Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Komentovaná prohlídka: Předlické industriální safari

10. 10. 2018 | 17 hodin | před budovou Gymnázia Jateční

I industriál má své kouzlo a hodnotu s potenciálem, který může překvapit. Tvoří jeden z atributů někdejšího průmyslového centra Ústí nad Labem. Pro mnohé jde o nechtěné dědictví. Vymazat ho, by však znamenalo popřít genia loci, popřít sebe sama. O tom a o ústecké industriální architektuře obecně s Martinem Krskem a Matějem Páralem při přednášce a procházce po známých i neznámých zákoutích Předlic.

Mgr. Martin Krsek, ústecký muzejník, absolvent katedry historie FF UJEP, zakladatel portálu Usti-aussig.net, zabývá se regionálními dějinami a popularizací historie spojené s Ústím nad Labem
Ing. arch. Matěj Páral, absolvent katedry architektury ČVUT, architekt, pracovník NPU, zakladatel portálu Usti-aussig.net

Tíha (ne)bytí v Protektorátu

12. 10. 2018 | 17 hodin | FF UJEP, místnost A 306

Za všech okolností i režimů lidé prožívají své starosti, lásky i zklamání. Nejinak tomu bylo i v době vřavy druhé světové války a existence Protektorátu Čechy a Morava. Jaký byl v té době obyčejný život,  a byl vůbec nějaký, když za každým rohem číhala realita okupační moci?

Mgr. Mirka Salavová, novinářka, absolventka a doktorandka katedry historie FF UJEP, zabývá se dějinami Protektorátu Čechy a Morava, ale také procesem dekolonizace a následným vývojem světa

Proměna postavení ženy v 19. století – žena emancipovaná vs. žena utlačovaná

13. 10. 2018 | 17 hodin | FF UJEP, místnost A 306

Období 19. století a především jeho druhé poloviny bývá kromě tradičních přídomků o století páry, průmyslu a národního probuzení často spojováno se slovem emancipace. S tímto slovem se jaksi automaticky již pojí adjektivum ženská, není však na škodu připomenout, že procesem emancipace v té době procházel celý český národ, ale také některé složky společnosti jako měšťanstvo, dělnictvo, nebo příslušníci některých konfesí.

Emancipace žen se v tomto období týkala takřka celé Evropy, avšak v českém prostředí měla tzv. ženská otázka několik zajímavých specifik. Většina odborníků na tuto tematiku se přiklání k názoru, že v našem prostředí nelze hovořit o radikálním feminismu, a to v žádné z vývojových etap české ženské emancipace. V českých zemích se prosazuje spíše tradice tzv. umírněného feminismu, který není namířen přímo proti mužům, ale své úsilí obrací spíše ke snaze o lepší uplatnění žen ve společnosti i v rodině. Velmi důležitým aspektem je také úzká provázanost ženské emancipace s emancipací národní a občanskou. Ženská otázka tak získává vlastenecký charakter a je z pozic intelektuálů a politiků z konce 19. století nahlížena pozitivně. S tím je spojen i nezvykle vysoký podíl mužů, kteří přispěli ke zrovnoprávnění žen, neboť je chápali jako bytosti mravně i inteligenčně rovnocenné s muži.

Druhá polovina 19. a počátek 20. století byly pro české ženy obdobím, ve kterém se formovala raná fáze jejich postupného zrovnoprávnění. Došlo především k hledání nezávislosti v nových sociálních vztazích spojené s možností rozhodovat o sobě a převzít za sebe odpovědnost. Toho se ženám pohříchu dostalo vrchovatě zvláště v období první světové války - veřejná a soukromá sféra došly během dlouhého válečného období tak velkého narušení, že se ženy ani nemusely výrazněji snažit o prolomení bariéry mezi těmito dvěma světy a o své vystoupení z uzavřeného prostředí domácnosti do veřejného života.

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D., roz. Klečáková, absolventka, odborná asistentka katedry historie FF UJEP, zabývá se 19. stoletím, tematikou spojenou s genderem, postavením okrajových vrstev a vývojem kriminality

Daniel Kroupa a jeho hosté

17. 10. 2018 | 16.30 hodin | FF UJEP, místnost A306

Filosof a politolog Daniel Kroupa se setká s významnými hosty, se kterými bude besedovat o problematice minulých i současných vztahů k Rusku ve světle současné politiky i vzpomínání k roku 1968.

Svou účast již potvrdili Štěpán Černoušek a Jakub Janda.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.,politik a filozof, odborný asistent na FF UJEP, autor odborných publikací, signatář charty 77, zabývá se politickou filozofií

Beseda se koná i v rámci Celofakultního PVK

Ženy v současné české politice

19. 10. 2018 | 17 hodin | FF UJEP, místnost A306

Od Sametové revoluce uplynulo již skoro 30 let a v očích mnoha občanů kráčí demokracie do slepé uličky. Můžeme však mluvit o demokracii, když ženy v politice jsou stále považované za nejvýraznější menšinu? Jaké jsou důvody toho, že premiérky a prezidentky České republiky spočítáme na prstech jedné ruky a ani ji nemusíme mít? Jak je tomu na úrovni krajských a obecních zastupitelstvech? A jaké faktory hrají roli v rozdílech mezi jednotlivými částmi republiky? Jak pro nás vychází srovnání s ostatními zeměmi v Evropě? A co můžeme udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Mgr. Petr Bláha, absolvent a vědecký pracovník FF UJEP, věnuje se volebním studiím, občanské participaci a metodologii