Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Ediční řada „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“ vznikla v r. 2019 v rámci realizace mezinárodního projektu „Internacionalizace a rozvoj doktorského studia“ (Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375) finančně podpořeného z prostředků Evropské komise, a sice na podnět řešitelského týmu participujících univerzit – Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (Slovensko), Vratislavské univerzity (Polsko) a UJEP v Ústí nad Labem (Česká republika).

Tato ediční řada si klade za cíl stát se publikační platformou pro mladé vědce a vědkyně ze všech oblastí germanistiky (lingvistiky, literární vědy, didaktiky německého jazyka, němčiny jako cizího jazyka). Nabízí jim možnost publikovat jejich vědecko-výzkumné výsledky v etablovaném německém univerzitním nakladatelství s vlastní specializovanou řadou.

Zaměření ediční řady odpovídá i mezinárodní složení vědecké redakční rady, v níž jsou zastoupeni přední germanisté nejen z Německa či Rakouska, ale i z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Španělska, Řecka, Slovinska a Estonska.

Vítány jsou návrhy na uveřejnění jak monografických prací (dizertace) nebo kolektivních monografii, tak i sborníků z doktorandských konferencí, popř. kolokvií včetně dalších relevantních formátů.

Editoři řady

 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
 • Dr. habil. Joanna Szczęk
 • Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Nakladatelství

Leipziger Universitätsverlag

Oblasti

literární věda, lingvistika, didaktika němčiny, němčina jako cizí jazyk

Jazyk

německý

Kontakt

 • renata.cornejo@ujep.cz
 • joanna.szczek@uwr.edu.pl
 • georg.schuppener@ucm.sk

Vědecká redakční rada

 • Prof. Dr. Peter Ernst (Universität Wien, Rakousko)
 • Prof. Dr. Jörg Meier (Pädagogische Hochschule Tirol, Rakousko)
 • Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt (Universität Leipzig, Německo)
 • Prof. Dr. Stephanie Catani (Universität des Saarlandes, Německo)
 • Izr. prof. dr. Saša Jazbec (Univerza v Mariboru, Slovinsko)
 • Prof. Dr. Berit Balzer (Universidad Complutense de Madrid, Španělsko)
 • Prof. Dr. Marcella Costa (Università degli Studi di Torino, Itálie)
 • Ass. Prof. Dr. Maris Saagpakk (Tallinna Ülikool, Estonsko)
 • Doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Česká republika)
 • Dr. habil. Petra Szatmári (Károli Gáspár Református Egyetem, Maďarsko)
 • Prof. Dr. Elke Sturm-Trigonakis (Aristotle University of Thessaloniki, Řecko)
 • dr Anna Gondek (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)
 • Doc. Hana Bergerová, Dr. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika)
 • PhDr. Ján Demčišák, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
 • PaedDr. Monika Hornáček Banášová, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)

Publikované svazky

Svazek 1: Jan Demčišák & Monika Hornáček-Banášová (2020): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław I, Bd. I (= Doktorandenformum Auslandsgermanistik, sv. 1). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, ISBN 978-3-96023-346-6, 179 S.

Vědecký výzkum katedry germanistiky je dlouhodobě zaměřen na srovnávání německé, popř. rakouské a české kulturní oblasti z interkulturního hlediska. V oblasti literatury se jedná zejména o výzkum německy psané literatury z Čech s důrazem na středoevropský kontext, v oblasti lingvistiky pak o výzkum zaměřený na vnímání jazyka ze srovnávacího česko-německého pohledu.

V těchto vědecko-výzkumných oblastech katedra pravidelně pořádá mezinárodní konference, často ve spolupráci se svými zahraničními partnery. Mimořádně významným počinem bylo uspořádání celosvětového kongresu interkulturní germanistiky v r. 2016 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth a UK Praha, kterého se zúčastnilo přes 200 odborníků ze všech 5 kontinentů světa (viz GiG 2016).

Katedra germanistiky se zapojuje do řešení řady mezinárodních projektů se svými partnery v Německu, Rakousku a dalších zemích. Mezi nejvýznamnější patří projekt Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Řezno, Pasov a UK Praha nebo Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií, realizovaný ve spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Vratislavskou univerzitou v Polsku. Ale i regionální spolupráci je přikládán přiměřený význam – ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany a Činoherním studiem v Ústí nad Labem se katedra germanistiky podílela např. na realizaci projektu Překročit hranice, jehož výsledkem je 9 studentských překladů her současných německojazyčných dramatiků a jejich následné uvedení studenty JAMU a DAMU formou scénických čtení v Ústí nad Labem.

Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti členové a členky katedry germanistiky pravidelně publikují v renomovaných zahraničních nakladatelstvích nebo v recenzovaných časopisech. V rámci ediční řady Filozofické fakulty s názvem Studia germanica vydává katedra germanistiky ve spolupráci s rakouským nakladatelstvím Praesens recenzovaný časopis Aussiger Beiträge, evidovaný od r. 2013 v databázi SCOPUS. Mimoto vydává katedra některé své monografické publikace také v řadě Studia germanica – Series monographica. Katedra germanistiky se editorsky podílí také na publikační řadě Doktorandenforum Auslandsgermanistik, která nabízí doktorandům možnost uveřejnit výsledky jejich vědeckovýzkumné práce v oblasti germanistiky v renomovaném německém nakladatelství Leipziger Universitätsverlag .

