Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Projekt je zaměřen na  zkvalitnění vzdělávání v 7 uměnovědných oborech akreditovaných na 3 součástech UJEP v programech Humanitní studia, Historické vědy (FF), Výtvarná umění (FUD) a Specializace v pedagogice (PF), a to v těchto ohledech:

1. Zvýšení mezifakultní mobility a vzájemné prostupnosti oborů, tj. umožnit absolventům Bc., resp. NMgr. stupně plynule navázat na obor ve vyšším stupni na jiné fakultě či VŠ.

2. Zvyšování uplatnitelnosti absolventů všech stupňů studia a otevření jejich možností - od přechodu do praxe hned po ukončení Bc. vzdělání až po možnost vysoce odborné specializace a přípravy pro Ph.D. studium.

3. Inovace dotčených oborů a aktualizace náplně kurzů v souladu s nejnovějšími trendy oboru.

4. Posílení mezioborovosti, transfer metodik a didaktických nástrojů mezi umělecky (FUD), pedagogicky (PF) a teoreticky (FF) zaměřenými součástmi.

5. Racionalizace a zefektivnění chodu dotčených součástí - inovace kurzů za účelem jejich využití ve více oborech, přizpůsobení a zpřístupnění kurzů studentům všech dotčených fakult, eliminace duplicit.

Při inovacích bude zohledňována podpora diverzifikace v oblasti uměnověd. oborů realizovaných na UJEP

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblastní podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu: Inovace uměnovědných oborů různých součástí Ujep
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/0285
Zahájení projektu: 1. 2. 2012

Klíčová aktivita 1 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FF

Předmětem aktivity je inovace 4 uměnovědných oborů akreditovaných na FF: Dokumentace památek/DP a Kulturně historická regionalistika/KHR Bc., KHR-stavební historie NMgr. (všechny v SP Historické vědy) a obor Základy humanitní vzdělanosti-estetika/ZHV (SP Humanitní studia). Inovace budou spočívat v přepracování  celkem 22 kurzů (3 kurzy pro KHR Bc., 1 pro DP, 2 pro KHR+DP Bc., 6 KHR NMgr. a 10 ZHV), jejichž cílem je aktualizovat odborný obsah a zajistit otevřenost oborů, resp. lepší přípravu studentů pro studium širšího spektra uměnovědných navaz. oborů na UJEP i jiných VŠ. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 2 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FUD

Předmětem aktivity je inovace 2 uměnovědně zaměřených oborů na FUD: nav. Mgr. oboru Kurátorská studia a Ph.D. oboru Vizuální komunikace (oba v SP Výtvarná umění). V případě Kurátorských studií bude inovováno 8 povinných kurzů, resp. jejich sylabů, které za problematické považují sami studenti (příl.7-výsledky dotazník.šetření). Inovace Ph.D. oboru bude spočívat v rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro studenty – bude realizován přednáškový cyklus externích odborníků, který bude přístupný i studentům nižších stupňů. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 3 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na PF

Aktivita spočívá ve zkvalitnění bakalářského oboru Výtvarná výchova (jednooborová) realizovaném na PF v programu Specializace v pedagogice. Prostředkem ke zkvalitnění bude jednak inovace 2 klíčových dvousemestrálních kurzů - Dějiny umění a Dějiny moderního a současného umění (realizováno v rámci této KA) a jednak zpřístupnění rozšiřujících povinně volitelných kurzů příbuzných Bc. oborů studentům PF (vznik rozšiřujících kurzů v rámci KA 04).

Klíčová aktivita 4 - Vytvoření rozšiřujících kurzů pro uměnovědně zaměřené obory a podpora studentských projektů s praktickým aspektem

Předmětem KA4 je inovace 8 a vytvoření 9 povinně volitelných kurzů, tematicky i metodicky rozšiřujících výuku v kmenových kurzech - např. kurz současné estetiky v anglosaské oblasti, prakticky zaměřená dokumentace výstavního prostoru aj. (viz příl.6). Ke kurzům vzniknou podrobné sylaby a v rámci KA5 i stud.materiály. Dále je součástí této klíčové aktivity vytvoření speciálního kurz  Prezentace kultury, který bude zahrnovat teoretickou přípravu

(1.semestr), workshop (2.sem.) a prezentaci výsledků v podobě stud.konference a ročníkové výstavy ve stud.galerii Rampa (3.sem.); studenti si v praxi vyzkouší aplikaci  poznatků nabytých studiem a budou vedeni k mezioborové spolupráci. Vzhledem k jeho novosti a náročnosti bude kurz pilotně realizován a následně evaluován 3x. V rámci této aktivity proběhne cyklus kunsthistorických přednášek velkých osobností oboru: 6 x za semestr po dobu 2 semestrů, primárně pro doktorandy, ale žádoucí bude účast i ostatních studentů FF, FUD a PF.

Dále  bude vypracován harmonogram 6 zahraničních (3 x týden - Benátky, Paříž, Vídeň; 3 x 3 dny - Berlín, Krakov, Budapešť) a 3 dvoudenních tuzemských (dle aktuálního výběru) exkurzí, jejichž cílem je návštěva umělecky významných lokalit kumulujících v sobě významné expozice starého i současného umění. Nezbytnou součástí budou 2 nově vytvořené jazykové kurzy (v AJ a v NJ) zaměřené na management a komunikaci v umění.

Klíčová aktivita 5 - Vytvoření nástrojů studijní podpory pro studenty uměnovědných oborů FF, FUD a PF

Aktivita je úzce provázána s KA1, 2, 3 a 4 a jejím předmětem je vytvoření nástrojů studijní podpory, které budou mít podobu stud. materiálů, online vzdělanostní databanky a aktualizace knihovního fondu. V rámci této KA bude vytvořeno 42 opor k inovovaným a novým povinným a povinně volitelným kurzům. Ke 2 kurzům (Postmoderní fil., Fenomenologie) budou vytvořena skripta, ke 3 kurzům (Fil. umění, Dějiny estetiky, Současný design) antologie překladových odborných textů. Za účelem zvýšení dostupnosti studia a stud.materiálů bude vytvořena online vzdělanostní databanka (pod doménou webu UJEP), v níž budou zveřejňovány základní informace o dotčených oborech, studentské práce, veškeré studijní materiály vytvořené v rámci projektu i po jeho ukončení a vytvořena bude i rozsáhlá databanka fotografií uměleckých děl, která bude rovněž sloužit vzdělávacím účelům (s ohledem na autorská práva bude přístup vázán na registraci a vytvoření studentského účtu, web nebude přístupný široké veřejnosti).

Klíčová aktivita 6 - Zvyšování kompetencí akademických a pracovníků FF, FUD a PF v uměnovědných oborech

Předmětem aktivity je zvyšování kompetencí akademiků-tutorů podílejících se na realizaci projektu, a to v oblasti uměnovědy a příbuzných disciplín. Základní aktivitou, která zajistí vazbu projektu na mezinár. odborný kontext i mezioborovou výměnu poznatků a

metodik, bude uspořádání 3 čtyřdenních konferencí (1 ročně) tematicky zaměřených na oblast prezentace umění a kultury. Druhým pilířem aktivity jsou zahr. a tuzemské stud. pobyty akademiků FF, FUD a PF UJEP, jejichž cílem je prohloubení vzdělání v disciplínách, jimiž se zabývají. Akademici FF absolvují 6 týdenních zahraničních pobytů. Akademici FUD vyjedou na 5 týdenních pobytů a ak.pracovník PF absolvuje 14denní studijní pobyt v Německu.

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm

Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – http://pf.ujep.cz

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – http://fud.ujep.cz

Kontakty

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - hlavní kontaktní osoba michaela.hruba@ujep.cz

Mgr. Michaela Koumarová  -  manažer projektu michaela.koumarova@ujep.cz

Bc.Hana Krchovová - ekonomická manažerka projektu hana.krchovova@ujep.cz

Adéla Hrušková  - asistent manažera projektu adela.hruskova@ujep.cz

Mgr. Jakub Pátek  - odborný garant FF jakub.patek@ujep.cz

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. - odborný garant FF martin.nitsche@ujep.cz

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.  - odborný garant FUD tomas.pavlicek@ujep.cz

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. - odborný garant PF