Sidebar

30
lis, čt
30 Aktuality

Doba realizace: 06.10.-30.11.2020

Vyučující: Mgr. Andrea Frydrychová (UJEP) / Erik Lutz (IKK Univerzita Bayreuth)

Technická a organizační podpora: Elisabeth Barezki (IKK Univerzita Bayreuth)

Projekt vznikl na základě aktuálních potřeb katedry germanistiky FF UJEP ve spolupráci s katedrou Interkulturní germanistiky a Institutu pro mezinárodní komunikaci (IKK) Univerzity Bayreuth.

Projekt je reakcí na aktuální situaci v r. 2020, kdy byly z důvodu koronavirové situace prominuty všem uchazečům o studium germanistiky na UJEP v Ústí nad Labem přijímací zkoušky. Vznikla tak situace, kdy do prvních ročníků bakalářského studia nastoupili studující s rozdílnou vstupní znalostí německého jazyka (A1 až C1), přičemž požadovaná vstupní úroveň pro realizaci tohoto typu studia je úroveň B1.

Cílem projektu bylo proto nabídnout studujícím nedosahujícím požadované vstupní úrovně hybridní jazykový kurz, který by jim umožnil k paralelně probíhající výuce praktického jazyka na UJEP zaměřit se cíleně na procvičení receptivních i produktivních jazykových kompetencí.

Původně měl kurz probíhat formou blended learning (část kurzu se zahraničním lektorem měla probíhat online, část s českou vyučující pak prezenčně na FF UJEP). S ohledem na epidemiologickou situaci byl celý sedmitýdenní kurz realizován pouze online (platforma BigBlueButton při UJEP), a to 2 hod. přímé výuky týdně pod vedením německého lektora Erika Lutze (IKK Bayreuth) a 2 hod. přímé výuky týdně pak pod vedením vyučující z KGER Mgr. Andrey Frydrychové. Zatímco se rodilý mluvčí zaměřil především na zdokonalení výslovnosti účastníků, procvičovala česká vyučující cíleně všechny receptivní i produktivní kompetence studujících, přičemž v popředí stál především mluvený projev, kterému nebývá často při výuce NJ na českých středních školách věnována dostatečná pozornost.

Na realizaci projektu se podílí na německé straně Bohemicum a Katedra slavistiky Univerzity Řezno, dále Katedra didaktiky dějin na Univerzitě Pasov, na české straně pak Katedra německých a rakouských studií FHSÚstav germánských studií FF Univerzity Karlovy v Praze a Katedra germanistiky FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem projektu je výzkum v oblasti národních a transnárodních kultur (Erinnerungskulturen) kriticky reflektující pojem hranice (mezi Českou republikou a Bavorskem) nejen ve smyslu teritoriálním, ale zejména z pohledu  konstrukce, rekonstrukce a dekonstrukce „hranic/e“, a to v kontextu historickém, sociologickém a literárněvědném s přesahem didaktickým (symboly, památky,  památníky, vzpomínky aj.). Součástí projektu v jeho jednotlivých fázích je pořádání česko-německých konferencí, sympózií a workshopů, odborné vedení a publikace dizertačních projektů vztahujících se k dané tematice a v neposlední řadě také – ve spolupráci s nadací Adalbert Stifter Verein v Mnichově – příprava a realizace tematicky zaměřené výstavy.

Katedra germanistiky FF UJEP v rámci projektu uspořádala 26.-28. dubna 2018 v Ústí nad Labem mezinárodní konferenci "Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität", jejíž příspěvky byly publikovány v germanistickém časopise Aussiger Beitäge 12/2018.

Dále se spolupodílela na  realizaci mezinárodního sympózia „Hoch- und Populärkulturen im interkulturellen Kontext (am Beispiel der deutsch-tschechischen Wechselbeziehungen)“, konaného 27.-29. června 2019 na UK v Praze.

Ve dnech 29.-30. října 2019 se vybraní ústečtí studující společně se studenty partnerských univerzit zúčastnili odborné exkurze po stopách německého osídlení na české straně Šumavy, jejíž fotodokumentace je součástí výstavy pdfVerblichen“. (1,8 MB)

Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.

  • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel za FF UJEP: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
  • Doba trvání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
  • Spoluřešitelé: Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita
  • pdf Závěrečná zpráva FF UJEP

Výstupy

Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd

  • Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel za FF UJEP: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
  • Doba trvání: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spoluřešitelé: Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita
  • pdf Závěrečná zpráva FF UJEP

Články

Anotace

Předkládaný projekt reaguje na uměle vytvářený negativní obraz studentů a absolventů humanitních a společenských věd ve veřejném prostoru a snahu o stigmatizaci humanitního a společenskovědního vzdělávání jako neperspektivního vysokoškolského sektoru.

Hledá společensky akceptovatelné řešení situace, kdy je cíleně podporována a finančně subvencována preference přírodovědného a technického vzdělávání, a to nejen ze strany státu, ale též samospráv. Potenciální absolvent humanitních a společenskovědních oborů (dále HaSVO) je tak a priori sociálně diskvalifikován označením za budoucího adepta úřadu práce či je degradována jeho kvalifikace. Tento dominující diskurz negativně ovlivňuje potenciál významu vysokoškolského vzdělávání v HaSVO, a nepřímo tak ideologizuje a dehumanizuje veřejný prostor striktním zaměřením na potřeby „výrobního sektoru“. Projekt hledá na základě odborných analýz způsoby a formy, jak tomuto v ČR převládajícímu diskurzu efektivně čelit, či jej dokonce zvrátit.

