Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Instrukce k SZZ pro učitelské magisterské studium OV

Výběr ze 3 oborů, 2 obory: (FILOSOFIE, POLITOLOGIE, EKONOMIE)

Zkouška z filosofie

Z níže uvedeného seznamu okruhů bude vybrána jedna otázka. Na začátku SZZ předkládá kandidát spolu s indexem také seznam literatury s minimálním počtem 15 titulů primární a 5 titulů sekundární přehledové literatury. Tento seznam je podkladem pro to, aby se ověřování mohlo dít na základě přečtené primární literatury. Doporučuje se proto členit seznam literatury tak, aby škála vybraných titulů zastupovala vždy alespoň jedním titulem rozsah každého okruhu. U SZZ se prověřuje schopnost porozumět primárním textům a schopnost vnímat konkrétní téma v kontextu historických souvislosti (viz doporučený seznam přehledové literatury).

Seznam okruhů

   1. Antická obec a její kulturně politický význam
   2. Etické směry v období helénismu
   3. Počátek křesťanství v historicko filosofickém kontextu
   4. Středověká společnost a scholastická filosofie
   5. Kulturně společenský význam renesance
   6. Základní témata novověkého myšlení
   7. Vnímání člověka v novověku z hlediska etiky
   8. Francouzské osvícenství a jeho historický význam
   9. Vybrané téma německé klasické filosofie
   10. 19. století z hlediska filosofických směrů
   11. Vybraný filosofický směr 20. století
   12. Současnost z hlediska etického uvažování
   13. Náboženství a jeho role ve společnosti
   14. Základní problémy logiky

Doporučená primární literatura pro vstupní seznámení s filosofií

Montaigne Michel de: Eseje, Praha 1995

Locke John: Dopis o toleranci, Brno 2000

Eliade Mircea: Mýtus o věčném návratu, Praha 1993

Machovec Milan: Ježíš pro moderního člověka, Praha 2003

Jaspers Karl: Otázka viny, Praha 1991

Platón: Faidros, Praha 1993

Augustin: Vyznání, Praha 1992

Ortega Y Gasset José: Vzpoura davů, 1993

Huizinga Johan: Homo Ludens, Praha 1971

Machiavelli Niccolo: Vladař, Praha 1995

Doporučené tituly přehledové literatury

Ricken, F.:Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999

Heinzmann, R: Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

Coreth, E., Schondorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

Coreth, E., Ehler, P., Schmidt, J.: Filosofie 19.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003

Coreth, E.,Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20.století, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006

POLITOLOGIE - magisterské studium OV

Z níže uvedených okruhů si uchazeč jednu vylosuje. Dále uchazeč předkládá spolu s indexem seznam odborné literatury (min. 15 titulů), kterou přečetl. K této literatuře mu mohou být položeny doplňující otázky. Doporučuje se, aby seznam přečtené odborné literatury vycházel se seznamu doporučené literatury (viz níže), pokrýval níže uvedené okruhy a byl v souladu s nimi rozčleněn.

Seznam okruhů:

   1. Politika a politologie - fenomén politiky, politologie a její metody a předmět zkoumání
   2. Politický systém a jeho funkce. Systémy otevřené (demokratické) a nedemokratické.
   3. Politické strany a stranické systémy.
   4. Volby a volební systémy.
   5. Stát. Definice státu, státní suverenita. Formy státu: monarchie a republiky; unitární stát a federace; státní správa a samospráva.
   6. Ústavní zřízení. Pojem ústavy, dělba moci v demokratickém státě. Ústavní pořádek České republiky.
   7. Demokracie. Teorie a modely (konsociační a majoritní).
   8. Demokratické politické režimy - parlamentní, prezidentský a poloprezidentský režim.
   9. Problematika nedemokratických režimů a přechodů k demokracii - např. koncepce Linze, Stepana, Friedricha, Brzezinskeho, Przeworskeho, Karlové, Schmittera apod..
   10. Politické ideologie - jako teorie idejí, doktrína, systém (typ) idejí. Liberalismus, socialismus a konzervatismus, nacismus, fašismus, komunismus.
   11. Zájmové organizace a nátlakové skupiny. Korporativismus a neokorporativismus.
   12. Mezinárodní vztahy

Základní literatura:

Aron, R.: Demokracie a totalitarismus, Brno 1993

Blackwellova encyklopedie politického myšlení

Dahl, R. A.: O demokracii, Praha 2000

Dahl, R. A.: Demokracie a její kritici, Praha 1995

Dahl, R. A.: Demokracie v právním státě?, Praha 1995

David, Roman: Politologie - základy společenských věd, Olomouc 1996 (2. Vyd.-opravené a dopl.)

Demokracie a ústavnost (sborník) ed. Kunc, J., Praha 1996.

Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek Vl., Ústavní systém České republiky - Základy českého ústavního práva, Praha 1994

Heywood A.: Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha 1994.

Novák, M.: Systémy politických stran, Praha 1997

Klíma M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.

Kroupa, J. a kol.: Politologie, Brno 1993 a pozdější vyd.

Kubát M., Cabada, L.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2004

Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.

Scruton R., Slovník politického myšlení

Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno 1995

Voegelin E., Nová věda o politice, Praha 2000

Waisová, Š.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Aleš Čeněk, Dobrá voda 2002.

Weber, M.: Metologie, sociologie a politika. Vybral a uspořádal Miloš Havelka. Oikoymenh, Praha 1998.