Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Vzdělání, profesní životopis

Údaje o odborné kvalifikaci a vzdělání

 • 2011: historie se zaměřením na české a československé dějiny, Slezská univerzita v Opavě, profesor
 • 2005: politologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, docent
 • 1990: české a československé dějiny, Československá akademie věd, CSc.
 • 1982: historie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, PhDr.
 • 1980: dějepis a filozofie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, absolvent

Údaje o praxi od absolvování VŠ

 • 1994 – dosud: Akademie věd České republiky, Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i.
 • 1993 – 1994: Policejní akademie České republiky, Katedra společenských věd
 • 1981 – 1993: Akademie věd České republiky, Historický ústav, v. v. i.

Pedagogická činnost na VŠ

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze

Odborná specializace

 • Historie: Soudobé české a československé dějiny
 • Politologie: Politické strany, politický systém

Výzkum (za posledních 5 let)

 • Komunistická strana Československa a bolševismus (GA ČR, reg. č. 409/08/1621, 2008-2012)
 • Přehled zahraničních kompenzačních opatření za osobní nemajektové újmy ve prospěch československých a českých obětí nacismu (MZV ČR, RM 04-01-11, 2011)
 • Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945-1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (GA ČR, reg. č. 14-07528S, 2014-2016)

granty - řešitel

 • Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945–1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (GA ČR, 2014–2016)

granty - spolupracovník

 • Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (Ministerstvo kultury ČR, NAKI, 2018-2021)
 • Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938-1948 (GA ČR, 2013-2017)
 • Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (Ministerstvo kultury ČR, NAKI, 2011–2015)

Publikační činnost (výběrová bibliografie za posledních 5 let)

 • KOCIAN, Jiří (ed.) - DEVÁTÁ, Markéta (ed.). Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 345 s. - (České křižovatky evropských dějin, 3). ISBN 978-80-7285-108-9
 • KOCIAN, Jiří (ed.) – PAŽOUT, Jaroslav (ed.) - RÁKOSNÍK, Jakub (ed.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Dokořán, 2011. 326 s. ISBN 978-80-7285-152-2 (ÚSD); ISBN 978-80-7363-504-6 (Dokořán)
 • KALOUS, Jan (ed.) - KOCIAN, Jiří (ed.). Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 459 s. ISBN 978-80-7285-156-0 (ÚSD); ISBN 978-80-87211-70-0 (ÚSTR)
 • KOCIAN, Jiří. Československý vývoj v letech 1945-1948 v kontextu střední Evropy. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 71-82. ISBN 978-80-7308-475-2
 • KOCIAN, Jiří – SMETANA, Vít a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha: Euroslavica 2014. 244 s. ISBN 978-80-87825-09-9
 • Kocian, Jiří. Československý vývoj v letech 1945-1948 v kontextu střední Evropy. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 71-82.
 • Kocian, Jiří – Smetana, Vít a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha: Euroslavica 2014. 244 s.
 • Kocian, Jiří. Antonín Zápotocký, in: Ryantová Marie a kol.: Českoslovenští prezidenti. Praha – Litomyšl 2016, s. 159-182.

Vedení úspěšně obhájených kvalifikačních prací

 • 71 bakalářských
 • 30 diplomových
 • 12 disertačních
 • 2 rigorózní

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Univerzita Pardubice
 • Technická univerzita v Liberci

Členství v redakčních radách

 • redakční rada časopisu Katedry historie FF UP v Olomouc Sborník prací historických Acta UPO
 • redakční kruh časopisu Ústavu historických věd FPF SU v Opavě Acta historica
 • Univeristatis Silesianae Opaviensis

Členství v ostatních radách a komisích

 • Dozorčí rada Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • Ediční rada Národního archivu
 • Ediční rada Ústavu pro studium totalitních režimů
 • Ediční rada pro obor Politologie KPF FF UJEP
 • vědecko-pedagogická rada KPF FF UJEP

Ostatní členství

 • Sdružení historiků České republiky (Historický kub 1872), vědecký spolek Český národní komitét historiků
 • Rada pre humanitné vedy, Agentúra na podporu vedy a výskum, Slovenská republika