Za jeden z hlavních cílů si projekt klade podporu přímé interakce především mezi trhem práce (zaměstnavateli) a zainteresovanými vysokými školami za účelem zvýšení kvality vzdělávací činnosti, zejména v oblasti nastavení a optimalizace profesní přípravy budoucích absolventů humanitně zaměřených fakult. Současně projekt poskytuje prostředky k vytvoření efektivních nástrojů k posílení pozitivního vnímání HaSVO ve veřejném prostoru, a tím nepřímo ke zvýšení prestiže studia a kvality studentů a absolventů za pomoci příkladů dobré praxe. V této rovině projekt cílí na veřejnost, zaměstnavatele, střední školy, uchazeče i absolventy.

Výstupy projektu

Společným úsilím všech parterů byl vybudován informační portál HUMANITKY.CZ. Tento portál jednak slouží jako společná platforma pro šíření „dobré praxe“ v oblasti HaSVO, ale také jako veřejná informační platforma a nástroj další pozitivní propagace. Portál humanitky.cz je tak společným projektem, který chce ukázat rozmanitost oborů i široké možnosti uplatnění našich absolventů. Chce nadchnout pro obory, které jsou mnohdy neprávem opomíjené a reaguje tak na současnou stigmatizaci humanitního vzdělávání jakožto neperspektivního a zbytečného vysokoškolského sektoru.

Zpět k panelové diskuzi

Vítejte na burze práce na Filozofické fakultě UJEP! 

V rámci jednotlivých BBB místností se můžete setkat se zástupci firem/úřadů/institucí/ogranizací, kteří budou odpovídat na Vaše smělé či nesmělé otázky např. ohledně jejich náplně práce, práce obecně v podobném typu institucí, jaké jsou výhody či nevýhody, na co si dát pozor při pohovoru atd. S některými institucemi je možné spoupracovat již za studia. Neváhejte se zeptat!

Některé instituce jsou do burzy zapojeny v tzv. offline režimu. U nich je možné zavolat či zaslat e-mail s dotazem na kontaktní osoby. 

V rámci burzy si prosím aktivujte své mikrofony a kameru pro osobnější přístup. Děkujeme.


Přehled zapojených úřadů, firem, organizací a institucí: 

Archiv města Ústí nad Labem

Archiv města Ústí nad Labem patří mezi pět českých městských archivů. Uchovává a zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti města Ústí nad Labem, dalších měst a obcí okresu Ústí nad Labem, některých úřadů, soudů, škol, církví, politických stran, podniků a soukromých osob z let 1324 do současnosti v rozsahu přes 2000 běžných metrů. Kromě toho v oddělení spisový meziarchiv ukládá dokumenty vzniklé z činnosti magistrátu města Ústí nad Labem, které se ještě nestaly archiváliemi o rozsahu přes 1500 běžných metrů.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. (ředitel archivu), +420 475 271 383, petr.karlicek@mag-ul.cz

Glencore Agriculture Czech s.r.o.

Glencore Agriculture Czech s.r.o. je součástí společnosti Glencore Agriculture B.V., která je jedním z největších zpracovatelů a obchodníků s agrokomoditami na světě.

Obchodujeme a distribuujeme více než 90 druhů výrobků vlastní produkce i třetích stran. Dále zajišťujeme jejich financování, zpracování, skladování, logistiku a další služby jak pro zpracovatele, tak pro spotřebitele.

Kontaktní osoba: Ing. Alexandra Holečková (HR Business Partner), +420 737 680 796, alexandra.holeckova@glencore.com, web

Deník.cz/práce v EU

Mé jméno je Luboš Palata, jsem poněkud postarší externí doktorand českých dějin na FF UJEP. Pro tento akademický rok jsem byl vybrán Evropskou komisí jako EU ambassador pro nabídku práce v unijních institucích pro UJEP. Můžete se na mě v těchto záležitostech obracet, pokusím se vám co nejvíce pomoci. V profesním životě jsem evropský editor Deníku, který tráví za normálních okolností nejméně měsíc v roce v evropských institucích.

Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Palata (novinář, Studentský ambasador profesní dráhy v EU za UJEP), pro komunikaci o práci v EU: eucareers.ujep@seznam.cz. V případě nutnosti je k dispozici i můj mobil: 724014420, nebo Facebook, Twitter či WhatsApp.

Dobrovolnické centrum, z. s.

Dobrovolnické centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v Ústeckém kraji od roku 1999. Posláním je spolupráce s dobrovolníky a šíření myšlenky dobrovolnictví směrem k veřejnosti. Spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi a institucemi, kde budují podmínky pro fungování dobrovolnictví. Vyhledáváme, připravujeme a mentorujeme dobrovolníky a dobrovolnice v nejrůznějších oblastech. Dobrovolnické mentoringové programy pro děti a mládež. Podpora seniorů, pacientů v nemocnicích, lidí se zdravotním hendikepem. Zapojujeme dobrovolníky do kulturních a sportovních akcí. V dalších aktivitách se věnujeme např. vzdělávání mladých lidí, zvyšování rodičovských kompetencí, pomoci při krizových událostech nebo příhraniční spolupráci. 

Kontaktní osoba: Bc. Petra Hečková, +420 775 630 141, petra.heckova@dcul.eu, web, facebook  

Jazyková škola LINK s.r.o.

"We will link you to the world"

Jazyková škola Link organizuje jazykové kurzy v Roudnici nad Labem od roku 1998. Od roku 2001 vyučujeme v našich učebnách na Purkyňově náměstí. V roce 2007 jsme otevřeli pobočku v Ústí nad Labem. Nabízíme vyučování anglického, německého, španělského a francouzského jazyka ve veřejných kurzech, v kurzech individuálních ("one-to-one") a zajišťujeme také výuku pro firmy. Připravujeme na mezinárodní cambridgeské zkoušky od zkoušek pro děti (YLE) až po FCE, CAE a CPE. Této přípravy lze též využít při skládání státních jazykových zkoušek. Vyučujeme též metodiku výuky cizích jazyků. Kromě jazykových kurzů nabízíme překladatelské a tlumočnické služby, jazykové poradenství, nebo prodej učebních textů.

Naše lektory si sami zaškolujeme a pomáháme jim pracovat na jejich profesním růstu. Průběžně nabíráme lektory cizích jazyků a nabízíme brigády studentům v kanceláři naší školy.

Informace o práci v jazykové škole i o práci lektora na volné noze vám nabídne: Mgr. Martin Škvára, +420 602 127 864, martin.skvara@lls.cz, web

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dotazy k práci ve státní správě a procesu administrace, kontroly a schvalování projektů, které jsou financovány z rozpočtu Evropské unie.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Ivana Hrušková (ministerský rada v oddělení akčního plánování), online v BBB místnosti

Muzeum města Ústí nad Labem - offline dotazy

Dotazy obecného charakteru ke spolupráci, chodu muzea. 

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Wiesnerová (vedoucí archeologického oddělení, zástupkyně ředitele), wiesnerova@muzeumusti.cz, web, facebook

My Plans - offline dotazy

V rámci poradenské kanceláře MyPlans se zabýváme informacemi z finančního sektoru. Pracujeme s klienty a řešíme jejich životní situace (financování bydlení, příprava prostředků na budoucnost a důchod, zhodnocování peněz – investice apod.). Vzhledem k nárůstu počtu klientů hledáme nové kolegy i z řad studentů VŠ, kteří ocení možnost získat praxi, zdokonalit se v komunikačních a manažerských dovednostech a také možnost kariérního růstu a osobního rozvoje. Spolupráce je možná formou praxe, brigády i hlavní činnosti na základě smlouvy o spolupráci.

Náplň činnosti: příprava podkladů pro obchodní příležitosti, komunikace s klienty, rozvoj manažerských dovedností a příprava na manažerskou pozici.

Požadavky: min. SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, pružnost, vytrvalost, organizační schopnosti, chuť pomáhat lidem.

Nabízíme: podnikatelský záměr, know-how, fajn kolektiv, získání praxe při studiu, spravedlivý kariérní systém, pružnou pracovní dobu, nadprůměrné příjmy.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kröner, +420 608 340 672, tomas.kroner@myplans.cz, Facebook, web

Národní památkový ústav - územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem

NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Zabývá se ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Ústeckého kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytuje poradenství i metodickou pomoc a zajišťuje odborný dohled při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích. K dalším úkolům instituce patří zpracovávání odborných vyjádření pro rozhodnutí úřadů, poskytování konzultací vlastníkům, zpracovávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku a evidování památkového fondu.

Pracovníci NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se specializují na různé oblasti památkové péče, v nichž poskytují svou odbornou pomoc: městská architektura a urbanismus, vesnické stavitelství, technické památky, památky zahradního umění a parky, zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území, restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl, archeologie, historický urbanismus, mobiliární fondy, historické knihovní fondy, historické mapy a plány, evidence a informace o památkovém fondu, stavebně-historický průzkum, dějiny umění, péče o varhany a zvony.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Brožová (pracovník vztahů k veřejnosti), +420 472 704 843; brozova.vera@npu.czWEB, facebook

Památník Terezín

Památník Terezín je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Jeho hlavním posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. V souladu s tímto cílem jsou systematicky rozvíjeny činnosti: muzejní (rozšiřování a péče o muzejní sbírky: dokumenty, obrazový materiál, trojrozměrné předměty a výtvarná díla), výzkumná (systematický výzkum historie represivních zařízení v Terezíně a v Litoměřicích vzniklých v době nacistické okupace, výzkum témat časově i obsahově souvisejících) a vzdělávací (pořádání seminářů pro žáky, studenty a pedagogy domácí i zahraniční se zaměřením na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu, nebezpečí nacistické ideologie aj., příprava studijních materiálů, pořádání workshopů etc.). Vedle odborné činnosti je hlavní snahou Památníku Terezín zajištění péče o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí okupačního režimu (Malá pevnost, Muzeum ghetta a park terezínských dětí, bývalá Magdeburská kasárna, Národní hřbitov a další).

Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Rapavá, Ph.D., (Historické oddělení Památníku Terezín), rapava@pamatnik-terezin.cz, web

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Jsme veřejnou výzkumnou institucí zřizovanou Ústeckým krajem, která více než šedesát let zajišťuje výkon archeologické památkové péče v severozápadních Čechách. Naším hlavním úkolem je záchrana a ochrana archeologického kulturního dědictví. Nabízíme možnost brigád na archeologických výzkumech významných i nově objevených pravěkých a středověkých lokalit jako jsou například Žižkův hrad Kalich, bojiště u Želenic 1438 či nedávno zaniklá vesnice Libkovice. Brigádník si rovněž může vyzkoušet práci v laboratoři při ošetřování keramických, kovových a jiných nálezů nebo při vytváření dokumentace k výzkumu v prostředí např. GISu či CADu.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Lissek (ředitel Ústavu), lissek@uappmost.cz, web, facebook

 


Akce je podpořena MŠMT v rámci CRP: Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II. Jedním z výstupů je i web Humanitky.cz. 

Humanitky.cz

V posledních letech se Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem snaží prohloubit spolupráci s krajským úřadem Ústeckého kraje, kde v rámci Fondu Ústeckého kraje čerpá prostředky zejména na akce, jejichž organizace má významný dopad na kulturní a vzdělávací oblast v našem regionu.

Rok 2015

15. setkání zástupců evropských univerzit

Kč 105 000

15. setkání členů mezinárodního projektu Collegium politicum se uskutečnilo v Ústí nad Labem ve dnech 28. – 30. 5. 2015. V minulých letech se setkání konala v Miláně, Madridu, Bologni, Neapoli atd. Na projektu se podílí 17 evropských univerzit, z českých univerzit je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně pouze jedinou. Cílem konference bylo vést na úrovni odborné, politické a občanské diskuse o filosofických tématech. Diskuse se účastnili politologové, filosofové, právníci, a to z perspektiv svých vědních oborů a různých metodologických a normativních stanovisek. Akce byla otevřena také studentům i širší veřejnosti.

