Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Představujeme nově vydané publikace FF UJEP

Všechny publikace můžete zakoupit v kamenné prodejně Univerzitního knihkupectví, na e-shopu https://knihkupectvi.ujep.cz/ nebo v distribuční síti Kosmas.

Stanislava MUSILOVÁ
ŽENA ZA KATREM

V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé polovina dlouhého 19. století

Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kon­textu modernizující se společnost a na­hlížená pomocí analytické kategorie gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V ná­vaznosti na osvícenecky racionální kalkul se proměňují kdysi stabilní kategorie, jako jsou zločin, vina a trest, a zločinné jed­nání je nově podmíněno svobodnou vůlí jedince, který si je vědom překročení plat­ných norem. Proměňují se také vězeňské instituce, které se stávají prostorem pro výkon trestu, jehož podstatou je odnětí svobody.

Autorka se zaměřila na internační zaříze­ní určené ženám, kde zkoumá genderově podmíněnou (re)produkci znakového sys­tému v rámci (re)formace každodenních praktik a jednání. Genderově specifické rysy sleduje i při výzkumu charakteru trestné činnosti odsouzených žen. Stereotypizované výpovědi trestněprávních pramenů umožnily prezentovat složitou síť sociálních vazeb a kriminalizované jednání ukázat jako jednu z forem sociál­ní komunikace, kde na jedné straně stojí obrana jednotlivce před trestním stíhá­ním a na straně druhé veřejná kontrola sociálního prostoru. Mechanismus komu­nikačních strategií obrany i kontroly však odkrývá, že principy kriminality a zlo­činnosti lze vnímat spíše jako příznač­ný projev longue durée než jako prvek modernizace společnosti. Myšlenkové struktury kriminalizace tak demonstru­jí rigiditu okrajových vrstev společnosti, které navzdory modernizačním tenden­cím zůstávají v zajetí zcela předmoder­ních schémat.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury jako 23. svazek řady Studia Historica, 2019, 204 stran, ISBN 978-80-7561-175-8 (UJEP), ISBN 978-80-88013-80-0 (Scriptorium). Cena: 249,- Kč

Filip STOJANÍK a kolektiv
KAPITOLY Z DĚJIN ÚSTECKA 1945–1989. KULTURA, LIDÉ, SPOLEČNOST

Každý region má svou historickou paměť, složité a dramatické období let 1945–1989 otevírá také na Ústecku řadu zajímavých otázek a témat. Kniha na základě rozhovorů s pamětníky přibližuje vybrané kapitoly poválečných dějin města Ústí nad Labem i přilehlých oblastí. Předložené rozhovory doprovází cyklus studií, které vzpomínkové texty rozšiřují o fakta zjištěná studiem archivních pramenů. Zlomové události novodobých dějin, pamětnická svědectví i klima ústeckého regionu jsou zachyceny prostřednictvím pěti tematických celků (média, divadla, akademická půda, církve a společenské organizace či politická uskupení). Právě lidé spjatí s těmito oblastmi v dějinách často nesou zvýšenou tíhu odpovědnosti a zpravidla také hýbou veřejným děním. Jejich vzpomínání je moudré, inspirativní, dojemné a nezřídka kdy i humorné, především ale uchovává část historické paměti Ústecka.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 20. svazek řady Studia Historica, 2018, 461 stran, ISBN 978-80-7561-089-8.
Cena: 290,- Kč

