Sidebar

21
zář, so
31 Aktuality

Pokyny pro vykonávání rozdílových zkoušek na KPF FF UJEP, obor Občanská výchova, magisterské navazující studium

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

1) Přihlášení ke zkoušce

Student si domlouvá splnění zkoušek s příslušnými  garanty a vyučujícími předmětů (viz níže). Zkoušky si zapisuje v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu.

2) Zápis výsledků zkoušek

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení - pdf Rozdílové zkoušky)

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek a zkoušejících:

 • Ekonomie II – doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
 • Úvod do filosofie – doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D. (garant), Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. (zkoušející)
 • Sociologie II – Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
 • Politický systém České republiky – prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • Religionistika – doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

3) Příprava ke zkouškám

Student si může v zájmu přípravy zapsat předměty, jejichž názvy (ne však kódy) se shodují s názvy zkoušek, a sice jako povinně volitelné kurzy.

 • Ekonomie I
 • Ekonomie II
 • Úvod do filosofie
 • Sociologie I
 • Sociologie II
 • Politický systém České republiky
 • Religionistika

Pokyny ke zpracování bakalářských a diplomových prací

Tento pokyn konkretizuje požadavky na zapracování kvalifikační práce pro studentky a studenty, kteří bakalářskou a diplomovou práci zpracovávají na katedře politologie a filozofie FF UJEP. Dokument navazuje na vnitřní předpis FF UJEP Směrnice FF UJEP – pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací.

Volba tématu práce

Téma kvalifikační práce si student volí dle svého zájmu a dále v souladu s nabídkou aktualizovaných pdf témat jednotlivých pedagogů katedry politologie a filozofie.

Téma může student navrhnout také sám, je ovšem nutno možnosti jeho zpracování předem důkladně prodiskutovat s případným vedoucím práce (informaci a doporučení jednotlivých pedagogů katedry poskytne tajemník katedry politologie a filozofie Mgr. Jan Musil).

Před volbou tématu a zadáním práce je vhodné zkontrolovat, zda práce podbného či stejného tématu nebyla již realizována na jiné vysoké škole či další vzdělávací instituci. Vhodné je za tímto účelem prohlédnout databázi vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR – http://theses.sz/.

Zadání práce do IS STAG

V souladu s výše uvedenou směrnicí FF (postup uveden v čl. 1/odst.1) zadává student práci do IS STAG. Návod na zadání je dostupný na webové prezentaci FF UJEP (sekce STUDIUM – Bakalářské a diplomové práce). Zadání realizuje student společně s budoucím vedoucím práce. Nezbytnou součástí zadání jsou následující položky, které se uvádějí v rámci Zásad pro vypracování:

 • Stručná anotace práce (5 – 10 vět, v nichž bude uvedeno, čemu bude práce věnována a jaké jsou její cíle. Poznámka: V této části nepoužívejte ich-formu.). Metoda
 • Předběžná osnova(vyjadřuje v několika bodech logické členěné tématu do větších kapitol. Poznámka: Úvod a Závěr se nečíslují.).
 • Časový harmonogram vzniku práce (Časový plán jednotlivých kroků vedoucích k finální podobě kvalifikační práce).
 • Seznam doporučené literatury(Základní seznam doporučené literatury a dalších zdrojů musí korelovat s tématem práce. Pro bakalářské práce je dostačující počet 10 titulů, cizojazyčné tituly a zdroje nejsou povinné. Pro diplomové práce je povinností využití minimálně dvou cizojazyčných titulů, pokud téma není striktně vázáno pouze na regionální či republikovou problematiku).
 • Vyplněný podklad student vytiskne. Poté ho schválí vedoucí práce svým podpisem a uvede datum schválení. Souhlas se zadáním vyjádří též student svým podpisem a příslušným datem.
 • Takto připravený podklad student v předepsaném termínu odevzdá na sekretariátu katedry do rukou paní Tamary Šitnerové.
 • Do jednoho týdne od odevzdání proběhne jednání Vědecko-pedagogické rady katedry politologie a filozofie (dále jen VPR), kde budou zadání schvalována. Schválená zadání sekretářka katedry uloží do IS STAG a vytiskne ho ve dvou kopiích. Zadání, u nichž VPR navrhne provedení úprav, musí být přepracována a odevzdána do stanoveného data. V případě zamítnutých zadání kvalifikačních prací je nutno do stanoveného data připravit nové téma. Teprve schválením tématu práce ze strany VPR je zadání úspěšně ukončeno (konkrétní postup uvádí směrnice FF – č.1/odst. 1a-d).
 • Schválená a vytištěná zadání si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry a podepsaná vedoucí katedry je přiloží do dvou výtisků své kvalifikační práce.

