Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: david.tomicek@ujep.cz
tel.: 475 286 448
kancelář: děkanát A 303, katedra A 221

Vzdělání, profesní životopis

2011-
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP
2008-
odborný asistent na katedře historie FF UJEP
2008-
odborný asistent na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (částečný úvazek)
2005-2008
asistent na katedře historie FF (dříve ÚHS) UJEP
2004-2005
externí spolupráce s katedrou historie PF UJEP
2004-2008
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. Lékařská fakulta UK v Praze: postgraduální interní doktorské studium v oboru Dějiny lékařství.
disertační práce: Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech.
1998-2004
Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem: magisterské studium v oboru Učitelství pro III. stupeň, aprobace český jazyk – dějepis.
diplomová práce: Regimenty zdraví 16. století – tradice, rozbor, interpretace.

Odborná specializace

dějiny lékařství
věda a vzdělanost středověku a počátku novověku

Materiály k výuce

Granty

 • SGS UJEP, Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku (spoluřešitel).
 • SGS UJEP, Býti měšťanem. Městská subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století (spoluřešitel).
 • IGA UJEP, Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku raného novověku do 19. století (řešitel).
 • GAUK 64108/2008, Lékařská diagnóza jako historický pramen (spoluřešitel).
 • GAUK 354/2005, Komparativní analýza bohemikální středověké a raně novověké lékařské literatury – paralely a disonance (spoluřešitel).

Monografie

 • David TOMÍČEK, Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech, Ústí nad Labem 2010.

Kapitoly v kolektivní monografii

 • David TOMÍČEK, Jáchymovští horníci a medicína první poloviny 16. století ve světle vybraných spisů Georgia Agricoly a Jana Koppa z Raumenthalu, in: Ars Montana (v TISKU).
 • David TOMÍČEK, Tělo, magie, rituál na přelomu středověku a raného novověku, in: Milena LENDEROVÁ – Vladan HANULÍK – Daniela TINKOVÁ a kol., Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 45-66.
 • David TOMÍČEK, Remedium universale – divy, magie a terapeutická alternativa ve středověké a renesanční medicíně, in: Sylva FISCHEROVÁ – Aleš BERAN a kol., Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Červený Kostelec 2012, s. 161-183.
 • David TOMÍČEK, Středověká medicína, Správa Mistra Havla ze Strahova pro Karla, in:Milada ŘÍHOVÁ a kol., Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Praha 2010, s. 9-28, s. 178-189.
 • David TOMÍČEK, V nemocném těle nečistý duch. Čeněk Zíbrt a historiografie medicíny, in: Dagmar BLÜMLOVÁ - Petr KUBÁT a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2009, s. 516-525.

Popularizující monografie

 • Jana ENGLOVÁ – David TOMÍČEK, Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem 2009.
 • Jana ENGLOVÁ – David TOMÍČEK, Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem 2009 (anglická verze).

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích

 • Leisure Time, Earthly Pleasures and Health Risks in the Mirror of Medieval and Early Modern-Time Dietetic Rules. Referát přednesený na symposiu Pleasure and Leisure: Toys, Games, and Entertainment in the Middle Ages and Earlys Modern Age, University of Arizona, Tucos, Arizona, 04. – 05. 05. 2018.
 • Bohemian Manuscript Sources on the History of Late-Medieval Medicine. Referát přednesený na konferenci Archivele între cercetarea istorică ş ştiințele informației, Bucureşti, Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza“ – Facultatea de arhivistică, 17. 5. 2017.
 • Remedies and Other Natural Substances in the Lands of the Middle East in the Mirror of the 16th century Czech-Written Printed Literature. Referát přednesený na sympóziu „On the Road Again…“: Time, Space, and Identity in the Middle Ages and the Early Modern Age, University of Arizona, Tucson, Arizona, 05. – 06. 05. 2017. 
 • Czech Printed Regimina Sanitatis from the 16th Century. Referát přednesený na konferenci Medical Knowledge and Publication Strategies in European Perspective (1500-1800), Praha, 10. – 11. 11. 2016.
 • Pijáctví v raně novověké literatuře zábavné i poučné. Referát přednesený na konferenci Orosené dějiny – ústecká pivní konference, Ústí nad Labem, 19. – 20. 5. 2016.
 • Magic and Ritual in Late-Medieval Popular Medicine. Referát přednesený na sympóziu Magic and the Magician in the Middle Ages and Early Modern Times, University of Arizona, Tucson, Arizona, 29. – 30. 04. 2016. 
 • O pečetích a prstenech – Magie ve středověké a raně novověké medicíně. Referát přednesený na 11. mezinárodním sympóziu k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Ústí nad Labem 26. – 27. 6. 2015.
 • Air as the Subject of Hygienic Rules in Medieval Medical Literature. Referát přednesený na sympóziu Well-being in the Middle Ages nad the Early Modern Age, University of Arizona, Tucson, Arizona, 1. – 3. 05. 2015. 
 • Death and Dying in Medieval Medical Literature. Referát přednesený na sympóziu Death and Culture of Death – Past and Present, University of Arizona, Tucson, Arizona, 1. – 4. 5. 2014.
 • Jan Kopp z Raumenthalu, lékař v Jáchymově a medicína jeho doby. Referát přednesený na konferenci Ars Monata, Ústí nad Labem. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Ústí nad Labem, 10. – 11. 4. 2014. 
 • Mental Health in the Medieval regimina sanitatis (and some other related sources). Referát přednesený na sympóziu Menthal Health, Spirituality and Religion: Premodern Perspectives for a Postmodern Discourse, University of Arizona, Tucson, Arizona, 2. – 5. 5. 2013.
 • Ke vztahu medicíny a magie ve středověku. Referát přednesený na 10. medzinárodném sympóziu k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Bratislava, 28. – 29. 6. 2012.
 • Nehet sv. Anežky. Referát přednesený na konferenci Svatá Anežka české a velké ženy její doby, Praha, 22. – 24. 11. 2011.
 • O baziliškovi a jiných. Substance z těl zvířat v „lékařství 15. a 16. Století. Referát přednesený na semáři Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I, Brno, 21. – 22. 6. 2011
 • An Idea of the Good Life According to the King´s Physician Johann Kopp von Raumenthal. Referát přednesený na sympóziu Wahres Leben und Tod vom 16. Jahrhundert bis zur Neuzeit (4. Symposium der Theophrastus-Stiftung), Erfurt, 12 – 13. 3. 2011.
 • Aggripova magia naturalis v zrcadle lékařské praxe 15. a 16. století. Referát přednesený na konferenci Medicína jakožto mathesis singularis a mathesis universalis (od Hippokrata po dnešek), Praha, 5. 11. 2010.
 • Obraz dětského věku v česky psaných lékařských pramenech 16. století. Referát na konferenci Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby, Praha, 12. – 13. 10. 2010.
 • Mor a lékařská literatura pozdního středověku. Referát na 6. Pardubickém bienále Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách, Pardubice, 22. – 23. 4. 2010.
 • Zaříkávadla v lékařství pozdního středověku. Referát na 9. mezinárodním sympoziu k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Brno, 18. – 20. 6. 2009.
 • Medical Diagnosis in Bohemical Sources from the 16th Century. Referát na semináři Retrospective Diagnosis Workshop, Praha, 4. 11. 2008.
 • Čeněk Zíbrt a historiografie medicíny. Referát na konferenci Ve zdravém těle zdravý duch – Pocta Čeňku Zíbrtovi, Kostelec nad Vltavou, 23 – 25. 5. 2008.
 • Diagnóza v česky psaných lékařských sbornících 15.a 16. století. Referát na semináři Diagnóza jako historický pramen, Praha, 25. 10. 2007.
 • Gruntovní a dokonalý regiment zdraví Jana Koppa z Raumenthalu mezi lékařskými tisky 16. století. Referát na 8. medzinárodném sympoziu o dejinách medicíny, farmácie a veterinarnej medicíny, Martin, 27. – 29. 6. 2007.
 • Profesní každodennost lékařských povolání v městské prostředí 16. století. Referát na konferenci Město a intelektuálové od středověku do roku 1848, Praha, 10. – 12. 10. 2006.
 • Česky psaná tištěná literatura o moru v 16. století. Referát na 7. mezinárodním sympoziu k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Olomouc, 8. – 10. 6. 2005.

Přednášky

 • Asie a Afrika ve středověké imaginaci, Osecký klášter, 5. 10. 2018.
 • Pověry a lidové lékařství v době Lucemburků, NPÚ územní odborné pracovitě pracoviště v Ústí nad Labem, 3. 9. 2016.
 • Magie a medicína na prahu novověku, Café Nobel, Ústí nad Labem 14. 3. 2013.
 • Regimina sanitatis a jiné prameny k dějinám lékařství středověku a novověku, Centrum pro práci s renesančními texty FF UP, Olomouc 20. 11. 2012.
 • Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech. Státní okresní archiv Děčín, Děčín 08. 04. 2009.
 • Význam Jana Evangelisty Purkyně (s Janou Englovou). Slavnostní zasedání VR UJEP, Ústí nad Labem 19. 02. 2009.
 • Raně novověký traktát o prodloužení lidského života z leidenské universitní knihovny, Společnost pro dějiny věd a techniky – lékařská sekce, Praha 30. 11. 2006.
 • Souvislosti bohemikální tištěné literatury o moru 16. století. Státním okresní archiv Děčín, Děčín 15. 11. 2006.
 • Poznámky k výzkumu morové literatury 16. století v Čechách. Společnost pro dějiny věd a techniky – lékařská sekce, Praha 24. 11. 2005.

Studie a články

 • David TOMÍČEK, Každý ožralec podobný jest nečisté louži – pijáctví v zrcadle vybrané českojazyčné literatury raného novověku (V TISKU).
 • David TOMÍČEK, Astrologie a medicína v česky psaných pramenech předbělohorské doby (V TISKU).
 • David TOMÍČEK, Dieta a lázně, lázně a dieta. Spis O vodách hojitedlných neb teplicech moravských Tomáš Jordána z Klausenburka a česky psané dietetické spisy předbělohorské doby, Brno v minulosti a dnes 31, 2018, s. 11-22.
 • David TOMÍČEK, Miracles, Marvels, and the Plague in the Czech-Written Travelogue by Christopher Harant of Pložice and Bezdružice (1564-1621), in: Travel, Time, and Space in the Middle Ages and Early Modern Time, edd. A. Classen – M. Sandidge, Boston – Berlin 2018, s. 464-481. 
 • David TOMÍČEK, Vybrané zdravovědné aspekty cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58, 2018, 1, s. 123-129.
 • David TOMÍČEK, Magic and Ritual in Late-Medieval and Early-Modern Popular Medicine, in: Magic and Magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time, ed. A. Classen, Berlin-Boston 2017, s. 587-604.
 • David TOMÍČEK, Water, Environment, and Dietetic Rules in Bohemian Sources of the Early Modern Times, in: Bodily and Spiritual Hygiene in Medieval and Early Modern Literature, ed. A. Classen, Berlin – Boston 2017, s. 441-457.
 • David TOMÍČEK, Mental Health in Bohemian Medical Writings of the 14th – 16th Centuries, in: Mental Health, Spirituality, and Religion in the Middle Ages and Early Modern Age, ed. A. Classen, Berlin – Boston 2014, s. 464-479.
 • David TOMÍČEK, Obraz dětského věku v česky psaných lékařských pramenech 16. století, Documenta Pragensia XXXI, Praha 2012, s. 405-415.
 • David TOMÍČEK, Mor a lékařská literatura pozdního středověku, Theatrum historiae 11, 2012, s. 35-46.
 • David TOMÍČEK, Ke vztahu magie a medicíny ve středověku, in: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny – Zborník vedeckých prác, edd. I. Vojteková a kol., Bratislava 2012, s. 256-258.
 • David TOMÍČEK, The Concept of Good Life According to the King´s Physician Johann Kopp von Raumenthal, in: Gutes Leben und guter Tod von der Spätantike bis zur Gegenwart, Hrsg. A. Classen, Berlin – Boston 2012, s. 309-316.
 • David TOMÍČEK, On the Subject of Microcosm in Czech Medical Literature of the 16th Century, Anthropologie 48/2-3, 2010, s. 29-32.
 • David TOMÍČEK, Diagnostics in Late Medieval Sources, Prague Medical Report 110, 2009, No. 2, p. 120-127.
 • David TOMÍČEK, Profesní každodennost lékařských povolání v městském prostředí 16. století, Documenta Pragensia XXVII, Praha 2008, s. 827-835.
 • David TOMÍČEK, K diagnostice z česky psaných lékařských sborníků 15. a 16. století, Dějiny věd a techniky 41, 2008, s. 155-172.
 • David TOMÍČEK, Souvislosti česky psané tištěné literatury o moru 16. století, Listy Filologické 1-2, 2007, s. 43-60.
 • David TOMÍČEK, Gruntovní a dokonalý regiment zdraví Jana Koppa z Raumenthalu mezi lékařskými tisky 16. století, in: Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, edd. M. Bujalková – L. Pavlíková, Bratislava 2007, s. 423-429.
 • David TOMÍČEK, „Já mnoho lékařů znám, kteříž pouzí laikové sú“ – typologie empiriků na stránkách vybraných lékařských tisků 16. století, in: Historia, Medicina, Cultura, Praha 2006, s. 55-70.
 • David TOMÍČEK, Medicína a svobodná umění ve středověku, Dějiny věd a techniky 38, 2005, s. 239-256.
 • David TOMÍČEK, „Regiment zdraví“ Adama Hubera z Riesenbachu aneb lékař a pacient v představách 16. století, in: Historie 2002 – celostátní studentská vědecká konference, Opava 2003, s. 32-51.
 • David TOMÍČEK, Svatohavelská jednota, Zpravodaj katedry bohemistiky 2, 2001, s. 10-14.

Popularizující a výukové texty

 • David TOMÍČEK, O paměti a psaní dějin, Pandora 24-25, 2012, s. 242-246.
 • David TOMÍČEK, Protonacionalismus v českých zemích do počátku raného novověku, in: Kristina Kaiserová – Doubravka Olšáková a kol., Patriotismus – Nacionalismus – Národovectví v českých zemích, Ústí nad Labem 2012, s. 7-16.
 • David TOMÍČEK, Zamyšlení nad tématem dětství (nejen) ve středověku, Pandora 22-23, 2011, s. 207-211.
 • David TOMÍČEK, Lékaři a morová pandemie pozdního středověku, Zdravotnické noviny, 35-36, 2010, s. IV-V.

Recenze, zprávy, biografické přehledy a hesla, abstrakta

 • David TOMÍČEK, J. Hankins (vyd.) Renesanční filosofie, Reflexe 42, 2012, s. 128-131.
 • David TOMÍČEK, Eugen STROUHAL – Břetislav VACHALA – Hana VYMAZALOVÁ, Lékařství starých Egypťanů I., Dějiny a současnost 3, 2011, s. 46-47.
 • David TOMÍČEK, Jean-Claude SCHMITT, Konverze Hermana Žida, Praha 2010, Pandora 21, 2010, s. 169-170.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2009, Časopis lékařů českých 1, 2009, s. 43-46.
 • David TOMÍČEK, Červenka Jan, Donner Ludvík, in: Biografický slovník českých zemí, (v tisku).
 • David TOMÍČEK, Čech Antonín, in: Bibliografický slovník českých zemí, Č-Čerma, Praha 2008, s. 548-49.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2008, Časopis lékařů českých 1, 2008, s. 58-61.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2007, Časopis lékařů českých 2, 2007, s. 169-172.
 • David TOMÍČEK, Staročeské knihy lékařské, Listy Filologické 3-4, 2007, s. 19-21.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2006, Časopis lékařů českých 1, 2006, s. 64-66.
 • David TOMÍČEK, Ohlednutí za Mezinárodním sympoziem k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Dějiny věd a techniky 38, 2005, s. 279-280.
 • David TOMÍČEK, Jan Jessenius z Jasené, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L.P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, edd. a překlad B. Divišová a kol., Praha 2004, in: AUC-HUCP XLIV, 1-2, 2004, s. 239-240.

Odvedené diplomové magisterské a bakalářské práce

2018:
Mgr.: Adéla Čornyjová, Dietetická pravidla a kolektivní opatření v boji proti moru v zrcadle vybraných pramenů 17. století.
Mgr: Jan Horák, Stravování v Novém světě jako téma středoevropského písemnictví 16. století.
Mgr: Lucie Vejmelková, Nemoc jako kulturní koncept ve světle vybraných staroegyptských papyrů.
Bc.: Kristýna Nitschová, Vnímání drog českou odborně-lékařskou a laickou veřejností v letech 1883-1918.

2017:
Mgr.: Martin Černý, Věštění a související možnosti předpovídání v pozdně antickém Římě ve světle narativních pramenů.
Mgr.: Kateřina Kodajková, Ctnosti a neřesti vznešených paní v zrcadle česky psané literatury raného novověku.
Bc.: Martin Brejla, Pražský chudobinec sv. Bartoloměje v letech 1964-1918.
Bc.: Daniel Kačenák, Panovník jako dobrý vojevůdce ve světle vybraných kronik českého středověku.
Bc.: Bára Zimmermannová, Zdraví, hygiena a dietetické otázky jako téma předbělohorských cestopisů.

2016:
Mgr.: Jana Senešiová, Strava jako téma dietetiky ve vybraných dílech 16. století.
Bc.: Jan Martince, Nástroje ďáblova působení jako téma vybraných spisů předbělohorské doby.
Bc.: Jan Horák, Historia naturalis Nového světa jako téma písemnictví 16. století.
Bc.: Daniel Káža, Učení táborských kněží a husitský chiliasmus ve světle vybraných pramenů první poloviny 15. století.

2015:
Mgr.: Barbora Křivánková, Stáří a starý věk jako téma česky psané literatury předbělohorské doby.
Bc.: Adéla Čornyjová, Tělesné projevy jako téma staročeských lékařských tisků 16. století.
Bc.: Kateřina Kodajková, Vznešené paní v zrcadle staročeské epiky předhusitské doby.
Bc.: Pavel Mrňák: Divy cizích světů ve vybrané próze českého středověku.
Mgr.: Lucie Vejmelková: Magie a medicína starého Egypta ve světle Leidenského papyru.

2014:
Mgr.: Denisa Dologhová, Dítě ve staročeském lékařském písemnictví.
Mgr.: Tomáš Pražák, Láska a sexualita v česky psané literatuře období humanismu.

2013:
Mgr.: Filip Hrbek, Lékaři, 'preláti' a humanisté - morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

2012:
Bc.: Barbora Křivánková, Předbělohorská medicína v zrcadle spisu Akcí a rozepře mezi filosofem, v lékařství doktorem a orátorem Michala Piečka z Radostic.
Bc.: Jana Senešiová, Nápoje v českém lékařském písemnictví 16. století.

2011:
Bc.: Filip Hrbek, Proměna historického povědomí o nástupu Jana Lucemburského na český trůn v české historiografii.
Bc.: Tomáš Pražák, Tělesnost a sexualita ve staročeské světské literatuře pozdního středověku.

2009:
Bc.: Lucie Rychtecká, Morové profylaxe v Čechách v 17. století na příkladu česky psaných tištěných příruček.