Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Upozornění: pro otevření všech dokumentů je požadováno heslo. Máte-li oprávnění k prohlížení, zadejte po výzvě programu heslo.

Projekt

pdf Projektová žádost (aktualizace k 21. 4. 2010)
pdf Studie proveditelnosti 10,5MB (aktualizace k 30. 3. 2010)
zip Rozhodnutí o poskytnutí dotace 45MB (aktualizace k 10. 7. 2014)

Monitorovací zprávy

zip 14. PMZ 14. ŽOZL 1,6GB
zip 13. PMZ 13. ŽOZL 427MB
zip 12. PMZ 12. ŽOZL 427MB
zip 11. PMZ 11. ŽOZL 427MB
zip 10. PMZ 10. ŽOZL 427MB
zip 9. PMZ 9. ŽOZL 427MB
zip 8. PMZ 8. ŽOZL 427MB
zip 7. PMZ 7. ŽOZL 427MB
zip 6. PMZ 6. ŽOZL 17MB
zip 5. PMZ 5. ŽOZL 89MB
zip 4. PMZ 4. ŽOZL 170MB
zip 3. PMZ 3. ŽOZL 97MB
zip 2. PMZ 2. ŽOZL 27MB
zip 1. PMZ 1. ŽOZL 113MB

zip Žádost o podstatnou změnu 17 19MB
zip Žádost o podstatnou změnu 16 7MB
zip Žádost o podstatnou změnu 15 8MB
zip Žádost o podstatnou změnu 14 10MB
zip Žádost o podstatnou změnu 13 3,5MB
zip
Žádost o podstatnou změnu 12 51MB
zip Žádost o podstatnou změnu 11 1,5MB
zip Žádost o podstatnou změnu 10 5,5MB
zip Žádost o podstatnou změnu 9 215MB
zip Žádost o podstatnou změnu 8 7MB
zip Žádost o podstatnou změnu 7 4MB
zip Žádost o podstatnou změnu 6 3,5MB
zip Žádost o podstatnou změnu 5 5,5MB
zip Žádost o podstatnou změnu 4 8,5MB
zip Žádost o podstatnou změnu 3 4MB
zip Žádost o podstatnou změnu 2 7,5MB
zip Žádost o podstatnou změnu 1 8MB

Zápisy z jednání a korespondence

zip 4. MO (únor-duben 2012) 22MB
zip 3. MO (listopad 2011-leden 2012) 3,3MB
zip 2. MO (srpen-říjen 2011) 2,2MB
zip 1. MO (květen-červenec 2011)
zip 0. přípravná fáze 2010-2011
pdf Harmonogram komunikace

Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0141

Cílem projektu bylo vybudování zázemí pro výzkumnou a vzdělávací činnost Filozofické fakulty, které významným způsobem podpoří její kvalitativní i kvantitativní rozvoj. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím rekonstrukce objektů F1 a F2, které se nacházejí v areálu Kampusu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) mezi ulicemi Mendělejevova, České mládeže a Pasteurova, jejich kompletního vybavení a pořízení specializovaného přístrojového zařízení (v rámci způsobilých výdajů) a následného zprovoznění pro potřeby Filozofické fakulty (FF).
Rekonstrukce objektů je v souladu se strategií UJEP na léta 2010-2020 a představuje prioritu i pro nadcházející období.
Cílem předkládaného projektu bylo vyřešení zásadních infrastrukturních problémů a kapacitních nedostatků FF – zejména nedostatku učeben a specializovaných seminárních místností, o které se fakulta dělila s dalšími dvěma součástmi UJEP, když obývala prostory v budově v ul. České mládeže 8. Výstupem projektu je celkem 4 767 m2 nově zrekonstruovaných kapacit pro FF UJEP v budovách v ul. Pasteurova 13, které budou sloužit vzdělávacím i výzkumným účelům studentů všech oborů realizovaných na FF, zejména magisterského a doktorského stupně; tito studenti byli do výzkumných projektů zapojováni již před realizací rekonstrukce, díky ní však získali adekvátní zázemí, a jejich badatelské aktivity se tak mohou rozvíjet kvantitativně i kvalitativně. Výukové prostory jsou vybaveny moderní prezentační technikou, což zvýšilo kvalitu vzdělávání a nabídlo důležité předpoklady pro studentské projekty i pro realizaci výzkumných záměrů akademických pracovníků; pro unikátní výzkumné pracoviště Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF bylo pořízeno specializované přístrojové vybavení, díky němuž je možné jednak rozvíjet výzkum v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví a zároveň ve větší míře i kvalitě zapojovat do těchto aktivit studenty relevantních oborů (obor Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistika).
Přesun FF z budovy v ul. České mládeže 8 do rekonstruovaných budov F1 a F2 v ul. Pasteurova 13 zároveň vyřešil obdobné kapacitní problémy Pedagogické a Přírodovědecké fakulty – ty mohly využít uvolněné prostory v budovách v ul. České mládeže pro vlastní rozvoj.
Cílem předkládaného projektu tedy mimo jiné bylo:
- zajistit moderní infrastrukturu pro rozvíjející se fakultu univerzity UJEP
- zajistit kvalitní podmínky pro výuku na FF, která se aktivně zabývá výzkumem (důraz na rozvoj doktorského studia)
- zajistit zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV a zvýšení zapojení studentů do výzkumu.
- průkaz energetické náročnosti budovy – klasifikační třída: B
- energetický štítek obálky budovy – klasifikační třída: B
Všechny uvedené cíle byly naplněny.

Termín realizace projektu: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014

Celková výše dotace: 204 643 189,78 Kč
- z toho: 30 696 478,47 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel), tj. 15 % výše dotace
- z toho: 173 946 711,31 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel), tj. 85 % výše dotace

Číslo a název operačního programu: CZ.1.05 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název výzvy: 04 – Výzva č. 1.4 pro oblast podpory 4.1_Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem
Číslo a název prioritní osy: 5.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Číslo a název oblasti podpory: 5.4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm
Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ff.ujep.cz
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP - cd.ujep.cz

01 Příprava projektu
Tato klíčová aktivita se týkala celkové přípravy projektové žádosti včetně přípravy povinných příloh projektu.
Jejím výstupem byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně pravomocného stavebního povolení, projektová dokumentace vnitřního vybavení budov F1 a F2 a zaregistrovaná projektová žádost včetně povinných příloh dle podmínek výzvy. Aktivita probíhala od 1. 8. 2009 do 30. 4. 2011, přičemž dne 29. 4. 2011 byla úspěšně završena vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŠMT.

02 Management projektu
Klíčová aktivita spočívala v zajištění plynulé realizace projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel OP VaVpI. Management projektu byl zabezpečen profesionálním realizačním týmem složeným z vedoucí projektu, technického vedoucího, technické asistentky, projektové koordinátorky, ekonomky, účetní, dotační poradkyně, právníka a rozvojového manažera na úrovni vedení UJEP.
Aktivita byla zahájena 1. 5. 2011, tj. s počátkem realizační fáze projektu, a ukončena k 31. 10. 2014. Průběžně byly čerpány mzdové prostředky na pracovníky na výše uvedených pozicích.

03 Stavební práce – rekonstrukce budov F1 a F2
Předmětem aktivity byla realizace stavebních prací projektu včetně aktivit nutných k zajištění kvality stavby. Kromě stavebních výdajů byly vynakládány např. náklady na zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby, na zajištění technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
Výstupem klíčové aktivity je rekonstrukce budov F1 a F2 Kampusu, které slouží pro účely výzkumu a výuky FF UJEP. Stavba samotná je navržena jako komplexní rekonstrukce objektů F1 a F2 s doplněním hlavní vstupní části a drobných dostaveb při obvodu obou domů (požární úniky apod.). Řešení respektuje vydané územní rozhodnutí a je důsledně koordinováno s probíhajícími projekty sousedních objektů v areálu Kampusu. Výstupem projektu je revitalizace budov o celkové ploše 4 767 m2.
Aktivita začala v září 2011 pracemi na dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (zpracovatelem je firma Metroprojekt Praha, a. s.), na jejímž základě bylo v březnu 2012 vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno dne 3. 10. 2012 podpisem smlouvy s firmou UNISTAV, a. s.; staveniště bylo předáno k 29. 10. 2012. Paralelně se stavebními pracemi byl realizován výkon technického dozoru (firma Varia, s. r. o.), autorského dozoru (Metroprojekt Praha, a. s.) a koordinátora BOZP (Karel Hladík). Aktivita byla ukončena k 31. 10. 2014.

04 Vybavení objektu nutným zařízením
Klíčová aktivita se týkala pořízení a instalace základního a přístrojového vybavení nezbytného k zajištění kvality plánovaných aktivit v oblasti výzkumu a výuky. Rekonstruované budovy tak jsou vybaveny moderní prezentační technikou pro výuku i specializovanými přístroji a SW pro výzkumné aktivity Filozofické fakulty UJEP, zejména jejího výzkumného pracoviště Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.
Nákup vybavení a zařízení budov byl realizován na základě transparentních výběrových řízení, která respektovala podmínky dotačního titulu.
Aktivita byla zahájena v říjnu 2012 přípravou zadávací dokumentace pro VŘ na zpracovatele projektu interiéru a orientačního systému; následně bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele interiéru a orientačního systému, které bylo úspěšně ukončeno v červenci 2014, na což navazovala samotná dodávka a instalace vybavení. Od počátku roku 2014 pak byli vybíráni dodavatelé jednotlivých specializovaných přístrojů, jejichž dodávky byly ukončeny s termínem ukončení projektu jako celku, tj. k 31. 10. 2014.

05 Ostatní služby
Výstupem klíčové aktivity jsou činnosti, které jsou nutné pro dodržení podmínek realizace stanovených v dotačním titulu – realizace výběrových řízení (externí specializovanou firmou Gordion), realizace každoročního externího auditu projektu (fa BDO CA, s. r. o.), zpracování prováděcí dokumentace vnitřního vybavení budovy, zajištění povinné publicity atd. Aktivita byla zahájena 1. 5. 2011 a ukončena k 31. 10. 2014.