Rok 2016     

Krajské kolo soutěže studentů gymnázií

Kč 15 000

Filozofická fakulta pořádá tradiční akci garantovanou předními odborníky oboru: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK Praha) a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. považuje organizaci krajského kola za příležitost prezentovat studentům středních škol, tj. potenciálním uchazečům o studium oboru realizovaných na katedře historie FF nové zázemí vysoké školy. Součástí programu je komentovaná prohlídka města a návštěva Muzea města Ústí nad Labem. Ročník 2016 byl věnován tématu OD  DIKTATURY  K  DIKTATUŘE (9. květen 1945 - 31. prosinec1948).       

Celosvětové setkání zástupců interkulturní germanistiky

Kč 120 000

Ve dnech 4. – 6. 10. 2016 2016 se uskutečnilo v Ústí nad Labem a Praze (v minulých letech např. Tokyo, Istanbul, Johannesburg, Kairo, Tel Aviv, Bombaj) mezinárodní setkání zástupců interkulturní germanistiky z celého světa.  Ve spolupráci s UK v Praze se zástupci germanistických pracovišť z Evropy, Asie, Austrálie, Afriky a Ameriky věnovali ve společných diskuzích jak porovnání interkulturních konceptů v různých koutech světa, tak i konkrétním interkulturním aspektům v oblasti literatury, kultury, jazyka, překladu či v oblasti výuky němčiny, která hraje v našem regionu nezastupitelnou roli. Pozornost byla věnována mimo jiné zejména migračním procesům a jejich vlivu na uvedené oblasti. Kromě odborné diskuze bylo cílem projektu také podtrhnout specifikum severočeského regionu. Konferenci doprovázela řada akcí, jako například veřejně přístupné autorské čtení, divadelní představeni Café Aussig nebo návštěva historicky zajímavých regionálních lokalit (mimo industriální historie města Ústí se jednalo o město Litoměřice a Památník Terezín).

Celkem se celosvětového setkání zástupců interkulturní germanistiky zúčastnilo přes 200 osob ze 48 zemí světa a všech pěti kontinentů. Setkání bylo realizováno ve spolupráci se Společností pro interkulturní germanistiku (GiG) se sídlem v Bayreuthu a UK v Praze. Slavnostního zahájení se zúčastnil také Velvyslanec Rakouské republiky a dalších významní hosté.

Rok 2017     

Krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií, 6. ročník Letní školy historie            

Kč 60 000

Na filozofické fakultě proběhlo v roce 2017 již čtvrté kolo dějepisné soutěže, přičemž se FF stala garantem této soutěže, resp. krajského kola. Zároveň FF tímto způsobem vytváří kontakty se studenty středních škol, tedy s potenciálními budoucími studenty. Soutěže se pravidelně účastní 14 až 15 tříčlenných týmů z Gymnázií Ústeckého kraje. Pro jejich učitele je připravena odborná přednáška. Tentokrát s ohledem na společenskou relevanci bylo tématem období nových dějin, přesněji období Československých dějích v letech 1914-1969.

Poněkolikáté proběhla také Letní škola historie, letos poprvé za finančního přispění Fondu Ústeckého kraje. Také této akce se zúčastnili gymnaziální studenti, kteří se formou přednášek, workshopů a výletů měli možnost seznámit se s životem vysokoškolského studenta historie nanečisto. Obě akce tak poskytly možnost filozofické fakultě se prezentovat mezi studenty středních škol a vytvářet nové vztahy.

Důležitým faktorem je také regionální rozměr obou akcí. Je každoroční snahou organizátorů témata vymezit s ohledem na dějiny ústeckého regionu.

Výstava: Rok 1918 na Ústecku                                                                                                                   

66100 Kč

Výzkum pro výstavu Rok 1918 na Ústecku probíhal od počátku roku 2017 za podpory z Fondu hejtmana Ústeckého kraje a z výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP. Celkem sedm studentek a studentů se zaměřilo na témata související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918. Pozornost věnovali především provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků. Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie našeho regionu, ale prozatím jí nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva, ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na která se výstava snaží upozornit, věříme, že jsou zajímavá nejen pro odborníky, ale především pro laické historiky a veřejnost. Výstava si kladla za cíl pochopení tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu specifických dějin regionu, ve kterém žijeme.

Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945) v Ústí nad Labem

Projekt navázal na 25 letou tradici vědeckých kolokvií k dějinám Němců v českých zemích. Nicméně v roce 2017 se jednalo o širší projekt v rámci česko-německého kulturního jara. Jádrem byla mezinárodní vědecká konference o reformaci v německojazyčných oblastech českých zemí v období  1517-1945. Součástí projektu byla výstava k vývoji reformace ve foyer FF UJEP zapůjčená Německým kulturním fórem východní Evropa (Deutsches Kulturforum östliches Europa) a divadelní hra s tematikou Pryč od Říma ve 20. století. Hlavním partnerem akce bylo Muzeum města Ústí nad Labem.