Tyto pokyny jsou platné počínaje zahájením akademického roku 2017/2018.

Během vysokoškolského studia mají studenti možnost studovat nebo pracovat v zahraničí v rámci programu mezinárodní mobility ERASMUS+ http://www.ujep.cz/cs/erasmus

 • Výběrové řízení je vyhlašováno vždy na jaře a na podzim
 • Přihlásit se může každý student, který bude v době výjezdu do zahraničí zapsán minimálně v 2. ročníku bakalářského studia
 • Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu (bc., mgr.)
 • Za studiem či praxí lze vyjíždět do členských států EU, do členských zemí EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), kandidátských zemí (Turecko, Makedonie), a také do Švýcarska

Informace k Erasmus+

Podrobné informace k Erasmus+

 • fakultní koordinátorka Erasmus+ Mgr. Jana Burdová
 • koordinátorka Erasmus+ pro KPF Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

Tématické okruhy BP a DP

Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

  • Rozbor díla Adama Smithe
  • Rozbor díla Karla Engliše
  • Ota Šik a jeho význam v českém ekonomickém myšlení
  • Základy teorie hospodářské hodnoty statků v díle Eugena von Böhm-Bawerka

Mgr. Petr Bláha, Ph. D.

  • Etika
  • Filosofie dějin
  • Filosofie výchovy
  • Utopické myšlení ve filosofii
  • Evropa jako filosofický problém

Mgr. Jiří Hoblík, Th. D.

  • Ateismus, agnosticismus, indiference
  • České pohanství
  • Náboženská scéna v severních Čechách
  • Současné představy o reinkarnaci
  • Česká religionistika
  • Judaistické, popř. semitské momenty v české, popř. evropské kultuře
  • Moc a religiozita
  • PLÁNY NA 5 LET
  • Filosofie náboženství
  • Religionistika jako Fénixovi se podobající marginální disciplina a její místo ve vzdělávání
  • Relevance religionistiky ve vztahu k politickým otázkám
  • Dějiny a dějinnost
  • Konfrontace semitských a indoevropských kultur v setkávání archaického a soudobého 6) Korespondence judaismu, raného křesťanství a islámu

PhDr. Pavel Hynčica, Ph. D.

  • Modely politické změny v utvářejících se pluralismech ve střední a východní Evropě po roce 1989
  • Reflexe česko-slovenských vztahů 15 let po rozdělení ČSFR v zrcadle veřejného mínění
  • Analýza volebních výsledků politických stran v ČR ve velkých městech
  • Ideově spřízněné politické strany ve střední Evropě
  • Prolínání celostátní a komunální politiky v procesu utváření koalic pro komunální volby
  • Politické osobnosti v čele politických stran jako faktor jejich úspěchu
  • Politická strategie a programová témata tradičních politických stran v kontextu současné (české, evropské ad.) politiky
  • Pravice a levice ve střední Evropě
  • Ekonomická versus hodnotová dimenze
  • Systémové a antisystémové politické strany
  • Protiklad nebo plynulý přechod?
  • Národně orientované politické strany a strany tzv. krajní pravice v Evropě
  • Stejná nebo rozdílná uskupení?
  • Analýza postavení KSČM v české politice
  • Možnosti zakotvení KDU-ČSL v české politice jako regionální strany
  • Strana zelených v českých zemích a v Evropě

Mgr. Vlasta Christovová, Ph. D.

  • Filosofie osvícenství: je možné vybrat jednotlivou ideu, např. pokroku, svobody, pojetí zákona, moci, člověka, přírody atd. a nebo interpretaci vybraného filosofa
  • Pojetí svobody u J.S.Milla
  • Podoba liberalismu u L.von Misses a její historické a ideové pozadí

PhDr. Veronika Konrádová, Ph. D.

  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 • Předpoklady pro vznik filosofie na půdě antického Řecka
 • Kritika tradičního náboženství z filosofických pozic
 • Sókratovské pojetí filosofie
 • Platónské mýty

DIPLOMOVÉ PRÁCE

  • Řecké pojetí božství
  • Platónova koncepce ideálního státu
  • Aristotelovo pojetí etické zdatnosti
  • Problematika času v Augustinových Vyznáních

PhDr. Marie Neudorflová, Ph. D.

   • Charitativní činnost a české ženské hnutí do roku 1914
   • Názory T. G. Masaryka na emancipaci žen
   • Masarykovy názory na řešení sociálních problémů v kontextu dobové filosofie do roku 1914
   • Názory T. G. Masaryka na existenci moderního národa

PhDr. Jan Ryjáček

Všechny témata jsou rámcová, je možné je po dohodě konkretizovat.

 • Politická rovina československo- a česko-německých vztahů
 • Česká republika a NATO
 • Česká republika a EU
 • Německá otázka po roce 1945
 • Vybrané problémy a konflikty studené války
 • Vybrané problémy vývoje EU po roce 1992

PhDr. Martin Šimsa

Základní je okruh, v závorce je nabídka témat a myslitelů, ze kterých si studenti mohou zadat téma.
Nabídka je pouze orientační a inspirační, po dohodě s vedoucím práce je možné zadat i téma, které není v závorce uvedeno. U všech témat předpokládám alespoň pasívní znalost (tedy schopnost číst) jednoho cizího jazyka (nejlépe němčiny či angličtiny)

 • Hermeneutika (Např. problém rozumění, výkladu, symbolu, textu, příběhu, kritiky nebo transcendence v díle P.Ricoeura, J.Habermase nebo K.O.Apela)
 • Diskurzívní etika (Např. problém norem, hodnot, dobra, pravdy, zdůvodnění v etice E.Tugendhata, J.Habermase nebo K.O.Apela)
 • Normativní teorie demokracie (Např. normativní předpoklady Tocquevillova, Millova, Rádlova, Komárkové, Popperova, Sartoriho nebo Habermasova pojetí demokracie)
 • Filosofická antropologie (Např. excentrická pozicionalita u Plessnera, Geertzova symbolická nebo Apelova diskurzívní antropologie)

Mgr. Martin Nitsche

 • myšlení Martina Heideggera (téma z fundamentální ontologie Bytí a času nebo interpretace některé z Heideggerových studií po "obratu" - např. jedné z těch, které jsou k dispozici v českém překladu Ivana Chvatíka v nakl. Oikúmené)
 • interpretace tématu z oblasti řeckého myšlení ( tzv. „presokratici", Platón, Aristotelés, Plotínos)
 • pozdní fenomenologie: Eugen Fink, Merleau-Ponty
 • německá klasická filosofie (Schellingova pozdní filosofie, Hegel, ad.)
 • německá romantika ve filosofii, literatuře a výtvarném umění
 • Nietzsche
 • Husserl
 • překlad adekvátní filosofické studie z německého jazyka o rozsahu do 30 str. s vlastním odborným (filosofickým) komentářem
 • téma boha ve filosofii
 • filosofie a posvátný text (filosofie a náboženství)
 • filosofie a poezie
 • filosofie a výtvarné umění
 • filosofie a dramatické umění

VYSVĚTLIVKY:

 • Okruhy jsou společné pro studenty všech oborů, odstupňování povinností mezi ZHV - SV - OV bude reflektováno v individuálním zadání.

 • Všechny okruhy musí být zájemcem konkretizovány v téma (možnost konkretizace v konzultačních hodinách) a zpracovány do podoby projektu.

 • U okruhů 9. - 13. je možná vlastní volba konkrétního textu (příp. uměleckého díla), který bude interpretován ohledně struktur jeho smyslu. Je také možné sledovat vlivné interpretace klasických i současných autorů (typu: >filosof interpretující ve svém díle náboženský text nebo umělecké dílo<, >básník přesahující svým dílem k filosofické výpovědi<, apod.). Tyto okruhy (spolu s č. 5) jsou chápány jako interdisciplinární, vhodné mj. pro studenty kombinující s českým jazykem, výtvarnou vých., estetikou a dějinami umění.

