Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Do Ústí nad Labem zavítal poslední srpnové pondělí polský historik Dr. Dagnoslaw Demski, aby na půdě Ústavu slovansko-germánských studií Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (ÚSGS FF UJEP) představil výstupy svého projektu zabývajícího se politickými karikaturami dvacátého století. Doktor Demski přednesl zajímavý příspěvek, kde zhodnotil politické karikatury dvacátého století v několika zemích střední Evropy a vyzdvihl jejich přínos pro vizuální kulturu a celkový význam pro uchopení soudobé politické reality. Během svého vystoupení představil Dr. Demski svou knihu zabývající se politickými karikaturami a okomentoval příslušný výstavní banner, který tuto vědeckou práci reprezentuje.

Slova se posléze ujal jeden z iniciátorů setkání doktorand katedry historie FF UJEP Mgr. Petr Karlíček, který v projektu zastupoval českou historickou obec. Ve svém příspěvku podnikl historickou exkurzi monitorující proměny vizuálního charakteru politických karikatur od druhé světové války do závěru dvacátého století.

Akce se konala za účasti ředitelky ÚSGS FF UJEP doc. Kristiny Kaiserové, CSc. a proděkana pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP Mgr. Davida Tomíčka, Ph.D. I přes prázdninový čas si cestu do sídla ÚSGS ve Velké Hradební našlo několik zástupců z řad studentů.