Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Kontakty

e-mail: peroutka.ujep@seznam.cz
tel.: 475 286 493
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní životopis

 • Obor Katolická teologie na KTF UK, Mgr. 2001, ThLic. 2012.
 • Obor Filosofie na FF UK, Ph.D. 2009.

Odborná specializace

Ve svém filosofickém úsilí vycházím zejména z latinské platónsko-aristotelské tradice a soudobé analytické filosofie. V současnosti se na tomto základě zabývám etikou, konkrétně metaetikou a morální psychologií, a to s přesahem k politické filosofii.

Výzkum

 • Spoluřešitel: GA UK – c. g. 522/2006; GA AV ČR – c. g. IAA 908280801.
 • Hlavní řešitel: GA UK – projekt 92610, „Tereziánská mystika z hlediska tomistické psychologie“, ukončeno 2012.

Publikační činnost

Monografie

 • Aristotelská nauka o potencích, Praha, Filosofia 2010, ISBN 978-80-7007-330-8, 218 stran.
 • Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej Tomala: Modality v analytické metafyzice, Praha, Filosofia 2011, ISBN 978-80-7007-326-7.
 • Tomistická filosofická antropologie, Praha, nakl. Krystal OP 2012, ISBN 978-80-87183-42-7, 200 stran.
 • Pramen. Vnitřní život podle Terezie z Avily, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2013, IBSN 978-80-7195-668-6, 200 stran.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • „Dispositional Necessity and Ontological Possibility“, in: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic,Lukáš Novák, Daniel D. Novotný, Prokop Sousedík, David Svoboda (eds.), Heusenstamm, Ontos Verlag, 2012, str. 195­­–208.
 • „Svoboda vůle podle Tomáše Akvinského“, in: Svoboda od antiky po současnost, A. Havlíček (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP 2012, str. 54–79.
 • „Představivost ve scholastice a mystice. Domingo Báñez a Terezie z Avily”, in: Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, J. Marek, M. Vrabec (eds.), Praha, Togga, 2013,str. 65–85.
 •  „Tomášova přirozenoprávní teorie v současném pohledu”, in: Přirozená a lidská práva, A. Havlíček (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2013, str. 44–66.
 • „El centro del alma y la liberación interior según S. Teresa de Ávila”, in: Las Moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús, J. Sancho Fermín, R. Cuartas Londoño (eds.), Editorial Monte Carmelo, CITeS– Universidad de la Mística, Burgos 2014, str. 401–410.
 • „Kritika neutrálního liberalismu. Nedohledný horizont Charlese Taylora“, in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2015, str. 44–66, str. 118–144.
 • „Bůh jako morální zdroj”, in: Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Martin Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2016, str. 42–48.
 • „Přirozený zákon: mezi autonomií a theonomií“, in: Lidská práva a jejich zdůvodnění, A. Havlíček a J. Chotaš (eds.), Ústí nad Labem, FF UJEP, 2017.
 • „Příčiny Husova odsouzení. Pokus o analýzu“, in: Interpretace a kritika díla Jana Husa, M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, FF UJEP, str. 57–70.

Recenzované články

 • Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy“, Studia Neoaristotelica, roč. 4, 2007/1, str. 36-77.
 • „Existenční predikace“, Filosofický časopis 57 (2009), č. 3., str. 375–394.
 • „Aristotelské pojetí možného“, Studia Neoaristotelica 6 (2009), č. 2, str. 265–289.
 •  „Negativní theologie Tomáše Akvinského“, in: Reflexe (2010), č. 38, str. 3–18.
 • „Imagination, Intellect and Premotion. A Psychological Theory of Domingo Báñez“, in: Studia Neoaristotelica 7 (2010), č. 2, str. 107–115.
 • „Tomistický antropologický dualismus“, in: Organon F, 18 (2011), č. 1, str. 26–39.
 • „Tomistická psychologie a moderní pojem mysli“, in: Filosofický časopis, 59 (2011), č. 5, str. 665–688.
 •  „Sémantika abstraktních pojmů v tomismu druhé scholastiky“, in: Univerzálie ve scholastice, Studia Neoaristotelica – supplementum I, ed. D. Novotný, L. Novák, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity 2012, ISSN 1214-8407, str. 193–207.
 •  „Volontà amante. Un concetto teresiano nella prospettiva tomista“, in: Teresianum - Rivista della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità «Teresianum»,ISSN 0392-4556, 63 (2012), 2, str. 275–294.
 • „Inhabitace Boha v duši“, Studia Neoaristotelica 10 (2013), 3, str. 52–71.
 • „Od Humovy teze k etickému univerzalismu“, Filosofický časopis, 63 (2015), 4, str. 539–560.
 • „Racionální kompatibilismus“, Studia Neoaristotelica, 12 (2015), 3, str. xxvi–xliv.
 • „Poinsot’s compatibilism: an inspiration for moral psychology“, vychází v mimořádném čísle Filosofického časopisu, 2016.

Další aktivity

Aktivní účast na řadě konferencí, např. „Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic“, 30. 6. – 3. 7. 2010 v Praze; „IV. Congreso Internacional Teresiano“, 2.–8. 9. 2013 v Avile.