Jan GRISA a kolektiv
ROK 1918 NEJEN NA ÚSTECKU. KAPITOLY Z POČÁTKŮ REPUBLIKY

Kolektivní monografie se zabývá koncem první světové války na severu Čech. Jejím cílem je lépe porozumět jednotlivým jevům ovlivňujícím historické události, mezi nimiž hraje hlavní roli vznik a fungování provincie Deutschbömen. Kolektiv autorů se zaměřil zejména na jednotlivé složky společnosti (čeští Němci, Češi, Židé) a jejich situaci v období hluboké krize způsobené válkou. V tomto směru je věnována pozornost také hospodářské situaci v dané oblasti a neopomenutelnému fenoménu sledovaného období - španělské chřipce. Některé kapitoly akcentují i poválečnou situaci spojenou s nástupem radikální levice. Prostorová orientace je soustředěna na Ústecko v širším smyslu slova (Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Děčín, Roudnice nad Labem) a na region severozápadních Čech. Práce je rozšířena o exkurzy do dalších německých provincií, jež vznikly ve sledovaném období na našem území. K výzkumu bylo užito především archivního materiálu, který byl následně doplněn dobovou literaturou a periodiky. Rok 1918 nejen na Ústecku má ambici být dílčím elaborátem, ukazujícím možné cesty výzkumu, jimž dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Články jednotlivých autorů se snaží ukázat mnohovrstevnatost složitého historického období regionu, kde vznikla roku 1918 nejbohatší a největší ze čtyř německých provincií na území Československa.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, 312 stran,
ISBN 978-80-7561-159-8.
Publikace je neprodejná.

Jiří HOBLÍK
MYŠLENKOVĚ SCHŮDNÉ CESTY MEZI JERUZALÉMEM A ATHÉNAMI – II. DÍL

Dvoudílná monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k nimž podle autora patří úloha být průvodkyní základními existenciálními otázkami. Vzhledem k této úloze se totiž kniha pokouší sledovat otázku sebepoznání či snad spíše sebepoznávání, které evokuje stále znovu diskutovaný i odmítaný pojem subjektivity (spjatý v našem případě s úvahami o vztahu k pojmu individua). Dále pak pojem zkušenosti, trojinu důvěry – jež asociuje pojem víry –, lásky a naděje, ve druhém dílu pak pojem moci nebo méně diskutovaný pojem neviditelnosti. Ke všem těmto otázkám vybírá kniha význačné příklady analyzovaných hebrejských („starozákonních“) textů, antické filosofie, děl moderních i současných myslitelů, a někdy navíc odkazy k historicky a geograficky vzdálenějším kulturám. Nevyhýbá se ani filosofické teologii, která v konfrontaci s archaickými prameny dovoluje úvahy o teorii náboženství. Základní linií knihy nicméně zůstává – vzhledem k jejímu titulu – hledání spojitostí a analogií mezi hebrejskou, resp. raně židovskou literaturou a starověkým řeckým myšlením, protože odtud vedou cesty výše zmíněných otázek. Tomuto hledání se věnuje již první kapitola v zaměření na dobu helénismu. Symbol „Jeruzalém a Athény“ je už velmi dávno zavedený (vzhledem k němu nelze opomíjet ani rané křesťanství). Vztahuje se však k oblastem, které většinou bývají studovány odděleně, takže jejich spojování může přinést nové pohledy na otázky, jež působí jako vždy nové. Hebrejská literatura je v knize analyzována historickokritickými postupy, které se začaly rozvíjet teprve v průběhu dějin moderní vědy. Autor má zato, že díky nim je studium hebrejské literatury relevantní i pro religionistiku. Dobově s nimi souvisí také vznik a vývoj filosofie náboženství. Díky těmto vícevrstevným dějinám myšlení můžeme někdy nacházet moderní návaznosti na starověké dějiny náboženského a filosofického myšlení, anebo alespoň zajímavé analogie.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 14. svazek řady Studia Philosophica, 2018, 679 stran, ISBN 978-80-7561-054-6.
Cena: 490,- Kč

Martin ŠIMSA (ed.)
RELATIVISMUS A (POST)PRAVDA V DEMOKRACII

Kniha Relativismus a (post)pravda v demokracii se zaměřuje na klasickou i nově aktuální otázku pravdy, která je permanentně konfrontována, zpochybňována i negována relativismem, spekulací i postpravdou. Autoři se ptají, zda a jak se pravda vztahuje k dějinám a projevuje v nich, jaké místo má ve vědě, jak interaguje s vírou a co se s ní děje v demokracii. Tyto vzájemné, neobvykle překřížené a propletené vztahy jsou zkoumány osmnácti českými a slovenskými autory z různých hledisek a v rozličných filosofických, teologických, psychologických i politických perspektiv. Kniha se kriticky vyrovnává s módním fenoménem postpravdy. Ozdobou knihy jsou tři studie Ladislava Hejdánka, pocházející z padesátých, sedmdesátých a devadesátých let, přibližující Hejdánkovo pojetí pravdy a demokracie i jejich vzájemného vztahu ve výrazně odlišných obdobích našich moderních dějin.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 17. svazek řady Studia Philosophica, 2018, 374 stran, ISBN 978-80-7561-109-3.
Cena: 318,- Kč

Jaroslav ROKOSKÝ – Martin VESELÝ (eds.)
ZA SVOJÍ IDEOU, ZA SVÝM CÍLEM

Naši předci byli v minulém století vystaveni těžkým dějinným zkouškám. Doba jim nepřála, do jejich životů zasáhly dva totalitní režimy, které zásadním způsobem proměnily českou společnost. Osudy lidí byly bohaté, rušné a plné zvratů. Jak vypadala situace v Protektorátu Čechy a Morava z pohledu nacistických bezpečnostních složek? Jakou roli sehráli vojenští duchovní v československé zahraniční armádě? Jak unesli břímě zodpovědnosti v těžkých časech starostové města Klatov? Jak se promítly československé reálie do karikatury, satiry a publicistiky vysídlených Němců? Čím si prošli lidé v komunistických kriminálech? Jak se utíkalo z vězení v éře stalinského Československa? Jak se Volyňští Češi zapojili do odboje proti komunistickému režimu v ČSR? Jaký vliv měla Československá televize v šedesátých letech na liberalizaci společnosti? Jak vypadal pokus o reformu bezpečnostního aparátu za pražského jara? Používala komunistická tajná policie toxikomanii jako zástupný důvod při stíhání stoupenců undergroundu? Činoherní studio v Ústí nad Labem jako „ostrov pozitivní deviace“ za husákovské normalizace? To jsou témata kolektivní monografie převážně z pera nejmladší generace historiků z ústecké univerzity.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo nakladatelství Doplněk jako 21. svazek řady Studia Historica, 2018, 522 stran, ISBN 978-80-7561-113-0 (UJEP), ISBN 978-80-7239-338-1 (Doplněk).
Cena: 476,- Kč

Kamil PODROUŽEK a kolektiv
TERRA SACRA INCOGNITA

Publikace Terra Sacra Incognita (Posvátná země nepoznaná) prezentuje výsledky společného badatelského úsilí pedagogů a studentů katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a poprvé v uceleném souboru představuje veřejnosti ohrožené kulturní dědictví dvou obcí na jižním úpatí Českého středohoří – Konojed a Zahořan. Lokality nebyly vybrány náhodně, v obou případech se jedná o významné severočeské barokní areály se zajímavou historií, které dnes stojí na okraji společenského zájmu. Dominantou každé z obcí je monumentální kostel s výraznou krajinotvornou rolí, zámek se složitým stavebním vývojem i množství autenticky dochovaných venkovských staveb a umělecky výrazných drobných sakrálních památek.

Cílem, podpořeným v letech 2015-2017 projektem Studentské grantové soutěže UJEP a odborně garantovaným Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP a Národním památkovým ústavem ÚOP v Ústí nad Labem, bylo pomocí nejmodernějších metod zdokumentovat jednotlivé památky, vyhodnotit je a zařadit do širšího historického kontextu tak, aby výsledek přispěl k vytvoření podmínek pro jejich revitalizaci a prezentaci. Součástí prezentace je i předkládaný tištěný kritický katalog formátu A4 o 196 stranách, s 198 barevnými fotografiemi, 28 plány a mapami, obsahující 2 inventarizační kapitoly a 11 odborných studií, které jsou věnovány dějinám obou obcí, jejich vlastníkům, památkám a proměnám kulturní krajiny.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2018, 196 stran, ISBN 978-80-7561-140-6.
Cena: 229,- Kč

