Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Na počátku roku 2020 začala další etapa průzkumu prováděného v rámci obnovy Domu pod Bání/ Kalicha věnující se tentokrát podobě a řešení historických stropních konstrukcí.

Stejně jako v předchozím roce jsou průzkum a dokumentace prováděny pracovníky CDDKD a studenty KHI FF UJEP v rámci projektu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP, ve spolupráci s Městem Litoměřice, NPÚ ÚOP Ústí n. L. a tesařskou firmou Čenda Zdeňka Oravce. Rozkrytí části mladších pochozích konstrukcí odhalilo mnoho zajímavých skutečností, které byly doposud skryté mezi současnými stropními podhledy a podlahou podstřeší. Za zmínku stojí dobře dochované záklopové stropy, patrně z období pozdní renesance a částečně dochované barokní a klasicistní stropy. Naprostým unikátem je však objev renesančních stropních prvků vysoké řemeslné a umělecké kvality druhotně užitých při mladších opravách stropů. K rozměrnému záklopovému prknu dekorovanému malbou imitující kazetový strop, které bylo nalezeno při pracích v předchozím roce, přibyla letos další dvě prkna stejného charakteru, nalezená v záklopu mladšího stropu a drobné fragmenty volně deponované v mezistropním prostoru. Patrně nejvýznamnějším je však nález části trámu pocházejícího taktéž z období renesance. Jde zjevně o část průvlaku náročně zdobeného řezbou a polychromií. Tento prvek byl druhotně použit jako podpora poškozených stropních trámů patrně při přestavbě domu v období klasicismu.
Výsledkem letošního průzkumu bude kompletní zaměření obvykle nepřístupných prostorů mezi staršími a mladšími stropy s jejich stavebněhistorickým vyhodnocením a také dokumentace nalezených významných prvků a jejich dendrochronologická analýza. Výsledky budou předány Městskému úřadu Litoměřice a budou použity jako podklad pro plánovanou obnovu podstřeší objektu. Nalezený trám se stane exponátem rozšířené návštěvnické trasy vyhlídkové věže domu Kalich.

Mgr. Roman Švec