Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (SP N0231A090012)

Prezenční forma

s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth (pdf bližší informace).

Co musíš pro studium tohoto v ČR unikátního studijního programu udělat?

Absolvovat bakalářský studijní program germanistického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Našim absolventům bakalářského studiaInterkulturní germanistika“ a dvouoborového studia „Německý jazyk a literatura“ se přijímací pohovor promíjí.

O čem to vlastně je?

V první řadě si během studia tohoto jedinečného studijního programu prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o česko-německých kulturních rozdílech, vzájemných stereotypech a jazykovém kontaktu nebo jazykové politice v českých zemích, ale seznámíš se také s příhraničními projekty nebo základy odborného překladu. Samozřejmou je široká nabídka studijního pobytu na našich četných partnerských univerzitách v Německu, v Rakousku a řadě dalších evropských zemí v rámci programu Erasmus+. Zároveň můžeš během studia absolvovat krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe v českých, německých nebo rakouských organizacích své vlastní volby, které ti zprostředkují cenné zkušenosti pro tvou budoucí práci a kariéru. Získat můžeš na základě rigorózní práce i titul PhDr.

Jak zároveň získáš dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE)?

Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia s jednou diplomovou prací dva magisterské tituly – český Mgr. a německý M.A. – nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Vybraní studující mají tak po prvním roce studia možnost pokračovat s podporou stipendia druhý rok ve studiu v Bayreuthu.

Čím budeš, až dostuduješ?

Budeš plnohodnotným germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i velmi vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře.V případě získání dvojitému diplomu se výborně uplatníš nejen v německy mluvících zemích, ale v celé Evropě.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (SO 7504T092)

Jednooborové studium  – prezenční a kombinovaná forma

Dvouoborové studium – jen prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)

Co pro to musíš udělat?

Absolvovat bakalářský studijní obor germanistického zaměření na libovolné vysoké škole. U studijních programů Filologie nebo Specializace v pedagogice budeš přijat automaticky, v ostatních případech rozhoduje o přijetí přijímací komise na základě výpisu absolvovaných předmětů v bakalářském studiu.

O čem to vlastně je?

Vedle germanistického vzdělání v německém jazyce a literatuře získáš hlubší znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a zejména v oblasti oborové didaktiky, tj. naučíš se, jak němčinu jako cizí jazyk žákům a studentům efektivně zprostředkovávat. Díky našemu Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV můžeš využívat specializovanou metodicko-didaktickou knihovnu a širokou nabídku didaktických seminářů či workshopů vedených zkušenými zahraničními odborníky – to vše v úzké spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Důležitou součástí přípravy pro tvé budoucí povolání učitele NJ je i souvislá pedagogická praxe na české základní a střední škole. Prohlubovat svou jazykovou kompetenci a získat další praktické zkušenosti můžeš během studia i na některé z našich partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku v rámci studijních pobytů nebo pracovních stáží.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš jako vyučující německého jazyka jak na gymnáziích a dalších typech středních škol, tak i na 2. stupni základních škol, pro které tě toto studium (aprobace) rovněž opravňuje. Velmi dobře se uplatníš i v jazykových agenturách a jazykových školách nejen doma, ale i v zahraničí (aktuálně např. i u našich německých a rakouských sousedů při výuce migrantů). Vedle učitelství se díky svým oborovým znalostem, výbornou jazykovou a také interkulturní kompetencí dobře uplatníš i na pozicích v soukromé, státní nebo neziskové sféře.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu v oboru „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách. Formou workshopů, kurzů a dalších aktivit si můžeš dále prohlubovat své vzdělání i jako učitel/ka německého jazyka působící v praxi, a to v našem Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV.

