Sidebar

20
úno, st
42 Aktuality

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oborům FF UJEP.

Erasmus

20. 2. 2019 | 15:00 | FF A 306
Mgr. David Tomíček, Ph.D. a přátelé

FB událost

Autentické příběhy a zkušenosti studentů a studentek, kteří vyrazili na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Praktické informace, rady a typy. Seznámení s možnostmi tohoto programu, odpovědi na položené otázky.

Vincenz Pilz – rakouský Michelangelo z Čech

27. 2. 2019 | 15:00 | FF A 306

Mgr. Josef Rybánský (Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Varnsdorf)

FB událost

Přednáška nabízí průřez dílem významného sochaře 19. století, který upadl téměř v zapomnění, i přestože se svým dílem výrazně spolupodílel na formování vzhledu hlavního města Rakousko-uherské monarchie ve druhé polovině 19. století. Především díky tvůrčí spolupráci s dánským architektem Theofilem Hansenem vytvořil Pilz několik zásadních děl – Neptuna na budově Burzy a osm bronzových kvadrig na střeše vídeňského parlamentu.

Dobrá sousedství: Drážďany – Čechy – Praha

6. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

Dr. phil. Justus H. Ulbricht

Vlastně žijeme velice blízko sebe a spojují nás zčásti po staletí trvající vztahy. Ale 20. století zatížilo a změnilo nejen naše země, nýbrž také sousedství mezi Saskem, Čechami a Čechy. Více než půl století míru a pokoje nám nyní přináší nové impulsy a zkušenosti vzájemného soužití. Kritický náhled na naše společenství, na život po obou stranách hranice a na aktuální vnímání dějin tím ale v žádném případě nepozbývá smyslu. Právě teď máme šanci nahradit klišé znalostmi a projekce společnými zkušenostmi.

Pod dohledem Old Joea aneb střípky ze stáže na University of Birmingham a z poznávání Anglie a Walesu

13. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Přednáška bude věnována měsíčnímu pobytu na University of Birmingham a to nejen z perspektivy možností výzkumu a studia na prestižní univerzitě, ale zároveň přiblíží druhé největší město Velké Británie a nahlédne též do dalších částí Anglie a Walesu. Vše s bohatým fotografickým doprovodem.

Paralelní světy: měnící se společnost a měnící se regiony

20. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Přednáška je zaměřena na představení podnětů historické a tzv. nové regionální geografie k pochopení podstaty problémů vývoje a rozvoje regionů Česka. V posledních více než čtyřech desetiletích jsme v geografii svědky proměn klíčových geografických konceptů (např. region, místo, krajina). Reflektuje česká geografie tyto změny? Nebo jsme stále v zajetí tradiční vlastivědy a regionální geografie první poloviny 20. století? Proč je při hodnocení regionů třeba zvažovat měnící se časoprostorové a společenské kontexty jejich vývoje?

Doprovodná akce k výstavě Regiony v čase a prostoru, která bude mít dernisáž ve stejný den od 14:30 ve foyer FF.

Mezi inspirací a averzí: Významní Češi a jejich vztah k habsburské monarchii a německé kultuře a jazyku

27. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

Dr. phil. Wolfgang Schwarz

Přednáška představuje biografie prominentních českých osobností se zvláštním zřetelem na jejich vztah k německé kultuře a jazyku, příp. k habsburské monarchii. Při tom se střídají inspirace a averze a pozitivní i bolestné zkušenosti. Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter Verein), na toto téma vytvořil dvoujazyčnou výstavu „Významní Češi – Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945“, která bude oficiálně zahájena 27. března 2019 v prostorech Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a k shlédnutí bude až do 22. dubna. Portrétované osobnosti jsou mj. Karel Čapek, Bedřich Smetana, Tomáš Baťa, Ema Destinová, Alfons Mucha nebo Božena Němcová.

Wolfgang Schwarz (*1968 v Řezně) vystudoval na řezenské univerzitě historii a politické vědy se specializací na německou zahraniční politiku a diktatury. Promoval v roce 1998 po studijních pobytech v Praze a Berlíně, jeho dizertace vyšla v roce 2004 v nakladatelství Oldenburg Verlag pod titulem „Brüderlich entzweit? Die Beziehungen zwischen der DDR und der ČSSR von 1961–1968“ (V bratrském rozkolu? Vztahy mezi NDR a ČSSR v letech 1961 až 1968). V letech 1999 až 2002 pracoval jako odborný referent pro kulturu a publikace v sekretariátu Česko-německého fondu budoucnosti v Praze. Od dubna 2002 působí jako kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera, organizuje autorská čtení, přednášky, semináře a studijní cesty, koncipuje výstavy a publikuje."

Bude upřesněno

3. 4. 2019 | 15:00 | FF A 306

Situačný charakter sókratovskej etiky

Úterý 9. 4. 2019 | 10:00 | FF A 103

Mgr. František Škvrnda, PhD.

Autor sa vo svojej prednáške zameria na problematiku morálnej hodnoty klamstva, krádeže a fyzického násilia. Na vybraných príkladoch zo sókratovskej literatúry sa pokúsi demonštrovať, že sókratovská etika nadobúdala miestami situačný charakter, ktorý ústil do morálneho relativizmu a ktorý je možné s veľkou pravdepodobnosťou pripísať historickému Sókratovi.

František Škvrnda

Pracovisko: Katedra medzinárodných politických vzťahov, FMV (Fakulta medzinárodných vzťahov), EUBA (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Zameranie: Dejiny antickej filozofie, literatúry a náboženstva

Dělohy k pronájmu - surogátní mateřství

17. 4. 2019 | 15:00 | FF A 306

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Surogátní mateřství je definováno jako situace, kdy žena (náhradní matka) nosí a porodí dítě pro někoho jiného. Dítě může a nemusí být s náhradní matkou geneticky příbuzné. Po porodu surogátní matka dítě odevzdá „objednávajícímu páru“ a dá souhlas k jeho adopci. „Objednávající pár“ si dítě adoptuje a stává se jeho zákonnými rodiči. V České republice neexistuje zákon, který by surogátní mateřství upravoval. Ročně se zde pomocí náhradních matek narodí stovky dětí.

Mělo by být v České republice surogátní mateřství ošetřeno zákonem a proč? Jedná se o altruistickou oběť, byznys či potřebnou léčbu neplodnosti? Je surogace eticky zavrženíhodná a právně nepřípustná, nebo není?

Dědictví evropského kolonialismu v Africe

24. 4. 2019 | 15:00 | FF A 306

Jan Záhořík, Ph.D.

Přednáška se bude zabývat mnohočetnými pozůstatky evropského kolonialismu v Africe, například v oblasti infrastruktury, etnicity, školství, hospodářství, politiky, apod. Na příkladu vybraných zemí (např. Rwandy, Konga aj.) bude přednáška analyzovat hluboké historické kořeny různých konfliktů a krizí. Zároveň tak pomůže najít odpověď na klasickou otázku ""why history matters?"", tedy k čemu slouži historie a proč bychom se měli zajímat při zkoumání současnosti i minulostí. Přednáška bude založena na archivních pramenech, terénním výzkumu i rozsáhlé sekundární literatuře.

Jan Záhořík (1979) je afrikanista, působící na katedře blízkovýchodních studií FF ZČU. Docenturu získal na FSV UK v oboru moderní dějiny (2014) a Ph.D. na FF UK v oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. Zabývá se dějinami a politikou Etiopie a Rohu Afriky, konflikty v Africe, a evropsko-africkými vztahy. Je autorem a spolueditorem řady monografií v angličtině a češtině, např. Inequalities and Conflicts in Modern and Contemporary African History (Lexington Books, 2018) či The Horn of Africa since the 1960s (s Aleksi Ylönenem, Routledge, 2017). V současnosti se jako autor a spolueditor podílí na rozsáhlém mezinárodním projektu Routledge Handbook on the Horn of Africa (Routledge, 2019). Přednášel na mnoha univerzitách v Evropě, USA, a Africe.

 

 


Uplynulé přednášky

Nové objevy v antické Etrurii a výzkum českých archeologů v okolí etruských Tarquinií

13. 2. 2019 | 15:00 | FF A 306
PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

FB událost

Přednáška seznámí posluchače s nejvýznamnějšími objevy etruské archeologie. Ty byly učiněny během posledních ca 15 let a významným způsobem změnily pohled na etruskou kulturu – nejvýznamnější předřímskou civilizaci západního Středomoří. Přednáška rovněž představí práci českých etruskologů na území antických Tarquinií a v jejich okolí. V oblasti tohoto významného etruského centra vedou čeští archeologové mezinárodní vědecký tým, jehož členové pocházejí rovněž z Itálie, Německa a Slovenska.

PhDr. Martin Trefný, Ph.D. Zabývá se archeologií doby železné, zejména její starší části, ve střední Evropě a antickém Středomoří. Orientuje se zejména na výzkum různých forem vzájemných vztahů obou oblastí. Z klasických oborů je aktivní na poli etruskologie či antického vázového malířství. Se svými studenty z Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK Praha a s kolegy z dalších českých badatelských institucí vede český výzkum etruského osídlení v blízkosti antického města Tarquinie. Kromě své domovské univerzity externě působí na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Fridrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg v Bavorsku. Je ředitelem Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, kde se zabývá regionální prehistorií.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer