Sidebar

20
úno, st
42 Aktuality

Studijní program: P 7105 – HISTORICKÉ VĚDY
Studijní obor: ČESKÉ DĚJINY

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Koumarová (michaela.koumarovajep.cz)

pdf Seznam studentů v doktorském studiu

pdf Seznam absolventů doktorského studia

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech na FF UJEP

pdf Témata disertačních prací

1. Profil absolventa oboru a cíle studia

Absolvent doktorského studijního programu oboru české dějiny (po větší část 20. století československé dějiny) na katedře historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem musí prokázat dobrou a spolehlivou orientaci v oboru a vynikající ve svém specializačním zaměření. Celkově získá schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy (včetně mnohostranných aspektů komparativních), bude mít přehled o vývoji historiografie a bude připraven k samostatné  vědecké práci v oboru historie. Bude schopen provádět a vést samostatný výzkum, prezentovat jeho výsledky formou vědeckých publikací i vystoupení na vědeckých konferencích  v ČR i zahraničí. Najde uplatnění ve všech institucích, v nichž se odborně pracuje na historických tématech z oblasti českých a československých dějin, resp. v daném regionu i v oblasti česko-německých vztahů, ve vědeckých ústavech, archivech, muzeích, příslušných správních institucích apod. Příprava pro pedagogické působení umožní absolventovi doktorského studijních programu rovněž pracovat jako vysokoškolský učitel, a to buď jako zaměstnanec vysoké školy nebo jako externí spolupracovník, kmenově působící na některém z vědeckých pracovišť.

Mezi hlavní cíle patří:

 • Příprava kvalifikovaných specialistů v oboru historie pro působení ve vědě a výzkumu, na vysokých školách, dalších historických pracovištích, jakož i ve státní a veřejné správě.
 • Rozvoj vědeckého potenciálu školícího pracoviště, Katedra historie v rámci přípravy vysokoškolských absolventů a doktorandů v oblasti výzkumu bude rozvíjet svou, již řadu let probíhající, konkrétní spolupráci s dalšími odborníky a specialisty z vědeckých pracovišť v regionu i mimo region (mj. Národním památkových ústavem – územně odborným pracovištěm v Ústí nad Labem, Státním oblastním archivem Litoměřice, Archivem Hlavního města Prahy a též historickými pracovišti na jiných vysokých školách).
 • Podstatné přispění ke zlepšení kvalifikace pracovníků odborných institucí zaměřených na historické bádání v regionu, stejně jako ke zvýšení odborné kvalifikace specialistů na jiných pracovištích i zlepšení kvalifikační struktury veřejné správy a samosprávy.
 • Profilovat absolventy doktorského studijního programu v oblasti česko-německých, resp. česko-saských vztahů, a to vzhledem ke geografické poloze regionu na česko-saské hranici, jakož i k již existující působnosti institucí dlouhodobě se orientujících na česko-německé vztahy (Ústav slovansko-germánských studií UJEP, Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem s jeho studijním centrem a knihovnou pro česko-německé vztahy, Společnost pro dějiny Němců v Čechách).

2. Průběh studia

Standardní doba studia je tři roky, maximální doba studia sedm let (čl. 4, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu studia v doktorském studijním programu UJEP v Ústí nad Labem).
Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem studenta, který po projednání se studentem navrhuje školitel a schvaluje oborová rada. Individuální studijní plán studenta stanovuje náplň studijních etap (přednášky, kursy, semináře), příslušné atestace a zaměření jeho vědecké práce.
Školitele jmenuje rektor UJEP na návrh oborové rady na základě čl. 4, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu studia v doktorském studijním programu UJEP v Ústí nad Labem.
Studium v doktorském studijním programu se zakončuje vypracováním disertační práce a její obhajobou. Disertační práce musí přinést originální řešení daného problému. Měla by být (nebo alespoň její část) publikována v odborném vědeckém časopise nebo přednesena jako samostatný referát na vědecké konferenci. Její vypracování se řídí čl. 10 Studijního a zkušebního řádu studia v doktorském studijním programu UJEP v Ústí nad Labem.

3. Další povinnosti/odborná praxe

Součástí individuálního plánu studenta prezenční formy studia je vysokoškolská pedagogická činnost v rozsahu max. 4 hodiny týdně po dobu tří semestrů, příprava odborné studie a přednesení na konferenci, popř. publikování v odborném časopise, zahraniční stáž nebo pobyt na jiném pracovišti. Místo stáže a její náplň stanoví školitel po dohodě se studentem.

* Dějiny filozofie
Dějiny filozofie jsou garantovány KPF FF UJEP, v rámci atestace z tohoto předmětu předloží student doktorského studia písemnou práci na předem schválené téma, která bude posouzena dvěma odborníky a obhájena a obhájena v rámci atestace.

**Zkouška z jazyka
Student doktorského studia je povinen vykonat v průběhu studia zkoušky z dvou cizích jazyků dle příslušné specializace (za cizí jazyk není  nepovažována slovenština). Atestace jsou realizovány prozatím v Centru jazykové přípravy PF UJEP. v rámci zkoušky z cizího jazyka musí student předložit překlad odborného textu z daného jazyka (v rozsahu cca 250 stran), překlad tezí disertační práce a svého odborného zaměření. Zkouška musí prokázat schopnost používání cizího jazyka pro odbornou komunikaci, profesní a studijní účely. Student může prokázat úroveň jazykových znalostí certifikátem o vykonání státní jazykové zkoušky.

Interní členové oborové rady

 • Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D. (* 1966) – předsedkyně oborové rady
 • Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (* 1975)
 • Prof. Jan Royt, Csc. (* 1955)
 • Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph. D. (* 1963)
 • Prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (* 1956)
 • Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (* 1956)
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, Csc. (* 1947) – předseda OR

Externí členové oborové rady

 • Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (* 1941 )
 • Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, CSc. (*1970)

pdf Oborová rada DSP Historické vědy – České dějiny na KHI FF UJEP