Sidebar

16
pro, ne
23 Aktuality

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance a krajské úřady sídlící v dotačním území.

FF UJEP je v programu sn-cz projektovým partnerem v tomto projektu

Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

 • Opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání; prioritní osa č. 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; Investiční priorita č. 10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 • Řešitelka za FF UJEP: Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Katedra historie FF UJEP)
 • Lead Partner: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG),  řešitel Prof. Helmuth Albrecht
 • Projektoví partneři:
  PP1 Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., řešitelka Dr. Daniela Walther
  PP2 Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH,  Institut Heritage Studies (IHS), řešitelka Dr. Marie-Theres Albert
  PP3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
  PP4 Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, řešitel PhDr. Petr Hrubý
  PP5 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., řešitel RNDr. Michal Urban, CSc.
 • doba realizace: 21. 04. 2016 - 30. 04. 2020
 • číslo projektu: 100283089

NAŠE SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ – HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Účastníci projektu

 • Lead Partner: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG), řešitel Prof. Helmuth Albrecht, kontakt: Helmuth.Albrecht@iwtg.tu-freiberg.de
 • PP1: Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., řešitelka Dr. Daniela Walther, kontakt: Daniela.Walther@extern.tu-freiberg.de
 • PP2: Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH, Institut Heritage Studies (IHS), řešitelka Dr. Marie-Theres Albert, kontakt: albert@ina-fu.org
 • PP3: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, řešitelka projektu Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., kontakt: Mgr. Jana Burdová, Jana.Burdova@ujep.cz, 475 286 447
 • PP4: Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, řešitel PhDr. Petr Hrubý, kontakt: Mgr. Antonín Kadlec, kadlec.antonin@npu.cz, 773 782 831
 • PP5: Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., řešitel RNDr. Michal Urban, CSc., kontakt: hengster11@gmail.com, 603 280 863

Anotace

Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených.

V rámci celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.

Milníky projektu

 • Vytvoření pracovních listů pro výuku zeměpisu, dějepisu a společenských věd na základních školácha gymnáziích v Ústeckém a Karlovarském kraji; vzdělávání učitelů v rámci workshopů; vzorové exkurze pro školy účastnící se pilotního testování
 • Organizace a realizace semináře pro studenty KHI FF UJEP s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“
 • Přednáškový cyklus v rámci Univerzitu třetího věku (U3V) věnovaný hornické oblasti Krušnohoří
 • Tištěný průvodce vyzdvihující kulturně-historické hodnoty Krušnohoří (dvoudílný, dvojjazyčný)

Popis projektu

Na základě dokumentace vybraných hornických památek, nejen těch, které byly vybrány na seznam světového dědictví UNESCO, budou didaktiky UJEP vytvořeny pracovní listy, které budou vloženy do interaktivní mapy, jež poslouží jako podklad k výuce zeměpisu, dějepisu a společenských věd v Ústeckém a Karlovarském kraji. Didaktické listy budou dvojjazyčné, takže je bude možné využít na patřičných typech škol i v Sasku. Jelikož se v této oblasti bude jednat o doposud nezavedenou výukovou pomůcku, budou během projektu v rámci workshopů proškoleni učitelé zainteresovaných škol. Pro žáky a učitele pilotních škol, kde bude tento výstup testován, jsou připraveny vzorové exkurze po hornických památkách na obou stranách Krušných hor.

V letních semestrech 2017/2018 a 2018/2019 bude pro studenty oboru Historické vědy FF UJEP otevřen povinně volitelný kurz s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“, jeho cílem je studenty sensibilizovat s historickým významem Krušnohoří a rolí při kulturní výměně. Tím by mělo být dosaženo porozumění důležitosti ochrany kulturního dědictví.

Abychom v projektu postihli co možná nejširší cílovou skupinu, zahrnuli jsme do něj realizaci přednáškového cyklu pro studenty U3V UJEP, jež bude postihovat témata jako Světové dědictví UNESCO, hornictví a hornická kulturní krajina i přeshraniční kulturní transfer mezi Čechami a Saskem. Cílem je začlenit do ochrany a zachování památek i seniory, kteří bývají v památkové péči a předávání tradic často velmi aktivní.

Aby bylo dosaženo komplexního obrazu o hornické kulturní krajině Krušnohoří, vznikne dvoudílný a dvojjazyčný průvodce. Jeho první část se bude věnovat starším dějinám a bude je ilustrovat příspěvky k vybraným gotickým a renesančním památkám české a saské části Krušnohoří. Druhá část bude zahrnovat období od 18. do 20. století a bude popisovat příběhy vztahující se ke sledované lokalitě (např. příběh pouti F. J. Umlaufta do Bohosudova). Publikace má jednak upozornit na místo popř. objekt a zároveň ukázat na jeho širší kontext a ukázat jeho „druhý život“. Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci a učitelé, ale také široká veřejnost. Studijní průvodce umožní samostudium v lokalitách kulturního dědictví a tím i udržitelný zájem o hornické kulturní dědictví i mimo akce s tématikou spojené.

