Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

 

 

OHLAS V ČASOPISE DĚJINY A SOUČASNOST 5/2013

Článek v .pdf

 

GROTESKOU A PUNKEM PROTI NACIONALISMU - JAK VZDĚLÁVAT STŘEDOŠKOLÁKY V NAŠÍ ZEMI

http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/groteskou-a-punkem-proti-nacionalismu-jak-vzdelavat-stredoskolaky-v-nasi-zemi--1170028

 

ÚSTEČTÍ HISTORICI ZVOLILI PRO VÝKLAD DĚJIN GROTESKU

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140206-udalosti-v-regionech/obsah/243478-ustecti-historici-zvolili-pro-vyklad-dejin-grotesku/

 

UNIVERZITA A MUZEUM NATOČILY GROTESKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/univerzita-a-muzeum-natocily-grotesky-o-nacionalismu-20130206.html

 

"FILMOVÝ PUNK" CÍLÍ NA ŠKOLÁKY, RASISMUS PŘEDSTAVUJE NA PŘÍKLADU PIVA

http://zpravy.idnes.cz/vzdelavaci-filmy-pro-stredoskolaky-o-rasismu-neonacismu-a-extremismu-1zu-/domaci.aspx?c=A130129_130813_usti-zpravy_alh

 

ŠKOLENÍ O NACIONALISMU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
 http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/z-regionu/usti-skoleni-o-nacionalismu-pro-stredni-skoly/

 

STŘEDOŠKOLÁCI V ÚSTÍ SE BUDOU UČIT O NACIONALISMU
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/stredoskolaci-v-usti-se-budou-ucit-o-nacionalismu_253977.htmlSTUDENTI A UČITELÉ STŘEDNÍCH ŠKOL SE BUDOU UČIT O ROZDÍLECH MEZI
PATRIOTISMEM, NACIONALISMEM A NÁRODOVECTVÍM
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/studenti-a-ucitele-strednich-skol-se-budou-ucit-o-rozdilech-mezi-patriotismem-nacionalismem-a-narodovectvim

Didaktická konference Paměť a školní dějepis

Program konference:

ČTVRTEK 6.12.

UJEP - Multifunkčnícentrum (MFC), Pasteurova, prostor Kampusu

9.15 Úvodní slovo organizátorů

Hana Havlůjová PedF UK Praha, Blažena Gracová OU Ostrava, Denisa Labischová OU Ostrava, Vojtěch Ripka ÚSTR Praha, Martin Veselý UJEP Ústí nad Labem

Blok 1 – školní projekty

moderátor Viliam Kratochvíl FF UK Bratislava

Člověk v tísni – Naďa Aliová + učitel z praxe

Moderní dějiny – Jiří Sovadina + učitel z praxe

Naši nebo cizí – Julie Jenšovská + učitel z praxe

ÚSTR – Jaroslav Najbert + učitel z praxe

Zapomenutí - Martina Svobodová

Projekt Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích - Hana Lencová UJEP Ústí nad Labem

Česko-německé projekty - Dagmar Hudecová NIDV, Pavel Martinovský ASUD Praha

 

Oběd

 

14.00

 

Beseda Kateřina Tučková

Beseda Petruška Šustrová

 

Blok 2 – učebnice

moderátor Kamil Činátl FF UK Praha, ÚSTR

Viliam Kratochvíl

Zdeněk Beneš FF UK Praha

Veronika Válková Gymnázium Praha

zástupce učebnice Fraus

Michal Frankl

Radana Rutová (Sušilová)

Magdalena Sedlická ŽM Praha

 

PÁTEK 7. PROSINCE

Muzeum Ústí nad Labem, Císařský sál, Brněnská ul.

8.30  Veronika Rodriguezová MU Brno, Marína Zavacká FF UK Bratislava, Vít Gvoždiak UP Olomouc, Jiří Pešek FHS UK Praha, Petr Kotyk PNP Praha

Blok 3 – orální historie

moderátor Jaroslav Pinkas FF UK Praha, USTR Praha

Antikomplex - Ondřej Matějka, Matěj Spurný?

CB – Thomas Oellermann

USC SF – Jakub Mlynář

USTR – Martin Tichý

Iva Vachková (Dvořáková)

Naděžda Morávková (ZČU Plzeň)

Paměť národa – Adam Drda

Milan Hes Gymnázium Praha

Kamil Štěpánek MU Brno

 

Filmová ukázka – Nacionalismus 19. století

Kristina Kaiserová UJEP Ústí nad Labem

13.30 (pilotní setkání k projektu Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích)

 

Naše kulturní dědictví - Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Ezrgebirge

 • Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.
 • Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených. V rámci celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.
 • Projekt přeshraniční spolupráce sn-cz
 • PUBLIKACE - Kulturhistorischer Begleiter durch das östliche Erzgebirge/Kulturně historický průvodce východního Krušnohoří - ÚSGS se podílí na vytvoření dvoudílného, dvojjazyčného, tištěného průvodce vyzdvihující kulturně-historické hodnoty Krušnohoří.
  Kulturně historický průvodce východního Krušnohoří by měla turistům přiblížit některé zajímavé cíle spojené s příběhy zajímavých osobností či událostí. Tak například poutní místo Bohosudov by mělo být představeno vzpomínkou budoucího středoškolského profesora a vlastivědce Franze Josefa Umlaufta na pouť, již absolvoval se svou matkou. V Krásném Lese působilo v 18. století italské divadlo, kde se tam vzalo? Původem rakouský malíř usazený na Střekově Rudolf Popper si v meziválečné době zamiloval Schellerhau u Altenbergu, jaký byl širší potenciál tohoto pobytu? Kostel v Hrobu je spojen nejen výrazným zanícením pro hnutí Los von Rom (Pryč od Říma), ale i spojením s architekty Schillerem a Gräbnerem, kteří stavěli nacionální pomník Niederwalddenkmal na Rýnu. Jedná se tedy o to, nejen upozornit na dané místo, objekt, ale ukázat, jaký byl jejich širší kontext či „druhý život“.

Sasko-české vztahy v proměnách času

 • Cíl 3 - Pomocná výuková publikace

Národní a kulturní identita: Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a  severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost.

 • 2011-2015 grant Ministerstva kultury ČR
 • hl. řešitel: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP), spoluřešitelka: Kristina Kaiserová

Národní a kulturní identita: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.

 • ÚSGS se v letech 2011 - 2015 spolupodílel na řešení projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Hlavním řešitelem projektu byl Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Projekt byl zaměřen na mapování míst zatížených pamětí na období 1948–1989. Identifikační číslo projektu: DF11P01OVV034, poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.
 • hl. řešitel: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) spoluřešitelka: Kristina Kaiserová 
 • webové stránky Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
 • ÚSGS v rámci řešení připravil dvě monografie (doprovodné katalogy k výstavám)

         zip E-verze katalogu ke stálé výstavě (zip, 24MB)

         zip E-verze katalogu k výstavě putovní (zip, 66MB)

pdf ÚSGS vytvořil Metodiku typizovaného postupu pro výstavní prezentaci projektových výstupů a typizovaného postupu pro přípravu doprovodného lektorského programu

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích

Projekte

 • Cíl 3 – Tschechisch-sächsische Beziehungen im Wandel der Zeit. Publikation fuer den Geschichtsunterricht
 • 2011-2015 Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Gesellschaftlicher-, Kultureller und Ideentransfer in der Geschichte der Grenzregion Nord- und Nordwestböhmens. Projektleiter: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP) In Kooperation mit: Kristina Kaiserová
 • Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Geschichten der Erinnerungsorte. Topographie der gegenwärtigen Nationalgedächtnisses. Projektleiter: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. In  Kooperation mit: Kristina Kaiserová
 • 2010-2013 EU-Projekt: Patriotismus, Nationalismus und Völkischer Extremismus (Lehrfilm) Projektleiterin: Kristina Kaiserová

 

 

 

Na podzim roku 2013 uplyne 200 let od „bitvy národů“ u Lipska, která ukončila dvě desetiletí revolučních a napoleonských válek, z nichž se zrodila nová Evropa. Dějištěm rozhodujících událostí byly tehdy české země. Praha byla střediskem politické emigrace z Německa, v Čechách probíhala diplomatická jednání mezi rakouským císařem, carem a pruským králem, v Praze se měl konat mírový kongres. Po jeho ztroskotání se zde soustřeďovala Česká armáda pod velením maršála Schwarzenberga. V severních Čechách pak utrpěla francouzská vojska porážku, která bezprostředně předznamenala bitvu u Lipska.

Tyto pohnuté události jsou dobře známy a nadcházející výročí jistě přinese nové poznatky i interpretace. Stranou pozornosti české historiografie ale zatím zůstává „druhý život“ napoleonské epopeje v českém myšlení. Právě do této doby ale spadají počátky českého moderního nacionalismu („národního obrození“) českého i německého.

Zásluhy na porážce Napoleona si během 19. století připsal nacionalismus německý reprezentovaný Pruskem, resp. po roce 1871 Německou říší a habsburská monarchie i navzdory tomu, že Rakušané (Schwarzenberg, Radecký) byli strůjci konečného vítězství, zůstala v pozadí. Češi se ke svému podílu nehlásili vůbec. Z dějin české obrozenské literatury zmizely básně a kantáty vyzývající k boji proti revoluční a napoleonské Francii stejně jako oslavy vítězného císaře Františka a velebení českých zásluh na jeho triumfu. Naposledy protestovala česká veřejnost proti německé „privatizaci“ boje proti Napoleonovi při stém výročí lipské bitvy roku 1913. Ani další desetiletí nejsou bez různorodé reflexe napoleonských válek jak v českém, tak i německém prostředí.

Druhým tématickým okruhem plánovaného semináře by měly být lokální tradice spojované s napoleonskými válkami.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem. Místem jednání bude Muzeum města Ústí nad Labem. Kolokvium se bude konat ve dnech  30. a 31. 5. 2012.

Témata příspěvků lze zasílat do 31. 12. 2012 na adresu:

 Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP

Velká hradební 15, 400 96 Ústí nad Labem

Mail: usgs@ujep.cz nebo kaiserova@albis-int.cz

 

Za pořadatele

Mgr. Václav Houfek                        Doc. Dr. Kristina Kaiserová, CSc.                 PhDr. Jiří Rak

 

 

Kolokvia a konference se konají od roku 1992 v tradiční spolupráci s Katedrou historií FF,  Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města a Archivem města Ústí nad Labem a v posledních letech i s Collegiem Bohemicem. Podrobnosti viz specializované konferenční stránky FF UJEP.

Kurz českého jazyka pro Němce – Colloquia Ustensia

Připravuje se ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde od roku 1992 vždy poslední dva týdny v srpnu. Program čtrnáctidenního pobytu zahrnuje  jazykový kurz, exkurze, odborné přednášky a  prezentaci každodenního života v České republice, letos se konal již po 26.

Další články...