Sidebar

23
čec, út
16 Aktuality

Kontakty

e-mail: Ludmila.sulitkova@seznam.cz, ludmila.sulitkova@ujep.cz
tel: 475 286 420
kancelář: A 105

Vzdělání, profesní životopis

 • 1969 - 1977 - Historický ústav SAV, Bratislava
 • 1977 - 79 - Moravské muzeum Brno
 • 1979 - 80 - Archeologický ústav ČSAV Brno
 • 1981 - 1991 - Archiv města Brna
 • 1991 - 1995 - Katedra archivnictví a PVH FF UJEP Brno
 • 1995 - 2000 - Ministerstvo zahraničních věcí - Sekretariát ČK pro UNESCO
 • 2000 - 2005 Archiv Akademie věd
 • 2005-současnost – katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • Historie středověku a raného novověku s přednostním zřetelem na vývoj měst, pomocné vědy historické, správní dějiny, archivnictví, ediční práce

Výuka

Archivnictví a spisová služba

Výzkum

 • Účast v mezinárodním projektu ENArC mezinárodního spolku Icarus, zaměřeným na vzdělávací programy ve spojitosti s elektronickým zpřístupňováním středověkých a raně novověkých archiválií v evropském prostoru.
 • V letech 2009-2015  participace na grantovém projektu ČR Libri civitatis (soupisy městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, příprava edic významných jednotlivin i souborů městských úředních knih).
 • V letech 2011-2015 účast v projektu NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost.
 • V letech 2011-2012 spoluúčast v projektu IGA Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku novověku do 19. století.
 • V roce 2008 řešen projekt FRVŠ – interaktivní studijní podpora pro výuku archivnictví – viz http://ff.ujep.cz/archivnictvi, aktualizace k lednu 2015.

Jiné projekty

 • V rámci programu Erasmus navázána víceletá spolupráce s Fakultou archivního studia Policejní akademie v Bukurešti. Od orku 2010 průběžně realizovány výměnné pobyty pedagogů se zaměřením k rozvoji archivistiky a pomocných věd historických.

Publikační činnost

Monografie

 • L. SULITKOVÁ, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Archiv Akademie věd ČR a Archiv města Brna, 2004, 259 s. (ISSN 1213-7928, ISBN 80-86404-13-7)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brno. Město uvnitř hradeb. Edice Zmizelá Morava. Paseka, Praha -Litomyšl 2008, 71 s. (ISBN 978-80-7185-898-0)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brno II. Historická předměstí a Staré Brno. Edice Zmizelá Morava. Paseka, Praha - Litomyšl 2010, 96 s. (ISBN 978-80-7432-077-4)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010), Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2014, 358 s. ISBN 978-80-86736-37-2

Skripta

 • L. SULITKOVÁ, Archivnictví a spisová služba (v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol) - online - http://ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013

Edice

 • L. SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno 1998, 132 s.;
 • L. SULITKOVÁ, I. svazek. Knihy městského hospodaření (komorní počty 1467-1619). Brno 1999, 104 s.
 • L. SULITKOVÁ, II. svazek. Knihy městského hospodaření (radní počty 1523-1619). Brno 2001, 203 s.
 • L. SULITKOVÁ, III. svazek. Knihy městského hospodaření (počty města a jeho zařízení (1419-1619). Brno 2003, 157 s.

Studie (výběr za posledních 5 let)

 • L. SULITKOVÁ, Inovace výuky archivnictví na UJEP v Ústí nad Labem, In: Archivní časopis, Supplementum ročníku 64, 2014, s. 131-138
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010), Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2014, 358 s.
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna. In: Studie o rukopisech 44, 2014, s. 271-287
 • L. SULITKOVÁ, K metodologickým otázkám studia erbovních mešťanů. In: Litteris ac moribus imbutus. Studia Historica Tyrnaviensia XVI. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2014, s. 319-337
 • L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s R. POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, 250s., skriptum, leden 2015, on line http://ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ, Die öffentliche Notare in den böhmischen Ländern – Forschungsstand  und digitale Perspektiven.  in: Lesesal Internet – Erfahrungen, Ergebnisse und Wünsche auf dem Weg zu einer digitalen Forschungslandschaft archivischer Quellenbestände. Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns, Nr. 10. Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. Hrsg. Julian Holzapfl, München 2014, s. 58-62
 • L. SULITKOVÁ, Obnovy městské rady v královském městě Brně na přelomu 17. a 18. století – doznívání tradice. In: Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. K vyd. připr. Radana Červená. Statutární město Brno – Archiv města Brna 2015, s. 333-350
 • L. SULITKOVÁ, Brněnské městské knihy. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 543-552
 • L. SULITKOVÁ,Významné etapy pořádání městských archivních celků královských moravských měst Brna a Olomouce, in: Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Uspořádal Petr Kopička, Litoměřice – Praha, Skriptorium 2016, s. 177-196
 • L. SULITKOVÁ,Česká a uherská společnost na přelomu 13. a 14. století a její odraz v písemnostech královské kanceláře. In: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha 2016, s. 192-209
 • L. SULITKOVÁ- Tomáš BOROVSKÝ, Moravská královská města a Jiří z Poděbrad. In: Poděbradská éra v zemích České koruny (M. Šandera, Zd. Urban a kol.), Praha : Lidové noviny 2016, s. 41-44, 214-226
 • L. SULITKOVÁ, Právní normy a soudní praxe trestně právního charakteru ve vybraných královských a vrchnostenských městech (Příspěvek k disciplinami městského obyvatelstva v předbělohorské době),  Sborník archivních  prací LXVII, 2017/1, s. 146-198.
 • L. SULITKOVÁ,Vztah město, fara a škola od středověku po práh novověku (na příkladu Brna),  Documenta Pragensia Supplementa VI, 2015 [2017] (= Městský farní kostel v českých zemích).sestavili Jan Hrdina - Kateřina Jíšová, Praha - Dolní Břežany 2015 [2017]  , ISBN 978-80-86852-73-7 (Archiv hl. m. Prahy. Praha) , ISBN 978-80-88013-59-4 (Scriptorium. Dolní Břežany
 • L. SULITKOVÁ,Archivistika a role pomocných věd historických – výhledy do 21. století (podněty pro diskusi). In :M arie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová (eds.), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2017. s. 304-316
 • L. SULITKOVÁ,K možnostem edičního zpřístupňování pramenů hromadné povahy raného novověku, pro sborník z pracovního setkání Editor v pasti. Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů, uspořádaného HÚ AV ČR, Praha 19. listopadu 2015Folia Historica Bohemica 32/1, 2017, s. 85-91
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Komunikační role brněnských náměstí od středověku do konce 18. století, BMD 30, 2017, s. 58-84
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ. Brněnský správní model “tří rad” v pobělohoském období, Brno v minulosti a dnes 31, 2018, s. 289-308  ISBN 978-80-96736-57-0, ISSN 0524-689X
 • L. SULITKOVÁ, Bestrafung oder Vereinbarung in der Gerichtspraxix der frühneuzitlichen Stadt in Böhmen und Mähren. In:  Schätze der Welt aus landeshistorischen Perspektive. Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Wüst,  hrsg. von Sabine Wüst, EOS Verlag, St. Otilien 2018, s 85-91, ISBN 878-3-8306-7890-8

Vedení bakalářských prací (uvedeny jen ukončené práce)

 • MALÍN Jan, Znaky, pečetě a vlajky měst a městeček Ústeckého kraje. 2009
 • KADLEC Antonín, Homo bellicus. Zbraně a zbroj v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV. 2010 (práce se umístila jako první v celostátním kole studentské vědecké soutěže)
 • JUDr. KÖRNER Stanislav, Kriminalita ve městech severozápadních Čech ve středověku a raném novověku, 2011
 • Řeřichová Barbara, Korespondence šlechty v pozdním středověku na příkladu rožmberských listů v letech 1493-1528, 2012
 • ROD Josef, Urbanistický vývoj Rakovníka v první polovině 20. století, 2012
 • KONUPKOVÁ Petra, Šlechtická heraldika na Lovosicku (šlechtické heraldické památky na Lovosicku od konce 15. do 19. století), 2012 (následně se práce umístila jako druhá v soutěži ČAS o cenu prof. Sáši Duškové)
 • PALÁKOVÁ Pavla, Vzdělanost v hornických městech v raném novověku na příkladu vybraných lokalit, 2013
 • PODRÁPSKÁ Iva, Heraldické pověsti středních Čech ve středověku a raném novověku, 2013
 • POLÁČKOVÁ Monika, Okrajové vrstvy městské společnosti ve středověku, 2013
 • PAŘÍZKOVÁ Zdeňka, Řeka v životě města – říční obchod polabských městech ve středověku a raném novověku, 2013
 • BUCHTELOVÁ Barbora, Uherská cesta a její význam v raném novověku, 2014
 • HOUDKOVÁ Jana, Veřejní notáři jako příslušníci inteligence v českých zemních v předhusitské a pohusitské době s využitím online pramenů, 2016
 • ZBELA Martin, Správa farnosti na Proseku v 19. a 20. století a farní kostel sv. Václava, 2016
 • BEDNÁŘOVÁ Klára, Příprava inventáře archivního fondu KERAUNION, a.s. (1992-2007), kombinované studium, 2017
 • BERKOVÁ Ilona, Proměny zápisů v obecných matričních knihách se zřetelem k současnému matričnímu obvodu Neratovice, kombinované studium, 2017
 • HÁCHOVÁ Lenka, Vedení spisového materiálu VZP ČR ve správním řízení v oblasti vymáhání pohledávek prostřednictvím ESSS, kombinované studium, 2017
 • HALÍŘOVÁ Hana, Spisová služba v Armádě ČR, 62 strojopisných stran, 2 tabulky v textu, bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 21. 5. 2018)
 • VOSTIŃÁKOVÁ Zdenka,   Archivnictví a spisová služba u Policie ČR, 58 strojopisných stran (včetně 5 obrazových příloh),  bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 21. 5. 2018)
 • FIALOVÁ Monika, Komparace výkonu spisové služby v justiční správě ČR v současnosti, 88 strojopisných stran a 4 přílohy, bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 21. 5. 2018)
 • PARÝZEK Ondřej. Organizace a vývoj správy na železnici od konce 2 světové války  do roku 1960, 98 strojopisných stran (z toho 34 textových a obrazových), bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 27. 11. 2018)

Vedení magisterských diplomových prací (uvedeny jen obhájené práce)

 • KÖRNER Stanislav, Historicko právní aspekty zločinu a trestu ve středověkém a raně novověkém městě (do roku 1620). Sonda do vybraných měst v severozápadních Čechách, 2013
 • VEBROVÁ Alice, Kronika Jana Adama Nožíře v kontextu dobové sociálně politické situace (edice),2013
 • MÁNKOVÁ Veronika, Kronikář František Sochor a jeho dílo v kontextu vývoje Železného Brodu ve 20. Století,  2014
 • PLICHTOVÁ Barbora, Kronika Martina Herrklotze v kontextu dobové sociální a politické situace, 2014
 • KONUPKOVÁ Petra, Šlechtická a církevní heraldika na Litoměřicku, vedoucí, 2015

Další aktivity

 • členka Slovenské historické společnosti (Sekce pro dějiny měst)
 • členka Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
 • členka Matice moravské
 • členka Historického klubu - Sdružení historiků české republiky
 • od r. 2006 do r. 2010 členka Sekce pro archivy univerzit a výzkumných institucí Mezinárodní archivní rady.
 • členka Centra medievistických studií
 • od r. 2009 do r. 2013 členka hodnotícího panelu 405 GA ČR
 • do r. 2009 členka Společnosti CNZ úzce kooperující v oblasti úchovy digitálních a digitalizovaných dokumentů s Národním archivem
 • od r. 2009 členka poroty soutěže prof. Sáši Duškové v PVH a archivnictví při České archivní společnosti
 • od r. 2011 členka pracovní skupiny mezinárodního spolku ICARUS (projekty výuky diplomatiky v mezinárodním kontextu)
 • členka redakční rady Sborníku Archivních prací
 • od r. 2013 členka oborové rady doktorského studia pomocných věd historických a archivnictví na Jihočeské univerzitě
 • od r. 2009 členka poroty soutěže prof. Sáši Duškové v PVH a archivnictví při České archivní společnosti
 • od r. 2013 členkaoborové rady doktorského studia pomocných věd  historických a archivnictví na Jihočeské univerzitě
 • od r. 2014 členka oborové rady pro doktorské stadium katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK
 • od r. 2014 členka komise pro rigorórní řízení katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK
 • od r. 2014 členka Odborného verifikačního a hodnotícího panelu pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – (01 SHVa - Společenské, humanitní a umělecké vědy).při Radě pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR