Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Kdo jsme

Centrum občanského vzdělávání Ústí nad Labem (COV.UL) působí při Katedře politologie a filozofie (KPF) Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavní mise COV.UL je zaměřena jak do oblasti formálního, tak neformálního vzdělávání. V rámci formálního vzdělávání se zaměřuje na podporu žáků při rozvoji občanských a globálních kompetencí, rozvoj občanského sebeuvědomění, a podporu pedagogů při predikci vzdělávacích potřeb jejich žáků v oblasti sociálně-ekonomické, občanské a osobnostní. V oblasti neformálního vzdělávání se poté centrum zaměřuje na otevřené vzdělávací akce pro širokou veřejnost na základě výzkumu podmínek a potřeb v různých oblastech Ústeckého kraje, zejména v oblastech občansko-politické participace, politické reprezentace, sociální patologie, ekonomických procesů, extrémismu a dalších témat.

Proč jsme vznikli

V současné době nabývá na stále větším významu otázka občanského sebeuvědomění a intenzivnější participace občanů na rozhodovacích procesech veřejného života. Zvlášť důležitou je v Ústeckém kraji s vysokou mírou nezaměstnanosti, s vysokým počtem osob s pouze základním vzděláním, s vysokým výskytem sociálně vyloučených lokalit a na druhou stranu s malým zájmem o vzdělávání jako jednu z možných cest k řešení nelehké sociální a ekonomické situace.

Naše mise

 • výzkumná činnost v oblastech občansko-politické participace, politické reprezentace, sociální patologie, ekonomických procesů, extrémismu a dalších témat;
 • organizace akcí formálního vzdělávání zaměřených na občanské vzdělávání
 • organizace akcí v oblasti neformálního vzdělávání pro aplikační sféru
 • napomáhat studentům FF UJEP v zapojení do vědecko-výzkumné činnosti v rámci seminárních a závěrečných prací.
 • Alumni klub absolventů studia katedry politologie a filozofie.

Kde nás najdete

Centrum občanského vzdělávání COV.UL
Katedra politologie a filozofie
Filozofická fakulta UJEP
400 96 Ústí nad Labem
Tel: 475 286 501
E-mail: info@covul.cz

Kontakty

Nadcházející události

2. ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd
Místo: KPF FF UJEP Ústí nad Labem
Termín: 20. – 22. 8. 2020

Co už máme za sebou

 • Konference Ústavní hodnoty a občanské vzdělávání - listopad 2018
 • Seminář pro studenty FF, učitele ZŠ a SŠ pořádaný ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky zaměřený na problematiku výuky o NATO a současné bezpečnostní situaci – listopad 2018
 • Pravidelné přednášky a workshopy pro pedagogy
 • Úniková hra k výročí vstupu  ČR do EU a do NATO pro žáky základních as středních škol – březen – říjen 2019
 • 1. ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd – srpen 2019

Galerie je umístěná ve 2. patře, budovy B, FF UJEP

Kurátorka galerie: Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. (rebbarbora@email.cz, 731 588 021)

Kurátorský koncept

Galerie tematizuje možnosti spolupráce mezi FF a FUD UJEP.

GDD je nově vytvořenou platformou „možností spolupráce“ mezi FF a FUD UJEP. Na Fakultě umění a designu působí přední čeští umělci, o jejichž existenci nemají studenti humanitních a uměnovědných oborů Filozofické fakulty mnohdy ani ponětí a nemají tudíž ani představu o podobě umění, které tito umělci vytvářejí. Galerie Docendo Disco na tuto situaci reaguje tím, že tyto umělce a jejich tvorbu v prostorách FF studentům představuje. V každém semestru zde proběhnou dvě výstavy. Později zde budou představena díla absolventů FUDu či dalších umělců působících v Ústí nad Labem i mimo něj.

V prvním roce působení Galerie zde svou tvorbu představí současný děkan FUDu Pavel Mrkus, vedoucí Ateliéru performance Jiří Kovanda, asistent Ateliéru digitálních médií Radek Jandera a asistentka Ateliéru grafického designu Michaela Labudová.

Program GDD 2018/2019

2018

 • 17. 10. 2018, 13:00, Happening s Jiřím Kovandou „Trapná situace I“
 • 24. 10. 2018, 15:00, Vernisáž výstavy Jiřího Kovandy „Trapná situace I“ (Výstava 25. 10. – 30. 11. 2018)
 • 4. 12. 2018, 16:00, Vernisáž výstavy Radka Jandery „Rodinka“ (Výstava 5. 12. – 31. 1. 2018)

2019

 • 20. 2. 2019, 15:00, Vernisáž výstavy Michaely Labudové (Výstava 14. 2. – 11. 4. 2019)
 • 18. 4. 2019, 16:00, Vernisáž výstavy Pavla Mrkuse (děkan FUD UJEP) (Výstava 17. 4. – 15. 6. 2019)

Tiskové zprávy k výstavám

Fotogalerie

 

Alumni klub KPF FF UJEP byl založen s myšlenkou udržování kontaktů s absolventy učitelských oborů Katedry politologie a filozofie FF UJEP a vytvoření synergické spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mezi získávanými teoretickými poznatky a pedagogickou praxí.

