Sidebar

20
úno, st
42 Aktuality

Představujeme nově vydané publikace FF UJEP

Všechny publikace můžete zakoupit v kamenné prodejně Univerzitního knihkupectví, na e-shopu https://knihkupectvi.ujep.cz/ nebo v distribuční síti Kosmas.

Kamil PODROUŽEK
ČLOVĚK A PÍSKOVEC
Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb

Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium, 2018
Studia Historica 18
ISBN 978-80-7414-384-7 (UJEP), ISBN 978-80-88013-64-8 (Scriptorium).
303 stran
cena: 429,- Kč

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích, která se opírá o analýzu jejich formálních znaků. Každá z následujících případových studií se záměrně zaměřuje na jiný typ archeologizovaných staveb, které sleduje v jiném detailu a z jiného úhlu pohledu. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je sledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů. V závěrečné studii Sušárny ovoce v pískovcích je interpretován plošně rozšířený typ výrobních objektů, které díky zániku své funkce ztratily i své obecné označení a stojí tak zcela mimo stávající živou kulturu.  Příběhy věcí jsou příběhy lidí a vztahy mezi věcmi vypovídají o vztazích mezi lidmi

Jiří HOBLÍK (ed.)
FILOSOFICKÉ PROCHÁZKY ČESKOU A RUSKOU LITERATUROU

„Filosofické procházky českou a ruskou literaturou“ jsou kolektivní monografií, jejíž kapitoly vznikly na základě česko-ruské konference, která se pod týmž názvem konala 30.–31. října 2013 v Ústí nad Labem. Mezi autory patří především vyučující Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Filozofického ústavu Petrohradské státní university, resp. Petrohradské státní aerokosmické univerzity. Co do obsahu se publikace zaměřuje na filosofické otázky přítomné zejména v moderní české a ruské literatuře, jakož i ve starší literatuře, která si zachovává svůj význam i v v moderní době. Propojuje přitom českou recepci ruských autorů s ruskou recepcí autorů českých – v rámci publikace, jakož i na úrovni reflektovaných dějin myšlení a literatury.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 16. svazek řady Studia Philosophica, 2017, 153 stran, ISBN 978-80-7561-070-6. Cena: 199,- Kč.

Táňa Šimková
„HRAD PŘEPEVNÝ JE PÁNBŮH NÁŠ.“
Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území vytvořila, byla natolik specifická, že vzbuzovala pozornost již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích. Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě jednotlivé rody navíc zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž poměrně nezvyklá podoba dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se jedná o zajímavé stavby z hlediska stavební historie, je lze vnímat rovněž jako symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě prostřednictvím původem saských šlechtických rodů.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydaloScriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury jako 19. svazek řady Studia Historica, 2018,336 stran, ISBN 978-80-7414-644-2 (UJEP), ISBN 978-80-88013-58-7 (Scriptorium).
Cena: 380,- Kč

Vojtěch Belling – Lukáš Kollert a kolektiv
SUVERENITA PANOVNÍKA, LIDU A STÁTU V MODERNÍ POLITICKÉ FIOLOSOFII

Pojem suverenity představuje bezesporu jeden ze zásadních a nejdiskutovanějších konceptů moderní státovědy stejně jako politické a právní filosofie. V souvislosti s nadnárodní integrací, rozvojem mezinárodního práva, fenoménem finančních krizí a bezpečnostními hrozbami probíhá v současnosti v celosvětovém měřítku rozsáhlá debata o relevanci a případném novém uchopení tohoto termínu. Cílem publikace „Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii“ není předložit vyčerpávající přehled této diskuse a obsáhnout všechny nuance pojmu suverenity, nýbrž představit osm vybraných klíčových koncepcí suverenity, jež nacházíme v dílech klasiků moderní filosofie a právní teorie, a přiblížit jejich často kontrastní přístupy k tomuto konceptu. V jednotlivých kapitolách jsou předvedena uchopení pojmu suverenity u Jeana Bodina, Thomase Hobbese, J.-J. Rousseaua, G. W. F. Hegela, Hanse Kelsena, Carla Schmitta, Hermanna Hellera a Raymonda Arona. Předkládaná publikace je určena jak badatelům a studentům z oblasti sociálních věd, tak i širší veřejnosti se zájmem o politickou a právní vědu a jejich ústřední pojmy.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 15. svazek řady Studia Philosophica, 2017, 204 stran, ISBN 978-80-7561-064-5.
Cena: 249,- Kč

Pavel Prouza
VYBUDOVALI JSME…! / WIR HABEN GEBAUT!

Německá sociálnědemokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938 /
Deutsche sozialdemokratische Architektur des kommunalen Wohnens in Aussig in den Jahren 1918–1938

V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu. Sociálně demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení, ale například esovitě prohnuté řadové pavlačové domy na Klíši jsou i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Zásluhou Pavla Prouzy je právě docenění architekta Arnolda, jemuž je věnována obsáhlá kapitola. Součástí publikace je bohatá obrazová dokumentace. Kniha Vybudovali jsme...! zachycuje unikátní kapitolu česko-německé architektury a dvojjazyčné vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví čtenářům českým i německým.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Novela bohemica, 2017, 368 stran, ISBN 978-80-87683-75-0(Novela bohemica), 978-80-7561-053-9 (UJEP).
Cena: 985,- Kč

MONUMENTORUM CUSTOS 2016
Časopis pro památky severozápadních Čech

Příspěvky publikované v devátém čísle časopisu Monumentorum custos odráží multidisciplinární zaměření periodika. Přesto si je řada studií tematicky podobná. Pilotní studie se zabývá Alabastrovým oltářem a kazatelnou z kostela sv. Floriána v Krásném Březně. Vybavením kostela se zabývá i druhý příspěvek týkající se barokního ciboriového oltáře baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Další dva příspěvky, „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“ a „Dem deutschen Menschen ein deutsche Kirche“ se zabývají výstavbou protestantských sakrálních objektů na Teplicku a v Dolní Poustevně. Poslední studie se věnuje státní bytové péči mezi lety 1918 a 1938 v Ústeckém kraji. Materiálie seznámí čtenáře s dílem Mistra šablonového konvolutu, škrétovskou malbou na Litoměřicku a kostelem sv. Havla v Račiněvsi. V tomto čísle je možné dozvědět se i podrobnosti o stavební obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku. Příspěvky v rubrice Dokumentace památek Vás zavedou mezi drobné památky v obci Čermná, k pivovarskému valachu v Lobči u Mělníka i k nově digitalizované soše Rolanda v Litoměřicích. Číslo uzavírají kratší zprávy informující o výstavách k výročí narození Karla IV. a seznamují čtenáře s publikací Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938. Firemní kolonie a státní domy.

Vydává Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ústí nad Labem, 2017, 135 stran, ISSN 1803-781X.
Cena: 110,- Kč

Martin Veselý
SUDETSKÁ ŽUPA DO KAPSY
Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

Monografie přibližuje v kontextu vývoje Říšské župy Sudety příběh hraniční obce Holýšov, kde v roce 1939 vznikla jedna z největších zbrojovek na území odtrženého pohraničí. Založení muniční továrny Metallwerke Holleischen ovlivnilo veškeré dění v obci, která se z ospalé bezvýznamnosti probudila do nových časů. Počet jejích obyvatel vzrostl v průběhu šesti let čtyřnásobně, muniční továrna stahovala pracovní síly z celé Evropy, v obci se objevily tábory pro válečné zajatce a totálně nasazené a v posledním roce války i pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Kvůli nutnosti zajistit bydlení pro další zaměstnance MWH vyrostlo v Holýšově druhé největší sídliště v sudetské župě, které je dodnes pozoruhodným dědictvím válečných let. Mimo těchto záležitostí autor sleduje všední život obyvatel obce, jejich náladu, zásobovací situaci, ale třeba i protileteckou ochranu, neboť Holýšov se na konci války stal cílem leteckých útoků. Dochází k závěru, že vývoj Holýšova na malém prostoru až překvapivě odráží vývoj celé sudetské župy.

Kniha obsahuje více než tři stovky fotografií, faksimilií dokumentů, vyobrazení a map.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Českého lesa, 2018, 294 stran, ISBN 978-80-7561-091-1.
Cena: 350,- Kč

Petr Bláha – Pavel Maškarinec – Ivana Havlínová – Kateřina Vojtíšková
POLITICKÁ PARTICIPACE
Současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj

Předkládaná publikace se snaží představit základní témata ve výzkumu politické participace a občanské společnosti, občanského vzdělávání a politické reprezentace, nicméně nezůstává pouze na teoretické úrovni a snaží se rovněž tuto problematiku přiblížit na konkrétních případových studiích zaměřených na problematiku politické participace a reprezentace žen v Ústeckém kraji a problematiku participativního rozpočtování. Publikace se tak neomezuje na představení známých otázek a témat souvisejících s participací, ale snaží se pojmout problematiku komplexně od otázky výchovy k občanství přes analýzu stávajícího stavu až po návrhy konkrétních funkčních řešení, jak veřejnost více zapojit do správy věcí veřejných, byť jen třeba na lokální úrovni, odkud ale občanská společnost vyrůstá. Její přidanou hodnotou je i pluralita přístup a perspektiv (filozofických, politologických, sociologických, pedagogických), která umožňuje co možná nejvíce komprehenzivní pohled na danou problematiku.

Vydal Ústečan, z.s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017, 118 stran, ISBN 978-80-7561-066-9.

pdf Publikace je volně ke stažení

Petr Bláha – Pavel Maškarinec a kolektiv
O POLITICKÉ FILOZOFII, DEMOKRACII A STŘEDNÍ EVROPĚ
K poctě doc. Rudolfa Kučery

Jeden ze zakladatelů české politologie doc. Rudolf Kučera oslavil sedmdesáté narozeniny. Proto se v této publikaci sešli jeho kolegové i žáci, aby projevili úctu jeho dílu a ukázali svůj pohled na problémy, kterým se oslavenec ve svém díle věnuje. Předložená kolektivní monografie tak tematicky pokrývá v celé šíří témata, která jsou pro Rudolfa Kučeru typická. Zároveň se je ale snaží ukazovat i z jiných pozic, než je normativní politická teorie, což vedle široké palety témat nabízí i řadu zajímavých pohledů a perspektiv na problémy politického světa.

Pro Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Libri v roce 2017, 204 stran, ISBN: 978-80-7561-088-1.
Cena: 239,- Kč

Rudolf Kučera
ISLÁM A POLITIKA.
Vznik a vývoj islamistické ideologie

Cílem publikace Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jakési opakování studené války v nových podobách, ale o počínající konflikt mezi ruskou civilizací a civilizací západní, proti nimž stojí islamistické síly, které si uzurpují novou historickou roli ve vývoji islámské civilizace.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako 11. svazek řady Studia Politologica, 2017, 201 stran, ISBN 978-80-7561-063-8.
Cena: 279,- Kč

tel. +420 475 286 400
e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz

Oblast nabídky spolupráce:

 • zpracování studií či publikací, které se zabývají dějinami obcí a měst,
 • zpracování medailonů významných rodáků a osobností,
 • zpracování publikací či brožur k významným událostem a výročím,  
 • zpracování dějin podniků,
 • konzultace v oblasti archivnictví a spisové služby, zprostředkování kontaktů a jednání s příslušnými archivními institucemi,  
 • zpracování podkladů publikace historických fotek a pohledů (digitalizace předloh – založení digitálního obrazového archivu obcí),  
 • dokumentace historických stavebních objektů a mobiliáře - drobných památek (křížků, soch), kostelů, kaplí, městské i venkovské architektury, technických památek, torzální architektury, archeologických a muzejních artefaktů: stavební zaměření stávajícího stavu, stavebně historický průzkum, typologická analýza, dendrochronologická analýza dřevěných prvků, inventarizace a vyhodnocení stavebních prvků a architektonických detailů, fotogrammetrie, 3D modelování, 3D skenování celků a detailů, termografie, spektrometrická analýza XFR, průzkum inspekční kamerou,
 • digitalizace historických dokumentů – písemných pramenů, ikonografie, filmů; 2D skenování knižním skenerem, fotodokumentace a videodokumentace,
 • archivní rešerše,
 • kurzy a školení v oblasti filosofie, politologie, ekonomie, sociologie, religionistiky, etika, medií apod., v těchto oblastech také nabízena možnost expertních posudků a konzultací,
 • odborné jazykové překlady,
 • zajištění jazykových kurzů a konzultací (zejm. NJ a AJ)
 • postgraduální vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti archivní a spisové služby, kurzy asertivního jednání.
 • zpracování sociodemografických analýz jednotlivých měst a obcí či jejich částí (včetně např. analýz oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění)
 • zpracování analýz specifických prostorových vzorců volebního chování (všechny typy voleb a referend), jejich časové dynamiky a příčin jejich vzniku a reprodukce
 • zpracování analýz různých forem politické participace (jak konvenčních forem politické participace: typicky např. analýzy volební účasti, tak nekovenčních forem politické participace: typicky např. podepisování petic, demonstrací, obsazení budov, ničení majetku či osobního násilí)
 • zpracování průzkumů (dotazníková šetření, osobní rozhovory, řízení diskuse), zpracování dat statistickými programy, závěrečné zprávy z průzkumů
 • zpracování analýz struktury nerovností a jejich prostorové dimenze (např. se zaměřením na identifikaci oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění)
 • analýzy sociálních a politických procesů, které probíhají v územní veřejné správě obcí a krajů a jejich dopady na život spravovaných společenství
 • zpracování analýz nerovnoměrného regionálního rozvoje, prorozvojových faktorů a naopak faktorů, které rozvoj brzdí (s důrazem na problematiku demografických změn v regionech a jejich souvislostí se životními podmínkami)
 • zpracování analýz zaměřených na politický marketing
 • zpracování studií či publikací, které se zabývají problematikou extremismu,
 • kurzy a školení v oblasti politického extremismu, v těchto oblastech je také nabízena možnost expertních posudků a konzultací
 • vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti politického extremismu

