Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

 

Na podzim roku 2013 uplyne 200 let od „bitvy národů“ u Lipska, která ukončila dvě desetiletí revolučních a napoleonských válek, z nichž se zrodila nová Evropa. Dějištěm rozhodujících událostí byly tehdy české země. Praha byla střediskem politické emigrace z Německa, v Čechách probíhala diplomatická jednání mezi rakouským císařem, carem a pruským králem, v Praze se měl konat mírový kongres. Po jeho ztroskotání se zde soustřeďovala Česká armáda pod velením maršála Schwarzenberga. V severních Čechách pak utrpěla francouzská vojska porážku, která bezprostředně předznamenala bitvu u Lipska.

Tyto pohnuté události jsou dobře známy a nadcházející výročí jistě přinese nové poznatky i interpretace. Stranou pozornosti české historiografie ale zatím zůstává „druhý život“ napoleonské epopeje v českém myšlení. Právě do této doby ale spadají počátky českého moderního nacionalismu („národního obrození“) českého i německého.

Zásluhy na porážce Napoleona si během 19. století připsal nacionalismus německý reprezentovaný Pruskem, resp. po roce 1871 Německou říší a habsburská monarchie i navzdory tomu, že Rakušané (Schwarzenberg, Radecký) byli strůjci konečného vítězství, zůstala v pozadí. Češi se ke svému podílu nehlásili vůbec. Z dějin české obrozenské literatury zmizely básně a kantáty vyzývající k boji proti revoluční a napoleonské Francii stejně jako oslavy vítězného císaře Františka a velebení českých zásluh na jeho triumfu. Naposledy protestovala česká veřejnost proti německé „privatizaci“ boje proti Napoleonovi při stém výročí lipské bitvy roku 1913. Ani další desetiletí nejsou bez různorodé reflexe napoleonských válek jak v českém, tak i německém prostředí. Druhým tématickým okruhem plánovaného semináře by měly být lokální tradice spojované s napoleonskými válkami.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem. Místem jednání bude Muzeum města Ústí nad Labem. Kolokvium se bude konat ve dnech  30. a 31. 5. 2012.

Témata příspěvků lze zasílat do 31. 12. 2012 na adresu:

Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP

Velká Hradební 15, 400 96 Ústí nad Labem

Mail: 

usgs@ujep.cz

kaiserova@albis-int.cz

Přihláška ke stažení

Za pořadatele

Mgr. Václav Houfek                        Doc. Dr. Kristina Kaiserová, CSc.                 PhDr. Jiří Rak

Program ke stažení