Dokumenty

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 31. 10. 2018

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. 4. 2018

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. 11. 2017

„Children born of war – past, present and future“ (CHIBOW)
[Děti narozené z války
– minulost, přítomnost a budoucnost]

Horizont 2020 (H2020) je strategický rámcový program, který v sobě spojuje všechny dosavadní  programy EU určené na podporu vědy, výzkumu a inovací. Je tak následovníkem  nejen 7. RP pro vědu, ale také Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP),  Programu pro podnikání a inovace, speciálně jeho inovačních kapitol (EIP), Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP), programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Zahrnuje také financování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

Deníky doktoranda Michala Korhela

Fotografie

pdf "Jar" a koniec pobytu

Z přednášky Conducting and presenting research in humanities (Metodológia a prezentovanie výskumu v humanitných vedách)

pdf Každodenný život v Moskve

pdf Prvé týždne na výskumnej stáži v Moskve

Web: http://www.h2020.cz/cs

Trvání programu Horizon 2020 je stanoveno na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

Cílů programu Horizon 2020 má být dosaženo  pomocí tří vzájemně se podporujících priorit (pilířů), jimiž jsou:

 • Vynikající věda: Evropská vědecká základna musí dosáhnout vynikající úrovně a zajistit plynulý pokrok ve výzkumu světové úrovně s cílem zabezpečit dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy.  H2020 bude podporovat nejlepší myšlenky, rozvíjet talenty v Evropě, poskytovat výzkumným pracovníkům přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře, aby se Evropa stala atraktivním místem pro nejlepší výzkumné pracovníky z celého světa.
 • Vedoucí postavení v průmyslu: Cílem je zatraktivnění EU jako místa pro investice do výzkumu a inovací (včetně ekoinovací) skrze podporu činností shodujících se s potřebami hospodářské sféry. Budou poskytovány významné investice do rozvoje klíčových průmyslových technologií a maximalizován růstový potenciál evropských společností poskytnutím adekvátního financování. V rámci tohoto pilíře budou také podporovány inovační aktivity malých a středních podniků (MSP) směřující k jejich přeměně na firmy světového významu.
 • Společenské výzvy: V tomto pilíři bude podporován výzkum, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost např. v oblasti zdraví, energetiky nebo dopravy a které jsou proto dílčími prioritami jednotlivých politik růstové strategie Evropa 2020. Řešení projektů vycházejících z těchto tzv. společenských výzev by mělo vést k  propojení  zdrojů a znalostí napříč různými oblastmi, technologiemi a obory, včetně  sociálních a humanitních věd. Půjde o široký rozsah činností od výzkumu až po trh, s mimořádným důrazem na činnosti související s inovacemi, jako je ověřování výroby a testování nových produktů nebo podpora zadávání veřejných zakázek a  uvádění inovací na trh.  

I. pilíř – vynikající věda

 • Posílení hraničního výzkumu činností Evropské výzkumné rady (ERC – European Research Council)
 • Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií
 • Posílení dovedností, odborné přípravy a profesního rozvoje prostřednictvím akcí Marie Curie-Sklodowské (akce Marie Curie)
 • Posílení evropských výzkumných infrastruktur

II. pilíř – vůdčí postavení v průmyslu

 • Vedoucí postavení v klíčových a průmyslových technologiích
  1. Informační a komunikační technologie (ICT)
  2. Nanotechnologie
  3. Pokročilé materiály
  4. Biotechnologie
  5. Pokročilá výroba a zpracování
  6. Vesmír
 • Přístup k rizikovému financování  (jako dluhový a kapitálový nástroj)
 • Inovace v MSP (zaměřeno na podporu malých a středních podniků)

III. Pilíř – společenské výzvy

 • Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
 • Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum, vnitrozemské vodní zdroje a biohospodářství
 • Bezpečná, čistá a účinná energie
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 • Oblast klimatu, účinné, využívání zdrojů a surovin
 • Evropa v měnícím se světě
 • Bezpečná společnost – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů

Anotace projektu:

Ozbrojené konflikty mají obrovský fyzický a psychický dopad na děti, a to hlavně v případě, když jsou tyto děti ať už jakýmkoli způsobem spojené s nepřítelem. Množství důkazů nasvědčuje tomu, že „děti narozené z války“, například děti, jejichž otcové byli cizími vojáky a matky pocházely z místní komunity, jsou velkou překážkou k integraci jejich matek i jich samotných v poválečných společnostech. Předešlé studie Organizace spojených národů zdůrazňují také nedostatek výzkumu životních podmínek těch dětí, které se během ozbrojených konfliktů narodily z násilných těhotenství. Projekt CHIBOW se orientuje právě na tyto nedostatky v dosavadním výzkumu, a formou systematické analýzy životních zkušeností dětí narozených ze situací v různých válečných konfliktech 20. století a po nich tak významně rozšiřuje a doplňuje bázi informací, které nám dosud chyběly. Jeho hlavním cílem je zjistit, jak a zda vůbec jsou tyto děti integrované do společnosti nejen v době konfliktu samotného, ale i po jeho ukončení, a jakou úlohu v tomto procesu zaujímají vedle nevládních organizací také vojenské a vládní orgány.  V centru zájmu je také snaha zjistit, jak životní zkušenosti těchto „dětí“ odrážejí všeobecné postoje společnosti ke vzpomínkám na válku a naopak.

Projekt, na kterém spolupracují vědecké instituce z mnoha zemí Evropy, Spojených států a Afriky, umožňuje 15 doktorandům spolupracovat na interdisciplinárním výzkumu dané problematiky.  Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je řešitelem projektu vedoucí katedry historie, doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., který se věnuje zejména vojenským dějinám severních a severozápadních Čech. Doktorské místo ve výběrovém řízení získal Michal Korhel, M.A., student moderních dějin na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně (Německo) a Lomonosovově univerzitě v Moskvě (Rusko). Michal Korhel se v rámci hlavního projektu zabývá  problematikou „dětí pohraničí“ narozených ze smíšených česko-německých vztahů v českých pohraničních územích koncem 30. a začátkem 40. let 20. století. Na základě studia archivních dokumentů, dobových publikací a především rozhovorů s pamětníky se pokusí nabídnout nejen nové pohledy na národnostní problematiku a postavení dětí ze smíšených vztahů v poválečné československé společnosti, ale také zjistit do jaké míry a jakým způsobem ovlivnily poválečné životní zkušenosti vývoj jejich sociální a osobní identity.

