Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Současné nástroje umělé inteligence, zejména pak tzv. velké jazykové modely založené na technologii GPT3 a 4, přinášejí změny a výzvy, k nimž se jako vzdělávací a výzkumná instituce musíme postavit čelem. Uvědomujeme si, že tyto nástroje již dnes zásadním způsobem proměňují vztah k informacím, jejich získávání, sdílení i vytváření a bude se tak dít i v budoucnosti.

Jako členové a členky akademické obce, studující i vyučující, budeme potřebovat technologiím umělé inteligence dobře rozumět a dobře s nimi pracovat, protože již v současnosti proměňují způsob, jak se vzděláváme i jak vědecky pracujeme. V našem postoji k těmto technologiím vycházíme z doporučení Evropské komise pro využití umělé inteligence ve vzdělávání, které zdůrazňuje, že „vliv umělé inteligence na systém vzdělávání a odborné přípravy je nepopiratelný a v budoucnu dále poroste.” Zároveň vnímáme jako relevantní  doporučení UNESCO, v němž se kromě jiného uvádí, že „důkazů o tom, jakým způsobem může umělá inteligence zlepšit studijní výsledky a zda může pomoci lépe porozumět tomu, jak funguje efektivní studium, je stále málo.”

Proto považujeme za důležité, aby jak studující, tak vyučující rozuměli potenciálu umělé inteligence a současně si byli vědomi rizik, která s těmito technologiemi souvisí. Potenciál těchto technologií pro práci s informacemi je skutečně velký. Jejich využití může zlepšit systém organizace výuky, hodnocení a samotné učení. Protože mají přístup k velkému objemu dat, dokážou je velmi rychle třídit, kategorizovat, porovnávat, hodnotit i vytvářet, umí tedy nahradit spoustu rutinních činností. Stejně velká jsou ovšem i rizika plynoucí z používání těchto nástrojů. Je proto nutné vědět, jestli data, která produkují a využívají, jsou spolehlivá, bezpečná a důvěryhodná. Stejně důležité je vědět, jestli  využívané aplikace respektují obecné zásady etiky umělé inteligence, jako jsou sociální korektnost, společenská a environmentální prospěšnost a udržitelnost, ochrana soukromí, transparence, ověřitelnost či svobodný přístup k informacím.

Jako představitelé humanitních oborů nové možnosti, které tyto technologie nabízejí, vnímáme pozitivně a s vírou v jejich využití ku prospěchu poznání a udržitelného rozvoje lidské společnosti obecně. Jsme si ale také vědomi toho, že se jedná o mechanické pomocníky, kteří nemohou nahradit samostatný, zodpovědný, zvídavý a lidský přístup ke vzdělání, ani odborné znalosti, zkušenosti a kompetence vyučujících. Vyzýváme proto členy a členky akademické obce k otevřenému, informovanému a kritickému přístupu k těmto novým a stále se rozvíjejícím technologiím. Zároveň však žádáme o respekt ke stanovisku vyučujících, školitelů či konkrétních pracovišť, která z různých důvodů použití nástrojů AI nedoporučí.

Trváme za všech okolností na dodržování transparentnosti, pravidel akademické integrity a  přístupu k AI s vědomím, že nepřiznané využití tohoto nástroje zejména v písemných pracích je považováno za tzv. ghostwriting (práce psaná na zakázku), tedy jednu z forem plagiátorství.

Za pracovní skupinu k problematice AI na FF UJEP
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.