Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Instrukce ke SZZ pro bakalářské studium ZHV- specializace politologická

Starý program

Zkouška z filosofie

SZZ bude vykonána v oborech:

FILOSOFIE-POLITOLOGIE

Z níže uvedeného seznamu okruhů bude vybrána jedna otázka. Na začátku SZZ předkládá kandidát spolu s indexem také seznam literatury s minimálním počtem 15 titulů primární a 5 titulů sekundární přehledové literatury. Tento seznam je podkladem pro to, aby se ověřování mohlo dít na základě přečtené primární literatury. Doporučuje se proto členit seznam literatury tak, aby škála vybraných titulů zastupovala vždy alespoň jedním titulem rozsah každého okruhu. U SZZ se prověřuje schopnost porozumět primárním textům a schopnost vnímat konkrétní téma v kontextu historických souvislosti (viz doporučený seznam přehledové literatury).

Seznam okruhů

 1. Počátky řecké filosofie - mýtus a logos
 2. Vrcholné období řecké filosofie
 3. Helénismus - stoicismus, epikureismus, skepticismus
 4. Počátky křesťanství ve filosoficko-historickém kontextu
 5. Problémy vrcholné středověké filosofie
 6. Základní otázky křesťanské etiky
 7. Fenomén renesance ze společensko-filosofického hlediska
 8. Základní problémy novověké filosofie
 9. Politická filosofie v novověku
 10. Společensko-filosofický kontext francouzského osvícenství
 11. Vybrané téma německé klasické filosofie
 12. Novověké myšlení z hlediska etiky
 13. Filosofické směry 19. století
 14. Problém filosofie dějin (vysvětlit na vybraném autorovi)
 15. Pojem ontologie ve filosofii (vysvětlit na vybraném autorovi)
 16. Základní problémy fenomenologické filosofie
 17. Dějiny a základní pojmy hermeneutiky
 18. Současné otázky hermeneutiky
 19. Společensko-filosofický kontext existencionalismu
 20. Vybrané problémy české filosofické tradice
 21. Současná politická filosofie
 22. Současnost z hlediska etiky
 23. Problém vzniku analytické filosofie (kant,pozitivismus,frege)
 24. Analytická filosofie I.pol.20.století
 25. Základní problémy logiky

Doporučená primární literatura pro vstupní seznámení s filosofií

Montesquieu Charles: O duchu zákonů, Praha 1947

Hobbes Thomas: Leviathan, Praha 1941

Girard René: Obětní beránek, Praha 1997

Freud Sigmund: Nespokojenost v kultuře, Praha 1998

Aristoteles: Politika, Praha 1998

Kant Immanuel: K věčnému míru, Praha 1999

Descartes René: Rozprava o metodě, Praha 1992

Akvinský Tomáš: O království ke králi kyperskému I-II, in: Texty ke studiu středověké filosofie, Praha 1994

Augustin: Vyznání, Praha 1992

Ortega Y Gasset José: Evropa a idea národa, Praha 1993

Doporučené tituly přehledové literatury

Ricken, F.:Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999

Heinzmann, R: Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

Coreth, E., Schondorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

Coreth, E., Ehler, P., Schmidt, J.: Filosofie 19.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003

Coreth, E.,Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006

Instrukce ke SZZ pro bakalářské studium ZHV-specializace politologická

Nový program - týká se studentů, kteří mají začátek studia v roce 2005

FILOSOFIE-POLITOLOGIE

Z níže uvedeného seznamu okruhů bude vybrána jedna otázka. Na začátku SZZ předkládá kandidát spolu s indexem také seznam literatury s minimálním počtem 15 titulů primární a 5 titulů sekundární přehledové literatury. Tento seznam je podkladem pro to, aby se ověřování mohlo dít na základě přečtené primární literatury. Doporučuje se proto členit seznam literatury tak, aby škála vybraných titulů zastupovala vždy alespoň jedním titulem rozsah každého okruhu. U SZZ se prověřuje schopnost porozumět primárním textům a schopnost vnímat konkrétní téma v kontextu historických souvislosti (viz doporučený seznam přehledové literatury).

Seznam okruhů (FILOSOFIE)

 1. Problém počátku řecké filosofie
 2. Vrcholné období řecké filosofie
 3. Helénismus z hlediska etiky - epikureismus, stoicismus, skepticismus
 4. Filosoficko-politický rozměr počátku křesťanského myšlení
 5. Filosofické problémy vrcholného středověku
 6. Základní principy křesťanské etiky
 7. Problém renesance z filosoficko politického hlediska
 8. Základní problémy novověké filosofie
 9. Novověké myšlení z hlediska politické filosofie
 10. Etika v období novověku
 11. Filosoficko politický kontext německé klasické filosofie
 12. Filosofické směry 19.století
 13. Pojem filosofie dějin
 14. Pojem filosofická antropologie
 15. Současnost z hlediska etiky
 16. Současná politická filosofie
 17. Základní problémy logiky

Doporučená primární literatura pro vstupní seznámení s filosofií

Montesquieu Charles: O duchu zákonů, Praha 1947

Hobbes Thomas: Leviathan, Praha 1941

Girard René: Obětní beránek, Praha 1997

Freud Sigmund: Nespokojenost v kultuře, Praha 1998

Aristoteles: Politika, Praha 1998

Kant Immanuel: K věčnému míru, Praha 1999

Descartes René: Rozprava o metodě, Praha 1992

Akvinský Tomáš: O království ke králi kyperskému I-II, in: Texty ke studiu středověké filosofie, Praha 1994

Augustin: Vyznání, Praha 1992

Ortega Y Gasset José: Evropa a idea národa, Praha 1993

Doporučené tituly přehledové literatury

Ricken, F.:Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999

Heinzmann, R: Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

Coreth, E., Schondorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

Coreth, E., Ehler, P., Schmidt, J.: Filosofie 19.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003

Coreth, E.,Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006

Platí pro starý i nový program

Z níže uvedených okruhů si uchazeč jednu vylosuje. Dále uchazeč předkládá spolu s indexem seznam odborné literatury (min. 15 titulů), kterou přečetl. K této literatuře mu mohou být položeny doplňující otázky. Doporučuje se, aby seznam přečtené odborné literatury vycházel se seznamu doporučené literatury (viz níže), pokrýval níže uvedené okruhy a byl v souladu s nimi rozčleněn.

POLITOLOGIE - ZHV-Politologie

Seznam okruhů:

  • Politika a politologie - fenomén politiky, politologie a její metody a předmět zkoumání
   Politický systém a jeho funkce. Systémy otevřené (demokratické) a nedemokratické.
  • Politické strany a stranické systémy.
  • Volby a volební systémy.
  • Stát. Definice státu, státní suverenita. Formy státu: monarchie a republiky; unitární stát a federace; státní správa a samospráva.
  • Ústavní zřízení. Pojem ústavy, dělba moci v demokratickém státě. Ústavní pořádek České republiky.
  • Demokracie. Teorie a modely (konsociační a majoritní).
  • Demokratické politické režimy - parlamentní, prezidentský a poloprezidentský režim.
  • Problematika nedemokratických režimů a přechodů kdemokracii - např. koncepce Linze, Stepana, Friedricha, Brzezinskeho, Przeworskeho, Karlové, Schmittera apod..
  • Politické ideologie - jako teorie idejí, doktrína, systém (typ) idejí. Liberalismus, socialismus a konzervatismus, nacismus, fašismus, komunismus.
  • Zájmové organizace a nátlakové skupiny. Korporativismus a neokorporativismus.
  • Mezinárodní vztahy

Základní literatura:

Aron, R.: Demokracie a totalitarismus, Brno 1993

Blackwellova encyklopedie politického myšlení

Dahl, R. A.: O demokracii, Praha 2000

Dahl, R. A.: Demokracie a její kritici, Praha 1995

Dahl, R. A.: Demokracie v právním státě?, Praha 1995

David, Roman: Politologie - základy společenských věd, Olomouc 1996 (2. Vyd.-opravené a dopl.)

Demokracie a ústavnost (sborník) ed. Kunc, J., Praha 1996.

Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek Vl., Ústavní systém České republiky - Základy českého ústavního práva, Praha 1994

Heywood A.: Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha 1994.

Novák, M.: Systémy politických stran, Praha 1997

Klíma M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.

Kroupa, J. a kol.: Politologie, Brno 1993 a pozdější vyd.

Kubát M., Cabada, L.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2004

Műller, A.: Úvod do vědy o politice, Praha 1991

Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.

Scruton R., Slovník politického myšlení

Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno 1995

Voegelin E., Nová věda o politice, Praha 2000

Waisová, Š.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Aleš Čeněk, Dobrá voda 2002.

Weber, M.: Metologie, sociologie a politika. Vybral a uspořádal Miloš Havelka. Oikoymenh, Praha 1998.

Instrukce ke SZZ pro bakalářské studium ZHV-specializace estetická

starý program

FILOSOFIE-ESTETIKA

Předmětem ověřování celkové orientace je filosofie a politologie.Z níže uvedeného seznamu okruhů bude vybrána jedna otázka. Na začátku SZZ předkládá kandidát spolu s indexem také seznam literatury s minimálním počtem 15 titulů primární a 5 titulů sekundární přehledové literatury. Tento seznam je podkladem pro to, aby se ověřování mohlo dít na základě přečtené primární literatury. Doporučuje se proto členit seznam literatury tak, aby škála vybraných titulů zastupovala vždy alespoň jedním titulem rozsah každého okruhu. U SZZ se prověřuje schopnost porozumět primárním textům a schopnost vnímat konkrétní téma v kontextu historických souvislosti (viz doporučený seznam přehledové literatury).

Seznam okruhů (FILOSOFIE)

 1. Počátky řecko filosofie-mýtus a logos
 2. Vrcholné období řecké filosofie
 3. Helénismus - stoicismus, epikureismus, skepticismus
 4. Počátky křesťanství ve filosoficko-historickém kontextu
 5. Problémy vrcholné středověké společnosti
 6. Základní otázky křesťanské etiky
 7. Fenomén renesance ze společensko-filosofického hlediska
 8. Základní problémy novověké filosofie
 9. Vybrané téma německé klasické filosofie
 10. Novověké myšlení z hlediska etiky
 11. Filosofické směry 19.století
 12. Umění z filosofického hlediska (vysvětlit na vybraném autorovi)
 13. Pojem ontologie ve filosofii (vysvětlit na vybraném autorovi)
 14. Základní problémy fenomenologické filosofie
 15. Dějiny a základní pojmy hermeneutiky
 16. Současné otázky hermeneutiky
 17. Společensko-filosofický kontext existencionalismu
 18. Vybrané problémy české filosofické tradice
 19. Současnost z hlediska etiky
 20. Problém vzniku analytické filosofie (kant,pozitivismus,frege)
 21. Analytická filosofie I.poj. 20. století
 22. Základní problémy logiky

Doporučená primární literatura pro vstupní seznámení s filosofií

Nietzsche Friedrich: Tak pravil Zarathustra, Olomouc 1992

Huizinga Johan: Homo ludens, Praha 1971

Girard René: Obětní beránek, Praha 1997

Freud Sigmund: Nespokojenost v kultuře, Praha 1998

Platón: Faidros, Praha 1993

Augustin: Vyznání, Praha 1992

Kierkegaard Soren: Současnost, Praha 1996

Foucault Michel: Dějiny šílenství, Praha 1994

Bacon Francis: Eseje, Praha 1985

Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti, Praha 1986

Doporučené tituly přehledové literatury

Ricken, F.:Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999

Heinzmann, R: Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

Coreth, E., Schondorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

Coreth, E., Ehler, P., Schmidt, J.: Filosofie 19.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003

Coreth, E.,Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006

Instrukce ke SZZ pro bakalářské studium ZHV-specializace estetická

Nový program

FILOSOFIE-ESTETIKA

Předmětem ověřování celkové orientace je filosofie a politologie. Z níže uvedeného seznamu okruhů bude vybrána jedna otázka. Na začátku SZZ předkládá kandidát spolu s indexem také seznam literatury s minimálním počtem 15 titulů primární a 5 titulů sekundární přehledové literatury. Tento seznam je podkladem pro to, aby se ověřování mohlo dít na základě přečtené primární literatury. Doporučuje se proto členit seznam literatury tak, aby škála vybraných titulů zastupovala vždy alespoň jedním titulem rozsah každého okruhu. U SZZ se prověřuje schopnost porozumět primárním textům a schopnost vnímat konkrétní téma v kontextu historických souvislosti (viz doporučený seznam přehledové literatury).

Seznam okruhů (FILOSOFIE):

 1. Problém počátku řecké filosofie
 2. Vrcholné období řecké filosofie
 3. Helénismus z hlediska etiky - epikualismus, stoicismus, skepticismus
 4. Počátky křesťanství z filosoficko-historického hlediska
 5. Filosofické problémy vrcholného středověku
 6. Základní principy křesťanské etiky
 7. Renesance jako kulturně-filosofický fenomén
 8. Základní problémy novověké filosofie
 9. Etika v období novověku
 10. Vybrané téma německé klasické filosofie
 11. Pojem filosofie dějin
 12. Pojem filosofické antropologie
 13. Základní problémy fenomenologické filosofie
 14. Dějiny a základní pojmy hermeneutiky
 15. Současné otázky hermeneutiky
 16. Problém vzniku analytické filosofie (kant,pozitivismus,frege)
 17. Analytická filosofie I.pol.20. století
 18. Současnost z hlediska etiky
 19. Filosofie a umění
 20. Základní problémy logiky

Doporučená primární literatura pro vstupní seznámení s filosofií

Nietzsche Friedrich: Tak pravil Zarathustra, Olomouc 1992

Huizinga Johan: Homo ludens, Praha 1971

Girard René: Obětní beránek, Praha 1997

Freud Sigmund: Nespokojenost v kultuře, Praha 1998

Platón: Faidros, Praha 1993

Augustin: Vyznání, Praha 1992

Kierkegaard Soren: Současnost, Praha 1996

Foucault Michel: Dějiny šílenství, Praha 1994

Bacon Francis: Eseje, Praha 1985

Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti, Praha 1986

Doporučené tituly přehledové literatury

Ricken, F.:Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999

Heinzmann, R: Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

Coreth, E., Schondorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

Coreth, E., Ehler, P., Schmidt, J.: Filosofie 19.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003

Coreth, E.,Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006

Seznam okruhů ZHV-ESTETIKA

Nový program

1. Umění antického Řecka a Říma a jeho vlivy na umění 18. - 20. století

Estetično a jeho rozdělení

2. Středověké umění a jeho ohlasy v umění 19. a 20. století

Vývojová problematika a dějepis umění

3. Umění renesance, manýrismu a baroka a jeho ohlasy v umění 19. století

Vývojová problematika umění

4. Výtvarné umìní mezi klasicismem a romantismem

Geneze uměleckého výtvoru

5. Impresionismus, jeho předchůdci a pokračovatelé

Estetické vnímání, recepce umění

6. Výtvarné umění druhé poloviny 19. století mezi realismem a symbolismem

Estetická hodnota a její měřítka

7. Modernismus počátku 20. století do roku 1918 v diferenciaci směrů a center

Existenční formy uměleckého výtvoru

8.Výtvarné umění meziválečné avantgardy mezi racionalitou a imaginací

Estetická funkce a polyfunkčnost umění

9.Výtvarné umění 40. - 60. let 20. století - nepředmětné umění a figurace

Významová výstavba uměleckého díla, znakovost umění

10. Hranice moderního umění v 60. a 70. letech 20. století, dematerializace a intermedializace umění

Taxonomie umění

11. Postmoderna - proměna paradigmatu, umění od 80. let 20. století do přítomnosti

Estetická norma

12. Nová média, technický obraz a jeho manipulace

Prezentace umění, její formy a principy

13. Vývoj českého výtvarného umění první poloviny 20. století

Prezentace výtvarného umění v českých zemích - umělecké sbírky a muzea

14. Vývoj českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století

Prezentace současného výtvarného umění v českých zemích - galerie,

výstavní síně, média

Instrukce ke SZZ pro bakalářské studium ZHV-specializace estetická

Starý program

 • 1) Umění starověkého Egypta a Mezopotámie, charakteristika, srovnání sprincipy antického umění, hlavní architektonické typy a jejich reflexe vevropské kultuře
  Estetika a její předmět, estetika a anestetika, estetično a jeho členění
 • 2) Vývoj umění antického Řecka a Říma, periodizace antické epochy a hlavní rysy jednotlivých slohových období, srovnání řeckého římského výtvarného umění, antická architektura, její typy a tvarosloví
  Estetický objekt a subjekt, subjekt-objektový charakter estetického procesu
 • 3) Umění evropského středověku, umění byzantské, doby stěhování národů, karolinské, předrománské, románské a gotické, reflexe antiky ve středověku, křesťanská ikonografie ve středověkém umění, charakteristika středověkého malířství, sochařství, architektury a uměleckého řemesla
  Pojem umění, jeho vznik a historický vývoj, definice pojmu umění
 • 4) Umění českého středověku, nejvýznamnější památky předrománské, románské a gotické architektury včeských zemích, středověké malířství a sochařství
  Geneze uměleckého výtvoru a její fáze, umělec a jeho dispozice, typologie umělecké osobnosti
 • 5) Vznik a periodizace italské renesance, hlavní osobnosti italského renesančního malířství, sochařství, renesance a jejich dílo
  Taxonomie umění, nejvýznamnější příklady taxonomie umění od renesance do 20.století, taxonomizační kritéria, soustava uměleckých druhů a žánrů
 • 6) Renesance a humanismus ve střední Evropě a včeských zemích, manýrismus na dvoře Rudolfa II., památky renesanční architektury včeských zemích
  Prezentace umění a její formy, sběratelství a muzealizace, charakteristika muzeí, galerií a výstav
 • 7) Baroko a klasicismus vevropském umění, rozdíly mezi středomořským a severským uměním 17.a 18.století, principy barokního iluzionionismu
  Proces recepce umění, princip a fáze recepčního procesu, zvláštnosti vizuální recepce, optické klamy, synestézie
 • 8) Barokní umění včeských zemích, periodizace barokního umění, hlavní představitelé barokního malířství, sochařství a architektury včeských zemích, barokní gotika a její nejvýznamnější tvůrce
  Estetická a umělecká hodnota, kritéria estetické hodnoty, obecná platnost a trvalost estetické hodnoty, problém tzv.klasických hodnot
 • 9) Kontradikce vevropském umění mezi Velkou francouzskou revolucí a Pařížskou komunou, polarita klasicismu a romantismu, empír, středoevropský biedermeier, prerafaelité, realismus a naturalismus
  Estetická a umělecká norma, změny a střídání norem, závaznost estetické normy, normativní estetika
 • 10) Umění 19.století vČechách od klasicismu po symbolismus, funkce výtvarného umění včeském národním hnutí, hlavní symbolické stavby a jejich ikonografie
  Funkce umění, jejich typologie, pojetí estetické funkce, společenská funkce umění
 • 11) Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus a secese, charakteristika a jejich podoba vevropském a českém umění, hlavní představitelé jednotlivých směrů a jejich dílo
  Struktura a významová výstavba uměleckého výtvoru
 • 12) Moderna a avantgarda, moderní umělecké směry na počátku 20.století a vmeziválečném období, proměny výtvarných médií, vznik abstraktního umění, umění společenská kritika, reforma a utopie, architektura a užité umění vmoderním světě
  Vývojová problematika umění, kategorie dějepisu umění, konservatismus, tradicionalismus, modernismus, avantgarda
 • 13) Umění po druhé světové válce, přehled směrů poválečného umění, neoavantgarda, rozdíly mezi moderním uměním vdemokratických zemích a vtotalitních režimech, hlavní tendence včeském poválečném výtvarném umění
  Vývojová problematika umění, autonomie a heteronomie ve vývoji umění, vývojová dominance
 • 14) Postmoderna a postmodernismus, hlavní tendence vpostmoderním umění, změny vsoustavě médií a žánrů, intermediální a multimediální umění, vztah vysokého a nízkého vumění
  Estetický ideál, vkus, kýč