Sidebar

21
zář, so
31 Aktuality

Kontakty

e-mail: lucie.drmolova@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 458
kancelář: A 020

Vzdělání

 • 2017 – 2019
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
  Filozofická fakulta
  Obor: Kulturní historie (Mgr.)
 • 2014 – 2017
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
  Filozofická fakulta
  Obor: Kulturně historická regionalistka (Bc.)

Profesní životopis

 • 2018 - Pastiglia společnost pro obnovu památek, s. r. o. (inventarizace Klementina)
 • 2017-2018 - Oblastní muzeum a galerie v Mostě (oddělení: muzejní pedagogika)

Zapojení do vědeckých projektů

 • NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ – dokumentátor od září 2019

Kontakty

Mateřská dovolená
e-mail:
monika.stara@ujep.cz
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolventka katedry historie FF UJEP v oboru Kulturně historická regionalistika se specializací na stavební historii. Od roku 2016 pracuje na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při FF UJEP na pozici dokumentátora. Od téhož roku se podílí na realizaci odborných studentských praxí oborů Dokumentace památek a Kulturní historie a od roku 2018 vyučuje povinně volitelný kurz KHI/V014 Laserové skenování I a KHI/V015 Laserové skenování II.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - koordinátor týmu dokumentace, pracovník evidence a kategorizace výsledků výzkumu a dokumentace
 • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - dokumentátor
 • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – editorská činnost

 

Kontakty

e-mail: skymaster@seznam.cz
tel.: + 420 475 286 458
mobil: + 420 725 836 293
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

 • 2013- současnost: Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP, dokumentátor.
 • 2011-2018: Filosofická fakulta UJEP, Stavební historie, titul Mgr.
 • 2007-2011: Filosofická fakulta UJEP, Dokumentace památek, titul Bc.

Výuka ve studijní program N7105 Historické vědy

 • KHI/V016 PVK Tvorba dokumentace v prostředí CAD - vyučující
 • KHI/ODP Odborná praxe (10 dní) - asistent se zaměřením na geodézii, stavební měření, fotogrammetrii a CAD

Odborná specializace

 • dokumentace hmotných pramenů
 • zaměření stávajícího stavu budov
 • tvorba plánové dokumentace
 • CAD
 • Fotogrammetrie

Publikační činnost

 • Kuprová, R., Skalický D., Horák, J., Trněný M., Podroužek K., Metodika dokumentace lidové architektury, 2015.
 • Podroužek K., Zábranský V., Barus M., Brůna V., Doležel J., Horák J., Hrubá M., Hrubý P., Kubátová P., Leibl J., Medek M., Pátek J., Peřina I., Skalický D., Šimková T., Ublová E., Velímský T., Milešov - historie, kulturní památky a jejich dokumentace. 1. vyd. Ústí nad Labem : NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a UJEP v Ústí nad Labem, 2015.
 • HORÁK, Jan. Zvonice u kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově - příklad grafického 3D modelování zaniklé stavby, článek in: Svorník,14,1,297-302.
 • HORÁK, Jan. Prostorový model kaple Nejsvětější trojice v Chlumci: příklad využití digitálních měřických dokumentačních a zobrazovacích technik, článek in: Monumentorum Custos,2013,6,81-90.

Stavebně historické průzkumy

 • SHP Duchcov č.p. 212, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Švec Roman, Pohořalý Ludvík, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2017).
 • SHP Červený hrádek č.p. 12, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Myšička Martin, (Ústí nad Labem, 2017).
 • SHP Vilémov č.p. 52, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Teplice č.p. 1167, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 58, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 57, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Ždírec č.p. 10, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Kolka Miroslav, (Ústí nad Labem, 2015).
 • SHP Zahrádkyč.p. 141, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Prošková Iva, (Ústí nad Labem, 2014).

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2018-2022: Projekt MK ČR NAKI DG12P02OVV066 „Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).
 • 2016-2020: Projekt MK ČR NAKI DG16P02B021 „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).
 • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).
 • 2013-2015: Projekt MK ČR NAKI DF12P01OVV009 „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti Severozápadních Čech“ - Dokumentátor (měřická dokumentace, CAD).

Kontakty

e-mail: david.skalicky@ujep.cz
tel.: + 420 475 286 458
mobil: + 420 725 836 647
kancelář: A 020

Vzdělání a profesní životopis

Absolvent katedry historie FF UJEP, oboru Kulturně historická regionalistika se specializací na stavební historii, v současné době interní doktorand katedry. Od roku 2010 pracovník Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP. Od roku 2016 vyučuje na KH FF UJEP kurzy KHI/V017 Užití geodetické metody v dokumentaci památek, KHI/PDP Proseminář k dokumentaci památek,  KHI/UDA Úvod do studia dějin architektury, KHI/UST Úvod do stavební historie (terminologie) a KHI/DPA1 Dokumentace památek I.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2018-2022: NAKI DG18P02OVV066: „Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ - dokumentátor
 • 2016-2020: NAKI DG16P02B021: „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ - dokumentátor, spoluřešitel projektu
 • 2015-2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – dokumentátor, spoluřešitel projektu
 • 2012-2016: NAKI DF12P01OVV009: „ Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví SZ Čech“- dokumentátor, spoluřešitel projektu

Publikace

 • Kuprová, R., Skalický D., Horák, J., Trněný M., Podroužek K., Metodika dokumentace lidové architektury, 2015.
 • Podroužek K., Zábranský V., Barus M., Brůna V., Doležel J., Horák J., Hrubá M., Hrubý P., Kubátová P., Leibl J., Medek M., Pátek J., Peřina I., Skalický D., Šimková T., Ublová E., Velímský T., Milešov - historie, kulturní památky a jejich dokumentace. 1. vyd. Ústí nad Labem : NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a UJEP v Ústí nad Labem,2015. ISBN: 978-80-7414-940-5.
 • Skalický, D., Historie a dokumentace vodovodu císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty v Děčíně., Ústecký sborník historický, 2012, roč. 2012, č. Supplementum 2/2, s. 135-159.

Stavebně historické průzkumy

 • SHP Červený hrádek č.p. 12, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Myšička Martin, (Ústí nad Labem, 2017).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 58, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Roudnice nad Labem č.p. 57, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Vilémov č.p. 52, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Teplice č.p. 1167, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Leibl Jan, (Ústí nad Labem, 2016).
 • SHP Ždírec č.p. 10, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Kolka Miroslav, (Ústí nad Labem, 2015).
 • SHP Zahrádky č.p. 141, Podroužek Kamil, Skalický David, Horák Jan, Prošková Iva, (Ústí nad Labem, 2014).

Kontakty

e-mail: simkova.t@centrum.cz
kancelář: A 001
telefon: 475 286 530

Vzdělání a profesní životopis

 • 2005 – 2018 – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem: památkářka – dokumentátorka na odd. výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 2005 – dosud – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem: památkářka – dokumentátorka na odd. výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 2015 – dosud – Filozofická fakulta UJEP: odborná asistentka na katedře historie FF UJEP
 • 2011 – 2016 – Filozofická fakulta UJEP: postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2007 – 2009 – Filozofická fakulta UJEP: navazující magisterský obor Kulturně historická regionalistka - specializace Stavební historie 
 • 2004 – 2007 – Filizofická fakulta UJEP: bakalářský obor Kulturně historická regionalistka

Odborná specializace

 • dokumentace hmotných pramenů
 • historická architektura – specializace na renesanční a sakrální architekturu
 • dějiny raného novověku

Publikační činnost

Monografie, kapitoly v knihách

 • Táňa ŠIMKOVÁ, „Hrad přepevný je pánbůh náš.“ Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury. Ústí nad Labem 2018
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Jan Zdichynec, Církevní správa, řády a kláštery v severozápadních Čechách. In: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotickou a renesancí. Praha 2016, s. 43 - 54
 • Táňa ŠIMKOVÁ, Luterství v horních městech českého Krušnohoří – stručný nástin problematiky. in: Michaela Hrubá – Jan Royt – Michaela Ottová (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620), Praha 2016, s. 241 – 253

Studie a články

 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Středověké vesnické kostely středního Pojizeří. In: Svorník: sborník příspěvků z 10. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 7. – 10. června 2011 v Jindřichově Hradci. Sakrální architektura, sv. 10 (2012), s. 151 – 159
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Historické omítky vnějšího pláště lodi a presbytáře kostela sv. Prokopa v Černěvsi. Monumentorum Custos 2010 (2011), s. 51 – 56
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Stavební a geodetická dokumentace ravelinu č. 18 Terezín. Monumentorum Custos 2010 (2011), s. 69 – 74
 • Jan LEIBL – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně. Průzkumy památek 2/2011, s. 31 – 46
 • Lukáš BALÍK – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti. Zprávy památkové péče 72, č. 5 (2012), s. 327 – 332
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Fragment profilovaného ostění z kostela sv. Prokopa v Černěvsi. Monumentorum Custos 2012 (2013), s. 75 – 80
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Dvě dveřní křídla z kostela sv. Vavřince v Želině u Kadaně jako příklad vzhledu historických dveří z období pozdní gotiky a pozdního baroka. Monumentorum Custos 2012 (2013), s. 67 - 74
 • Michaela HRUBÁ – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Michaela OTTOVÁ, Kulturtransfer im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Aktuelle Forschungen zur „Sächsischen Renaissance“ in Böhmen. in: Frank-Lothar KROLL – Miloš ŘEZNÍK – Martin MUNKE (Hrsg.), Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Berlin 2014, s.53 - 66
 • Karel KNOP – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Ivan PEŘINA, Lom a jeho vztah ke stavbě kostela na příkladu Sobotky u Jičína a Ojvína u Žitavy.  Svorník 12/2014 (2015), s. 43 – 56 Táňa ŠIMKOVÁ, Kostel sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích – co v písemných pramenech nebylo. Minulosti Českého Švýcarska IX. (2015), s. 5 - 15
 • Táňa ŠIMKOVÁ, ARS MONTANA. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459 – 1620). Monumentorum Custos 2014 (2015), s. 137 – 138
 • Táňa ŠIMKOVÁ, Města a přijímání luterství v severozápadních Čechách 16. století na příkladu Krupky, Děčína a Benešova nad Ploučnicí. Stretnutie mladých historikov IV. (2015), s. 37 - 45
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Jakub PÁTEK, Zámecká zahrada a casino. In: Jakub PÁTEK a kol., Milešov ve středověku a novověku. Ústí nad Labem 2015, s. 171 – 184
 • Martin BARUS – Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Kostel sv. Antonína Paduánského.  In: Jakub PÁTEK a kol., Milešov ve středověku a novověku. Ústí nad Labem Táňa ŠIMKOVÁ, Stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce. Monumentorum Custos 2014 (2015), s. 31 – 48 2015, s. 185 – 218
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Jakub PÁTEK, Villa Garden and Casino. In: Jakub PÁTEK et. al., Milešov in the Medieval and Modern Era. Ústí nad Labem 2015, s. 171 – 184
 • Martin BARUS – Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Church of St. Anthony of Padua. In: Jakub PÁTEK et. al., Milešov in the Medieval and Modern Era. Ústí nad Labem 2015, s. 185 – 218
 • Táňa ŠIMKOVÁ, Stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce. Monumentorum Custos 2014, Ústí nad Labem 2015, s. 31 – 48
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Špitální kostel sv. Ducha v Krupce.  Průzkumy památek 2/2018, Praha 2018, s. 107 – 119.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2011 – 2013: Projekt SGS UJEP – „Sakrální architektura saské renesance v severozápadních a severních Čechách.“ – spoluřešitelka
 • 2013: Projekt FRVŠ G5/802 Architektura a umění tzv. saské renesance v SZ Čechách – hlavní řešitelka
 • 2013 – 2015: Projekt MK ČR NAKI DF12P01OVV009 „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti Severozápadních Čech“ –  členka řešitelského týmu, spoluautorka metodiky
 • 2015 – 2016 Projekt EHP, partner projektu FF UJEP „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka“  – členka řešitelského týmu
 • 2015 – 2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – členka řešitelského týmu
 • 2018 – 2022: Projekt MK ČR NAKI DG12P02OVV066 „Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ – externí spolupracovnice projektu

Obhájené bakalářské práce

2017 – 2018 (zpracovávané DP)

 • Roman ŠVEC, Paměť krajiny na příkladu dochovaných fragmentů parkových úprav na panství Nové Dvory
 • Renata KŘÍŽKOVÁ, Proměna města Benešov nad Ploučnicí v sídelní residenci Salhausenů

2016

 • Markéta HAVLATOVÁ, Vila Skrytín – rodinné sídlo Ludwiga Wolfruma
 • Angela ŠMATLÁKOVÁ, Zámek Lovosice na historických zobrazeních a plánech

2015

 • Jana ŠTÍPLOVÁ, Obytný dům zámeckého statku Troja (č.p. 7) – inventarizace významných architektonických prvků

2014

 • Helena KRATOCHVÍLOVÁ, Stavební vývoj kostela sv. Havla v Úhošťanech

Další články...