Sidebar

23
čec, út
16 Aktuality

Tématické okruhy BP a DP

Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

  • Rozbor díla Adama Smithe
  • Rozbor díla Karla Engliše
  • Ota Šik a jeho význam v českém ekonomickém myšlení
  • Základy teorie hospodářské hodnoty statků v díle Eugena von Böhm-Bawerka

Mgr. Petr Bláha, Ph. D.

  • Etika
  • Filosofie dějin
  • Filosofie výchovy
  • Utopické myšlení ve filosofii
  • Evropa jako filosofický problém

Mgr. Jiří Hoblík, Th. D.

  • Ateismus, agnosticismus, indiference
  • České pohanství
  • Náboženská scéna v severních Čechách
  • Současné představy o reinkarnaci
  • Česká religionistika
  • Judaistické, popř. semitské momenty v české, popř. evropské kultuře
  • Moc a religiozita
  • PLÁNY NA 5 LET
  • Filosofie náboženství
  • Religionistika jako Fénixovi se podobající marginální disciplina a její místo ve vzdělávání
  • Relevance religionistiky ve vztahu k politickým otázkám
  • Dějiny a dějinnost
  • Konfrontace semitských a indoevropských kultur v setkávání archaického a soudobého 6) Korespondence judaismu, raného křesťanství a islámu

PhDr. Pavel Hynčica, Ph. D.

  • Modely politické změny v utvářejících se pluralismech ve střední a východní Evropě po roce 1989
  • Reflexe česko-slovenských vztahů 15 let po rozdělení ČSFR v zrcadle veřejného mínění
  • Analýza volebních výsledků politických stran v ČR ve velkých městech
  • Ideově spřízněné politické strany ve střední Evropě
  • Prolínání celostátní a komunální politiky v procesu utváření koalic pro komunální volby
  • Politické osobnosti v čele politických stran jako faktor jejich úspěchu
  • Politická strategie a programová témata tradičních politických stran v kontextu současné (české, evropské ad.) politiky
  • Pravice a levice ve střední Evropě
  • Ekonomická versus hodnotová dimenze
  • Systémové a antisystémové politické strany
  • Protiklad nebo plynulý přechod?
  • Národně orientované politické strany a strany tzv. krajní pravice v Evropě
  • Stejná nebo rozdílná uskupení?
  • Analýza postavení KSČM v české politice
  • Možnosti zakotvení KDU-ČSL v české politice jako regionální strany
  • Strana zelených v českých zemích a v Evropě

Mgr. Vlasta Christovová, Ph. D.

  • Filosofie osvícenství: je možné vybrat jednotlivou ideu, např. pokroku, svobody, pojetí zákona, moci, člověka, přírody atd. a nebo interpretaci vybraného filosofa
  • Pojetí svobody u J.S.Milla
  • Podoba liberalismu u L.von Misses a její historické a ideové pozadí

PhDr. Veronika Konrádová, Ph. D.

  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 • Předpoklady pro vznik filosofie na půdě antického Řecka
 • Kritika tradičního náboženství z filosofických pozic
 • Sókratovské pojetí filosofie
 • Platónské mýty

DIPLOMOVÉ PRÁCE

  • Řecké pojetí božství
  • Platónova koncepce ideálního státu
  • Aristotelovo pojetí etické zdatnosti
  • Problematika času v Augustinových Vyznáních

PhDr. Marie Neudorflová, Ph. D.

   • Charitativní činnost a české ženské hnutí do roku 1914
   • Názory T. G. Masaryka na emancipaci žen
   • Masarykovy názory na řešení sociálních problémů v kontextu dobové filosofie do roku 1914
   • Názory T. G. Masaryka na existenci moderního národa

PhDr. Jan Ryjáček

Všechny témata jsou rámcová, je možné je po dohodě konkretizovat.

 • Politická rovina československo- a česko-německých vztahů
 • Česká republika a NATO
 • Česká republika a EU
 • Německá otázka po roce 1945
 • Vybrané problémy a konflikty studené války
 • Vybrané problémy vývoje EU po roce 1992

PhDr. Martin Šimsa

Základní je okruh, v závorce je nabídka témat a myslitelů, ze kterých si studenti mohou zadat téma.
Nabídka je pouze orientační a inspirační, po dohodě s vedoucím práce je možné zadat i téma, které není v závorce uvedeno. U všech témat předpokládám alespoň pasívní znalost (tedy schopnost číst) jednoho cizího jazyka (nejlépe němčiny či angličtiny)

 • Hermeneutika (Např. problém rozumění, výkladu, symbolu, textu, příběhu, kritiky nebo transcendence v díle P.Ricoeura, J.Habermase nebo K.O.Apela)
 • Diskurzívní etika (Např. problém norem, hodnot, dobra, pravdy, zdůvodnění v etice E.Tugendhata, J.Habermase nebo K.O.Apela)
 • Normativní teorie demokracie (Např. normativní předpoklady Tocquevillova, Millova, Rádlova, Komárkové, Popperova, Sartoriho nebo Habermasova pojetí demokracie)
 • Filosofická antropologie (Např. excentrická pozicionalita u Plessnera, Geertzova symbolická nebo Apelova diskurzívní antropologie)

Mgr. Martin Nitsche

 • myšlení Martina Heideggera (téma z fundamentální ontologie Bytí a času nebo interpretace některé z Heideggerových studií po "obratu" - např. jedné z těch, které jsou k dispozici v českém překladu Ivana Chvatíka v nakl. Oikúmené)
 • interpretace tématu z oblasti řeckého myšlení ( tzv. „presokratici", Platón, Aristotelés, Plotínos)
 • pozdní fenomenologie: Eugen Fink, Merleau-Ponty
 • německá klasická filosofie (Schellingova pozdní filosofie, Hegel, ad.)
 • německá romantika ve filosofii, literatuře a výtvarném umění
 • Nietzsche
 • Husserl
 • překlad adekvátní filosofické studie z německého jazyka o rozsahu do 30 str. s vlastním odborným (filosofickým) komentářem
 • téma boha ve filosofii
 • filosofie a posvátný text (filosofie a náboženství)
 • filosofie a poezie
 • filosofie a výtvarné umění
 • filosofie a dramatické umění

VYSVĚTLIVKY:

 • Okruhy jsou společné pro studenty všech oborů, odstupňování povinností mezi ZHV - SV - OV bude reflektováno v individuálním zadání.

 • Všechny okruhy musí být zájemcem konkretizovány v téma (možnost konkretizace v konzultačních hodinách) a zpracovány do podoby projektu.

 • U okruhů 9. - 13. je možná vlastní volba konkrétního textu (příp. uměleckého díla), který bude interpretován ohledně struktur jeho smyslu. Je také možné sledovat vlivné interpretace klasických i současných autorů (typu: >filosof interpretující ve svém díle náboženský text nebo umělecké dílo<, >básník přesahující svým dílem k filosofické výpovědi<, apod.). Tyto okruhy (spolu s č. 5) jsou chápány jako interdisciplinární, vhodné mj. pro studenty kombinující s českým jazykem, výtvarnou vých., estetikou a dějinami umění.

Mgr. Jan Civín

Vést mohu bakalářské a diplomové práce na následující témata.
Lhostejno, zda si je vybere student ZHV, ZSV nebo OV.

 • Politická teorie T. G. Masaryka

Výběrová bibliografie: Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Praha 1925; Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa I-III. Praha 1996; Masaryk, T. G.: Česká otázka. Praha 1990; Masaryk, T. G.: Karel Havlíček. Praha 1904; Bednář, M.: České myšlení. Praha 1996; Bednář, M.: Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky. Olomouc 1998; Kol.: Cesta a odkaz T. G. Masaryka. Praha 2002; Kovtun, J.: Slovo má poslanec Masaryk. Praha 1991; Opat, J.: Filosof a politik T. G. Masaryk 1882-1893. Praha 1990; Doubek, V.: T. G. Masaryk a česká a slovanská politika 1882-1910. Praha 1999.

 • Nepolitická politika V. Havla

Výběrová bibliografie: Havel, V.: O lidskou identitu. Praha 1990; Havel, V.: Do různých stran. Praha 1991; Havel, V.: Letní přemítání. Praha 1991; Havel, V.: Dálkový výslech. Praha 1990; Havel, V.: Role českého prezidenta, Mladá fronta Dnes, 19. 1. 1993; Bělohradský, V.: Antipolitika v Čechách (Příspěvek ke gramatice kýče). in: Fiala, P.- Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika. Brno 2000, s. 33-59; Hahnová, E.: "Česká otázka" od Masaryka k Havlovi. in: Prostor, Praha 1996, č. 31, s. 7-15; Keane, J.: Václav Havel. Praha 1999; Loužek, M.: Může být politika "nepolitická"? in: Proglas, Brno 2000, č. 4., s. 11-14; Tucker, A.: Fenomenologie a politika. Od J. Patočky k V. Havlovi. Olomouc 1997.

 • Česká politika po roce 1989

  Výběrová bibliografie: Fiala, P.- Mareš, M.- Pšeja, P.: Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989. in: Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha 1998, s. 269-289; Vodička, V.- Cabada, L.: Politický sytém České republiky. Praha 2003; Brokl, L. (ed.) Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha 1997; Fiala, P.- Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika. Brno 2000; Dvořáková, V.- Gerloch, A. (eds.): Krystalizace struktury politických stran v České republice po roce 1989. Praha 1996; Kunc, J.: Stranické systémy v re/konstrukci. Praha 2000; Fiala, P.: Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný politický systém? on-line Středoevropské politické studie, č. 1, 2001, on-line text (http://www.iips.cz/).

 • Přechody k demokracii ve středovýchodní Evropě

  Výběrová bibliografie: Dvořáková, V.- Kunc, J.: O přechodech k demokracii. Praha 1994; Ash, T. G.: Rok zázraků ´89. Praha 1991; Dahrendorf, R.: Úvahy o revoluci v Evropě. Praha 1991; Karl, T. L.- Schmitter, P. C.: Models of Transition in Latin America, Southern Europe. in: International Social Journal, n. 128, 1991, pp. 269-284; Kubát, M.: Politika a vládnutí ve středovýchodní Evropě. in: tentýž (ed.): Východní rozšíření Evropské unie. Praha - Brno 2001, s. 31-58;. Linz, J. J.- Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore - London 1996; Rupnik, J.: Jiná Evropa. Praha 1992; Przeworski, A.: Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Easter Europe and Latin America. Cambridge 1991. Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2000.

 • Moderní nedemokratické režimy

  Výběrová bibliografie: Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2000; Dvořáková, V.- Kunc, J.: O přechodech k demokracii. Praha 1994; Arendtová, H.: Původ totalitarismu I-III. Praha 1996; Aron, R.: Demokracie a totalitarismus. Brno 1993; Linz, J. J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. in: Greenstein, F. L.- Polsby, N. W. (eds.): Handbook of Political Sciences. Vol. III.Reading 1973; Friedrich, C. J.- Brzezinski, Z.: Totalitarian Dictatoship and Autocracy. Cambridge 1956; Talmon, J. L.: O původu totalitní demokracie. Praha 1998; Mlynář, Z.: Krize v sovětských systémech 1953-1981. Köln 1983; Sartori, G.: Teória demokracie. Bratislava 1993; Čermák, V.: Otázka demokracie I. Demokracie a totalitarismus. Praha 1992.