MONUMENTORUM CUSTOS 2017

Jubilejní desáté číslo je zároveň číslem speciálním. Až na dvě výjimky je obsah časopisu zaměřen na stále živé a pro region severozápadních Čech opět velmi aktuální téma. Tím je zaniklá krajina. Jednotlivé studie přímo navazují na konferenci Zaniklá krajina severozápadních Čech, kterou uspořádal NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem a FF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 17. – 18. října 2017 u příležitosti dvouletého neradostného výročí prolomení těžebních limitů na dole Bílina. Uvedená konference a toto číslo časopisu Monumentorum Custos mají být důrazným mementem, že cena uhlí nemůže být hlavním a určujícím faktorem, jak budeme s naší krajinou nakládat a v jakém stavu ji zanecháme budoucím generacím. Toto hledisko je totiž mnohem důležitější, než okamžitý zisk a přínos. Duchovní dědictví krajiny a změny v jejím reliéfu. To jsou hlavní témata nového čísla.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 10. číslo časopisu Monumentorum Custos, 2018, 112 stran, ISSN 1803-781X.
Cena: 150,- Kč

Kamil PODROUŽEK
ČLOVĚK A PÍSKOVEC
Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb

Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium, 2018
Studia Historica 18
ISBN 978-80-7414-384-7 (UJEP), ISBN 978-80-88013-64-8 (Scriptorium).
303 stran
cena: 429,- Kč

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích, která se opírá o analýzu jejich formálních znaků. Každá z následujících případových studií se záměrně zaměřuje na jiný typ archeologizovaných staveb, které sleduje v jiném detailu a z jiného úhlu pohledu. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je sledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů. V závěrečné studii Sušárny ovoce v pískovcích je interpretován plošně rozšířený typ výrobních objektů, které díky zániku své funkce ztratily i své obecné označení a stojí tak zcela mimo stávající živou kulturu.  Příběhy věcí jsou příběhy lidí a vztahy mezi věcmi vypovídají o vztazích mezi lidmi

Jiří HOBLÍK (ed.)
FILOSOFICKÉ PROCHÁZKY ČESKOU A RUSKOU LITERATUROU

„Filosofické procházky českou a ruskou literaturou“ jsou kolektivní monografií, jejíž kapitoly vznikly na základě česko-ruské konference, která se pod týmž názvem konala 30.–31. října 2013 v Ústí nad Labem. Mezi autory patří především vyučující Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Filozofického ústavu Petrohradské státní university, resp. Petrohradské státní aerokosmické univerzity. Co do obsahu se publikace zaměřuje na filosofické otázky přítomné zejména v moderní české a ruské literatuře, jakož i ve starší literatuře, která si zachovává svůj význam i v v moderní době. Propojuje přitom českou recepci ruských autorů s ruskou recepcí autorů českých – v rámci publikace, jakož i na úrovni reflektovaných dějin myšlení a literatury.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 16. svazek řady Studia Philosophica, 2017, 153 stran, ISBN 978-80-7561-070-6. Cena: 199,- Kč.

Táňa Šimková
„HRAD PŘEPEVNÝ JE PÁNBŮH NÁŠ.“
Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území vytvořila, byla natolik specifická, že vzbuzovala pozornost již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích. Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě jednotlivé rody navíc zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž poměrně nezvyklá podoba dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se jedná o zajímavé stavby z hlediska stavební historie, je lze vnímat rovněž jako symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě prostřednictvím původem saských šlechtických rodů.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydaloScriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury jako 19. svazek řady Studia Historica, 2018,336 stran, ISBN 978-80-7414-644-2 (UJEP), ISBN 978-80-88013-58-7 (Scriptorium).
Cena: 380,- Kč

Vojtěch Belling – Lukáš Kollert a kolektiv
SUVERENITA PANOVNÍKA, LIDU A STÁTU V MODERNÍ POLITICKÉ FIOLOSOFII

Pojem suverenity představuje bezesporu jeden ze zásadních a nejdiskutovanějších konceptů moderní státovědy stejně jako politické a právní filosofie. V souvislosti s nadnárodní integrací, rozvojem mezinárodního práva, fenoménem finančních krizí a bezpečnostními hrozbami probíhá v současnosti v celosvětovém měřítku rozsáhlá debata o relevanci a případném novém uchopení tohoto termínu. Cílem publikace „Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii“ není předložit vyčerpávající přehled této diskuse a obsáhnout všechny nuance pojmu suverenity, nýbrž představit osm vybraných klíčových koncepcí suverenity, jež nacházíme v dílech klasiků moderní filosofie a právní teorie, a přiblížit jejich často kontrastní přístupy k tomuto konceptu. V jednotlivých kapitolách jsou předvedena uchopení pojmu suverenity u Jeana Bodina, Thomase Hobbese, J.-J. Rousseaua, G. W. F. Hegela, Hanse Kelsena, Carla Schmitta, Hermanna Hellera a Raymonda Arona. Předkládaná publikace je určena jak badatelům a studentům z oblasti sociálních věd, tak i širší veřejnosti se zájmem o politickou a právní vědu a jejich ústřední pojmy.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako 15. svazek řady Studia Philosophica, 2017, 204 stran, ISBN 978-80-7561-064-5.
Cena: 249,- Kč