Projekt „Children born of war – past, present and future“ je financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 642571.

Více informací na: www.chibow.org

pdf Zpráva CHIBOW 2016

Financováno z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity republiky (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Účastníci projektu

Příjemce–koordinátor: Národní památkový ústav, řešitelka projektu Mgr. Lucie Radová, kontakt Mgr. Antonín Kadlec, kadlec.antonin@npu.cz, 773 782 831

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, řešitel projektu PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., kontakt Bc. Gabriela Růžičková, Gabriela.ruzickova@ujep.cz, 601 594 203

Web projektu
 

Anotace

Hlavním cílem projektu je provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu vážícího se na specifické přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze v některých regionech. Zde však představují důležitou součást urbanismu obcí a kulturní krajiny. Zároveň se jedná o stavby, které (až na výjimky) nejsou památkově chráněné. Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky představují finanční zátěž a v posledních pěti letech jsou ve velkém měřítku demolovány. Dokumentace tak představuje poslední možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro budoucnost.

Plánované výsledky

 • Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb
 • Mapová aplikace „Stavby pro zpracování chmele“
 • Výstava s odborným katalogem:"Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán".
 • Workshop k metodice efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb
 • Článek „Chmelařská krajina a její změny“

Popis projektu

Díky specifickým klimatických a geologickým podmínkám patří Česká republika již od 19. století mezi největší světové pěstitele chmele, přičemž mezi aromatickými chmelovými odrůdami je Žatecký chmel považován za nejlepší na světě. Kulturní krajina Žatecké, Úštěcké a Tršické chmelařské oblasti byla po generace formována nejen přírodními vlivy, ale intenzivní lidskou činností spojenou se specifickým zemědělským využíváním. Kulturně historické a estetické hodnoty této krajiny a jejích sídel jsou mimořádné. Její ikonickou součástí jsou rozlehlé horizontální plochy chmelnic, dominantou sídel pak sušárny a sklady chmele se specifickou podobou střešních partií s vystupujícími tělesy věžových sušárenských komor, které dávají sídlům - vedle kostelních věží - další vertikální rozměr. Identita této krajiny je naprosto odlišná od ostatních míst středoevropského regionu. V souvislosti se změnou hospodaření i změnou technologie zpracování chmele, a také vlivem dlouhodobé neúdržby část těchto objektů ve 2. polovině 20. století zanikla. Během posledních deseti let byl pak zaznamenán zvýšený počet řízených demolic chmelových sušáren a skladů. (Ty díky zastavěné ploše, která ovlivňuje výši daně z nemovitosti, představují pro vlastníky neúměrnou finanční zátěž). Na Žatecku pak v tomto procesu hraje významnou roli také demografický vývoj a národnostní otázka, se  svými častými cézurami kontinuity osídlení. (Stačí připomenout poválečné odsunutí německého obyvatelstva, dosídlování území z vnitrozemí repatrianty či příchod Volyňských Čechů). Z více než 5 400 staveb, které byl v tomto prostoru zaznamenány na počátku 20. století, jich dodnes zůstaly zachovány stovky. Se stavbami zaniká jejich paměť, zakotvení v sídlech i jejich bezprostředním okolí. Zaniká také integrita krajiny i chmelařská kulturní tradice, kterou tyto stavby manifestují. Ačkoli představují identifikační faktor kulturní identity obyvatel regionu a také jedinečný pramen historického poznání, není naprostá většina těchto staveb památkově chráněna. Tuto skutečnost přičítáme nedostatečné reflexi jejich významu, která je daná nízkým stavem poznání. Identifikace a plošná dokumentace před jejich definitivním zánikem je tak poslední příležitostí pro jejich poznání a uchování, alespoň ve formě kulturněhistorických informací.

Cílem projektu je proto na vymezeném území identifikovat a dokumentovat historické stavební objekty související se zpracováním chmele. Předmětem je výzkum samostatně stojících staveb, jejichž základ tvoří nejčetnější soubor specializovaných objektů, které se v hojné míře začínají v souvislosti s velkou konjunkturou pěstování chmele objevovat po polovině 19. století. Přesahy výzkumu se pak dotýkají jak tradičního „lidového“ způsobu sušení chmele v rámci vesnických usedlostí, především na půdách obytných domů, tak staveb barokního vrchnostenského velkostatku hospodařícího ve vlastní režii. Vedle vlastních staveb, jejich konstrukcí a technologického vybavení, však budou zkoumány i širší souvislosti - vztah k okolní zástavbě, hmotové, půdorysné i prostorové struktuře sídla a na něj navazující krajiny. Vedle těchto informací předpokládáme, že se díky detailnějšímu archivnímu průzkumu podaří také lépe poznat způsob hospodaření, který byl s tímto typem zemědělské produkce spojen. Pro případové studie bylo na základě dosavadního stavu poznání zvoleno měcholupské panství Dreherů a postoloprtské panství Schwarzenberků. Významná pivovarnická rodina Dreherů působila na Žatecku od 60. let 19. století a mimo Měcholupy zde vlastnila i další statky (Želeč). Měcholupské panství se stalo její středoevropskou základnou, která sloužila k četným technologickým i pěstitelským experimentům. Tento statek tak lze považovat za protipól tradičnímu venkovského prostředí, v němž se malí producenti chmele inovacím až na výjimky bránili. Význam měcholupského panství pro české chmelařství dodnes dokládá tzv. Dreherův vývozní pivovar. Hmotou i architektonickým ztvárněním impozantní stavba, která ve své době patřila k největším pivovarům a odkud Anton Dreher ml. dokázal jako první na světě dopravit pivo do USA, bude také předmětem našeho badatelského zájmu. Společenským protipólem Dreherova impéria je prostředí tradičních šlechtických statků, v tomto území reprezentovaných především rozsáhlými Schwarzenberskými majetky (Postoloprty, Břvany, Lipenec) s jejich odlišným, po staletí inovovaným způsobem hospodaření, které však nebylo primárně orientované na pěstování chmele, a které ke konci 19. století na tomto území začalo upadat. 