Základním cílem Alumni klubu KPF FF UJEP je vznik sítě odborníků, které spojuje studium na Katedře politologie a filozofie. Klub je otevřen všem absolventům učitelských oborů Katedry politologie a filozofie FF UJEP a nabízí:

 • Informační servis
 • Vzdělávací možnosti
 • Společenská a kulturní setkávání
 • Benefity

Členství v Alumni Klubu KPF FF UJEP vzniká za následujících podmínek:

 1. Členem Alumni Klubu KPF FF UJEP (dále jen „Klub“) se může stát každý, kdo na Filozofické fakultě UJEP úspěšně absolvoval některý z učitelských studijních oborů studijních oborů a ve studiu na fakultě již dále nepokračuje.
 2. Členství v Klubu vzniká pouze zadáním údajů do registračního formuláře.
 3. Členství v Klubu je dobu neurčitou. Ze strany zájemce/člena může být kdykoliv vypovězeno a to prostým zrušením profilu v databázi.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Poštovní adresa

Katedra politologie a filozofie
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Sekretariát

Tamara Šitnerová

Kde nás najdete?

Jsme i na facebooku!

Katedra politologie a filozofie je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty. Vznikla transformací z Katedry společenských věd v roce 2006. Staré i nové jméno katedry prozrazují odbornou orientaci pracoviště.

Studovat u nás můžete v bakalářském cyklu například filozofii, politologii, společenské vědy, nebo estetiku. Na navazujícím magisterském stupni pak zajišťujeme výuku učitelství společenských vědpro střední školy, respektive učitelství občanské výchovypro druhý stupeň základních škol. Teoretičtěji nasměrovaní zájemci se mohou zapsat na navazující studium politické filozofie, které je v rámci České republiky unikátním oborem.

A oč se zajímáme nejvíce? Ve filozofii jsou to témata z dějinných period vývoje evropského myšlení, dále pak oblasti systematické filozofie, vztah mezi její kontinentální a analytickou větví či vývoj etických systémů a etické problémy dneška. Část pracovníků katedry se orientuje na uměnovědnou oblast, teorii a dějiny umění či soudobou estetiku. Naši politologové zkoumají současný extremismus, sociální patologii a aktuální témata geopolitického prostoru střední Evropy. Z témat na pomezí politologie a filozofie je to vývoj politických teorií, české politické myšlení, teorie demokracie, problematika moci a vládnutí, nebo násilí v moderních společnostech. Ve společenských vědách nabízíme širokou paletu kurzů od sociologie přes antropologii, ekonomii, právo až po psychologii a ekologii. Zabýváme se kontroverzními tématy ve výuce společenských věd, výchovou k občanství a masmédii.

Seznam nabídky všech studijních oborů v naší brožuře

Výukou to ale nekončí. Pracovníci katedry se věnují též vědecké a publikační činnosti. Na katedře jsou vydávány dva časopisy, pro oblast filozofickou a společenskovědní je to revue Ergot, pro politické vědy pak Central European Journal of Politics. Též pravidelně vydáváme recenzované sborníky z různých konferencí, ti psavější z nás publikují i samostatné monografie. Více se o nás dozvíte, když si prohlédnete naše osobní portfolia. Katedra má svou vlastní studovnu, v níž se nachází rozsáhlý knižní fond, archiv 50 českých a zahraničních periodik a licencovaný přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Organizujeme pravidelná filozofická symposia a konference, mimořádné přednášky na aktuální témata, panelové diskuse či kulaté stoly, na něž zveme hosty z řad odborníků i politiků. Všech těchto aktivit se pravidelně účastní i studenti, z nichž řada je součástí vědeckých týmů a podílí se na řešení studentských vědeckých projektů.

Do života katedry se můžete zapojit již na samém počátku svého studia, například zúčastněním se přípravného kurzu Letní školy humanitních studií, v níž se dozvíte vše důležité pro hladký přechod ze středoškolského do vysokoškolského prostředí. Během studia se můžete aktivně i pasivně účastnit filozofických a estetických výjezdních čtení, politologických zahraničních exkurzí, a od roku 2011, kdy filozofická sekce katedry začala s pořádáním pravidelné mezioborové konference v Písku, máte možnost prezentovat výsledky své samostatné odborné činnosti před svými staršími kolegy i na břehu Otavy.

Jelikož spolupracujeme s řadou institucí vědeckého i správního charakteru (Akademie věd ČR, nebo Krajský úřad Ústeckého kraje, Muzeum holocaustu Terezín), můžeme svým studentům nabídnout možnost odborných stáží či účast na různých stipendijních programech a soutěžích. Samozřejmostí je plnění části studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu. Nabídka hostitelských institucí se rozšiřuje každým rokem, aktuálně má KPF navázané smlouvy s šestnácti univerzitami v sedmi zemích napříč Evropou.

Na trhu práce se naši absolventi uplatňují zejména jako učitelky a učitelé na středních a základních školách, pracovnice a pracovníci ve státní správě a neziskových organizacích (zde jim jsou zejména vhod rozšířené znalosti geopolitického prostoru střední Evropy a sociálně-patologických jevů regionu). Víme o absolventech, kteří se uchytili v odborných institucích (muzeích, galeriích, divadlech), v médiích (rozhlas, televize, noviny) či se rozhodli pro aktivní politickou kariéru. A v neposlední řadě je třeba zmínit ty, kteří úspěšně pokračují v odborné akademické kariéře. Zvláště pro potřeby udržení kontaktu s absolventy našich učitelských programů byl založen Alumni klub.

Rozhodnete-li se studovat či spolupracovat s Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP, činíte správnou volbu!

Katedra politologie a filozofie: nejlepších 3/5/7/n+1 let života!