Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

V případě problémů a dotazů pište na: martin.skvara@ujep.cz.
Do e-mailu uvádějte:

 • ročník
 • formu studia (prezenční, kombinovaná)
 • způsob studia (bakalářské nebo navazující magisterské)
 • obor studia

Studenti prvních ročníků

Bakalářské studium - prezenční

Studenti anglického a německého jazyka budou rozděleni do skupin pomocí elektronického testu.

K otevření testu potřebujete vstupní kód, který obdržíte u zápisu, nebo na adrese martin.skvara@ujep.cz. Do e-mailu uveďte jazyk, ročník, způsob studia (bakalářské nebo navazující magisterské) a obor studia.

Test je třeba napsat i v případě, že se jedná o úplného začátečníka. V tomto případě vyplňte přihlašovací údaje, otevřete test a bez vyplňování opět uzavřete.

Test je třeba vyplnit do 18. 9. 2019

V pátek 20. září 2019 bude v aktualitách zveřejněno rozdělení studentů do skupin. Studenti, kteří se nedostaví do skupiny podle seznamů, nebudou do výuky zařazeni. 
Výuka bude probíhat v pondělí.

V případě zájmu o studium ruského a španělského jazyka studenti nepíší rozřazovací testy. Výuka těchto jazyků bude zahájena pouze v případě, že do dne zahájení výuky bude zapsáno alespoň 5 studentů.

Kombinované studium

Studenti kombinovaného studia nepíší rozřazovací testy. Výuka probíhá podle rozvrhů.

Navazující magisterské studium politické filozofie

Studenti nepíší rozřazovací testy a dostaví se na výuku podle rozvrhu. Studenti německého jazyka budou na výuce rozděleni do skupiny začátečníků a pokročilých.

Studenti druhých a třetích ročníků

Studenti 2. a 3. ročníků, kteří splnili cizí jazyk v prvním ročníku, nebudou psát rozřazovací testy, a zapíší se do STAGu podle rozvrhů (jedná se o studenty jednooborového studia historie a KPF).

Studenti, kteří nesplnili cizí jazyk v prvním ročníku, si napíší o kód k rozřazovacímu testu na martin.skvara@ujep.cz.

K vyplnění testu se přihlaste pod kódem, který jste obdrželi u zápisu, nebo od Mgr. Škváry. Po přihlášení do testu a vyplnění přihlašovacích údajů máte 30 min. na jeho vyplnění. Test lze po přihlášení vyplnit pouze jednou.

V případě, že se dodatečně rozhodnete pro jiný jazyk nebo dojde k jiným problémům, zažádejte si o nový kód na adrese martin.skvara@ujep.cz.

Test doporučujeme vyplňovat samostatně bez pomoci slovníku nebo učebnic. V opačném případě může dojít k zařazení studenta do nesprávné skupiny (vyšší nebo nižší než jaká odpovídá jeho schopnostem).

Třetí týden v září bude v aktualitách fakulty zveřejněno rozdělení studentů do skupin. Studenti, kteří se nedostaví do skupiny podle seznamů nebudou do výuky zařazeni.

ROZŘAZOVACÍ TEST


 

Bakalářské prezenční studium

Všeobecný základ pro 1. ročník všech oborů

Osvojení jazykových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

V oblasti mluveného projevu by student měl být schopen reagovat v běžných životních situacích a měl by být schopen diskuze na odborné téma. Zároveň by měl být schopen jednoduché prezentace ve svém oboru.

V oblasti písemného projevu se předpokládá schopnost napsat krátký text týkající se dané odbornosti.

oblasti čtení se předpokládá schopnost porozumění běžného odborného textu se zpětnou interpretací v daném jazyce a schopnost jeho volného překladu.

oblasti poslechu se předpokládá schopnost porozumění přednášky z daného oboru.

Průběh zkoušky

1. Písemná část

 • student napíše didaktický test zahrnující lexikálně gramatickou část, poslech, čtení v délce trvání cca 90 min. Test odpovídá úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.

2. Ústní část

 • student je schopen diskutovat o běžných komunikačních tématech (rodina, zájmy, zaměstnání atd.)
 • student je schopen diskuze o tématech ze svého oboru
 • student je schopen diskutovat o systému vzdělávání, vysokoškolském studiu, výměnných pobytech a kreditním systému
 • student je schopen prezentace své profesní kariéry, plánů do budoucna, je schopen pohovořit o svém vztahu k oboru
 • student je schopen prezentovat problematiku svého oboru a promluvit o jeho vývoji

3. Odborný text

 • Zkoušení vychází z originálního textu v cizím jazyce v rozsahu 10 stran textu A4 (60 řádků na stránku, 30 úhozů na řádek včetně mezer) Student je schopen hovořit o daném textu, číst ho a překládat. Při překladu může použít vlastní slovníček vytvořený při čtení předem schváleného textu.

Kombinované studium

Požadavky k zápočtu

Zápočty budou udělovány při zkoušce. Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i ke zkoušce).

 • Strukturovaný životopis
 • Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.)
 • Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce.

Požadavky ke zkoušce

 • Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni.
 • Schopnost komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních, reagovat na běžná témata, číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm
 • Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí.
 • Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů.
 • Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty.

Zkouška ústní

 • Prezentace studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese:
 • Student přinese ke zkoušce 2 stránky odborného textu a bude schopen vybranou část přeložit do českého jazyka
 • Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese

Požadavky k zápočtu A1 (1. Ročník KS)

Zápočty budou udělovány při zkoušce v budově Velká hradební 15 v učebně V2-8. Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i ke zkoušce).

- Strukturovaný životopis

- Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.)

- Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce.

Požadavky ke zkoušce - Cizí jazyk A (KS)

- Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni.

- Schopnost komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních, reagovat na běžná témata, číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm

- Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí.

- Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů.

- Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty.

Zkouška ústní

- Prezentace studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese:

- Student přinese ke zkoušce 2 stránky odborného textu a bude schopen vybranou část přeložit do českého jazyka

- Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese


LITERATURA KE ZKOUŠCE A - RUSKÝ JAZYK

RUŠTINA-praktický jazykový průvodce,RO-TO-M,Bučovice,1998
RUŠTINA,J.Navrátilová,INFOA,2000
Ruská konverzace, SPN, Praha, 1972
Přehledná gramatika - Ruština - INFOA - 1989
Ruština pro pokročilé,SPN,Praha 1997
RADUGA 1,2,3,Fraus,Plzeň,1999
Ruské vyhledávače:
www.referatov.ru, www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm
www.km.ru/education, www.1september.ru/ru/, www.weblist.ru,
www.gramota.ru, www.5ballov.ru, www.epoisk.ru/referats/,
www.romek.ru, www.eduworld.ru, www.glasnet.ru,
www.allbest.ru/union/rating, /, www.atrus.com/ru, www.yandex.ru,
http://zsu.lgg.ru/, http://psychology.net.ru, www.rambler.ru,
Odborné časopisy a články:

LITERATURA KE ZKOUŠCE A - ANGLICKÝ JAZYK

Jakákoliv učebnice AJ pro zač a středně pokročilé
Gramatika, např.:
Murphy, R. Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 1996
Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994
Wicher, H. H. Grammar, NS Svoboda, Praha, 1998
Chudý, Chudá. Practice Your English Grammar, Fragment
Konverzace, např.:
Redman, S. English Vocabulary in Use (pre- intermediate & intermediate), CUP 1997

Výsledky testů a další aktuální informace naleznete v sekci AKTUALITY FAKULTY

Vyučující   Informace pro studenty
Mgr. Martin Škvára anglický jazyk martin.skvara@ujep.cz
Mgr. Markéta Zakarová německý jazyk marketa.zakarova@gmail.com
PhDr. Marie Ivancová ruský jazyk ivancova.marie@volny.cz
Daniel Kratochvíl M.A. anglický jazyk kratochvil.dan@seznam.cz
Mgr. Lenka Reinhartová německý jazyk reinle@seznam.cz

------------------- -------------------- ---------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- ---------------- -------------------

Další články...

Podkategorie