Sidebar

16
pro, ne
23 Aktuality

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V001) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

Postdramatické divadlo: Změna paradigmatu v divadelním umění nebo vědecký paradox?

5. 12. 2018 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Dnes běžně (a často nekriticky) přejímaný termín „postdramatické divadlo“ použil v návaznosti na radikální proměny divadla v druhé polovině 20. století poprvé Hans-Thies Lehmann ve svém stejnojmenném teatrologickém eseji z roku 1999. Ovšem co přesně tento pojem obnáší a jaké divadelní praxe se nejvíce dotýká? A jak koresponduje s jinými ekvivalenty (performativní obrat, režisérské divadlo, postmoderna), které rovněž tak pojmově zaštiťují sledované období? A má ještě vůbec co do činění s dramatickým textem coby dominantou evropského divadla předchozích údobí? Fenomén postdramatického divadla bude v tematické přednášce demonstrován jak z perspektivy jeho teoretického zkoumání, tak na konkrétních příkladech jednotlivých představitelů a doplněn četnými videoukázkami.

Jitka Pavlišová působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na německojazyčnou divadelní provenienci a oblast současného tance a performance. K této problematice dokončuje momentálně publikaci s názvem Konceptuální obrat v současném tanci a performance.

Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve střední Evropě

12. 12. 2018 | 15:00 | FF A 306
doc. Mgr. Karel Černý Ph.D.
(Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK)

Přednáška se zaměří na dějiny výživy a představí tři kofeinové stimulanty - kávu, čaj a čokoládu, jak postupně pronikaly v renesanci a baroku na evropský kontinent.

Budu se zabývat prvními zmínkami o těchto potravinách, kontextu jejich přijímání evropskými konzumenty a tomu, jak se informace o nich šířily v odborné literatuře té doby. Shrnu také, co je známo o fenoménu kavárny jako symbolu rodící se občanské společnosti 18. století.

Nakonec se vždy podívám podrobněji na přijímání kofeinových nápojů v Čechách: co je známo o hmotné kultuře konzumace a zda je možno rekonstruovat dobové recepty."    

19. 12. 2018 se celofakultní PVK neuskuteční.