Základním úkolem bude ztotožnění staveb s objekty, které sloužily pro zpracování chmele, a to jednak na základě typických znaků architektury (markantní znaky formální struktury), a dále také průzkumem archivních pramenů. Bude provedena jejich nezpochybnitelná identifikace. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o objekty, které nejsou předmětem zájmu státní památkové péče ani nejsou evidovány pod vlastními popisnými čísly, je nutné vytvořit nový systém pro jejich ztotožnění se stavbami nacházejícími se na konkrétních parcelách. Následně bude proveden popis objektu, jeho vzhledu se zaměřením na specifické součásti staveb (provětrávací vikýře, tělesa se sušárenskou technologií, nakládací rampy, schozové otvory atd.), konstrukce, technologické vybavení a detaily. U vybraných staveb mimořádných buď svým architektonickým ztvárněním, řemeslnou kvalitou, technologií nebo historií, bude provedeno zaměření, podrobná dokumentace detailů stavby (řemeslného provedení tesařských konstrukcí, zachycení četných nápisů, které zde bývají dochovány, skenování dekorů), případně odběr vzorků pro dendrochronologické datování. Sledovány budou také širší souvislosti stavby a okolního prostředí (návaznost na obytný objekt, zástavbu v obci, chmelnice v jejím okolí, hlavní komunikační osy, vodoteče, památky v krajině apod.). Pro každý z objektů bude vyhotovena karta, jejíž součástí bude zákres do katastrální mapy, srovnání se situací v archivních mapových pramenech a případně také skeny historické plánové dokumentace. Pozornost bude věnována současnému technickému stavu objektů. Bude provedena jejich podrobná fotodokumentace. Karty budou podkladem pro vytvoření databáze a odborné mapy.  Pro vlastní dokumentaci byl zvolen takový postup, který umožní její co nejefektivnější provedení za pomoci běžně dostupných prostředků, využívajících ovšem v maximální možné míře moderní technologie a umožňující přístup k on-line zdrojům, a to jak na úrovni zdrojů veřejných (ISSPP s GIS a MIS, katastr nemovitostí apod.), tak i neveřejných (skeny archivních map, stavebních plánů, písemných pramenů a starší literatury na cloudovém úložišti).  Databáze a mapa, které budou výstupem této dokumentace, budou pro veřejnost zcela otevřené. Fungovat budou na platformě projektu GIS a MIS v rámci ISSPP a to jako samostatný projekt – podklad pro územně analytické plánování. Výstupem procesu získávání a zpracování dat bude metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace.

Dalším z výstupů bude výstava představující architektonicky a technologicky nejzajímavější stavby ze sledovaného segmentu stavebního fondu. Bude zaměřená na popularizaci těchto specifických objektů, jejich role v urbanismu a krajině a významu pěstování zpracování chmele pro tyto oblasti a jejich historii.

Obr. č. 1 Unikátní novogotická sušárna v Trnovanech je příkladem stavby přímo určené k sušení chmele

Ukázky prací:

zip Ukázka studentské práce 3D skenu erbu biskupa Emanuela Arnošta (65MB)

jpg Jakub Růžička - Erb Biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna

jpg Václava Trnková - Mariánská iniciála

pdf František Adámek - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Název projektu: Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-035-2014

Tento projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009–2014.

Aktuální dění můžete průběžně sledovat na webových stránkách projektu.

Cílem projektu je záchrana a zpřístupnění kostela Nanabevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, a to včetně v něm se nacházejících movitých kulturních památek: 7 oltářů, kazatelny a souboru dubových lavic. Kostel je od srpna 2012 na doporučení statika pro veřejnost uzavřen a probíhají v něm stavební práce. Záchrana kostela spočívá v jeho celkové obnově a zahrnuje statické zajištění, opravu fasád, obnovu interiéru, opravu krovu a výměnu krytiny, obnovení některých částí podlah a přeložení stávající krytiny nad lodí a presbyteriem.

Projekt má dva partnery, norského a českého. Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví,  specializované pracoviště katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., je českým partnerem. Ten zajišťuje didaktickou náplň projektu a pod vedením odborných pracovníků Národního památkového ústavu ÚOP v Ústí n. L. se podílí také na realizaci jeho odborné náplně. Ta se týkala především identifikace, inventarizace a dokumentace artefaktů památkového zájmu. Během implementační fáze projektu prováděli studenti pod odborným vedením pedagogů Centra odběry vzorků pro dendrochronologickou analýzu vybraných dřevěných prvků i odběry vzorků pro průzkum barevnosti omítek a nátěrů v interiéru kostela. Následně zpracovali studenti nálezové zprávy, které využili především restaurátoři. Výsledky průzkumu a analýzy barevnosti interiéru kostela se staly podkladem pro stanovení konečné barevnosti jeho výmalby, skeny štukových erbů na poprsnicích oratoří slouží štukatérům ke stanovení postupu jejich doplnění a rekonstrukce. Dendrochronologické analýzy dřevěných konstrukcí pomohly upřesnit a datovat jednotlivé stavební etapy v objektu.

