Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Instrukce k SZZ pro učitelské magisterské studium ZSV

 

Zkouška z filosofie

Z níže uvedeného seznamu okruhů bude vybrána jedna otázka. Na začátku SZZ předkládá kandidát spolu s indexem také seznam literatury s minimálním počtem 15 titulů primární a 5 titulů sekundární přehledové literatury. Tento seznam je podkladem pro to, aby se ověřování mohlo dít na základě přečtené primární literatury. Doporučuje se proto členit seznam literatury tak, aby škála vybraných titulů zastupovala vždy alespoň jedním titulem rozsah každého okruhu. U SZZ se prověřuje schopnost porozumět primárním textům a schopnost vnímat konkrétní téma v kontextu historických souvislosti (viz doporučený seznam přehledové literatury).

Seznam okruhů

   1. Mýtus a logos v počátcích řeckého myšlení
   2. Vrcholné období řecké filosofie
   3. Vývoj etiky v antice a ve středověku
   4. Počátky křesťanského myšlení
   5. Vrcholné období středověké filosofie - scholastika
   6. Empirická tradice v novověké filosofii
   7. Racionalistická tradice v novověké filosofii
   8. Novověká politická filosofie
   9. Novověké etické myšlení
   10. Německá klasická filosofie
   11. Filosofické směry 19. století
   12. Politická filosofie 19. a 20. století
   13. Pojem filosofie dějin
   14. Pojem filosofická antropologie
   15. Filosofické směry současnosti
   16. Současná etika
   17. Tradice českého filosofického myšlení
   18. Základní problémy logiky

Doporučená primární literatura pro vstupní seznámení s filosofií:

Rousseau Jean Jacques: Rozpravy, Praha 1989

Kant Immanuel: Základy metafyziky mravů, Praha 1990

Rorty Richard: Nahodilost, ironie, solidarita, Praha 1996

Camus Albert: Mýtus o Sisyfovi, Praha 1995

Aristoteles: Etika Nikomachova, Praha 1996

Nietzsche Friedrich: Nečasové úvahy, Praha 1992

Platón: Faidón, Praha 1994

Akvinský Tomáš: O království ke králi kyperskému I-II, in: Texty ke studiu středověké filosofie, Praha 1994

Augustin: Vyzvání, Praha 1992

Pascal Blaise: Myšlenky, Praha 2000

Doporučené tituly přehledové literatury:

Ricken, F.:Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999

Heinzmann, R: Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

Coreth, E., Schondorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

Coreth, E., Ehler, P., Schmidt, J.: Filosofie 19.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003

Coreth, E.,Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006

 

 

POLITOLOGIE - magisterské studium ZSV

Z níže uvedených okruhů si uchazeč jednu vylosuje. Dále uchazeč předkládá spolu s indexem seznam odborné literatury (min. 15 titulů), kterou přečetl. K této literatuře mu mohou být položeny doplňující otázky. Doporučuje se, aby seznam přečtené odborné literatury vycházel se seznamu doporučené literatury (viz níže), pokrýval níže uvedené okruhy a byl v souladu s nimi rozčleněn.

Seznam okruhů:

   1. Společenské vědy a jejich typologie
   2. Politika a politologie - fenomén politiky, politologie a její metody a předmět zkoumání
   3. Politický systém a jeho funkce. Systémy otevřené (demokratické) a nedemokratické.
   4. Politické strany a stranické systémy.
   5. Volby a volební systémy.
   6. Stát. Definice státu, státní suverenita. Formy státu: monarchie a republiky; unitární stát a federace; státní správa a samospráva.
   7. Ústavní zřízení. Pojem ústavy, dělba moci v demokratickém státě. Ústavní pořádek České republiky.
   8. Demokracie. Teorie a modely (konsociační a majoritní).
   9. Demokratické politické režimy - parlamentní, prezidentský a poloprezidentský režim.
   10. Problematika nedemokratických režimů a přechodů k demokracii - např. koncepce Linze, Stepana, Friedricha, Brzezinskeho, Przeworskeho, Karlové, Schmittera apod..
   11. Politické ideologie - jako teorie idejí, doktrína, systém (typ) idejí. Liberalismus, socialismus a konzervatismus, nacismus, fašismus, komunismus.
   12. Zájmové organizace a nátlakové skupiny. Korporativismus a neokorporativismus.
   13. Moc. Vymezení pojmu, moc politická a státní.
   14. Mezinárodní vztahy
   15. Evropská integrace. Historie, instituce, základní problémy.

Základní literatura:

Aron, R.: Demokracie a totalitarismus, Brno 1993

Blackwellova encyklopedie politického myšlení

Dahl, R. A.: O demokracii, Praha 2000

Dahl, R. A.: Demokracie a její kritici, Praha 1995

Dahl, R. A.: Demokracie v právním státě?, Praha 1995

David, Roman: Politologie - základy společenských věd, Olomouc 1996 (2. Vyd.-opravené a dopl.)

Demokracie a ústavnost (sborník) ed. Kunc, J., Praha 1996.

Fiala, P., Pitrová M.: Evropská unie. CDK Brno 2003

Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek Vl., Ústavní systém České republiky - Základy českého ústavního práva, Praha 1994

Heywood A.: Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha 1994.

Hladík, J.: Společenské vědy v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod 2004.

Klíma M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.

Kroupa, J. a kol.: Politologie, Brno 1993 a pozdější vyd.

Kubát M., Cabada, L.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2004

Novák, M.: Systémy politických stran, Praha 1997

Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.

Scruton R., Slovník politického myšlení

Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno 1995

Voegelin E., Nová věda o politice, Praha 2000

Waisová, Š.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Aleš Čeněk, Dobrá voda 2002.

Weber, M.: Metologie, sociologie a politika. Vybral a uspořádal Miloš Havelka. Oikoymenh, Praha 1998.