Rok 2018

Kde domov můj? V Ústeckém kraji.                                                                                       

266 000 Kč          

Projekt cílil na učitele a žáky základních a středních škol v Ústeckém kraji. Jeho součástí bylo několik samostatných aktivit, jejichž cílem bylo podpořit výchovu k uvědomělému občanství a především podpořit vztah mladé generace k regionu, v němž vyrůstá a snad bude v budoucnu i žít. Důraz byl kladen na poznání kulturního dědictví, lokální historie a podporu aktivit, které mohou v žácích a studentech podpořit zdravý patriotismus. Cílovou skupinou byli též nadaní středoškolští studenti s předpokladem k dalšímu studiu, kteří se mohou stát základem budoucí inteligence tohoto regionu a je důležité je v něm i udržet. Projekt podpořil též další vzdělávání učitelů (zejména OV, ZHV, DE, NJ) s cílem vytvořit základ pro dlouhodobější spolupráci s FF UJEP

Aktivita 1  - Letní škola historie pro studenty středních škol zaměřená na poznání regionálních dějin

Ve dnech 22.-26. 8. 2018 proběhla v Jiřetíně pod Jedlovou letní škola historie FF UJEP určená středoškolským, zejména gymnaziálním studentům Ústeckého kraje s hlubším zájmem o historii a humanitní obory obecně.  Účastnilo se 19 středoškolských studentů se zájmem o studium dějepisu na Filozofické fakultě UJEP. Téma Páni i kmáni - vladaři a jejich poddaní v dějinách. Součástí byly přednášky pracovníků filozofické fakulty UJEP: Tomíčka, Hrbka, Grisy, Kadlece, poznávací výlety, návštěvy historických objektů. Ve zpětné vazbě studenti ocenili erudici přednášejících. Tisková zpráva - https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0tola-hrou.pdf

Aktivita 2 - Krajské kolo dějepisné olympiády pro studenty gymnázií (jednodenní akce)

Dne 5. 4. 2018 se konalo krajské kolo dějepisné soutěže na FF UJEP. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 čtyřčlenných týmů s pedagogickým doprovodem z Gymnázií Ústeckého kraje. Pedagogové v době soutěže  absolvovaly přednášku, která reflektovala nejmodernější trendy v didaktice dějepisu, představila nejnovější oborovou literaturu. Na závěr proběhla diskuse, která je důležitou součástí vytváření komunikačního kanálu mezi středními školami a fakultou, která připravuje budoucí učitele a musí reagovat na jejich potřeby v praxi. Po soutěži žáci absolvovali oběd v restauraci Na Rychtě, poté následovala komentovaná prohlídka Muzea města Ústí nad Labem a historická exkurze po Ústí nad Labem.

Aktivita 3 - Podpora aktivit Centra pro výuku německého jazyka a interkulturního vzdělávání

V r. 2017 bylo při Katedře germanistiky FF UJEP založeno Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání – CEPRONIV, jehož hlavními cíli jsou zkvalitnění výuky německého jazyka (NJ) v Ústeckém kraji, podpora česko-německé spolupráce a popularizace němčiny, jakožto klíčového cizího jazyka v česko-německém příhraničí (blíže viz www.ceproniv.ff.ujep.cz). Pro dosažení těchto cílů se metodické centrum CEPRONIV zaměřilo na tři klíčové aktivity, jimiž je (1.) příprava a organizace dalšího vzdělávání učitelů NJ formou workshopů, seminářů, přednášek, exkurzí, prezentací učebnic apod.; (2.) správa a podpora vzájemné informační platformy pod názvem Fórum učitelů a učitelek NJ, jež slouží k informování, řešení aktuálních problémů a výměně zkušeností v komunitě vyučujících NJ a (3.) založení a rozšiřování metodicko-didaktické knihovny.

V rámci projektu byla v červnu a prosinci realizována série akcí k jazykové a kulturní animaci na vybraných základních a středních školách (ZŠ SNP Ústí n. L., Gymnázium Děčín, Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí n. L. nebo Obchodní akademie v Ústí n. L.). Tyto animace popularizující německý jazyk budou pokračovat i v následujících letech. - http://ff.ujep.cz/aussiger-beitraege/28-stalo-se/8031-nemcina-na-ustecke-germanistice-zachutnala

19. a 21. 6. - Gymnázium dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem

18. 12. - Obchodní akademie v Ústí n. L.

19. 12. - ZŠ SNP Ústí n. L.

20. 12. - Gymnázium Děčín

5. - 8. 7. Workshop k jazykové a kulturní animaci v Drážďanech

27. - 30. 9. Workshop k jazykové a kulturní animaci v Drážďanech

V rámci projektu byla navržena a vytvořena didaktická hra "Gänsespiel - Husí hra" určená do výuky německého jazyka (viz fotodokumentace). Dále byla pořízena odborná literatura pro metodicko-didaktickou knihovnu CEPRONIV se zaměřením na výuku německého jazyka, která je součástí Vědecké knihovny UJEP. Tyto knihy jsou volně k dispozici vyučujícím německého jazyka (i přes meziknihovní výpůjční službu). Všechny pořízené publikace byly opatřeny příslušnými nálepkami.

Aktivita 4 - Podpora aktivit Centra občanského vzdělávání

Při katedře politologie filozofie Filozofické fakulty UJEP vzniklo Centrum občanského vzdělávání, jehož mise směřuje do formálního vzdělávání k podpoře žáků při rozvoji občanských a globálních kompetencí, rozvoji občanského sebeuvědomění, k podpoře pedagogů při predikci vzdělávacích potřeb jejich žáků v oblasti sociálně ekonomické, občanské a osobnostní. V oblasti neformálního vzdělávání se centrum zaměří na otevřené vzdělávací akce pro širokou veřejnost na základě výzkumu podmínek a potřeb v různých oblastech Ústeckého kraje, například na témata občanské participace, sociální patologie, ekonomických procesů, extrémismu. Dvěma prvními výzkumnými oblastmi jsou již nyní otázka sociální inkluze nejenom na školách, ale i na úrovni obcí a otázka kvality demokracie, zkoumající podobu demokratických režimů a jejich performance v různých dimenzích demokratického vládnutí, které mohou přímo ovlivňovat nejen politické procesy, ale i život občanů na různých úrovních. Výzkum kvality demokracie nicméně dosud zůstává zaměřen téměř výhradně na celostátní politiku. Cílem projektu bylo podpořit vznik Centra občanského vzdělávání, které by se mělo zaměřit právě na výše zmíněné problémy. Pro tyto účely vznikla webová prezentace centra a problematika občanské participace se v roce 2018 stala tématem dvou bloků přednášek (konference) a workshopů pro učitele základních a středních škol Ústeckého kraje a založení alumni absolventů studia na KPF, zejména absolventů učitelství, které přispěje k intenzivnější spolupráci centra s aplikační sférou Ústeckého kraje. Mimo těchto aktivit průběžně docházelo a dochází k propagaci vzniku centra a jeho aktivit, byla nakoupena odborná literatura zaměřená na aktivity centra.