Výběr publikací
Katedra germanistiky (KGER)

(Novější publikace vydané Univerzitou J. E. Purkyně je možné zakoupit
v univerzitním knihkupectví Brněnská 2, Tel. 475 282 629)

MONOGRAFIE:

 • Cornejo, Renata (2010): Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden tschechischen Autorinnen und Autoren nach 1968. Eine Bestandsaufnahme. Wien: Praesens, 598 stran, ISBN 978-3-7069-0602-9

 • Němec, Mirek (2009): Erziehung zum Staatsbürger? Deutsche Sekundarschulen in der Tschechoslowakei 1918-1938. Essen: Klartext, 434 stran, ISBN 978-3-8375-0065-3

 • Hrdličková, Jana (2008): „Es sieht schlimm aus in der Welt“. Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz. Ústí nad Labem: UJEP, 261 stran, ISBN 978-80-7414-025-9.

 • Cornejo, Renata (2006): Das Dilemma des weiblichen Ich. Zu den Prosawerken von E. Jelinek, A. Mitgutsch und E. Reichart in den 1980er Jahren. Wien: Praesens Verlag, 245 stran, ISBN 978-3-7069-0341-7

 • Charvát, Filip (2006): Richard Weiner oder die Kunst zu Scheitern. Interpretationen zum Erzählwerk Richard Weiners. Mit einer vergleichenden Studie zu Franz Kafka. Ústí nad Labem: UJEP (Acta Universitatis Purkynianae = 122), 310 stran, ISBN 80-7044-766-4

 • Haring, Ekkehard W. (2004): Auf dieses Messers Schneide leben wir…. Das Spätwerk Franz Kafkas im Kontext jüdischen Schreibens. Wien: Braumüller Verlag, 275 stran, ISBN 3-7003-1466-3

 • Kvapil, Jan (2001): Ze zahrádky do zahrady aneb Od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochem. Utváření modlitební knihy barokního typu. Ústí nad Labem: UJEP (Acta universitatis Purkynianae = 69), 220 stran, ISBN 80-7044-356-1

 • Kolářová, Eva (1998): Das Theresienstadtbild in Werken der Häftlinge 1941-1945. Ústí nad Labem: albis international, 187 stran, ISBN 80-86067-19-X

 • Bergerová, Hana (1997): Vergleichsätze in der deutschen Gegenwartssprache. Syntaktische und semantische Beschreibung einer Nebensatzart. Frankfurt/M, Berlin, Bern, N.Y., Paris, Wien: Peter Lang Verlag (Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur. Bd. 1609), 162 stran, ISBN 3-631-31233-4

 • Veselý, Ottokar (1996): Leseverstehen im fachbezogenen Deutschunterricht für Tschechen, Ústí nad Labem: UJEP (Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica IV), 130 stran, ISBN 80-901761-7-8

  SBORNÍKY:

 • Cornejo, Renata/Bombitz, Attila/Ringler-Pascu, Eleonora/Piontek Sławek (2009) (Eds.): Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Wien: Praesens, 529 stran, ISBN 978-3-7069-0496-4

 • Cornejo, Renata/Haring, Ekkehard W. (2006) (Eds.): Wende – Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. Wien: Praesens Verlag, 504 stran, ISBN 978-3-7069-0339-4

 • Bergerová, Hana/Cornejo, Renata/Haring, Ekkehard W. (2005) (Eds.): Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls für Germanistik. Ústí nad Labem: UJEP, 464 stran, ISBN 80-7044-645-5

 • Pavlíčková, Helena/Radvanovský, Zdeněk (2004) (Eds.): Perspektivy mladé generace pro Evropu 2003. Ústí nad Labem: UJEP, 162 stran, ISBN 80-7044-556-4

 • Pavlíčková, Helena/Radvanovský, Zdeněk (2002) (Eds.): Perspektivy mladé generace pro Evropu. Ústí nad Labem: UJEP, 124 stran, ISBN 80-7044-387-1

  ANTOLOGIE:

 • Kolářová, Eva (2002) (Ed.): Stimmen aus dem Stummland. Texte von deutscher Schriftstellern tschechischer Nationalität. Ústí nad Labem: UJEP, 74 stran, ISBN 80-7044-402-9

 • Kvapil, Jan (2001) (Ed.): Anthologie der deutschen Barockliteratur aus Böhmen / Čítanka německé barokní literatury z českých zemí. Ústí nad Labem: UJEP, 235 stran, ISBN 80-7044-363-4

 • Cornejo, Renata (2000) (Ed.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur nach 1945. Materialien mit Einführung, Ústí nad Labem: UJEP (2. vydání 2002), 315 stran, ISBN 80-7044-303-0

 • Cornejo, Renata/Arnold, Heinz/Zeidler, Hans/Jehličková, Jarmila (2000) (Eds.): Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Eine Anthologie, Ústí nad Labem: UJEP, 192 stran, ISBN 80-7044-332-4

 • Arnold, Heinz/Zeidler, Hans (1996) (Eds.): Uferdasein. Deutschsprachige Literatur in Böhmen. Bautzen: Lusatia, 301 stran, ISBN 3-929091-34-8

  ČASOPIS:

 • Cornejo, Renata/ Hrdličková, Jana/ Wozonig, Karin S. (Eds.): Aussiger Beiträge 4 (2010). Ústi nad Labem: UJEP, 225 stran, ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0632-6

 • Bergerová, Hana/Schmidt, Marek/Schuppener, Georg (Eds.): Aussiger Beiträge 3 (2009). Ústí nad Labem: UJEP, 229 stran, ISSN 1802-6419, ISBN 978-80-7414-144-7

 • Cornejo, Renata/Haring, Ekkehard (Eds.): Aussiger Beiträge 2 (2008). Ústí nad Labem: UJEP, 229 stran, ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0470-4

 • Bergerová, Hana/Haring, Ekkehard (2007) (Eds.): Aussiger Beiträge 1 (2007). Ústí nad Labem: UJEP, 272 stran, ISSN 1802-6419, ISBN 978-3-7069-0470-4

  SKRIPTA aj.:

 • Cornejo, Renata (2008): Deutschprachige Gegenwartsliteratur. Ústí nad Labem: UJEP, 88 stran, ISBN 978-80-7044-982-0

 • Bergerová, Hana (2007): Multimediální učební pomůcka k německé frazeologii. CD-ROM. Ústí nad Labem: FF UJEP, ISBN 978-80-7044-877-9

 • Kyralová, Libuše (2006): Morphologie II: metodická příručka s výkladem a doprovodným materiálem. Ústí nad Labem: UJEP, 65 stran, ISBN 80-7044-794-X

 • Bergerová, Hana (2005): Einführung in die deutsche Phraseologie. Ein Reader, Aufgaben- und Übungsbuch. Ústí nad Labem: UJEP, 84 stran, ISBN 80-7044-690-0

 • Cornejo, Renata/Charvát, Filip (2005): Einführung in das Studium der Literatur. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Literaturunterricht. Ústí nad Labem: UJEP, 164 stran, ISBN 80-7044-659-5

 • Kyralová, Libuše (2005): Morphologie I: metodický průvodce k učebnici: Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik. Ústí nad Labem: UJEP, 76 stran, ISBN ISBN 80-7044-742-7

 • Maroušková, Marie/Schmidt, Marek (2005): Jak správně vyslovovat němčinu: příručka německé výslovnosti pro české učitele. Ústí nad Labem: UJEP, 70 stran, ISBN 80-7044-671-4

 • Pavlíčková, Helena (2005): Úvod do germanistiky, kombinované studium. Metodický průvodce, Ústí n. L.: UJEP, 38 stran, ISBN 80-7044-668-4

 • Pavlíčková Helena (2005): Vývoj jazyka, kombinované studium. Metodický průvodce, Ústí n. L.: UJEP, 19 stran, ISBN 80-7044-741-9

 • Cornejo, Renata/Gritsch, Beate (1996): Das weite Land Österreich. Skriptum zur Landeskunde und Gegenwartsliteratur Österreichs, Ústí nad Labem: UJEP, 186 stran, ISBN 80-7044-123-2

Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls für Germanistik der PF UJEP in Ústí nad Labem. Ed.: Hana Bergerová, Renata Cornejo, Ekkehard Haring. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. ISBN 80-7044-645-5, stran 470

Jubilejní sborník katedry germanistiky, vydávaný k 15. výročí její existence, si klade za cíl stručně načrtnout její historii a vývoj, představit současný stav a nastínit její perspektivy a možnosti v rámci změn spojených se vstupem do EU.

Důležitou součástí sborníku jsou příspěvky všech současných členů katedry, ve kterých představují těžiště své vědecké, popř. pedagogické práce. Doplňují je příspěvky bývalých kolegů, jejichž práce významně přispěla k formování a vývoji katedry v posledních 15 letech.

V další části je dán prostor k prezentaci vědeckých příspěvků kolegům a kolegyním ze SRN, Rakouska, Švýcarska a České republiky, kteří jako hostující docenti na katedře germanistiky významně obohatili nabídku odborných přednášek a seminářů.

V neposlední řadě byli osloveni i studenti a bývalí absolventi, kteří se uplatnili v nejrůznější oblastech. Jejich příspěvky vypovídají o zkušenostech v zahraničí a o přínosu studia pro jejich profesní dráhu.

Sborník k 15. výročí založení katedry germanistiky s názvem Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik si můžete zakoupit v knihkupectví UJEP, cena je 200,- Kč. Při zakoupení v sekretariátě katedry germanistiky poskytujeme slevu 25%.

Studentům, kteří do sborníku přispěli, poskytujeme slevu 50% (platí však pouze při zakoupení v sekretariátě KGER).

Podkategorie