Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

Akademický senát FF UJEP bere na vědomí usnesení AS FF UK, přijaté na zasedání 9. 2. 2023. Konstatuje, že i mzdová situace zaměstnanců FF UJEP je z důvodu jejího dlouhodobého podfinancování neúnosná a frustrující. Připojuje se k Výzvě na podporu humanitních a společenskovědních oborů FF UP v Olomouci a podporuje vedení FF UJEP v jeho krocích vedoucích k nápravě současné kritické situace při jednáních s MŠMT prostřednictvím Asociace děkanů Filosofických fakult. AS FF UJEP dále apeluje na vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, aby se začalo zabývat mezifakultní nerovností, kdy akademici na stejných pozicích dostávají za stejně kvalitní výuku a vědu výrazně odlišnou tarifní mzdu. Vyzývá zároveň členy akademické obce FF UJEP, aby se připojili k případným protestům a připravili se na možnou stávkovou pohotovost.