Sidebar

1
dub, st
28 Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

s ohledem na pokračující mimořádnou situaci a nejasný konec uzavření vysokých škol přistupujeme k některým organizačním změnám a opatřením, kterými se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, abychom celou situaci zvládli pokud možno bez zásadních problémů a s minimálními dopady na řádné naplnění a ukončení akademického roku.

1) Byl upraven pdf Harmonogram FF UJEP na akademický rok 2019/2020:

  • došlo k posunům termínů odevzdání závěrečných prací i odevzdání indexů a přihlášek ke SZZ. Červencový termín pro odevzdání závěrečných prací a indexů (pro obhajoby a SZZ v druhé části zkouškového období) se stal termínem řádným.
  • byl posunut termín pro podání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2020/2021 s tím, že AS FF bude ke schválení předložena změna podmínek pro přijetí v tom smyslu, že doklady o ukončeném předcházejícím studiu uchazeči předloží nejpozději při zápisu do studia. 
  • termíny pro podání přihlášek k doktorskému studiu a rigoróznímu řízení posunuty nebyly, studentům a studentkám doporučujeme, aby své doktorské projekty konzultovali prostřednictvím e-mailu s příslušnou katedrou či oborovým garantem (KHI: prof. Hrubá: KGER: doc. Cornejo)
  • byl posunut termín pro zadávání podkladů pro bakalářské a magisterské diplomové práce (s termínem obhajoby v květnu 2021) a vytvořen pdf manuál pro vkládání podkladů pro zadávání závěrečných prací do systému STAG v souladu s aktualizovaným
    zněním pdf směrnice FF UJEP č. 46/2020 z 10. 3. 2020.
  • upravený harmonogram doprovázíme pdf komentářem proděkana pro studium k obhajobám a SZZ, v případě potřeby dalšího upřesnění se obracejte na Studijní oddělení FF: daniela.libichova@ujep.cz.

2) V návaznosti na nový Příkaz rektora 2/2020 ze dne 20. 3. 2020, který upravuje Směrnici rektora ke zveřejňování závěrečných prací (8/2016) vydávám příkaz děkanky 44/2020 o způsobu odevzdávání závěrečných prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020, který umožní v první fázi odevzdat závěrečnou práci pouze v elektronické podobě.

3) Od tohoto týdne bude zejména pro studenty posledních ročníků, kteří dokončují závěrečné práce zřízena služba zpřístupnění odborné literatury z fondu studoven prostřednictvím e-studoven v systému MOODLE. 

Prosím studenty a studentky posledních ročníků, aby neotáleli s odevzdáváním závěrečných prací, pokud to bude možné. Věřím, že tuto nelehkou situaci zvládneme. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří i v těchto dnech zabezpečují chod fakulty a pomáhají, kde je třeba. Sledujete prosím i nadále aktuální informace.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
23. března 2020