Mgr. Jan Civín

Vést mohu bakalářské a diplomové práce na následující témata.
Lhostejno, zda si je vybere student ZHV, ZSV nebo OV.

 • Politická teorie T. G. Masaryka

Výběrová bibliografie: Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Praha 1925; Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa I-III. Praha 1996; Masaryk, T. G.: Česká otázka. Praha 1990; Masaryk, T. G.: Karel Havlíček. Praha 1904; Bednář, M.: České myšlení. Praha 1996; Bednář, M.: Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky. Olomouc 1998; Kol.: Cesta a odkaz T. G. Masaryka. Praha 2002; Kovtun, J.: Slovo má poslanec Masaryk. Praha 1991; Opat, J.: Filosof a politik T. G. Masaryk 1882-1893. Praha 1990; Doubek, V.: T. G. Masaryk a česká a slovanská politika 1882-1910. Praha 1999.

 • Nepolitická politika V. Havla

Výběrová bibliografie: Havel, V.: O lidskou identitu. Praha 1990; Havel, V.: Do různých stran. Praha 1991; Havel, V.: Letní přemítání. Praha 1991; Havel, V.: Dálkový výslech. Praha 1990; Havel, V.: Role českého prezidenta, Mladá fronta Dnes, 19. 1. 1993; Bělohradský, V.: Antipolitika v Čechách (Příspěvek ke gramatice kýče). in: Fiala, P.- Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika. Brno 2000, s. 33-59; Hahnová, E.: "Česká otázka" od Masaryka k Havlovi. in: Prostor, Praha 1996, č. 31, s. 7-15; Keane, J.: Václav Havel. Praha 1999; Loužek, M.: Může být politika "nepolitická"? in: Proglas, Brno 2000, č. 4., s. 11-14; Tucker, A.: Fenomenologie a politika. Od J. Patočky k V. Havlovi. Olomouc 1997.

 • Česká politika po roce 1989

  Výběrová bibliografie: Fiala, P.- Mareš, M.- Pšeja, P.: Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989. in: Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha 1998, s. 269-289; Vodička, V.- Cabada, L.: Politický sytém České republiky. Praha 2003; Brokl, L. (ed.) Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha 1997; Fiala, P.- Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika. Brno 2000; Dvořáková, V.- Gerloch, A. (eds.): Krystalizace struktury politických stran v České republice po roce 1989. Praha 1996; Kunc, J.: Stranické systémy v re/konstrukci. Praha 2000; Fiala, P.: Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný politický systém? on-line Středoevropské politické studie, č. 1, 2001, on-line text (http://www.iips.cz/).

 • Přechody k demokracii ve středovýchodní Evropě

  Výběrová bibliografie: Dvořáková, V.- Kunc, J.: O přechodech k demokracii. Praha 1994; Ash, T. G.: Rok zázraků ´89. Praha 1991; Dahrendorf, R.: Úvahy o revoluci v Evropě. Praha 1991; Karl, T. L.- Schmitter, P. C.: Models of Transition in Latin America, Southern Europe. in: International Social Journal, n. 128, 1991, pp. 269-284; Kubát, M.: Politika a vládnutí ve středovýchodní Evropě. in: tentýž (ed.): Východní rozšíření Evropské unie. Praha - Brno 2001, s. 31-58;. Linz, J. J.- Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore - London 1996; Rupnik, J.: Jiná Evropa. Praha 1992; Przeworski, A.: Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Easter Europe and Latin America. Cambridge 1991. Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2000.

 • Moderní nedemokratické režimy

  Výběrová bibliografie: Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha 2000; Dvořáková, V.- Kunc, J.: O přechodech k demokracii. Praha 1994; Arendtová, H.: Původ totalitarismu I-III. Praha 1996; Aron, R.: Demokracie a totalitarismus. Brno 1993; Linz, J. J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. in: Greenstein, F. L.- Polsby, N. W. (eds.): Handbook of Political Sciences. Vol. III.Reading 1973; Friedrich, C. J.- Brzezinski, Z.: Totalitarian Dictatoship and Autocracy. Cambridge 1956; Talmon, J. L.: O původu totalitní demokracie. Praha 1998; Mlynář, Z.: Krize v sovětských systémech 1953-1981. Köln 1983; Sartori, G.: Teória demokracie. Bratislava 1993; Čermák, V.: Otázka demokracie I. Demokracie a totalitarismus. Praha 1992.

 • Volné téma po domluvě

Mgr. Ivana Havlínová

   • Axionomické a kognitivní cíle výchovy k občanství - srovnání kutikulárních materiálů české školské reformy a vybrané země Evropské unie
   • RVP ZV a aplikace vybraného průřezového tématu do školního vzdělávacího programu a do výuky
   • Rozvoj občanských kompetencí prostřednictvím vzdělávacího oboru Výchova k občanství a průřezových témat

Mgr. Jakub Chavalka

 • Marx, Nietzsche, Freud - buď srovnávací studie nebo i každý zvlášť
 • Umberto Eco - semiotik a spisovatel
 • Derridova dekonstrukce
 • Egodeismus Ladislava Klímy
 • Pragmatismus: od Jamese k Rortymu

Mgr. Pavel Kopecký

 • České a československé politické dějiny 20. století

Mgr. Hynek Tippelt

Všechna témata je možné použít pro BP i DP studentů OV, ZSV i ZHV

 • Skepticismus (antický a novověký, vztah skepticismu a filosofie - Vyvrací skeptik sám sebe, nebo jen on je pravým filosofem?)
 • Různá témata z novověké filosofie (zvláště David Hume a Bento Spinoza)
 • Generativní antropologie René Girarda (role násilí ve společnosti, vztah násilí a náboženství, obětní mechanismy)
 • Psychoanalýza (vztah psychoanalýzy a filosofie, psychoanalýza kreativity, psychoanalýza filosofů)
 • Nietscheho kritika askeze (kritika morálního výkladu světa a „filosofické životní strategie")
 • Nesubstanční ontologie Egona Bondyho
 • Carl Gustav Jung a jeho Sedm kázání mrtvým
 • Karl Marx (materialismus, ideologie, zrušení filosofie)

Doc. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.

Náměty pro diplomové a bakalářské práce - 2006/2007

 • Hnutí skinheads a pravicový extrémismus v ČR (zadáno, od léta 2006 rozpracovává B. Wimmerová, nyní ve 4. roč. Nj/ZSV, do konce 2006 zadá pro STAG)
 • „Hitlerova Vídeň" podle Brigitte Hamannové
 • Únor 1948 v Československu
 • Z dějin antisemitismu

PhDr. Vladimír Čermák, CSc.

  • Talenty ve škole a příprava pedagogů pro práci snimi
  • Lidé a justice v české společnosti
  • Sociologie minulého -k využití sociologie při zkoumání nedávné minulost

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

 • Souhrnné téma: Filosofie klasického novověku (Descartes,Leibniz, Spinoza)- student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem
 • Souhrnné téma: Filosofie německého idealismu (Kant, Fichte, Schelling, Hegel) - student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem
 • Souhrnné téma: Fenomenologie Husserlova a Heideggerova - student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem

Mgr. Stanislav Vašků

 • Komerční zneužívání dětí a mládeže
 • Učebnice - jejich využitelnost vhodinách OV na ZŠ
 • Výuka sexuologie a toxikologie na SŠ

Poznámka:

Bližší informace přímo u mgr.Vašků v době konzultačních hodin

Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

 • Řecká demokracie a její institucionální struktura
 • Římská republika jako inspirace pro evropské politické myšlení
 • Ideové pozadí vzniku Spojených států amerických
 • Islám a demokracie
 • Křesťanství a demokracie
 • N.Machiavelli a jeho nové pojetí politiky
 • Thomas Hobbes a Leviathan
 • Politické myšlení evropské reformace (M.Luther a J.Kalvín)
 • John Locke a společenská smlouva
 • J.J.Rousseau a obecná vůle
 • Ch.de Montesquieu a idea rozdělení mocí
 • Právo na odpor vůči vrchnosti
 • Alexis de Tocqueville a význam mravů pro demokracii

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph. D.

 • Aristotelova logika
 • Stoická logika
 • Problematika vlastního jména (Russell x Kripke)
 • L.Wittgenstein

Problémy metodologie vědy

Další články...