 • Volné téma po domluvě

Mgr. Ivana Havlínová

   • Axionomické a kognitivní cíle výchovy k občanství - srovnání kutikulárních materiálů české školské reformy a vybrané země Evropské unie
   • RVP ZV a aplikace vybraného průřezového tématu do školního vzdělávacího programu a do výuky
   • Rozvoj občanských kompetencí prostřednictvím vzdělávacího oboru Výchova k občanství a průřezových témat

Mgr. Jakub Chavalka

 • Marx, Nietzsche, Freud - buď srovnávací studie nebo i každý zvlášť
 • Umberto Eco - semiotik a spisovatel
 • Derridova dekonstrukce
 • Egodeismus Ladislava Klímy
 • Pragmatismus: od Jamese k Rortymu

Mgr. Pavel Kopecký

 • České a československé politické dějiny 20. století

Mgr. Hynek Tippelt

Všechna témata je možné použít pro BP i DP studentů OV, ZSV i ZHV

 • Skepticismus (antický a novověký, vztah skepticismu a filosofie - Vyvrací skeptik sám sebe, nebo jen on je pravým filosofem?)
 • Různá témata z novověké filosofie (zvláště David Hume a Bento Spinoza)
 • Generativní antropologie René Girarda (role násilí ve společnosti, vztah násilí a náboženství, obětní mechanismy)
 • Psychoanalýza (vztah psychoanalýzy a filosofie, psychoanalýza kreativity, psychoanalýza filosofů)
 • Nietscheho kritika askeze (kritika morálního výkladu světa a „filosofické životní strategie")
 • Nesubstanční ontologie Egona Bondyho
 • Carl Gustav Jung a jeho Sedm kázání mrtvým
 • Karl Marx (materialismus, ideologie, zrušení filosofie)

Doc. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.

Náměty pro diplomové a bakalářské práce - 2006/2007

 • Hnutí skinheads a pravicový extrémismus v ČR (zadáno, od léta 2006 rozpracovává B. Wimmerová, nyní ve 4. roč. Nj/ZSV, do konce 2006 zadá pro STAG)
 • „Hitlerova Vídeň" podle Brigitte Hamannové
 • Únor 1948 v Československu
 • Z dějin antisemitismu

PhDr. Vladimír Čermák, CSc.

  • Talenty ve škole a příprava pedagogů pro práci snimi
  • Lidé a justice v české společnosti
  • Sociologie minulého -k využití sociologie při zkoumání nedávné minulost

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

 • Souhrnné téma: Filosofie klasického novověku (Descartes,Leibniz, Spinoza)- student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem
 • Souhrnné téma: Filosofie německého idealismu (Kant, Fichte, Schelling, Hegel) - student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem
 • Souhrnné téma: Fenomenologie Husserlova a Heideggerova - student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem

Mgr. Stanislav Vašků

 • Komerční zneužívání dětí a mládeže
 • Učebnice - jejich využitelnost vhodinách OV na ZŠ
 • Výuka sexuologie a toxikologie na SŠ

Poznámka:

Bližší informace přímo u mgr.Vašků v době konzultačních hodin

Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

 • Řecká demokracie a její institucionální struktura
 • Římská republika jako inspirace pro evropské politické myšlení
 • Ideové pozadí vzniku Spojených států amerických
 • Islám a demokracie
 • Křesťanství a demokracie
 • N.Machiavelli a jeho nové pojetí politiky
 • Thomas Hobbes a Leviathan
 • Politické myšlení evropské reformace (M.Luther a J.Kalvín)
 • John Locke a společenská smlouva
 • J.J.Rousseau a obecná vůle
 • Ch.de Montesquieu a idea rozdělení mocí
 • Právo na odpor vůči vrchnosti
 • Alexis de Tocqueville a význam mravů pro demokracii

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph. D.

 • Aristotelova logika
 • Stoická logika
 • Problematika vlastního jména (Russell x Kripke)
 • L.Wittgenstein

Problémy metodologie vědy