Interkulturní germanistika (SO 7310R242)

Prezenční a kombinovaná forma

pdf Interkulturní germanistika

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia Interkulturní germanistiky se seznámíš s kulturními, geografickými, historickými a společenskými reáliemi německojazyčných zemí s důrazem na česko-německé vztahy. Zorientuješ se rovněž v dějinách německé literatury, včetně té, která pochází z našeho území, a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Součástí studia je také odborná praxe v česko-německé organizaci tvé volby, připravující tě na tvůj budoucí profesní život a můžeš také získat studijní zkušenosti na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Dobré uplatnění na trhu práce ti zajistí i praktické zkušenosti a dovednosti získané během odborné stáže v česko-německých organizacích dle tvého zájmu.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Pokud si chceš prohloubit svoji interkulturní kompetenci a stát se plnohodnotným germanistou s možností dalšího profesního růstu, pak je tu pro tebe navazující magisterský program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“. V rámci studia tohoto oboru ti nabízíme jedinečnou příležitost získat na univerzitě v Bayreuthu dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE), který ti otevře dveře k profesnímu uplatnění ve všech německojazyčných zemích. Své případné vědecké ambice můžeš u nás rozvíjet i v následném doktorském studijním oboru „Německá literatura“. Pokud by ses chtěl stát učitelem němčiny, pak stačí zvolit v posledním roce studia pedagogicko-psychologický modul a můžeš bez problémů pokračovat ve studiu oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, se kterým máš oprávnění vyučovat i na ZŠ. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Německý jazyk a literatura – dvouoborové (SO 7310R106)

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to třeba i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš s kulturními, historickými a literárními reáliemi německojazyčných zemí a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Ve 3. ročníku si můžeš zvolit buď oborový modul, ve kterém si osvojíš pro svoji práci v praxi např. základy odborného překladu, nebo pedagogicko-psychologický modul, který tě připraví na navazující magisterské studium učitelských programů a oborů. Cenné zkušenosti můžeš také získat během studijního pobytu na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s výbornou jazykovou kompetencí v psaném i mluveném projevu a širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Učit němčinu soukromě sice můžeš, ale pro to, abys ji mohl/a učit i na základní nebo střední škole jako kvalifikovaný učitel nebo učitelka, je potřeba absolvovat navazující magisterské učitelské studium. Další uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Plnohodnotně vzdělaným učitelem nebo učitelkou němčiny se staneš studiem oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, kterým získáváš kvalifikaci i pro základní školy. Nabízíme ho nejen jako studium dvouoborové, ale i jednooborové. Další oborové vzdělávání ti zajistíme prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů organizovaných naším Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV. Pokud si chceš prohloubit své germanistické vzdělání a zajímají tě česko-německé nebo interkulturní vztahy, pak je tu pro tebe unikátní studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ s možností získání dvojitého diplomu na univerzitě v Bayreuthu. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Doba: 4 roky (max. doba studia 7 let)

Forma: Prezenční, kombinovaná

Garant: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od akad. roku 2016/17 doktorský SO „Německá literatura“, který od akad. r. 2020/21 nahrazuje SP „Německá filologie“, v rámci kterého si studující – dle zaměření svého dizertačního projektu – volí profilaci v oblasti německojazyčné literatury nebo germanistické jazykovědy.

Katedra germanistiky v Ústí nad Labem vydává mezinárodně uznávaný odborný germanistický časopis Aussiger Beiträge, zařazený do databáze SCOPUS, a je zapojena společně s Vratislavskou univerzitou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě do mezinárodního projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“.

Studující prezenční formy dostává po dobu 4 let stipendium a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC. Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).

Doktorské studium realizované na KGER

Doktorské studium se řídí těmito platnými směrnicemi a příkazy:

Co musíš udělat, pokud chceš u nás získat doktorát?

Absolvovat magisterský studijní program/obor germanistického popř. filologického zaměření a uspět u přijímacího pohovoru.  Jeho obsahem je odborná rozprava v německém jazyce, ve které  shrneš svůj dosavadní odborný vývoj a představíš projekt své budoucí disertační práce. Vítány jsou zejména výzkumné záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry popř. i interdisciplinární přesahy (blíže viz Přijímací řízení KGER).

O čem to vlastně je?

Cílem doktorského studia „Německá filologie“ je připravit tě pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii svého oboru (dle své profilace buď v německojazyčné literatuře, nebo v germanistické jazykovědě), naučíš se samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích, získáš zkušenosti v projektové a publikační činnosti, ověříš si mj. i své pedagogické schopnosti. Součástí studia je i studijní pobyt nebo stáž v zahraničí.

V čem je toto doktorské studium specifické?

Vítány jsou dizertační záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry, která se v oblasti literárněvědné specializuje na interkulturní a migrační literaturu, německojazyčnou literaturu z Čech a na témata reflektující specifikum severočeského regionu, v oblasti jazykovědné pak na srovnávací a textovou lingvistiku, jazyk masmédií nebo frazeologii.

Jaké získáš znalosti a kompetence?

Prohloubíš své znalosti v daném oboru dle zvolené profilace v oblasti německojazyčné literatury nebo germanistické jazykovědy, naučíš se vědecky samostatně pracovat, provádět vědecký výzkum a prezentovat výsledky své tvůrčí práce na domácím i mezinárodním fóru. Už během studia navážeš kontakty s domácími i zahraničními odborníky, zabývajícími se podobnou tematikou a získáš cenné podněty nejen pro svou vědeckou práci, ale i pro svou další životní dráhu.

Čím budeš, až dostuduješ a kde se uplatníš?

Se získaným titulem „Ph.D.“ (za jménem) budeš mít ty nejlepší předpoklady pro vědeckou dráhu a působení všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí tvého oboru, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se dobře uplatníš ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské nebo publicistické, při práci v médiích nebo ve státní a veřejné správě. Jako vysokoškolský učitel budeš mít ty nejlepší předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.

Podmínky rigorózního řízení na KGER FF UJEP

Po vykonání Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.) se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděný před jménem. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal akademický titul „magistr" (Mgr.) v těchto studijních oborech a programech:

 • SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
  (garant doc. Renata Cornejo, platnost akreditace do 30. 8. 2028)
 • SO Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
  (garant doc. Renata Cornejo, platnost akreditace do 31. 12. 2024)
 • SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
  (garant doc. Hana Bergerová, platnost akreditace do 31. 12. 2024)

Podání přihlášky, její přílohy, termíny a poplatek se řídí pokyny uvedenými na stránkách FF.

Průběh rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá před komisí, kterou jmenuje děkanka Filozofické fakulty, a obsahuje dvě části: ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce. Obě části se konají v témže termínu a nelze je rozdělit.

1. část – Ústní zkouška

Ústní zkouška se skládá z jazykovědy nebo německojazyčné literatury, u studijního programu Učitelství lze zvolit také oborovou didaktiku. Oblast ústní zkoušky odpovídá zaměření předložené rigorózní práce.

Zkouška probíhá na základě předloženého seznamu nastudované odborné literatury v předem stanoveném rozsahu. Výběr témat a studijní literatury je třeba předem konzultovat s garantem daného studijního oboru/programu, nebo jím pověřeným konzultantem.

2. část – Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu se studijním programem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na literárněvědnou, nebo jazykovědnou oblast, u učitelských oborů je možný metodicko-didaktický přesah, popř. práce z oblasti oborové didaktiky). Z hlediska obsahu by měla rigorózní práce originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Rigorózní práce je psaná v německém jazyce. Min. rozsah vlastního textu je stanoven na 100 normostran, způsob citování se řídí pravidly obvyklými v daném oboru. Rigorózní práci a její formální pravidla blíže upravuje Příkaz děkanky Pravidla rigorózního řízení na FF UJEP.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž uchazeč uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je cca 5 stran německého textu a obsahuje resumé v anglickém jazyce.  Seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky na KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Dr.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Miroslav Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Koordinátorka SPP: Mgr. Jarmila Jehličková, e-mail: jarmila.jehlickova@ujep.cz

Souvislá pedagogická praxe (SPP) je povinnou disciplínou navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy v prezenční a kombinované formě. SPP probíhá pod následujícími kódy:

 • KGER/SPP1 – praxe by měla být absolvována na ZŠ
 • KGER/SPP2 – praxe by měla být absolvována na SŠ

Dobíhající učitelské studijní obory:

 • KGER/0340 a KGER/0347 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ NJ jednooborové kombinované (A8)
 • KGER/0661 pro NMag. studium Učitelství NJ pro SŠ (prezenční dvouoborové)
 • KGER/0662 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ (prezenční dvouoborové)

Kurzy SPP podporují též povinně volitelné kurzy KGER/0928 Průběžná pedagogická praxe (zaměřené na přípravu SPP) a KGER/0936  Reflektovaná pedagogická praxe (zaměřené na rozbor a vyhodnocení realizované SPP).

Realizaci SPP zajišťuje Centrum pedagogické praxe (CPP). Podmínky konání pedagogických a odborných praxí vymezuje Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“. Bližší informace o konání SPP a potřebné dokumenty (Dohoda o realizaci praxe, Rozvrh, Hodnocení studenta, Pokyny k praxi, Dohoda o provedení práce DPP, Výkaz práce, Hospitační protokol) najdete na webových stránkách CPP – viz http://www.pf.ujep.cz/cpp.

Termín konání SPP je pro studující prezenčního studia zveřejněn v aktuálním Harmonogramu studia pro příslušný akademický rok, CPP zveřejňuje též aktuální „Harmonogram pedagogických praxí PF UJEP“ pro příslušný akademický rok. Studující kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností.

Realizace SPP

 1. Před zahájením praxe studující předloží ve zvolené ZŠ/SŠ Dohodu o realizaci praxe a Pokyny k praxi; cvičnému učiteli předá Dohodu o provedení práce a Výkaz práce. Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před začátkem SPP Centru pedagogické praxe UJEP. Pokud studující tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana PF č. 11/2015).
 2. Před začátkem praxe si studující dohodne na zvolené ZŠ/SŠ po poradě se svým cvičným učitelem/školitelem rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od zahájení praxe na sekretariát CPP (e-mail: jana.vinsova@ujep.cz) a na KGER Mgr. Jehličkové (e-mail: jarmila.jehlickova@ujep.cz). V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe zašle studující aktuální rozvrh.
 3. Po skončení praxe studující odevzdá originál Hodnocení studenta na CPP, na KGER Mgr. Jehličkové pak Portfolio z praxe, jež bude obsahovat: Úvodní list (vzor na webových stránkách CPP), všechny hospitační protokoly, všechny vlastní přípravy na výuku, Výkaz práce studujícího, Hodnocení studujícího cvičným učitelem, Charakteristika školy (německy) a Vlastní evaluaci praxe (německy).
 4. Zápočet na základě odevzdaného kompletního portfolia a po jeho vyhodnocení uděluje na KGER Mgr. Jehličková.

Rozsah SPP

V rámci každé praxe mají studující jednooborové prezenčního studia povinnost být ve zvolené cvičné škole 15 dní, každý den vždy min. 5-8 hodin. Do celkové praxe se totiž započítává také asistentská činnost, dozory v jídelně, na chodbách, práce s pedagogickou dokumentací, práce v kabinetě, exkurze, doprovod žáků, oprava písemných prací a domácích úkolů apod. Vedle této činnosti jsou pak hlavní náplní praxe hospitace (celkem 6 hodin náslechů) a 16 hodin samostatné výukové činnosti.

Studující kombinovaného studia musí absolvovat 4 hodiny náslechů, 8 hodin samostatné výuky a 2 hodiny asistenční činnosti.

Možnost uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (viz informace CPP), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana PF č. 11/2015. Žádost se nejprve předkládá na katedře germanistiky (Mgr. Jehličkové), poté je odeslána k vyřízení na CPP a děkanát PF UJEP. Uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje, tzn. do 31. srpna u praxe realizované v ZS a do 31. ledna u praxe realizované v LS. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. V případě kladného posouzení žádosti jsou studující vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG. Podmínkou pro uznání praxe je práce na pozici učitele NJ na ZŠ/SŠ v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

Další články...