Aktivita 5 - Didaktický seminář  - Výuka dějepisu na hranicích epoch i regionů (nejen rok 1918 )

10. 10. 2018 na Červeném hrádku proběhl didaktický seminář "Historická výročí a jejich dopady na školní rok" Historická dílna: dějiny hravě, Vzdělávací program akreditován MŠMT v rámci systému DVPP pod č. j. 7022/2018-2-384, rozsah 8 hodin. Semináře se zúčastnilo 28 učitelů dějepisu. Garantem byl pedagog a hlavní oborový didaktik dějepisu na FF UJEP Mgr. Josef Märc. Cílem akce bylo vytvořit platformu pro odborný dialog didaktiků dějepisu a příbuzných oborů, import insiprací ze zahraničí, podněty (od teoretických až po praktické) pro učitele dějepisu a dalších předmětů, fórum pro palčivé problémy výuky. Cílovou skupinou byli učitelé, výzkumníci, zahraniční hosté. Program byl částečně rozdělen do dvou proudů, s akcentem na praxi a s důrazem na komunikaci s akademickou sférou. Program probíhal v různorodých formátech (přednáška, kulatý stůl, workshop atp.).

Program:

a) Česko-slovensko-německo-rakouské zkušenosti

b) Ze života učitelů a jejich žáků v obdobích na přelomu

c) Výroční charakter a mediální versus školní vzpomínání, role školy v občanském vzdělávání

d) Volný panel

Aktivita 6 - Prezentace výstavy Rok 1918 na Ústecku ve vybraných školách Ústeckého kraje

Výstava připravená z prostředků Fondu Ústeckého kraje byla prezentována na gymnáziích v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně a v Litoměřicích. Výstava připomíná důležité výročí mezi studenty středních škol, součástí prezentace bude komentovaná prohlídka autorů výstavy a diskuse se studenty. Předpokládaným výstupem bude cca 1000 studentů gymnázií a jejich pedagogů, kteří si prohlédnou výstavu, a cca 100 studentů se zájmem o studium dějepisu, kteří se zúčastní komentované prohlídky a diskuze s autory výstavy.

Putování výstavy:

1. sada:

28. 2.-12. 4.         FF UJEP navštívila obě ústecká gymnázia (12. 4.)

23.4.-11.5.           Biskupské gymnázium Bohosudov

14.5.-8.6.             Gymnázium Teplice

8.6.-28.6.             Gymnázium Děčín

2.8.-30.8.             Obecní knihovna Háj u Duchcova

13.9.-27.9.           Gymnázium Rumburk

9.10.-3.11.           Oblastní muzeum Chomutov

6.11.-30.11.         Městská knihovna Děčín

2. sada:

9.4.-27.4., gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice,

30.4.-1.6., Univerzitní knihovna UJEP

4.6.-25.6., Státní Okresní archiv Teplice

30.7.-14.8., OC Forum Ústí nad Labem

17.9.-1.10., Ústecké divadlo opery a baletu

4.10.-25.10., Muzeum města Ústí nad Labem

26.10.-28.10., Krajské oslavy 100 let vzniku ČSR na výstavišti Zahrada Čech

29.10.-3.12., Krajský úřad Ústeckého kraje

4.12.-15.1.2019, Kulturní a konferenční centrum Litoměřice (gotický hrad)

Poznejte bohatství vašeho kraje!                                                                                           

284 000 Kč          

Aktivita 1 - Podpora nominace na seznam památek UNESCO – „Nejlepší chmel rodí česká země“

Žatecko představuje světově nejvýznamnější historickou lokalitu, kde probíhá zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje pěstování, zpracování a světového obchodu chmelem. Žatecký poloraný červeňák stál u zrodu nejúspěšnějších světových pivních značek. Zpracování této významné pivovarské suroviny regionu podmínilo v Žatci vznik rozsáhlého území se souborem zcela unikátních chmelařských staveb, který svou koncentrací a rozsahem nemá ve světě obdoby. Tento soubor je proto hlavním předmětem nominace města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho existence by však nebyla možná bez rozsáhlého venkovského zázemí, kde byla většina produkce chmele pěstována a zpracovávána. Úkolem výzkumných organizací regionu je vyhledávat takové unikátní lokality, seznamovat s problematikou veřejnost a naplňovat tak zásadní roli regionální univerzity. Výstava navazuje na probíhající projekt Národní kulturní identity (NAKI) Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, na němž Filozofická fakulta spolupracuje s Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm Ústí nad Labem.

Tradice pěstování chmele na Žatecku zasahuje do brzkého středověku.  Téma chmele a jeho sušení je základním tématem výstavy. Zaměřuje se na procesy a technologii sušení a na stavby určené k sušení chmele. Na Žatecku dodnes stojí těchto staveb – sušáren stovky. Žádné jiné zemědělské odvětví nezanechalo tolik staveb, navíc koncentrovaných na relativně malém území. Jen málo těchto historických staveb slouží původnímu účelu a většina z nich postupně chátrá. Výstava se právě zabývá těmito typickými stavbami a zaměřuje se na nejvýznamnější chmelařské obce: Stekník, Staňkovice, Radíčeves a Trnovany. Výstava obsahuje 14 výstavních česko-anglických bannerů.

Putování výstavy: Výstava zahájila své putování na Dočesné chmele v Žatci, kdy byla vystavena a otevřena veřejnosti v Chmelovém institutu (31. 8. – 1. 9. 2018). V říjnu 2018 byla vystavena v prostoru Chrámu chmele v Žatci (8.–15. 10. 2018). Dne 16. 10. 2018 byla vystavena v rámci pracovního workshopu projektu NAKI  Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Další plánované výstavy na rok 2019: Filozofická fakulta UJEP (02 / 2019); NPÚ, ÚOP ÚNL (1. polovina roku); Zámek Stekník (2. polovina roku 2019).

Aktivita 2 - Podpora prezentace unikátních památek v regionu

Tato aktivita se zaměřila na prezentaci unikátních památek v regionu, konkrétně na významné památky saské renesance na labské cyklostezce. V rámci aktivity byly vyrobeny informační panely, brožury a doprovodné texty k významným sakrálním památkám – kostely Svádov, Valtířov; a k výstavě k luterské šlechtě a saské renesanci na zámku v Děčíně – letní sezona 2018. Výstava Sola fide/ Pouhou vírou probíhala na Zámku Děčín ve dnech 24. 4. - 30. 9. 2018. Po tuto dobu výstavu navštívilo celkem 1 423  návštěvníků.  Výstava byla volně přístupná i ve dnech konání doprovodného programu, který tvořily přednášky na témata ze života luterské šlechty na území severozápadních Čech a koncerty duchovní hudby. Občanská informovanost byla podpořena umístěním cedulí na cyklostezce, která vede kolem kostelů ve Valtířově a Svádově. V měsících červen – září byly tyto kostely běžně veřejnosti nepřístupné otevřeny ve vybraných dnech a průvodci/studenti FF UJEP zde prováděli zájemce.  Návštěvníci kostelů měli během prohlídek k dispozici letáky k jednotlivým objektům i s dalšími informacemi o výstavě atd. Do kostelů směřovala i exkurze zájemců ze saské Pirny podpořená přeshraničním projektem. K výstavě i kostelům vznikl webový portál http://ff.ujep.cz/sola-fide/, jehož realizace byla hrazena z prostředků kraje.

Aktivita 3 - Dokumentace a prezentace významných a opomíjených památek na Šluknovsku

Šluknovský výběžek je nejsevernější místo České republiky. Charakterizuje jej styk české, lužické a saské kultury. Památkový fond této oblasti reflektuje její turbulentní historický vývoj. Největší průmyslový rozmach se datuje od druhé poloviny 19. století a rázně končí v nelehkém období poloviny století následujícího. Události mnichovské dohody vyrvaly Šluknovský výběžek z hájemství Československa a tragédie druhé světové války zapříčinily v konečném důsledku odsun původního obyvatelstva a jeho nahrazení novými osadníky. Zpřetrhané kulturní i společenské vazby se promítly ve větší míře i v poničení památkově hodnotných staveb.

Tato aktivita projektu byla zaměřena na zviditelnění významné části kulturních památek, a to sakrálních staveb ve Varnsdorfu.  Připravena a realizována byla výstava Varnsdorfské kostely, která byla prezentována ve zdejší knihovně a následně na FF UJEP i prostorách KÚ Ústeckého kraje.  S ohledem na česko-německou mutaci je o výstavu zájem i v sousedním Sasku. K výstavě byl vytvořen i specializovaný web http://ff.ujep.cz/vdf-kostely/#uvod, který byl též podpořen dotací KÚ. 

Varnsdorf Hrádek - 27. 6. -14. 9. 2018. viz https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/09/Derni%C3%A9ra-Varnsdofsk%C3%A9-kostely.pdf.

Varnsdorf – kostel sv. Petra a Pavla – září 2018

FF UJEP – říjen listopad 2018

Aktivita 4  - Druhé vydání monografie o Milešově

Jedná se o populárně naučnou publikaci o perle Českého středohoří, která byla v krátké době beznadějně vyprodaná. Tato aktivita s přispěním Ústeckého kraje reagovala na poptávku po novém, upraveném a rozšířeném vydání. Publikace podpoří informovanost o této lokalitě, která je momentálně ve středu zájmu s ohledem na hledání budoucího využití zámku v Milešově, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Výtisků bylo vyrobeno 300 kusů a budou distribuovány do vybraných organizací Ústeckého kraje.

Rok 2019

Pro rok 2019 naplánovala Filozofická fakulta v kooperaci s krajským úřadem celkem 7 projektů

Vysokoškolské vzdělávání v kombinované formě studia

200 000 Kč

V rámci tohoto projektu bude FF podporovat vzdělávání v kombinované formě studia pro studenty žijící v Ústeckém kraji s tím, že se jedná o účinnou formu zvyšování kvalifikace a tím i konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce (zastoupeni jsou učitelé, zaměstnanci úřadů, včetně KÚ, příslušníci ozbrojených složek státu, celní správy či různých odborných institucí v Ústeckém kraji.  (126 studentů)       

Podpora výuky německého jazyka v rámci aktivit CEPRONIV       

70 000 Kč

V drážďanském Rezidenčním zámku se nachází několik světově proslulých sbírek, které nabízejí nepřeberné množství podnětů v nejrůznějších oblastech lidského vědění a umu. Ve spolupráci metodického centra CEPRONIV a Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) byla vytvořena ucelená řada animačních materiálů a programů určených pro české školní skupiny a jiné skupiny dětí a mládeže navštěvující vybrané expozice v Rezidenčním zámku. Animační programy jsou zaměřené jednak na německý jazyk a jednak na česko-německé interkulturní vztahy v dějinách a umění. V rámci projektu bude vypracován, akreditován a pilotně odzkoušen dvoudenní školící program určený pro další vzdělávání učitelů, ale i dalších pracovníků s dětmi a mládeží.

Prostřednictvím tohoto semináře budou učitelé zaškoleni do užívání vypracovaných animačních programů. Cílovou skupinou projektu jsou vyučující německého jazyka pro základní a střední školy, vedoucí mládežnických skupin, členové spolků a neziskových organizací, pracujících s dětmi. Projekt bude probíhat ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD): partner poskytne prostor a odborný personál. Projekt je tak významným krokem k naplňování třetí role univerzity a je důležitou součástí činnosti Centra pro výuku německého jazyka.

Podpora praxe studentů unikátního oboru Dokumentace památek         

50 000 Kč

Cílem projektu je podporovat vzdělávání studentů ve SO Dokumentace památek. Jedná se o obor na hranici technických oborů, studenti jsou zaměřeni na praktickou dokumentaci památek v terénu, pracují s nejmodernějším přístrojovým vybavením. Podpora by se týkala především zabezpečení dílčích a souvislých praxí studentů v interní i kombinované formě studia. Praxe bude probíhat na vybraných památkových objektech v Ústeckém kraji (též v majetku KÚ – zámek Nový Hrad). Profitem bude získání důležitých poznatků z praktické výuky pro studenty, ale též nově pořízená potřebná dokumentace a průzkum daných objektů k dalšímu využití při správě, popř. údržbě objektů. (20 studentů)                                   

Publikace s OHK Most   

150 000 Kč

Cílem projektu je připravit podklady pro vydání publikace Historie průmyslu v Ústeckém kraji. Tento záměr byl iniciován Okresní hospodářskou komorou v Mostě a spolupracovat na něm by měly i další paměťové instituce, především Oblastní muzeum v Mostě a další muzea řízená KÚ Ústeckého kraje, Muzeum města ústí nad Labem či Národní památkový ústav, ú.o.p. Ústí nad Labem. V roce 2019 by měly být na základě dohodnutého obsahu knihy zkompletovány texty a měl by být vytvořen základní seznam pro obrazový doprovod. Počítáno je s tím, že v oblastech, kde je to potřeba, proběhne též průzkum archivních fondů či muzejních depozitářů. Hlavním koordinátorem vedle FF UJEP je Mgr. Soukup, ředitel muzea v Mostě.

Letní škola historie a Dějepisná olympiáda

93 000 Kč

Letní škola historie je určena středoškolských, zejména gymnaziálním studentům Ústeckého kraje s hlubším zájmem o historii a humanitní obory obecně. Koná se jednou ročně v závěru letního semestru ve vybrané lokalitě Ústeckého kraje a trvá pět dnů. Katedra historie FF UJEP uspřádala od roku 2012 již 6 ročníků LŠH v lokalitách Bukovina, Opárno, Sloup v Čechách, Líska u České Kamenice a Hora Svaté Kateřiny, Jiřetín pod Jedlovou. Náplní intenzivního pobytového kurzu jsou přednášky pracovníků FF UJEP k jednotlivým aspektům zvoleného tématu, promítání tematických filmových dokumentů i hraných filmů, exkurze po vybraných památkách. Završením letní školy je závěrečná shrnující přednáška a diskuse formující zpětnou vazbu.

Akce krajské kolo soutěže v oboru historie pro studenty gymnázií Ústeckého kraje se tradičně pořádá pod záštitou katedry historie Filozofické fakulty UJEP a Ústeckého kraje.  Výstupem projektu bude cca 60 podpořených studentů v rámci krajského kola soutěže studentů gymnázií a cca 20 pedagogů podpořených při přednášce o aktuálních problémech historie v období 1949-1968. Soutěž bude doprovázena přednáškami pro pedagogy a komentovanou prohlídkou města a návštěvou Muzea města Ústí nad Labem pro obě podpořené skupiny.

Projekt s Muzeem Děčín na libreto expozice muzea v Rumburku

72 000 Kč

Pro rok 2019 se FF dohodla s Odborem kultury KÚ Ústeckého kraje na směřování těchto aktivit na Oblastním muzeum v Děčíně, které inovuje expozice a připravuje též nové expozice pro své pobočky ve Šluknovském výběžku. V roce 2019 bude tak navázáno na úspěšnou výstavu věnovanou kostelům ve Varnsdorfu (podpořeno též z projektů ÚK). V rámci projektu bude věnována pozornost přípravě expozice, která by měla být realizována v muzeu v Rumburku - jejím cílem bude zmapovat nejranější osídlení této oblasti a shromáždit historický kartografický materiál. Ten bude prezentován formou bannerové výstavy a bohužel s ohledem na omezené finance nemůže vzniknout webové rozhraní, které by OM Děčíně mohlo používat jako virtuální výstavu - k tomu by bylo zapotřebí ještě cca 20 000,- Kč. Bude se jednat o první krok směřující k vytvoření expozice starších dějin šluknovského výběžku. Počítá se s tím, že by výstava mohla být prezentována i na vybraných gymnáziích Ústeckého kraje.

Projekt s UAPP Most/Muzeum Louny příprava akcí k výročí 1420/2020 - husitství v Ústeckém kraji

72 000 Kč

Do projektu bude vedle Filozofické fakulty zapojen i ústav archeologické památkové péče v Mostě (Mgr. Milan Sýkora) a Oblastní muzeum v Lounech, kde je plánována u příležitosti rekonstrukce domu Sokolů z Mor nová expozice k pozdně středověkým dějinám, která by měla akcentovat husitství. V roce 2019 by po dohodě všech kooperujících partnerů měla být připravena bannerová výstavy představující význam husitské doby v regionu Ústeckého kraje a která by měly zahrnout i významné památky v kraji (především husitské hrady). Počítá se s tím, že by výstava byla připravena též k prezentaci na vybraných gymnáziích Ústeckého kraje.            

Další články...