Petr Bláha – Pavel Maškarinec – Ivana Havlínová – Kateřina Vojtíšková
POLITICKÁ PARTICIPACE
Současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj

Předkládaná publikace se snaží představit základní témata ve výzkumu politické participace a občanské společnosti, občanského vzdělávání a politické reprezentace, nicméně nezůstává pouze na teoretické úrovni a snaží se rovněž tuto problematiku přiblížit na konkrétních případových studiích zaměřených na problematiku politické participace a reprezentace žen v Ústeckém kraji a problematiku participativního rozpočtování. Publikace se tak neomezuje na představení známých otázek a témat souvisejících s participací, ale snaží se pojmout problematiku komplexně od otázky výchovy k občanství přes analýzu stávajícího stavu až po návrhy konkrétních funkčních řešení, jak veřejnost více zapojit do správy věcí veřejných, byť jen třeba na lokální úrovni, odkud ale občanská společnost vyrůstá. Její přidanou hodnotou je i pluralita přístup a perspektiv (filozofických, politologických, sociologických, pedagogických), která umožňuje co možná nejvíce komprehenzivní pohled na danou problematiku.

Vydal Ústečan, z.s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017, 118 stran, ISBN 978-80-7561-066-9.

pdf Publikace je volně ke stažení

tel. +420 475 286 400
e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz

Oblast nabídky spolupráce:

 • zpracování studií či publikací, které se zabývají dějinami obcí a měst,
 • zpracování medailonů významných rodáků a osobností,
 • zpracování publikací či brožur k významným událostem a výročím,  
 • zpracování dějin podniků,
 • konzultace v oblasti archivnictví a spisové služby, zprostředkování kontaktů a jednání s příslušnými archivními institucemi,  
 • zpracování podkladů publikace historických fotek a pohledů (digitalizace předloh – založení digitálního obrazového archivu obcí),  
 • dokumentace historických stavebních objektů a mobiliáře - drobných památek (křížků, soch), kostelů, kaplí, městské i venkovské architektury, technických památek, torzální architektury, archeologických a muzejních artefaktů: stavební zaměření stávajícího stavu, stavebně historický průzkum, typologická analýza, dendrochronologická analýza dřevěných prvků, inventarizace a vyhodnocení stavebních prvků a architektonických detailů, fotogrammetrie, 3D modelování, 3D skenování celků a detailů, termografie, spektrometrická analýza XFR, průzkum inspekční kamerou,
 • digitalizace historických dokumentů – písemných pramenů, ikonografie, filmů; 2D skenování knižním skenerem, fotodokumentace a videodokumentace,
 • archivní rešerše,
 • kurzy a školení v oblasti filosofie, politologie, ekonomie, sociologie, religionistiky, etika, medií apod., v těchto oblastech také nabízena možnost expertních posudků a konzultací,
 • odborné jazykové překlady,
 • zajištění jazykových kurzů a konzultací (zejm. NJ a AJ)
 • postgraduální vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti archivní a spisové služby, kurzy asertivního jednání.
 • zpracování sociodemografických analýz jednotlivých měst a obcí či jejich částí (včetně např. analýz oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění)
 • zpracování analýz specifických prostorových vzorců volebního chování (všechny typy voleb a referend), jejich časové dynamiky a příčin jejich vzniku a reprodukce
 • zpracování analýz různých forem politické participace (jak konvenčních forem politické participace: typicky např. analýzy volební účasti, tak nekovenčních forem politické participace: typicky např. podepisování petic, demonstrací, obsazení budov, ničení majetku či osobního násilí)
 • zpracování průzkumů (dotazníková šetření, osobní rozhovory, řízení diskuse), zpracování dat statistickými programy, závěrečné zprávy z průzkumů
 • zpracování analýz struktury nerovností a jejich prostorové dimenze (např. se zaměřením na identifikaci oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění)
 • analýzy sociálních a politických procesů, které probíhají v územní veřejné správě obcí a krajů a jejich dopady na život spravovaných společenství
 • zpracování analýz nerovnoměrného regionálního rozvoje, prorozvojových faktorů a naopak faktorů, které rozvoj brzdí (s důrazem na problematiku demografických změn v regionech a jejich souvislostí se životními podmínkami)
 • zpracování analýz zaměřených na politický marketing
 • zpracování studií či publikací, které se zabývají problematikou extremismu,
 • kurzy a školení v oblasti politického extremismu, v těchto oblastech je také nabízena možnost expertních posudků a konzultací
 • vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti politického extremismu

doc Dlouhodobá spolupráce bez smluvního vztahu
doc Spolupráce na základě smluvního vztahu
doc Ukázky spolupráce v praxi

Adresa

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Virtuální prohlídka FF UJEP

Fakturační údaje

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ 44555601
DIČ CZ44555601

Spojení

Ústředna (přepojování hovorů): 475 286 411
Sekretariát děkana: 475 286 400
E-mail: sekretariat.ff@ujep.cz

Studijní oddělení

Tel.: 475 286 466
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

 

------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- ------------------- --------------------

Cesta z centra Ústí nad Labem na Filozofickou fakultu UJEP je možná MHD několika způsoby.

Autobusem č. 11 nebo trolejbusy č. 52, 58, 59. Výstupní stanicí je zastávka "Kampus". Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru a po levé straně uvidíte již areál univerzitního kampusu. Vydáte se spodní branou a půjdete rovně až za univerzitní knihkupectví a po schodech kolem kavárny nahoru. Již od kavárny uvidíte budovu Filozofické fakulty UJEP.

Další cesta z centra je autobusem č. 17 s výstupní stanicí „V Besídkách" a č. 3 s výstupní stanicí „Kaufland". Od stanice „V Besídkách" půjdete směrem dolů, na křižovatce zahnete vlevo do ulice České mládeže. Ze stanice Kaufland se vydáte nahoru ke křižovatce, kde se střetává ulice Klíšská s ulicí České mládeže. Z ulice České mládeže jsou budovy Filozofické fakulty přístupné po kovové podestě.

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006 po souhlasném stanovisku Akreditační komise Vlády ČR ze dne 21. června 2006 na zasedání v Medlově. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) ze dne 25. listopadu 2004. Datem jeho vzniku byl 1. duben 2005. Jedinou součástí tohoto ústavu se stala katedra historie.
ÚHS vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP, záhy na jeho půdě byly vytvořeny příznivé podmínky pro přípravu nových studijních oborů, které vyústily v úspěšnou akreditaci ve studijních programech Historické vědy, Humanitní studia a Politologie. Podařilo se též získat akreditaci doktorského studijního oboru v programu Historické vědy. FF vznikla sloučením Ústavu humanitních studií a těch humanitně orientovaných kateder PF UJEP, které nově akreditovaly neučitelské studijní programy. Jednalo se o dosavadní katedru společenských věd (přešla na FF 1. 10. 2006), která je v souvislosti s nově akreditovanými studijními obory profilována jako katedra politologie a filozofie. Dále o katedru germanistiky (též od 1. 10. 2006) a dosud univerzitní Ústav slovansko-germánských studií (od 1. 1. 2008), který významně posílil především vědecko-výzkumný potenciál nově vzniklé fakulty.

Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia.
Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) pro budoucí odborníky v oblasti humanitních věd a pro budoucí učitele pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ). Vzdělávání učitelů je realizováno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a dalšími fakultami UJEP, a to zajištěním oborových disciplín ve studijních programech. Všechny uvedené typy a formy studia jsou metodicky rozvíjeny v souladu s aktuálními trendy vysokého školství. FF se v maximální možné míře zapojuje do projektů směřujících ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání v humanitních oborech.

Strategickým cílem rozvoje FF pro nadcházející období bude především stabilizovat stávající stav a zaměřit se na kvalitativní rozvoj ve všech oblastech, tj. ve vzdělávání, výzkumu, personálním rozvoji i rozvoji prostorového a materiálního zázemí. Struktura studijních programů bude doplňována především s ohledem na profilaci jednotlivých pracovišť a s ohledem na současné trendy v proměnách struktury uchazečů o studium. Důraz bude položen např. na rozšíření nabídky kombinované formy studia v oblasti humanitních studií. Vedení školy, které chápe fakultu nejen jako vzdělávací a výzkumné pracoviště, ale také jako důležité společenské a kulturní centrum v regionu, bude i nadále věnovat pozornost pěstování či navazování nových vztahů s různorodými institucemi a organizacemi v regionu i mimo něj a za hranicemi ČR, přičemž cílem těchto partnerství je vždy vzájemná spolupráce, podpora a předávání zkušeností ve všech oblastech činnosti.

Filozofická fakulta realizovala v letech 2010 - 2014 projekt určený na rekonstrukci budov F1 a F2 z operačního programu VaVpI s názvem Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP. Vynaložené náklady ve výši 189 mil. Kč tak umožnily revitalizaci původních objektů kampusu, kdy jejich smysluplné propojení umožnilo získat adekvátní prostory pro výuku a výzkum vč. odpovídajícího administrativního zázemí. Vzniklo tak 4 547 m2 renovované plochy, která obsahuje velké množství učeben a přednáškových sálů, specializovaných seminárních místností pro realizaci výzkumných aktivit, pracovny pro doktorandy, katedrální studovny a pracovny pro akademické pracovníky.

FF UJEP přispívá k excelentnosti a kvalitě UJEP v českém vysokoškolském prostoru provozem unikátních pracovišť a realizací studijních programů a oborů v českém vysokoškolském systému jedinečných:

Na katedře historie je realizován studijní program Historické vědy, který ve svých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech vychovává nejen historiky a učitele historie, ale též specialisty pro oblast památkové péče a archivnictví. V tomto studijním programu má FF oprávnění konat též habilitační a jmenovací řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména obor Dokumentace památek (v Bc. stupni), který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejm. prostřednictvím moderních technologií. Z hlediska regionálního poslání FF je významný obor Kulturní historie (v Bc. i Mgr. stupni), jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí.
Pod hlavičkou KHI FF působí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD), které díky funkční spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP propojuje humanitně orientovaný výzkum s obory technickými a přírodovědnými, zejm. v oblasti geoinformatiky. Zaměřuje se na využití nejnovějších technologií v dokumentaci památek, dokumentaci a digitalizaci historických pramenů atd.

Na půdě FF působí Ústav slovansko-germánských studií FF (USGS), který realizuje výzkumné aktivity z oblasti česko-německých vztahů a dějin Němců v českých zemích.
Se zaměřením USGS souvisí i orientace katedry germanistiky, která se specializuje na komparatistický a interkulturní výzkum literatury německé jazykové oblasti s českým kulturně-historickým kontextem v různých obdobích a na vybrané aspekty kontrastní lingvistiky a lingvodidaktiky. Na uvedené výzkumné zaměření navazuje unikátní obor Interkulturní germanistika (v Bc. stupni), který propojuje vzdělání v oblasti sociokulturního a lingvistického prostoru německy mluvících zemí s areálovými studiemi. Jeho absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě kulturních institucí a institucí podnikatelského i veřejného sektoru, a to zejména v česko-německém příhraničním prostoru. Na magisterském stupni na něj navazuje neméně unikátní studijní program Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu. V rámci tohoto programu lze získat tzv. dvojitý diplom (Double degree) ve spolupráci s Univerzitou Baytreuth.

Katedra politologie a filozofie se zaměřuje na obě stěžejní badatelské oblasti(politologii a filozofii), přičemž nejprogresivněji se rozvíjí zejména v oblasti politické filozofie - na základě propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie (v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní, a plánuje se akreditace obdobně zaměřeného oboru i v doktorském stupni.

Další články...