Studenti se podíleli na procesu digitalizace současného stavu oltáře a dalších zdobných prvků vnitřního vybavení.  Učili se moderním postupům 3D dokumentace, který vytváří skeny dobře využitelné pro prezentaci dokumentovaných objektů.

Všechny postupy a studentské práce byly v rámci implementace využity ve výuce odborných předmětů a odborných seminářů bakalářského studia Dokumentace památek a magisterského studia oboru Kulturní historie.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a jeho inventář se staly námětem seminárních a jedné diplomové práce a také cílem několika studentských odborných exkurzí. Jejich smyslem byla prezentace významu vrcholně barokní stavby v širším regionu Litoměřicka i propagace způsobu její poučené stavební obnovy.

Exkluzivní projekt tak umožnil tolik potřebné propojení vědecko-výzkumné činnosti, vysokoškolské výuky a praktické památkové péče.

 

EDUCATION FOR DEMOCRACY

znak.jpg

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
IČO: 44555601; DIČ: CZ44555601
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

The Institute of the Humanities at Jan Evangelista Purkyně University
Contact address:
Mgr. Daniel Kroupa
Ústav humanitních studií UJEP
České ml. 8
400 96 Ústí nad Labem - Czech Republic
Tel: + 00420 475 283 272; + 00420 603 874 909
Fax: + 00420 475 283 274
Email: sekretariat@uhs.ujep.cz; kroupad@volny.cz

Project goal: Prepare, both linguistically and professionally, those interested from a number of Belarusian students, whose access to education has been hindered, to be admitted to the studies of the study programmes majoring in Political Science or the Humanities at the UJEP or any other higher education institute in the Czech Republic.
http://uhs.ujep.cz

Target group description: Those interested in the study of political science, particularly those, whose access to education in their home country has been hindered, e.g. from families being engaged in opposing activities.

Qualification prerequisites: Completed secondary education, showing keen interest in the study programmes offered, having partial knowledge of English and willingness to learn the Czech language. These prerequisites should be expressed in the form of motivation letter.
Deadline for submitting applications: 8/ 31/ 2006

Technical details: Each student’s travel expenses (air ticket), health insurance and study stay at the University of J. E. Purkyně will be paid for by the scholarship money on accommodation, local public transport and petty expenses incurred. Additionally, students will be provided with free study literature, preparation language study aids, valued at about CZK 5,000 per student, which shall be handed over to them for their individual preparation after returning to Belarus.

Project realisation time: The Project will be realised beginning September through December 2006 (the foreign students stay in the CR will be under way beginning October through December 2006).

 

GB.doc Education for democracy

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОКРАЦИИ

znak.jpg

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem/
Университет имени Я. Э. Пуркыне в Усти над Лабем
IČO: 44555601; DIČ: CZ44555601
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Институт обществоведения - Университет имени Я. Э. Пуркыне в Усти над Лабем
Просим сноситься на:
Mgr. Daniel Kroupa
Ústav humanitních studií UJEP
České ml. 8
400 96 Ústí nad Labem - ЧЕХИA
Tel: Tel: + 00420 475 283 272; + 00420 603 874 909
Fax: + 00420 475 283 274
Email: sekretariat@uhs.ujep.cz; kroupad@volny.cz


Цель проекта: Подготовить интересующихся белорусских учащихся, доступ к образованию которых затруднён, для приёма в учёбу по специальности учебной программы Политологии или Обществоведения в УЯЭП или в другом высшем учебном заведении в Чехии, как с точки зрения языка, так и специальности.
www: http://uhs.ujep.cz


Описание назначённой группы: Интересующиеся учёбой политологии, прежде всего те, у которых затруднён доступ к образованию на своей родине, например, происходящие из семей, занятых в оппозиционных активностях.
Предположения квалификации: законченное среднее образование, интерес к предлагаемой учебной программе, хотя бы частичное знакомство английского языка и готовность выучить чешский язык. Эти предположения надо бы выразить в мотивирующем письме.
Срок вручения заявлений: 31. 8. 2006

Технические детали: Учащимся оплачивается проезд (билет на самолёт), медицинское страхование и проживание в Университете имени Я.Э.Пуркыне посредничеством стипендии для размещения, питания, местного транспорта и мелких расходов. Учащимся будет также бесплатно предоставлена учебная литература и пособия по подготовке языка в цене около 5 000,- / учащийся, которые будут вручены для индивидуальной подготовки после возвращения на Белоруссию.
Период реализации проекта: Проект будет реализован в сентябре – декабре 2006 г. (пребывание учащихся в ЧР состоится в месяце октябре – декабре 2006 г.)

 

RUS.doc ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОКРАЦИИ

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO DEMOKRACII

PROJEKT ZPRACOVANÝ V RÁMCI VÝZVY
MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TERMÍN REALIZACE
září - prosinec 2006

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
HOŘENÍ 13
400 96 ÚSTÍ NAD LABEM

ZPRACOVATEL PROJEKTU ZA UJEP
MGR. DANIEL KROUPA
KONTAKTNÍ ADRESA:
ÚSTAV HUMANITNÍCH STUDIÍ UJEP
ČESKÉ ML. 8
400 96 ÚSTÍ NAD LABEM

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE V TERITORIU A OBLASTI PŮSOBENÍ
Návrh projektu vychází ze snahy pomoci přechodu od nedemokratického režimu v Bělorusku k fungování demokratické společnosti. Situace, která byla nastolena v Bělorusku po volbách i stav a perspektivy, v nichž se nachází místní opozice, jsou záležitosti všeobecně známé a dostatečně medializované ve sdělovacích prostředcích. Dle mínění navrhovatelů projektu je důležité zprostředkovat běloruské opozici zkušenosti, které s přechodem od nedemokratického režimu k fungování demokratického sytému má Česká republika. Důležitý je zejm. vliv na mladou generaci, což prokázal i vývoj v ČR. V rámci přípravy na studium a studia v oborech Politologie a Humanitní studia je možné vzdělat osobnosti, které mohou v budoucnu přispět k nastolení demokraticky fungujícího systému. České vysoké školy se mohou na tomto procesu podílet.

POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Zájemci o studium politologie, především ti, kteří mají znesnadněný přístup ke studiu ve své vlasti, např. z rodin angažovaných v opozičních aktivitách.

CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU (ZPŮSOB JEJICH DOSAŽENÍ)
Cíle:
1. Připravit zájemce k přijetí do bakalářských studijních programů Politologie či Humanitní studia na Ústavu humanitních studií UJEP či jiné vysoké škole v České republice po stránce jazykové i odborné.
2. Poskytnout uchazečům základní teoretické znalosti o současné podobě a fungování demokratického právního státu, o teoriích přechodu od nedemokratických forem vlády k formám demokratickým, o úloze občanské společnosti v moderní společnosti a o tom, jak reálně probíhala transformace od komunistického, centrálně řízeného režimu k demokratickému právnímu státu s tržním hospodářstvím, v někdejším Československu a České republice.
3. Seznámit uchazeče rámcově s historií, kulturou a reáliemi České republiky.
4. Projekt je koncipován tak, aby přípravný studijní pobyt poskytoval ucelený soubor vědomostí i těm účastníkům, kteří se rozhodnou nepokračovat v dalším studiu.

Výstupy:
1. Přípravný studijní pobyt - rámcový obsah
A. Jazykové kurzy
Český jazyk:
Obsah: základní kurz českého jazyka
Rozsah:
Přednášející: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. (katedra bohemistiky PF UJEP)
Anglický jazyk:
Obsah: kurz anglického jazyka dle pokročilosti frekventantů
Rozsah:
Přednášející: lektor/rodilý mluvčí – zařazení do kurzu dle pokročilosti

B. Úvod do studia sociologie a sociálních věd
Obsah: V přednáškách budou posluchači seznámeni s nejvýznamnějšími sociologickými školami, se základními přístupy ke studiu společnosti jak po teoretické stránce, tak po stránce empirické. Zejména poznají metody sociologického výzkumu, postupy a interpretace výzkumů veřejného mínění a jejich roli v demokratické společnosti. Přednášky budou moci probíhat v ruském jazyce.
Rozsah: cca 12 vyučovacích hodin
Přednášející: PhDr. V. Čermák CSc.


C. Totalitarismus a demokracie
Obsah: Přednášky budou zaměřeny na hlavní totalitní ideologie dvacátého století, na fašismus a komunismus, na jejich ideové kořeny, na podoby hnutí, které vyvolaly a na strukturu totalitních režimů. Zahrnou také informace o holocaustu, Gulagu a o pronásledování, o odporu a odboji. Výklad bude zahrnovat komparaci demokratických a nedemokratických režimů. Přednášky mohou být uskutečněny v ruském jazyce.
Rozsah: cca 12 vyučovacích hodin.
Přednášející: Doc. PhDr. M. Kryl, CSc.

D. Teorie přechodu od nedemokratických režimů k demokracii
Obsah: Přednášky budou obsahovat stručný přehled teorie totalitních a autoritativních režimů, přehled současných nejvýznamnějších teorií demokracie a rovněž teorií přechodu mezi nimi. Přednášky proběhnou v češtině.
Rozsah: cca 12 vyučovacích hodin.
Přednášející: Mgr. J. Civín

E. Československá transformace
Obsah: Přednášky seznámí posluchače s povahou komunistického režimu v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech, se vznikem a činností Charty 77 a dalších občanských iniciativ, s rolí církví a kulturních aktivit, s průběhem sametové revoluce a s hlavními kroky přechodu k demokracii, s postupem transformace na počátku devadesátých let, s rozpadem federace, vznikem České republiky a jejího ústavního systému. Přednášky proběhnou v češtině.
Rozsah: cca 12 vyučovacích hodin.
Přednášející: Mgr. D. Kroupa

F. Výběrové přednášky z aktuální nabídky kurzů Ústavu humanitních studií UJEP a pozvaných hostů
Obsah: Nabídnuty budou přednášky se zaměřením politologickým a historickým (dějiny 20. století, dějiny Ruska atd.).
Rozsah: cca 12 vyučovacích hodin.
Přednášející: pedagogové Ústavu humanitních studií UJEP a pozvaní hosté

G. Exkurze
Obsah:
Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu PČR (garant Mgr. Kroupa).
Návštěva Krajského úřadu Ústí n.L. (garant Mgr. Kroupa).
Návštěva Městského úřadu Ústí n. L. (garant Mgr. Kroupa).
Návštěva Terezínského památníku (garant Doc. PhDr. M. Kryl).

2. Studijní materiály a poklady pro přípravu na vysokoškolské studium
Obsah:
Studentům bude v rámci studijního pobytu nakoupena studijní literatura a pomůcky pro jazykovou přípravu v hodnotě cca 5 000,- /student, které jim budou předány k individuální přípravě po návratu do Běloruska.

DOBA REALIZACE, NAVRHOVANÝ POSTUP, DÍLČÍ REALIZAČNÍ ETAPY

Doba realizace: 4 měsíce (září – prosinec 2006)
Postup a dílčí etapy:
1) září 2006 – příprava studijního pobytu, navázání kontaktů s běloruskými studenty
2) říjen 2006 – příjezd běloruských studentů, zahájení a realizace studijního pobytu
3) listopad 2006 – realizace studijního pobytu
4) prosinec 2006 – ukončení studijního pobytu, návrat do Běloruska

PERSONÁLNÍ KAPACITA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
(PROJEKTOVÝ TÝM)

MGR. DANIEL KROUPA – NAVRHOVATEL
vedoucí katedry ÚHS UJEP
1978 -1989 Vedl kurzy systematického studia filosofie v soukromých bytech, se zaměřením na Husserlovu fenomenologii, Heideggerovu filosofii existence a na dějiny filosofie. Kurzy prošlo přes 50 studentů (více viz: B.Day, Sametoví filosofové, Praha 2000).
1990 – VŠE Praha
1990 – 1992 - FSV UK Praha
1996 - FF OU Ostrava
1994 – 1998 – PF ZčU Plzeň
2000 – 2004 - FHS UK Praha
2005 – PF UJEP Ústí nad Labem – vedoucí KSV
2005 – doktorandské studium FF UP Olomouc

PUBLIKACE (VÝBĚR):
D. KROUPA, Řád a svoboda, Praha 1996, s. 134
D. KROUPA, Život filosofa - filosofický životopis J. Patočky, Studie, Řím 1984, s. 30
D. KROUPA, K Patočkově filosofii dějin, in: T.R.Korder, Patočka a Voegelin, pseudonym D. KROUPA, Dostál, samizdat Praha 1987, reedice Atheneum, Oxford, s. 132-169
D. KROUPA, Politikové a veřejnost, in: J.Alan, Dialogy o občanské společnosti, Praha 1995, s.67-77
D. KROUPA, Křesťanská idea státu, in: Křesťan a politika, KAP, Praha 1992,15-23
D. KROUPA, The Genesis of Communist Political Regime, its Collapse and Transformation, Sociologický ústav, Praha 1993, s.34
D. KROUPA, Ideologie a svoboda, in: Bytí je vlnobití, sborník k osmdesátinám R.Palouše, Praha 2004, s. 26-65
D. KROUPA, Konzervatismus a sjednocení Evropy, in: Střední Evropa, Praha 2003, 75-80
D. KROUPA, Potřeba českého národního programu, Evropa, demokracie a federalismus, in: Češi a Evropa, UEF, Praha 2003, s.3-6
D. KROUPA, Evropská ústava a křesťanské hodnoty, Agora, Praha 2004, s.1-2
D. KROUPA, The View from the Ground: Czech an Slovak perspectives, A Comment on Čarnogurský and Pithart, in: Irreconcilable Differences, New York – Oxford, 2000, s.235-241
D. KROUPA, The ever closer EU and Czecho-Slovak Federalist Experience: History Review, Questions, and Possible Lessons, (spoluautor I.Maryška) in: Sander G.G., Maryška I.(ed.): Die Europaeische Union vor neuen Herausforderund, Frankfurt 2005, s. 73-88
D. KROUPA, The Judiciary and the Rule of Law, Cumberland Law Review, 1990 – 1991,555-557
D. KROUPA, Kresťanskodemokratická politika v myslení a praxi, in: Listy, časopis pre dialog medzi teológiou,filozofiou a politiou, č.6, Bratislava 2004, s.9-16

MGR. JAN CIVÍN, pedagog UJEP
2003, absolvent oboru Politologie FSS MU v Brně
2003 - dosud – doktorandské studium, Katedra politologie FSS MU v Brně
(téma disertační práce „Československý přechod k demokracii 1989-1992“, školitel PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.)
2003 - dosud – odborným asistentem UJEP 

PUBLIKACE (VÝBĚR):
J.CIVÍN-H.TIPPELT, Pick, O.- Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. on-line Středoevropské politické studie, ISSN 1212-7817, 2005, č. 2-3, on-line text (http://www.iips.cz/seps/).
J.CIVÍN, Československý komunistický režim 1985-1989. on-line Středoevropské politické studie, ISSN 1212-7817, 2005, č. 2-3, on-line text (http://www.iips.cz/seps/).
J.CIVÍN, Československý přechod k demokracii – rámcová charakteristika. Ergo, ISSN 1212-8317, 2003, č. 2.
J.CIVÍN, Demokracie a svoboda v současnosti. Ergo, ISSN 1212-8317, 2003, č. 2.
J.CIVÍN, Intelektuálové, čerwuiši, kynici a veřejný prostor. Ergo, ISSN 1212-8317, 2004, č. 1.
J.CIVÍN, Kolem Masarykovy analýzy krize moderního lidství. Ergo, ISSN 1212-8317, 2000, č. 1.
J.CIVÍN, Masarykova česká otázka dnes. Listy, ISSN 1210-1222, 2004, č. 4.
J.CIVÍN, Otázka po smyslu dějin v ”Rusku a Evropě” a v ”Kacířských esejích”. Ergo, ISSN 1212-8317, 2000, č. 1.
J.CIVÍN, Proměna politického prostoru v Československu v letech 1989-1992 a její aktéři. Ergo, ISSN 1212-8317, 2004, č. 1.
J.CIVÍN, Rámcová charakteristika Československého přechodu k demokracii. on-line Středoevropské politické studie, ISSN 1212-7817, 2004, č. 1, on-line text (http://www.iips.cz/seps/).
J.CIVÍN, Selhávání předmětného přístupu vědy zejména ve vztahu k pravdě. Ergo, ISSN 1212-8317, 1999, č. 1.
J.CIVÍN, Studenti českých univerzit v listopadu 1989. Ergo, ISSN 1212-8317, 2004, č. 2.

PHDR. VLADIMÍR ČERMÁK, CSC., pedagog UJEP
1990-1993 FSV UK Praha – vědeckopedagogický pracovník
1994-2003 Právnická fakulta ZČU Plzeň – odborný asistent
2002-2003 Centrum pro výzkum stresu VVŠ ve Vyškově – vědecký pracovník
2004 (únor)-dosud: odborný asistent UJEP

PUBLIKACE (VÝBĚR):
V. ČERMÁK, Brain drain a doktorské studium – 2. část výzkumné zprávy. MŠMT ČR,1999
V. ČERMÁK, Českoe i rossijskoe vuzovskoe obrazovanie. In Sbornik ISS RAN Moskva,2003
V. ČERMÁK, Čeští studenti v cizině. Zpráva z řešení grantového projektu. MZV ČR,1999
V. ČERMÁK, Problémy a rozvojové možnosti českého vysokého školství. Vyd. V ed. „Výzva k přípravě národního programu rozvoje vzdělávání v Bulletinu ÚIV MŠMT ČR, č. 3,1999
V. ČERMÁK, Soubor analýz k problematice vzdělávání v české justici. Int. materiály MSp ČR, 2004

DOC. PHDR. MIROSLAV KRYL, CSC., pedagog UJEP
1968 – 1982 Památník Terezín, historik, vedoucí historického oddělení
1982 – 1990 – Základní škola v Brozanech, učitel
1990 - odborný asistent, docent UJEP

PUBLIKACE (VÝBĚR):
M. KRYL, Osud vězňů terezínského ghetta v letech 1941-1944, Doplněk, Brno 1999, ISBN 80-7239-042-2, s. 224
M. KRYL (ED.) Adler, H.G.: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství I. Dějiny, Barrister & Principal, Brno 2003, 361 stran, ISBN 80-86598-29-2. (Autorství M. Kryla při ediční přípravě 1. českého kritického vydání německého originálu: Doslov, Poznámky redakce, spoluautorství ediční poznámky, s. 21, 40-41, 68, 110-112, 150, 202-204, 241-242, 281-282, 302, 340-341, 353-358)
M. KRYL, Terezínský osud Kamila Hoffmanna (1878-1944). In: Terezínské studie a dokumenty 2000, Academia Praha 2000, ISBN 80-2000-0399-1, s. 189-201
M. KRYL, Hrad a Židé. Kritická reflexe stati jednoho sudetoněmeckého historika. In: T. G. Masaryk – idea demokracie a současné evropanství (sborník z mezinárodní konference), Praha 2000, ISBN 80-7007-144-3, s. 383-388
M. KRYL, Mezinárodní ohlas genocidní politiky nacistů v českých zemích. In: Fenomén Holocaust/The holocaust Phenomenon (sborník z mezinárodní vědecké konference, odborná redakce V. Blodig), Praha 2001, ISBN neudáno, s. 89-91
M. KRYL, Ke vzniku románu Jiřího Weila Na střeše je Mendelssohn. In: Terezínské studie a dokumenty 2002, Academia, Praha 2002, ISBN 80-200-1031-9, s. 348-362
J. HRUBEŠ-M. KRYL, Ještě jednou Jiří Weil (O jeho životě a díle). In: Terezínské listy, 31, Památník Terezín 2003, ISBN 80-85433-87-7, s. 18-40
M. KRYL, Adlerův Terezín (Zamyšlení nad českým vydáním I. dílu monografie). In: Terezínské listy, 32, Památník Terezín 2003, ISBN 80-85433-93-1, s.7-14
M. KRYL, Jiří Weil – intelektuál mezi Východem a Západem. In: Slovanský přehled, XCI, 2005, č. 2, . ISSN 0037-6922, s. 301-308

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO DEMOKRACII

znak.jpg

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601; DIČ: CZ44555601
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Kontaktní adresa:
Mgr. Daniel Kroupa
Ústav humanitních studií UJEP
České ml. 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel: + 00420 475 283 272; + 00420 603 874 909
Fax: + 00420 475 283 274
Email: sekretariat@uhs.ujep.cz; kroupad@volny.cz

Cíl projektu: Připravit zájemce z řad běloruských studentů, kteří mají znesnadněný přístup ke vzdělání, pro přijetí do studia v oborech studijních programů Politologie či Humanitní studia na UJEP či jiné vysoké škole v Čechách, a to po stránce jazykové i odborné.
www: http://uhs.ujep.cz

Popis cílové skupiny: Zájemci o studium politologie, především ti, kteří mají znesnadněný přístup ke studiu ve své vlasti, např. z rodin angažovaných v opozičních aktivitách.

Kvalifikační předpoklady: Ukončené středoškolské vzdělání, zájem o nabízené studijní programy, alespoň částečná znalost angličtiny a ochota učit se českému jazyku. Tyto předpoklady by měly být vyjádřeny motivačním dopisem.

Termín dodání přihlášek : 31. 8. 2006

Technické detaily: Studentům bude hrazena cesta (letenka), zdravotní pojištění a pobyt na Univerzitě J. E. Purkyně prostřednictvím stipendia na ubytování, stravování, místní dopravu a drobné výdaje. Studentům bude dále zdarma poskytnuta studijní literatura pomůcky pro jazykovou přípravu v hodnotě cca 5 000,- /student, které jim budou předány k individuální přípravě po návratu do Běloruska.

Doba realizace projektu: Projekt bude realizován v září – prosinci 2006 (pobyt studentů v ČR bude probíhat v říjnu – prosinci 2006).

 

cz.doc Vzdělávání pro demokracii


 

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer