Sidebar

21
zář, so
31 Aktuality

Kontakty

e-mail: eva.grisova@ujep.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doktorské studium (obor České dějiny), 2015 dosud.
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, magisterské studium (obor Kulturněhistorická regionalistika - archivnictví), 2012-2014.
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářské studium (obor Dokumentace památek), 2008-2012.

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny židovského obyvatelstva na našem území a ve Vídni v 19. století s aspektem na sociální, jazykové, demografické a náboženské změny.

Téma disertační práce: Západomoravští Židé ve Vídni 1867-1914.

Výzkum

 • Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku. Hlavní řešitel Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 2016-2018.
 • Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století. Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 2014-2015.

Výuka

 • PVK – Židovství a antisemitismus na našem území

Publikační činnost

 • Eva GRISOVÁ, Židé na Ústecku v roce 1918, in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 46-65.
 • Eva GRISOVÁ, Velkomeziříčští Židé ve Vídni aneb obraz moravského Žida v hlavním městě monarchie, in: ed. Petr PÁLKA, Židé a Morava XXIV., Kroměříž 2018, s. 74-88.
 • Eva GRISOVÁ, Židé na Ústecku v roce 1918, ed. Jan, GRISA, Rok 1918 na Ústecku, Ústí nad Labem 2017, s. 38-55.
 • Eva GRISOVÁ, Židovská škola ve Velkém Meziříčí ve druhé polovině 19. století. Problematika židovských elementárních škol ve druhé polovině 19. století, in: ed. Petr PÁLKA, Židé a Morava XXI, Kroměříž 2015, s.103-114.

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích

 • Eva GRISOVÁ, Velkomeziříčští Židé ve Vídni aneb obraz moravského Žida v hlavním městě monarchie, 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13 - 15. září 2017.

Kontakty

e-mail: brozovamarketa@centrum.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2017 – Vedoucí Centrálního depozitáře Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Litoměřicích
 • 2014 – 2016 – Archivářka – specialistka digitálního archivu v odboru „Archiv hl. města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy
 • 2008 – 2014 – Archivářka Státního okresního archivu v Teplicích
 • 2012 – FF UJEP – postgraduální externí doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2006 – 2009 – FF UJEP – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika – Archivnictví
 • Diplomová práce: „ Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova“
 • 2003 – 2006 – UJEP – bakalářské studium v oboru Kulturně historická regionalistika
 • Bakalářská práce: „Případ Hašišárna“

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Dějiny 2. poloviny 20. století – neoficiální kultura
 • Externí doktorské studium
 • Téma disertační práce: „Undergroundová kultura jako jev Komunistického systému v Československu (1965 – 1989)

Výzkum

 • Spoluřešitelka projektu: „Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech

Výuka

 • PVK – Neoficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – oficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – Prameny k neoficiální kultuře v období tzv. normalizace

Publikační činnost

 • Markéta Brožová, Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova a represivní opatření využívaná StB k eliminaci  undergroundových společenství, in: Konferenční sborník, Ostrava 2012, s. 4 – 10.   
 • Markéta Brožová, Neoficiální kultura v období tzv. normalizace. Undergroundové komunity, in: Ústecký sborník  historický, Supplementum 2/2, Kulturně historická regionalistika I., Ústí nad Labem 2012, s. 299-308
 • Markéta Brožová: Případ „Marihuana“ – proces s tzv. volnou mládeží v Ústí nad Labem. Skupina Švestka a spol. In: Ústecký sborník historický 1 - 2,  Ústí nad Labem 2013, s. 109 – 139.
 • Markéta Brožová: Marihuana jako zástupný důvod trestního stíhání vedoucí do kategorie nepřátelských osob. Pamäť národa 2, ročník XI., 2015, s. 13-24.
 • Markéta Brožová: „Apoštolové zkázy“ aneb toxikomanie a narkomanie jako zástupný důvod trestního stíhání mladých chartistů v severních Čechách. In: Reflexe undergroundu, Ústav pro studium totalitních režimů 2017.
 • Markéta Brožová: Hašišoví bratři. Toxikomanie jako zástupný důvod trestního stíhání v období tzv. normalizace. In: Za svou ideou, za svým cílem, Studia Historica XXX, Univerzita J. E. Purkyně 2018, s. 425 – 463.

Další výstupy

 • Vedoucí bakalářské práce: Dana Růžičková, “Historie undergroundové skupiny Umělá hmota” Vedoucí bakalářské práce: Daniel Andelt, Punková kultura na Teplicku v období “normalizace” a po roce 1989
 • Spoluřešitelka projektu SGS Klientelismus a korupce napříč staletími, téma studie: Markéta Brožová: Problematika korupce  v prostředí   spolupracovníků StB v období tzv. normalizace
 • Spoluřešitelka projektu: “Vliv prostředí na zdravotní stav populace v pánevních okresech Ústeckého kraje” – tvorba výstavních bannerů pro konferenci 25 let program Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji, konané 22. 10. 2015 v Kulturním domě v Teplicích. Organizátoři: ČSÚ, UJEP, Akademie věd České republiky, Statutární město Teplice a Ústecký kraj

Kontakty

e-mail: mir.salavova@gmail.com
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2016-dosud - Doktorské studium – České dějiny.
 • 2014-2016 - Navazující magisterské studium – Historie jednooborové.
 • 2011-2014 - Bakalářské studium – Historie jednooborové.

Odborná specializace, téma disertační práce

 • studující, interní studium

Výzkum

 • Studentská grantová soutěž: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016-pokračuje.

Výuka

 • Vybrané problémy moderních dějin, vyučující.

Granty/projekty

 • SGS: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016–pokračuje.

Kontakty

e-mail: martin_tichy@atlas.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2004–2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – magisterské studium
 • 1998–2003 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – bakalářské studium
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – člen pracovní skupiny pro vzdělávací obor Dějepis

Odborná specializace, téma disertační práce

Téma disertační práce: Vybrané politické procesy. Propaganda, mediální obraz. Problémy a limity interpretace…

Student externího doktorského studia na FF UJEP

 • Proměna české společnosti po druhé světové válce
 • Třetí odboj
 • Kultura a politika v prvním desetiletí komunistického režimu

Publikační činnost

Monografie

 • TICHÝ, Martin: Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajské obory. USTR, Praha 2017
 • TICHÝ, Martin: Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistického odboje – Bayer a spol. ÚSTR, Praha 2011

Editor kolektivní monografie

 • SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2015

Články a kapitoly v kolektivních monografiích

 • TICHÝ, Martin: Popravy z lásky. Dokumenty milosti, naděje a zoufalství. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin: Za svojí ideou, za svým cílem. Doplněk, Brno – Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2018, s. 203-227. 
 • TICHÝ, Martin: Hledání spravedlnosti v roce 1958. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Československo v letech 1954–1962. ÚSTR, Praha 2015, s. 559–568.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Kalčík. Životopisná črta. In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, 205–229.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek o motivaci k třetímu odboji – výchozí podmínky, tradice a společenská východiska. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 167–180.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • TICHÝ, Martin: K počátkům kolektivizace v okrese Doksy. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2014, č. 12. ABS – ÚSTR, Praha 2014, s. 123–152.
 • TICHÁ, Jana – TICHÝ, Martin: Dvacáté století ve světle života jedné ženy. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 48–58.
 • TICHÝ, Martin: Po vodě ku svobodě. Několik momentů ze života Josefa Nováka aneb o možných cestách protikomunistického odboje. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 3, s. 97–108.
 • TICHÝ, Martin: „Vše je vymyšleno, vylháno a zkombinováno mnou…“ Konfrontace výpovědi agenta StB ve vězení a vzpomínek pamětníka aneb Několik otázek nad příběhem jména B. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2011, č. 9. ABS – ÚSTR, Praha 2011, s. 125–177.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Úvod. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 7–13.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek k případu Jiřího Rábla. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 303–318.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí. In: DOUBRAVOVÁ, Jarmil (ed.): Česká a slovenská hudba a totalita. Hudební Chrudim. Sborník referátů muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi. Chrudim 2009, s. 27–37.
 • TICHÝ, Martin: Muklovská dekáda jednoho „agrárníka“ aneb Oldřich Barták – jeden z tisíce. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2008, č. 6. ABS – ÚSTR, Praha 2009, s. 277–322.
 • HRADILEK, Adam – TICHÝ, Martin: Osudová mise Moravcova kurýra. Příběh plukovníka letectva ve výslužbě Miroslava Dvořáčka. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s 72–85.
 • TICHÝ, Martin: Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu. In: I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinech. Sborník z konference. PANT, Ostrava 2009, s. 19–22

Další výstupy

Od roku 2015 spolupracuje s Plzeňskou filharmonií a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU na komponovaných koncertech:

 • 2015 Umělec a totalita.
 • 2018 Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948
 • 2018 Nejen Mnichov 1938. Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!
 • Nakladatelstvím FRAUS – spolupráce na webové podpoře s rozšiřujícími informacemi k dějepisnému učivu pro základní školy a víceletá gymnázia – 20. století: učebnicový text Třetí odboj

Spoluautor výstav a expozic:

 • Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes) https://www.ustrcr.cz/vystavy/vystava-kralove-sumavy/
 • Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu https://rozkulaceno.cz/
 • Případ Světlana… Proměny obrazu třetího odboje http://pripadsvetlana.cz/#header
 • „Ve světle šťastných zítřků!“ Kolektivizace na Voticku https://www.kolektivizacevotice.cz/
 • 2009„My jsme to nevzdali!“. Příběhy 20. století – spolupráce na městské expozici spolu s Post Bellum – autor panelu na Jungmannově náměstí: Listopad 1989 z pohledu Britského velvyslanectví (Instalace: Praha 29. 10. – 23. 11. 2009)
 • 2009 Na úsvitu. Výstava k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv – příprava textových podkladů a fotografických dokumentů na téma lidská práva v Československu v 50. až 80. letech 20. století (Instalace: Úřad vlády v Praze 13. 10. – 27. 1. 2009)

 

Kontakty

e-mail: Filip.Stojanik@seznam.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2015 – FF UJEP – postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2013–2015 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika, specializace Archivnictví
 • 2010–2013 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – bakalářské studium – Historie jednooborová

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Československé dějiny 2. poloviny 20. století se zaměřením na projevy perzekuce ze strany komunistického režimu a na kulturní dějiny
 • Dějiny Ústecka
 • Orální historie

Výzkum

2014 Projekt FF UJEP v Ústí nad Labem

Ústecko 1968–1989 (spoluřešitel)
Hlavní řešitel Mgr. Markéta Brožová

Výuka

 • PVK – Vybrané kapitoly z čs. kulturních dějin 1945–1992
 • PVK – Československá divadla šedesátých let

Publikační činnost

 • Filip STOJANÍK, Československá televize šedesátých let dvacátého století a její vliv na liberalizaci tehdejší společnosti, In: Jaroslav ROKOSKÝ – Martin VESELÝ (eds.), Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989), Brno 2018. s. 339–389.    
 • Filip STOJANÍK, Životní příběh sester Drahomíry a Květy Svobodových na pozadí “akce 48“, in. Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 14/2016, Praha 2016, s. 197–234.
 • Filip STOJANÍK – Jana BERANOVÁ, Hostování vybraných československých divadel v německy mluvících zemích v šedesátých letech minulého století, in. Aura musica 5/2014, Ústí nad Labem 2014, s. 12-24.
 • Filip STOJANÍK, Příběh Hany Truncové, statečné ženy a politické vězeňkyně, in. Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 12/2014, Praha 2014, s. 283-315.
 • Filip STOJANÍK, Ústecké předpremiéry Divadla za branou – kulturní klima šedesátých let v Ústí nad Labem, in. Ústecký sborník historický 2013/1-2, Ústí nad Labem 2013, s. 91-108.

 

Další články...