Sidebar

25
led, so
28 Aktuality

Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

 

Program přednášek na LS 2019/2020 se připravuje. 

 


Uplynulé přednášky

Hans Kudlich – zapomenutá osobnost našich dějin

25. 9. 2019 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Jiří Kopica

Fotoalbum

Přednáška představí osobnost Hanse Kudlicha, významného představitele revoluční doby 1848-1849, který byl svého času nazýván osvoboditelem sedláků. Tohoto přízviska se mu dostalo kvůli jeho schválenému návrhu na zrušení roboty pro sedláky v tehdejším rakouském císařství.

Na přednášku naváže vernisáž výstavy HANS KUDLICH – Osvoboditel sedláků (25. 9. - 29. 10. 2019, foyer FF UJEP).

Mgr. Jiří Kopica působí jako historik v Oblastním muzeu v Chomutově. Zaměřuje se na česko-německé vztahy a regionální historii.

Myslet proměny rozumu. Dva ideoví souputníci, Michel Foucault a Jean-Pierre Vernant

9. 10. 2019 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (PřF UK)

Fotoalbum

Letos uplynulo přesně 50 let od vydání slavné Foucaultovy knihy Archeologie vědění, která je jakýmsi manifestem nového pohledu na lidské myšlení a jeho proměny v čase. Pro lepší pochopení podstaty a cílů Foucaultovy archeologické metody není ovšem od věci zasadit ji do širšího myšlenkového kontextu. O něco málo starší Jean-Pierre Vernant je bezesporu jeden z nejvlivnějších filosofů, který se v 2. polovině XX. století věnoval zkoumání mýtu a náboženství. Způsob, kterým přistupuje k antickým textům, má však řadu styčných ploch s Foucaultovým projektem. Vedoucí linií jeho úvah je totiž snaha o rekonstrukci jakéhosi „ideologického pole“, které je zasazeno do konkrétní sociální situace řecké obce. V této perspektivě pak Vernant sleduje vztahy a interakce mezi mýtickým a racionálním myšlení, včetně rodící se filosofie, vědy či řady technologických znalostí a inovací. Přitom se, podobně jako Foucault, musí – alespoň implicitně – vyrovnat s tehdejšími strukturalistickými a psychologickými diskusemi.

Vojtěch Hladký, Ph.D. Filosof a helenista. Působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Věnuje se především řeckému, renesančnímu a občas také současnému myšlení." Opravdu myslíte, že moje foto může nalákat posluchače na přednášku.

Asanace Městské památkové rezervace Litoměřice

16. 10. 2019 | 15:00 | FF A 306
PhDr. Filip Hrbek

Fotoalbum

Přednáška se věnuje proměnám historického centra Litoměřic v souvislosti s jeho asanací a s přeložkou železniční trati Lysá nad Labem-Ústí nad Labem v druhé polovině 20. století. Cílem je představit problematiku asanací českých historických měst v minulém století na příkladu jednoho z nejzachovalejších historických sídel v severozápadních Čechách. V průběhu přednášky bude představen unikátní soubor asanačních plánů, dosud nezveřejněné fotografie z průběhu asanace a unikátní audiovizuální soubory.

Lužice a Lužičtí Srbové

23. 10. 2019 | 15:00 | FF A 306
PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D./ Sebastian Handrick (LASUB, Drážďany)

Fotoalbum

V přednášce budou představeny dějiny Lužických Srbů, kteří jsou nám Čechům jazykově, zeměpisně, historicky a kulturně velmi blízcí. Velká pozornost bude věnována česko-lužickosrbským kulturním stykům, jež byly nejintenzivnější v druhé pol. 19. století a první pol. 20. století. Představeny budou i české osobnosti, které se v lužickosrbském kulturním obrození angažovali a pozitivně ovlivnily další vývoj lužickosrbského národa.

Na přednášku navazuje tlumočená diskuse s p. Handrickem v německém jazyce o aktuální situaci lužické srbštiny v Sasku, zejména pak o problémech souvisejících s nedostatkem kvalifikovaných učitelů tohoto jazyka a motivačních opatřeních, zaměřených na absolventy jakéhokoli učitelského oboru v České republice.

Roadshow České televize: 1989-2019: 30 let svobody médií   

30. 10. 2019 | 15:00 | Zelená aula MFC UJEP
Nora Fridrichová, Kamil Švec, Daniel Kroupa, Michal Koleček, moderuje Michaela Hrubá

Fotoalbum

Po besedě jste srdečně zváni na vernisáž výstavy Třicet let (1989-2019) do foyer FF UJEP od 17:00. 

Rozbíjali Československo: Osobnosti radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a ich aktivity v rokoch 1938-1939 

6. 11. 2019 | 15:00 | FF A 219 - ZMĚNA
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Fotoalbum

Na jar 2019 sme si pripomenuli 80. výročie zániku Československa a nástup šesťročnej éry Protektorátu a Slovenského štátu, ktoré dodnes vyvolávajúmnožstvo emócií a diskusií. Rozpad ČSR nebol len dôsledkom agresívnej politiky nacistického Nemecka, ale aj vnútorných faktorov. Prednáška Antona Hruboňa sa zameria na analýzu jedného z nich - slovenského politického nacionalizmu s dôrazom na domáce a zahraničné aktivity predstaviteľov radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany počasdynamickej etapy rokov 1938-1939. Súčasťou prednášky bude i prezentácia biografickej práce o jednom z nich s názvom Alexander Mach: Radikál z povolania (Bratislava: Premedia, 2018), ktorá si na Slovensku získala veľký čitateľský úspech. 

Medailón: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. (1989) pôsobí ako historik na Katedre európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Špecializuje sa na spoločensko-politické a kultúrne dejiny Slovenska, Československaa strednej Európy v 20. storočí a komparatívne fašistické štúdiá v európskom kontexte. Je autorom siedmich monografií, desiatok štúdií a odborno-popularizačných článkov.

Akademická obec UJEP a Sametové oslavy 

13. 11. 2019 | 15:00 | Červená aula UJEP
Sametové oslavy

Fotoalbum

Černobyl a konec člověka

20. 11. 2019 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Černobylskou katastrofu lze považovat za příkladnou událost, za symptom stavu současné globální civilizace. Seriál Chernobyl stanice HBO umožňuje analýzu tohoto stavu hned na několika rovinách: psychologické, socio-kulturni, politické a ekologické. V přednášce se proto budeme věnovat Černobylu nejen jako minulé události, ale jako zprávě o konci modernity.

Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost

27. 11. 2019 | 15:00 | FF A 219 - ZMĚNA
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Fotoalbum

Po celá staletí sloužila v Čechách a na Moravě jako prostředek komunikace vedle češtiny také němčina. Její postavení se v průběhu let měnilo a stejně tak se měnil také její vliv na češtinu. V rámci přednášky budou sledovány tyto změny od počátku až do dnešní doby.

Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě

4. 12. 2019 | 15:00 | FF A 306
PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Fotoalbum

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné organizace, tiskoviny, osobnosti exilové publicistiky a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století. Bližší pozornost bude věnovat také komunistickým dezinformačním kampaním a propagandě, namířené proti exilu, stejně jako efektivním metodám, které exulanti vyvinuli na obranu proti těmto praktikám.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nezávislý badatel, věnuje se československému poúnorovému exilu a krajanům ve světě. Autor tří set odborných a populárně naučných článků a dvanácti monografií.

Ikonografické a archeologické prameny pro studium dějin lékařství v Řecku v prehistorickém a archaickém období

11. 12. 2019 | 15:00 | FF A 306
doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.

Fotoalbum

Přednáška představí prameny k dějinám řecké medicíny prehistorického a raně historického období před rokem 500 př. Kr. získané archeologicky (avšak kromě lidských ostatků). Blíže budou diskutovány různé předměty denní potřeby mající vztah k lékařství (např. nádobky s organickými rezidui, lékařské nástroje) a umělecká zobrazení lékařů, lékařských výkonů i nemocných (sošky včetně anatomických ex-vot, malby na vázách atp.). Z těchto pramenů je možné zjistit celou řadu informací o tehdejší lékařské praxi, častých nemocech i náboženských představách souvisejících s léčením.

Ikonografie Kristova narození a dětství

ZMĚNA - ČT 12. 12. 2019 | 18:00| Muzeum města Ústí nad Labem
prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Fotoalbum

Přednáška bude zaměřena na ikonografii Kristova Narození a dětství. Pojednáno bude o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulátka, se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentaci.