Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Složení vědecké rady
Ústavu humanitních studií UJEP

INTERNÍ ČLENOVÉ VR ÚHS:

Doc. PhDr. Jana ENGLOVÁ, CSc. (* 1935)
Odbornice na problematiku sociálního a hospodářského vývoje v 19. a na počátku 20. století. Docentkou v oboru Československé dějiny PF v Ostravě 1985. Pracuje na katedře historie ÚHS (na PF v Ústí nad Labem od 1972). V letech 1997 – 2000 členka subkomise 409 Grantové agentury ČR pro dějiny 19. a 20. století, od roku 1993 členka celostátního výboru Společnosti pro hospodářské a so¬ciální dějiny. Řešitelka dílčích projektů zaměřených na problematiku 19. století, autorka řady vědeckých studií.

Nejvýznamnější studie posledních let:
- J. ENGLOVÁ, K sociální politice velkých průmyslových závodů v druhé polovině a na začátku 20. století. in: Studie k sociálním dějinám, 6, J. Machačová a J. Matějček (edd.), Kutná Hora-Praha-Opava 2001, s. 261-274.
- J. ENGLOVÁ, Piece and Time Wages in the Industrial Production in Austria in the Eightie of the19th Century. Prague Economic and Social Historiy Papers, Vol. 6, 2001/2002, pp. 109 – 116.
- J. ENGLOVÁ, Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů, Ústí n. L. 2002, 63 s.
- J. ENGLOVÁ, Žena devatenáctého století v dokumentech, Ústí n. L. 2003, 186 s.

PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. (*1966)
Historička odborně zaměřená na problematiku kulturních dějin raného novověku, především v prostředí královských měst. Titul Ph. D. získala v roce 2001 v oboru pomocné vědy historické na FF UK v Praze. Od roku 2004 vedla katedru historie PF UJEP, od dubna 2005 vede ÚHS UJEP. Je řešitelkou řady projektů, v současné době projektu GAČR (2004-2006) jako hlavní řešitel: „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“. Projekt je zaměřen na založení ediční řady, která zpřístupní v podobě moderních edic městské písemnosti z oblasti severních a severozápadních Čech.

Nejvýznamnější publikace posledních let:
- M. HRUBÁ, „ … nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“ Pozůstalostní agenda a praxe královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době“, AUP Phil. et Hist. V, Studia Historica V, Studia Monographia II, Ústí nad Labem 2002, 337 s.
- M. HRUBÁ, Z historie podnikání, in: Historie a současnost podnikání na Lounsku, Žatecku a Podbořansku, Žehušice 2003, s. 11-126.
- M. HRUBÁ, Možnosti výzkumu měšťanských elit v prostředí královských měst severozápadních Čech, in: Pražské měšťanské elity středověku a raného novověku, Documenta Pragensia 22, 2004, s. 193-210.

Prof. PhDr. Jan KUKLÍK, CSc. (* 1940)
Uznávaný český odborník na moderní dějiny, zejm. problematiku vývoje První republiky. Profesor v oboru České dějiny na FF UK (1997). Ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze (od 1990) a pedagog na katedře historie ÚHS UJEP v Ústí nad Labem (od roku 2002). Je členem redakční rady časopisu Historický obzor, členem Rady Hlávkovy nadace, člen oborové komise GA ČR. Je autorem desítek vědeckých studií a řady monografií a učebnic.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- J. KUKLÍK, Sociální demokraté v Druhé republice, Praha 1993.
- J. KUKLÍK – J. GEBHART, Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.
- J. KUKLÍK – J. NĚMEČEK, Proti Benešovi. Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939 – 1945, Praha 2004, 488s.

Doc. PhDr. Zdeněk RADVANOVSKÝ, CSc. (* 1953)
Odborník orientovaný na moderní dějiny, především období II. světové války a následného vývoje v Československu. Docentem v oboru České dějiny na PF UJEP (1995). Přednáší na katedře historie ÚHS (na PF v Ústí nad Labem od 1980), v současné době děkan PF UJEP. Řešitel projektů zaměřených na vývoj Sudet v období druhé světové války („Historie okupovaného pohraničí I., II.“), autor řady vědeckých studií.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- Z. RADVANOVSKÝ – V. KURAL a kol., „Sudety“ pod hákovým křížem, Ústí n. L. 2002, 547s.
- Z. RADVANOVSKÝ, Mezi dvěma válkami, Změny v pohraničí, in: Varnsdorf, město průmyslu a zahrad, Česká Lípa 2003, s. 256 – 273, s. 334 – 341.

Prof. PhDr., Ing. Jan ROYT, CSc. (* 1955)
Uznávaný přední český odborník na staré české umění (gotika – barok). Profesor v oboru Teorie a dějiny umění na FF UK (2004). Pracuje na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze (od 1990) a katedře historie ÚHS a FUUD UJEP v Ústí nad Labem. Je autorem desítek vědeckých studií a řady monografií, členem redakční rady časopisu Umění, konzultantem Mellonovy nadace (USA), členem vědeckých rad např. NG v Praze, sbírky Starého umění NG v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- J. ROYT, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999, 362 s.
- J. ROYT, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 163 s. (též německy a anglicky)

Doc. PhDr. Tomáš VELÍMSKÝ, CSc. (* 1946)
Odborník orientovaný na středověkou archeologii a dějiny osídlení především v oblasti severozápadních Čech. Docentem v oboru České dějiny na PF UJEP (1998). Pracuje na katedře historie ÚHS (na PF UJEP od 1993). Hlavní řešitel výzkumného záměru „Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí – regionálně orientovaný výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“ (1999-2004). Řešitel řady dílčích projektů a autor desítek vědeckých studií.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- T. VELÍMSKÝ, Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most, 1998, 152 s.
- T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, páni z Rýzmburka
. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 1. Praha, 2002, 390 s.

Doc. PhDr. Kristina KAISEROVÁ, CSc. (* 1956)
Specializuje se na dějiny 19. století, zejm. na národnostní a náboženskou problematiku, otázky komunální politiky, vývoj a problematiku česko - německých vztahů,. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, organizuje pravidelně mezinárodní konference a kolokvia.

Nejvýznamnější publikace z posledních let:
- KAISEROVÁ, Kristina. Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Úvaly u Prahy: Nakladatelství Ve Stráni, 2003, 200 s. + 20 s. příloh. ISBN 80-903319-0-4. EAN 978-80-903319-0-7.
- K. KAISEROVÁ, Hnutí Los-von-Rom a čeští Němci. In Hojda, Zdeněk a Prahl, Roman. Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha: KLP, 2003. s. 208-216. ISBN 80-85917-98-X.
- K. KAISEROVÁ, Memoiren – ein Beitrag zur Erinnerungskultur. In Bingen, Dieter a Borodziej,Włodzimierz a Troebst, Stefan. Vertreibungen europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergangenheitspolitik – Zukunftskonzeptionen.Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt Bd. 18. Wiesbaden: Harrsasowitz Verlag, 2003. s. 242-247. ISSN 0945-5515, ISBN 3-447-04839-5.
- K. KAISEROVÁ, Snahy ústeckých Němců o kulturní emancipaci na konci 19. a na počátku 20. století, in J. Pešek (ed.), O dějinách a politice: Janu Křenovi k sedmdesátinám. Ústí nad Labem: Albis international 2001, s. 61-70. ISBN 80-86067-53-X.

EXTERNÍ ČLENOVÉ VR ÚHS:

Prof. PhDr. Lenka BOBKOVÁ, CSc. (* 1947)
Přední česká odbornice na starší české dějiny, především období lucemburské vlády a problematiku vedlejších zemí České koruny. Profesorka v oboru České dějiny na FF UK (2005). Pracuje na Ústavu českých dějin FF UK v Praze (od 1993), předtím přednášela starší české dějiny na PF UJEP, kde byla proděkankou (1991-1993). Je autorkou desítek vědeckých studií a významných monografií, členkou vědecké rady HÚ JU v Českých Budějovicích a ÚSGS UJEP.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- L. BOBKOVÁ, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621 – 1639, Praha 1999, 228s.
- L. BOBKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny České IV a, Praha 2002.
- L. BOBKOVÁ – M. BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny České IV b, Praha 2003.

Prof. Doc. PhDr. JANČÍK, CSc. (* 1948)
Odborník na hospodářské dějiny 20. století se zvláštním zřetelem ke střední a jihovýchodní Evropě, dějiny československého bankovnictví a problematikou arizace židovského majetku.
Docent v oboru Hospodářské a sociální dějiny na FF UK (1998). Pracuje na Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny FF UK v Praze. Je autorem desítek vědeckých studií a řady monografií.

Nejvýznamnější publikace posledních let:
- D. JANČÍK, Englišův zápas o měnovou politiku ve třicátých letech (The Engliš´s Struggle for the monetary policy in the 30th years); In: Národohospodářský obzor. 2004, roč. 4, č. 1, s. 25-34.
- D. JANČÍK, Zwischen der nationalbedingten Autarkie und der internationalen Zusammenarbeit. Tschechische Wirtschaftspolitik in der neugeborenen Tschechoslowakischen Republik (Between the national autarchy and the international cooperation. The Czech economic policy in the Czechoslovakia) editoři: Kubů, E., Schultz, H.; In: Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropaeischen Eliten. Die boemischen Laendern und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive. 1. vyd. 2004. Praha - Berlin: Aleš Skřivan ml. - Berliner Wissenschafts-Verlag; s. 251-264.
- D. JANČÍK – E. KUBŮ – J. KUKLÍK, „Arizace" a restituce židovského majetku v českých zemích (1939-2000) ("Aryanization" and Restitution of the Jewish Property in the Czech Lands (1939-2000)); Praha 2003.

Doc. PhDr. Václav LEDVINKA, CSc. (* 1947)
Ředitel Archivu Hlavního města Prahy, přední činitel Archivní společnosti ČR a odborník na raně novověké dějiny, především problematiku předbělohorské aristokracie a měst. Docent v oboru České dějiny na PF UJEP (1990). Od osmdesátých let 20. století spolupracuje s katedrou historie PF, nyní ÚHS. Od roku 1993 je předsedou Vědecké archivní rady, dále je členem Vědecké rady Národního muzea, Akademického sněmu AV ČR, předsedou správní rady Mezinárodní ceny Karla IV. a Komise pro studium rekatolizace při ČBK a ERC. Vede redakční radu Pražského sborníku historického, dále je členem redakční rady odborných periodik Documenta Pragensia, Documenta Pragensia – Monographia a Folia historica Bohemica. Je autorem desítek vědeckých studií a řady monografií.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- V. LEDVINKA – J. PEŠEK, Dějiny Prahy, Praha 2000.
- V. LEDVINKA – V. MRÁZ – V. VLNAS, Pražské paláce, Praha 2002.

Doc. PhDr. Lydia PETRÁŇOVÁ, CSc. (* 1941 )
Přední česká odbornice v oblasti etnologie. Docentka v oboru České dějiny na PF UJEP (1998). Pracuje na Etnologickém ústavu AV ČR. V letech 2000-2005 vedla společenskovědní sekci v AV ČR. Od počátku devadesátých let 20. století spolupracuje s katedrou historie PF, nyní ÚHS. Je členkou redakční rady časopisu Český lid, členkou Akademického sněmu AV ČR, Akademické rady AV ČR, Komise pro udělování vědeckých hodností v oboru národopis a International Commision for Research into European Food History. Je autorkou desítek vědeckých studií a řady monografií, včetně zásadního autorského podílu na významné řadě publikací Dějiny hmotné kultury.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- L. PETRÁŇOVÁ - M. HOLUBOVÁ - L. TARCALOVÁ, Obyčejové právo, Praha 2002.
- L. PETRÁŇOVÁ - M. HOLUBOVÁ - J. WOITSCH, Česká etnologie 2000, Praha 2002.

Prof. PhDr. Petr VOREL, CSc. (* 1963)
Významný český historik a numismatik. Profesor v oboru České dějiny na FF PU Olomouc (2004). Pracuje na katedře historických věd Fakulty humanitních studií University Pardubice a ve Východočeském muzeu v Pardubicích, externě vyučuje starší české dějiny na FF UK v Praze. Je autorem desítek vědeckých studií a řady monografií, členem výboru Sdružení historiků ČR, oborové rady Grantová agentura Akademie věd ČR, Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia a Národního komitétu historiků ČR.

Nejvýznamnější monografie z posledních let:
- P. VOREL, Páni z Pernštejna, Praha 1999, 318s.
- P. VOREL, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na MOravě v 15. – 17. století, Pardubice 2001, 248s.
- P. VOREL, Od českého tolaru ke světovému dolaru (zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století), Praha 2003, 302s.
- P. VOREL, The Money in Bohemia 1520-1620, Pardubice 2004.
- P. VOREL, Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2004, 577s.