doc Dlouhodobá spolupráce bez smluvního vztahu
doc Spolupráce na základě smluvního vztahu
doc Ukázky spolupráce v praxi

Adresa

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Fakturační údaje

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ 44555601
DIČ CZ44555601

Spojení

Ústředna (přepojování hovorů): 475 286 411
Sekretariát děkana: 475 286 400
E-mail: sekretariat.ff@ujep.cz

Studijní oddělení

Tel.: 475 286 466
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

 

------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- ------------------- --------------------

Cesta z centra Ústí nad Labem na Filozofickou fakultu UJEP je možná MHD několika způsoby.

Autobusem č. 11 nebo trolejbusy č. 52, 58, 59. Výstupní stanicí je zastávka "Kampus". Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru a po levé straně uvidíte již areál univerzitního kampusu. Vydáte se spodní branou a půjdete rovně až za univerzitní knihkupectví a po schodech kolem kavárny nahoru. Již od kavárny uvidíte budovu Filozofické fakulty UJEP.

Další cesta z centra je autobusem č. 17 s výstupní stanicí „V Besídkách" a č. 3 s výstupní stanicí „Kaufland". Od stanice „V Besídkách" půjdete směrem dolů, na křižovatce zahnete vlevo do ulice České mládeže. Ze stanice Kaufland se vydáte nahoru ke křižovatce, kde se střetává ulice Klíšská s ulicí České mládeže. Z ulice České mládeže jsou budovy Filozofické fakulty přístupné po kovové podestě.

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006 po souhlasném stanovisku Akreditační komise Vlády ČR ze dne 21. června 2006 na zasedání v Medlově. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) ze dne 25. listopadu 2004. Datem jeho vzniku byl 1. duben 2005. Jedinou součástí tohoto ústavu se stala katedra historie.
ÚHS vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP, záhy na jeho půdě byly vytvořeny příznivé podmínky pro přípravu nových studijních oborů, které vyústily v úspěšnou akreditaci ve studijních programech Historické vědy, Humanitní studia a Politologie. Podařilo se též získat akreditaci doktorského studijního oboru v programu Historické vědy. FF vznikla sloučením Ústavu humanitních studií a těch humanitně orientovaných kateder PF UJEP, které nově akreditovaly neučitelské studijní programy. Jednalo se o dosavadní katedru společenských věd (přešla na FF 1. 10. 2006), která je v souvislosti s nově akreditovanými studijními obory profilována jako katedra politologie a filozofie. Dále o katedru germanistiky (též od 1. 10. 2006) a dosud univerzitní Ústav slovansko-germánských studií (od 1. 1. 2008), který významně posílil především vědecko-výzkumný potenciál nově vzniklé fakulty.

Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia, stejně jako různých forem celoživotního vzdělávání.
Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) pro odborníky v humanitních oborech a učitele pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ). Vzdělávání učitelů je realizováno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a dalšími fakultami UJEP, a to zajištěním oborových disciplín ve studijních programech. Všechny uvedené typy a formy studia jsou metodicky rozvíjeny v souladu s aktuálními trendy vysokého školství. FF se v maximální možné míře zapojuje do projektů směřujících ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání v humanitních oborech. Od roku 2010 je FF zapojena do projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-Ram, který je realizován za účelem přípravy nového kvalifikačního rámce pro terciární vzdělávání, jež odpovídá úrovním 5-8 Evropského kvalifikačního rámce pro celoživotní učení (EQF). Právě k rámci EQF mají být do roku 2012 prostřednictvím tzv. přiřazovací zprávy vztaženy a vysvětleny kvalifikace odpovídající jednotlivým úrovním terciárního vzdělávání. FF se do projektu zapojila v oblasti pilotní implementace pro vzdělávací oblast Historické vědy.

FF je též výrazně profilována jako vědecko-výzkumné pracoviště. Stávající vědecká a výzkumná činnost vycházela v minulých letech z koncepčního dokumentu „Strategie výzkumu a vývoje Filozofické fakulty UJEP na období 2006-2010", z Dlouhodobého záměru FF UJEP na léta 2006-2010 a z pravidelných aktualizací Dlouhodobého záměru FF. Na vyhodnocení těchto základních dokumentů navázalo vedení FF při přípravě Dlouhodobého záměru na léta 2011-2015, který byl již schválen Vědeckou radou i Akademickým senátem FF. Významná pozornost v rámci výzkumu a odborných aktivit bude i nadále zaměřena na problematiku historického a kulturního vývoje příhraničního regionu severozápadních a severních Čech, a to v širším kontextu výzkumu vývoje česko-německých vztahů a vzájemných vlivů (např. oblasti kulturní, literární či jazykové). Optimální podmínky pro tento výzkum znamenalo získání projektu v rámci vědecko-výzkumného programu MK ČR Národní a kulturní identita. Projekt FF „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost" byl ve velké konkurenci ohodnocen jako 14. nejlepší z celkového pořadí a doporučen k financování na příštích pět let částkou 13 632 mil. Kč. Výzkum je podporován i z jiných zdrojů, např. GAČR, Nadace Jana Husa, ČNFB, na UJEP pak prostřednictvím Interní grantové agentury. Díky podpoře výzkumu a publikačních výstupů se FF podařilo v rámci hodnocení výsledků VaV 2008 za hodnotící období 2003-2007 získat 602,208 bodů, což činilo Kč 3 428 tis. V roce 2009 za hodnotící období 2004-2008 výsledky dosahují hodnoty 1448,76 bodů, pro rozpočty 2010 až 2012 za hodnotící období 2008-2010 činí počet bodů 2258,567, což představuje nárůst o 64 %. Tyto finanční prostředky jsou využívány na podporu interních grantů, včetně podpory vědecko-výzkumného zázemí na jednotlivých pracovištích a prezentace výsledků bádání.

Strategickým cílem rozvoje FF pro nadcházející období bude především stabilizovat stávající stav a zaměřit se na kvalitativní rozvoj ve všech oblastech, tj. ve vzdělávání, výzkumu, personálním rozvoji i rozvoji prostorového a materiálního zázemí. Struktura studijních oborů bude doplňována především s ohledem na profilaci jednotlivých pracovišť a s ohledem na současné trendy v proměnách struktury uchazečů o studium. Důraz bude položen např. na rozšíření nabídky kombinovaných studií, k akreditaci v blízké době jsou připraveny studijní obory Archivnictví a spisová služba (v programu Historické vědy) v bakalářském stupni - v prezenční i kombinované formě, Historie (v programu Historické vědy) v bakalářském stupni - v kombinované formě, Historie se zaměřením na vzdělávání (v programu Historické vědy) v bakalářském stupni - v kombinované formě, navazující magisterský obor Učitelství historie pro SŠ (v programu Historické vědy) a navazující magisterský obor Dějepis pro ZŠ (v programu Učitelství pro základní školy) - v kombinované formě, ZHV - politologie (v programu Humanitní studia) v bakalářském stupni - v kombinované formě studia. Dále se plánuje získání akreditace navazujícího magisterského oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (v programu Filologie) v prezenční formě, akreditace navazujícího magisterského oboru Evropská studia (v programu Politologie) v prezenční formě, akreditace dvouoborového navazujícího magisterského oboru Filozofie (v programu Filozofie) v prezenční formě a akreditace doktorského studijního oboru Politologie (v programu Politologie).
Vedení školy, které chápe fakultu nejen jako vzdělávací a výzkumné pracoviště, ale také jako důležité společenské a kulturní centrum v regionu, bude i nadále věnovat pozornost pěstování či navazování nových vztahů s různorodými institucemi a organizacemi v regionu i mimo něj a za hranicemi ČR, přičemž cílem těchto partnerství je vždy vzájemná spolupráce, podpora a předávání zkušeností ve všech oblastech činnosti.

FF dosáhla na sklonku roku 2010 velkého úspěchu v oblasti získávání finančních prostředků v investiční činnosti. V rámci evropského operačního program Výzkum a vývoj pro inovace prosadila projekt na rekonstrukci budov F1 a F2 v areálu Kampusu UJEP. Projekt nazvaný "Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP" byl schválen s celkovým rozpočtem 260 mil. Kč, jeho předmětem je revitalizace, vybavení a zprovoznění objektů F1 a F2 v areálu Kampusu UJEP pro účely FF. Díky projektu dojde k revitalizaci další - logisticky strategické - části Kampusu, která propojí stávající komplex budov v ul. České mládeže 8 s ostatními budovami v Kampusu, zejm. s centrálním prostorem a budovami Multifunkčního centra a Univerzitní knihovny; FF získá adekvátní a z dlouhodobého hlediska zcela dostatečné prostory pro výuku a výzkum a zároveň i odpovídající administrativní zázemí: 12 učeben a přednáškových sálů (994 m2), 11 specializovaných seminárních místností pro realizaci výzkumných aktivit (415 m2), 3 pracovny pro doktorandy (91 m2), 3 katedrální studovny (291 m2), 37 pracoven pro akademické pracovníky (599 m2), 14 kanceláří pro administrativu FF (266 m2); výuková plocha na studenta se zvýší na 1,15 m2; FF bude smysluplně napojena na ostatní objekty areálu Kampusu, čímž bude posílena efektivita provozu i logistiky jak samotné FF, tak i celé UJEP; významným cílem je i vytvoření podmínek pro realizaci nového doktorského oboru.

FF UJEP přispívá k excelentnosti a kvalitě UJEP v českém vysokoškolském prostoru provozem unikátních pracovišť a realizací studijních programů a oborů v českém vysokoškolském systému jedinečných:

Na katedře historie FF je realizován studijní program Historické vědy, který ve svých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech vychovává nejen historiky a učitele historie, ale též specialisty pro oblast památkové péče a archivnictví. V tomto studijním programu má FF oprávnění konat též habilitační řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména obor Dokumentace památek (v Bc. stupni), který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejm. prostřednictvím moderních technologií. Z hlediska regionálního poslání FF je významný obor Kulturně-historická regionalistika (v Bc. i Mgr. stupni), jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí.
Pod hlavičkou KHI FF působí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD), které díky funkční spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP propojuje humanitně orientovaný výzkum s obory technickými a přírodovědnými, zejm. v oblasti geoinformatiky. Zaměřuje se na využití nejnovějších technologií v dokumentaci památek, dokumentaci a digitalizaci historických pramenů atd.

Na půdě FF působí Ústav slovansko-germánských studií FF (USGS), který realizuje výzkumné aktivity z oblasti česko-německých vztahů a dějin Němců v českých zemích.
Se zaměřením USGS souvisí i orientace katedry germanistiky, která se specializuje na komparatistický a interkulturní výzkum literatury německé jazykové oblasti s českým kulturně-historickým kontextem v různých obdobích a na vybrané aspekty kontrastní lingvistiky a lingvodidaktiky. Na uvedené výzkumné zaměření navazuje unikátní obor Interkulturní germanistika (v Bc. stupni), který propojuje vzdělání v oblasti sociokulturního a lingvistického prostoru německy mluvících zemí s areálovými studiemi. Jeho absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě kulturních institucí a institucí podnikatelského i veřejného sektoru, a to zejména v česko-německém příhraničním prostoru.

Katedra politologie a filozofie se zaměřuje na oba stěžejní obory (politologii a filozofii), přičemž nejprogresivněji se rozvíjí zejména v oblasti politické filozofie - na základě propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie (v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní, a plánuje se akreditace obdobně zaměřeného oboru i v doktorském stupni.

Další články...