Sidebar

19
srp, ne
23 Aktuality

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti

 

Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku v první polovině 18. století podle návrhů otce a syna Dientzenhoferů. Kostel sv. Anny byl postaven podle návrhu K. I. Dientzenhofera v letech 1724 – 1728, jedná se o jednu z jeho prvních radikálně barokních realizací. Přestože se na první pohled jedná o radikálně barokní kostel, skrývá v sobě několik významných mladších stavebních úprav. Nachází se ve značně zchátralém stavu, díky čemu, umožňuje sledovat velké množství nálezových situací a poznat řadu dobových stavebních postupů a technologií, v některých případech ne zcela obvyklých. Tento stav je příležitostí pro aplikaci a srovnání různých metod dokumentace, ale i příležitostí k diskusi o vhodném postupu jeho obnovy.

 

Cíl:

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebně historickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí.

 

Zaměření letošního setkání:

Letošní dílna se nebude na rozdíl od předchozích ročníků věnovat stavbě středověkého původu, ale dokumentaci barokního kostela a jeho dílčích stavebních částí. Podstatná část setkání se bude věnovat přípravě obnovy kamenného soklu severní strany lodě kostela s přípravou zdiva a kamenných desek k jejich osazení (očištění stávajících a kamenická výroba chybějících). Výrazná část kurzu se bude věnovat také dokumentaci barokního krovu poznamenaného řadou mladších zásahů (porovnání stávajícího stavu se stavebním zaměřením, dokumentace tesařských značek a nápisů, dendrochronologie), opomenuta nebude ani dokumentace kamenných ostění a říms. Věnovat se budeme i pasportizaci výplňových prvků a vjednom z teoretických bloků i archivnímu průzkumu barokních kostelů obecně.  Tradičně nebude opomenuta ani jednosnímková fotogrammetrie.

 

Cílové skupiny:

-          pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP, ve správě objektů

-          obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)

-          studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy, archeologie)

 

Termín a místo uskutečnění:

28. 7. – 1. 8. 2014, kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod

 

Cena:

Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč

Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok

 

Ubytování:

budova turistické základny ve Vižňově

http://www.deckonachod.cz/view.php?nazevclanku=fotogalerie%20tz%20viznov&cisloclanku=2012100013

cena za ubytování je 160,- Kč/osoba – noc, cena za ubytování není v ceně kurzu, bude hrazena při prezentaci

 

Stravování:

zajištěno bude tekuté občerstvení, stravování individuálně - možnost objednání pizzy, k přípravě snídaní a večeří je v ubytovacím zařízení k dispozici kuchyňka a v zahradě ohniště  

 

Přihlášení účastníků, další organizační informace:

Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený na 20 míst a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky s diskusemi s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po uhrazení vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 20. 7. 2014. Účastnický poplatek uhraďte, prosím, po potvrzení přijetí vaší přihlášky pořadatelem do 25. 7. 2014 na účet 2844188399/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň v přihlášce (např. 9775563789). Je možné předem domluvit platbu na místě.

 

Pořadatelé a spolupracující subjekty:

Sdružení pro SHP (http://www.svornik.cz/)

NPÚ ÚOP v Josefově (http://www.npu.cz/uop-jo/)

Omnium o. s. (http://www.omniumos.cz/)

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem (http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/o-centru)

 

Akce je realizována pod záštitou ICOMOS a s podporou MK ČR.

 

Kontakt na hlavního pořadatele:

 

Miloš Buroň

buron.milos@npu.cz

(+420) 724 663 659

 

Jakub Děd

jded@omniumos.cz

m: (+420) 739 385 928