého kraje, charitami, školskými, lékařskými nebo jinými organizacemi a zařízeními (i mimo Ústecký kraj) je dána možnost, aby tuto svou aktivitu v minimálním rozsahu 20 hodin vykázali v rámci nově založeného předmětu: FF1/VIP Volitelná individuální praxe. Pokud by se někdo chtěl zapojit do výuky žáků a studentů SŠ na dálku (a nestuduje učitelství), kontaktujte, prosím, Mgr. Ivanu Havlínovou, Ph.D. Tento předmět není zapotřebí zapisovat do studijního systému STAG, k zápočtu stačí pouze doložit potvrzení o uvedené činnosti na přiloženém  formuláři. Formuláře bude možné po ukončení mimořádné situace odevzdat na studijním oddělení fakulty.

Mimořádná stipendia:

Mimořádné stipendium pro student(k)y, kteří se v době mimořádných opatření vlády v době pandemie COVID-19 dostanou do obtížné situace. Podepsanou žádost o stipendium je možné podávat elektronicky na  přiloženém formuláři od 1. 5. 2020 přímo k rukám vedoucí studijního oddělení na e-mail: daniela.libichova@ujep.cz.

E-studovny:

Od tohoto týdne bude zejména pro studenty posledních ročníků, kteří dokončují závěrečné práce zřízena služba zpřístupnění odborné literatury z fondu studoven prostřednictvím e-studoven v systému MOODLE

E-přednášky

Na fakultním Youtube, je možné poslechnout si e-přednášky našich akademiků. Dostupné také zde.

I nadále budeme vývoj sledovat a reagovat další kroky vlády i Vaše žádosti a připomínky.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP

Dokumenty: