Sidebar

19
říj,
42 Aktuality

registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0062

O projektu

Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Přírodovědecké Fakultě (PřF) a druhé na Filozofické Fakultě (FF). Postdoci se stanou součástí existujících výzkumných týmů na zmíněných fakultách, pod vedením zkušených mentorů se budou věnovat samostatné vědecké práci a přímo i nepřímo se budou podílet na zkvalitňování lidských zdrojů ve výzkumu na UJEP. Podstatnou součástí jejich profesního růstu budou odborné stáže a výměnné pobyty ve špičkových zahraničních i tuzemských vědeckovýzkumných institucích, včetně organizací zaměřujících se na zavádění výsledků VaV do praxe.

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 30

Zahájení projektu: 1. 9. 2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2015

Klíčové aktivity

KA 01: PřF – A: Pozice postdoka ve VaV týmu „Dendrimery pro biomedicínské a bioanalytické aplikace“

V rámci této aktivity bude vytvořena pracovní pozice postdoka, jež bude součástí stávajícího výzkumného týmu působícího na Přírodovědecké fakultě UJEP. Postdok se bude během svého působení v týmu profilovat v jedné (případně i více) z níže uvedených oblastí, které patří k prioritním směrům bádání na PřF UJEP:

1. Studium interakce dendrimerních lékových nosičů s anti-HIV oligonukleotidy (peptidy) a s lipidickými dvojvrstvami biofyzikálními metodami a počítačovým modelováním

2. Syntéza a biokonjugace dendrimerních nanokompozitů pro biosensorovou analýzu, příprava mikrofluidních biosensorů

Úkolem postdoka bude dokonalé zvládnutí teoretických základů uvedených přístupů a osvojení si současného stavu poznání v dané oblasti. Projekt přispěje ke zkvalitnění VaV výstupů skupiny a rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními experty.

KA 02: PřF – B: Podpora intersektorální mobility postdoka na PřF

V rámci této aktivity budou vytvořeny podmínky pro výměnné pobyty a stáže postdoka PřF na špičkových tuzemských pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, zejména spolupracujících ústavů Akademie věd ČR.

KA 03: FF – A: Pozice postdoka ve VaV týmu „Výzkum středověkých a raně novověkých měst“

V rámci KA 3 bude vytvořena pracovní pozice postdoka, jehož náplní bude vědecko-výzkumná práce v oblasti dějin středověkých a raně novověkých měst, včetně zaměření na zpřístupňování a interpretaci městských pramenů, a to zejména tyto aktivity:

1. Realizace projektu LIBRI CIVITATIS – evidence, popis a analýza městských knih prostřednictvím on-line přístupné databáze; projekt byl v letech 2009-2011 podporován z GAČR, jeho realizace bude pokračovat i nadále – postdok spolu s dalšími členy týmu se bude podílet na aktivitách tohoto výzkumu.

2. Realizace výzkumu regionálních specifik sociálního, hospodářského a kulturního vývoje českých měst a konfrontace s paralelním vývojem zemí ve středoevropském prostoru (zvláštní zřetel bude zaměřen na migrace jako faktor proměny měst v raném novověku).

3. Realizace ediční řady Libri civitatis – edičního zpřístupnění vybraných významných městských pramenů. Postdok se bude podílet na přípravě a realizaci edic.

4. S ohledem na celorepublikový charakter aktivit spojených s databází a ediční řadou Libri civitatis bude v rámci projektu provozován portál informující o výstupech výzkumu a zprostředkovávající jeho výsledky. Postdok se bude podílet na zpracování podkladů a realizaci tohoto portálu.

KA 04: FF – B: Podpora intersektorální mobility postdoka na FF

Předmětem KA4 je vytvoření podmínek pro výměnné pobyty a stáže postdoka FF na špičkových tuzemských pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, kde je realizováno obdobně zaměřené bádání.

Přidělená dotace:

Celkové způsobilé výdaje: 4 999 205,14 Kč

- prostředky z ESF: 4 249 324,36 Kč
- prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: 749 880,78 Kč

Projekt je zaměřen na  zkvalitnění vzdělávání v 7 uměnovědných oborech akreditovaných na 3 součástech UJEP v programech Humanitní studia, Historické vědy (FF), Výtvarná umění (FUD) a Specializace v pedagogice (PF), a to v těchto ohledech:

1. Zvýšení mezifakultní mobility a vzájemné prostupnosti oborů, tj. umožnit absolventům Bc., resp. NMgr. stupně plynule navázat na obor ve vyšším stupni na jiné fakultě či VŠ.

2. Zvyšování uplatnitelnosti absolventů všech stupňů studia a otevření jejich možností - od přechodu do praxe hned po ukončení Bc. vzdělání až po možnost vysoce odborné specializace a přípravy pro Ph.D. studium.

3. Inovace dotčených oborů a aktualizace náplně kurzů v souladu s nejnovějšími trendy oboru.

4. Posílení mezioborovosti, transfer metodik a didaktických nástrojů mezi umělecky (FUD), pedagogicky (PF) a teoreticky (FF) zaměřenými součástmi.

5. Racionalizace a zefektivnění chodu dotčených součástí - inovace kurzů za účelem jejich využití ve více oborech, přizpůsobení a zpřístupnění kurzů studentům všech dotčených fakult, eliminace duplicit.

Při inovacích bude zohledňována podpora diverzifikace v oblasti uměnověd. oborů realizovaných na UJEP

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblastní podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu: Inovace uměnovědných oborů různých součástí Ujep
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/0285
Zahájení projektu: 1. 2. 2012

Klíčová aktivita 1 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FF

Předmětem aktivity je inovace 4 uměnovědných oborů akreditovaných na FF: Dokumentace památek/DP a Kulturně historická regionalistika/KHR Bc., KHR-stavební historie NMgr. (všechny v SP Historické vědy) a obor Základy humanitní vzdělanosti-estetika/ZHV (SP Humanitní studia). Inovace budou spočívat v přepracování  celkem 22 kurzů (3 kurzy pro KHR Bc., 1 pro DP, 2 pro KHR+DP Bc., 6 KHR NMgr. a 10 ZHV), jejichž cílem je aktualizovat odborný obsah a zajistit otevřenost oborů, resp. lepší přípravu studentů pro studium širšího spektra uměnovědných navaz. oborů na UJEP i jiných VŠ. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 2 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FUD

Předmětem aktivity je inovace 2 uměnovědně zaměřených oborů na FUD: nav. Mgr. oboru Kurátorská studia a Ph.D. oboru Vizuální komunikace (oba v SP Výtvarná umění). V případě Kurátorských studií bude inovováno 8 povinných kurzů, resp. jejich sylabů, které za problematické považují sami studenti (příl.7-výsledky dotazník.šetření). Inovace Ph.D. oboru bude spočívat v rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro studenty – bude realizován přednáškový cyklus externích odborníků, který bude přístupný i studentům nižších stupňů. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 3 - Inovace uměnovědně zaměřených oborů na PF

Aktivita spočívá ve zkvalitnění bakalářského oboru Výtvarná výchova (jednooborová) realizovaném na PF v programu Specializace v pedagogice. Prostředkem ke zkvalitnění bude jednak inovace 2 klíčových dvousemestrálních kurzů - Dějiny umění a Dějiny moderního a současného umění (realizováno v rámci této KA) a jednak zpřístupnění rozšiřujících povinně volitelných kurzů příbuzných Bc. oborů studentům PF (vznik rozšiřujících kurzů v rámci KA 04).

Klíčová aktivita 4 - Vytvoření rozšiřujících kurzů pro uměnovědně zaměřené obory a podpora studentských projektů s praktickým aspektem

Předmětem KA4 je inovace 8 a vytvoření 9 povinně volitelných kurzů, tematicky i metodicky rozšiřujících výuku v kmenových kurzech - např. kurz současné estetiky v anglosaské oblasti, prakticky zaměřená dokumentace výstavního prostoru aj. (viz příl.6). Ke kurzům vzniknou podrobné sylaby a v rámci KA5 i stud.materiály. Dále je součástí této klíčové aktivity vytvoření speciálního kurz  Prezentace kultury, který bude zahrnovat teoretickou přípravu

(1.semestr), workshop (2.sem.) a prezentaci výsledků v podobě stud.konference a ročníkové výstavy ve stud.galerii Rampa (3.sem.); studenti si v praxi vyzkouší aplikaci  poznatků nabytých studiem a budou vedeni k mezioborové spolupráci. Vzhledem k jeho novosti a náročnosti bude kurz pilotně realizován a následně evaluován 3x. V rámci této aktivity proběhne cyklus kunsthistorických přednášek velkých osobností oboru: 6 x za semestr po dobu 2 semestrů, primárně pro doktorandy, ale žádoucí bude účast i ostatních studentů FF, FUD a PF.

Dále  bude vypracován harmonogram 6 zahraničních (3 x týden - Benátky, Paříž, Vídeň; 3 x 3 dny - Berlín, Krakov, Budapešť) a 3 dvoudenních tuzemských (dle aktuálního výběru) exkurzí, jejichž cílem je návštěva umělecky významných lokalit kumulujících v sobě významné expozice starého i současného umění. Nezbytnou součástí budou 2 nově vytvořené jazykové kurzy (v AJ a v NJ) zaměřené na management a komunikaci v umění.

Klíčová aktivita 5 - Vytvoření nástrojů studijní podpory pro studenty uměnovědných oborů FF, FUD a PF

Aktivita je úzce provázána s KA1, 2, 3 a 4 a jejím předmětem je vytvoření nástrojů studijní podpory, které budou mít podobu stud. materiálů, online vzdělanostní databanky a aktualizace knihovního fondu. V rámci této KA bude vytvořeno 42 opor k inovovaným a novým povinným a povinně volitelným kurzům. Ke 2 kurzům (Postmoderní fil., Fenomenologie) budou vytvořena skripta, ke 3 kurzům (Fil. umění, Dějiny estetiky, Současný design) antologie překladových odborných textů. Za účelem zvýšení dostupnosti studia a stud.materiálů bude vytvořena online vzdělanostní databanka (pod doménou webu UJEP), v níž budou zveřejňovány základní informace o dotčených oborech, studentské práce, veškeré studijní materiály vytvořené v rámci projektu i po jeho ukončení a vytvořena bude i rozsáhlá databanka fotografií uměleckých děl, která bude rovněž sloužit vzdělávacím účelům (s ohledem na autorská práva bude přístup vázán na registraci a vytvoření studentského účtu, web nebude přístupný široké veřejnosti).

Klíčová aktivita 6 - Zvyšování kompetencí akademických a pracovníků FF, FUD a PF v uměnovědných oborech

Předmětem aktivity je zvyšování kompetencí akademiků-tutorů podílejících se na realizaci projektu, a to v oblasti uměnovědy a příbuzných disciplín. Základní aktivitou, která zajistí vazbu projektu na mezinár. odborný kontext i mezioborovou výměnu poznatků a

metodik, bude uspořádání 3 čtyřdenních konferencí (1 ročně) tematicky zaměřených na oblast prezentace umění a kultury. Druhým pilířem aktivity jsou zahr. a tuzemské stud. pobyty akademiků FF, FUD a PF UJEP, jejichž cílem je prohloubení vzdělání v disciplínách, jimiž se zabývají. Akademici FF absolvují 6 týdenních zahraničních pobytů. Akademici FUD vyjedou na 5 týdenních pobytů a ak.pracovník PF absolvuje 14denní studijní pobyt v Německu.

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm

Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – http://pf.ujep.cz

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – http://fud.ujep.cz

Kontakty

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - hlavní kontaktní osoba michaela.hruba@ujep.cz

Mgr. Michaela Koumarová  -  manažer projektu michaela.koumarova@ujep.cz

Bc.Hana Krchovová - ekonomická manažerka projektu hana.krchovova@ujep.cz

Adéla Hrušková  - asistent manažera projektu adela.hruskova@ujep.cz

Mgr. Jakub Pátek  - odborný garant FF jakub.patek@ujep.cz

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. - odborný garant FF martin.nitsche@ujep.cz

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.  - odborný garant FUD tomas.pavlicek@ujep.cz

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. - odborný garant PF

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0429

Projektový tým

 • Řešitelka a hlavní manažerka projektu, garant KS. Mgr. Helena Pavlíčková
 • Ekonomický manažer projektu:Ing. Ivan Bertl
 • Koordinátor pro technická zařízení: Bc. Daniel Tschunko
 • Vedoucí katedry germanistiky:Dr. Filip Charvát M. A.
 • Tajemník katedry germanistiky: Ing. Libuše Kyralová
 • Sekretářka katedry germanistiky: Eva Zubovičová

Anotace projektu

Řešení projektu v letech 2006 - 2009

Rozhodnutím Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. června 2008 byly na katedře germanistiky FF UJEP akreditovány dva vzájemně navazující studijní obory v kombinované formě:

Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský studijní program B 7310 v kombinované formě) – do tohoto oboru bylo pro akademický rok 2008-9 již vypsáno přijímací řízení

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a literatura (dvouletý navazující magisterský program N 7503 v kombinované formě)

Tyto dva studijní obory nahradily dosud existující studijní program M 7503 v kombinované formě. Realizace a inovace studia v kombinované formě byla umožněna díky dotaci ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Finanční dotace ve výši 3,2 mil. Kč byla určena na realizaci studia M 7503, na tvorbu dalších studijních pomůcek – opor – pro kombinovanou formu studia a na vybavení technickými prostředky a knihami pro potřeby studia v kombinované formě.
Podpora kombinované formy studia je jednou z priorit ESF, neboť umožňuje realizaci studia souběžně se zaměstnáním a otvírá tak možnost dosažení vysokoškolské kvalifikace i těm zájemcům, kteří z různých důvodů v denních formách studia studovat nemohou.

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430

Projektový tým

 • Hlavní organizátor a manager projektu: PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
 • Ekonomický manager projektu: Ing. Terezie Tahalová
 • Koordinátor úseku výuky: Mgr. Jiří Koumar
 • Koordinátor úseku praxí a exkurzí: Mgr. Jakub Pátek
 • Koordinátor úseku studoven a knihoven: Mgr. David Tomíče
 • Koordinátor propagace: Mgr. Martin Veselý
 • Spolupracovník pro oblast medií: Bc. Martin Krsek
 • Administrativa: Bc. Hana Krchovová

Anotace projektu

Řešení projektu v letech 2006 - 2009

foto1 foto2 foto3
foto4 foto5

Oblast výuky - realizované kurzy

Výuka v letním semestru 2006/2007

 1. Evropské výhledy
 2. Praktická muzeologie II
 3. "Postindustriální archeologie" II
 4. Kulturně historický kurz
 5. Historický proseminář - Dokumentace drobných nemovitých památek v Českém středohoří 26. – 27. 4. 2007

Výuka v zimním semestru 2007/2008

 1. Dokumentace archeologických pramenů
 2. Praktická muzeologie I
 3. Historický seminář II
 4. Kulturně historický kurz I

Výuka v letním semestru 2008/2009

 1. Grafická dokumetace památek I. - kresba
 2. Mapy zemí Koruny české v historickém kontextu
 3. Kulturně historický kurz
 4. Národnostní menšiny a menšinová politika v Evropě
 5. Paleo - diplomatické praktikum
 6. Historický proseminář
 7. Cyklus přednášek pro studenty doktorského studia

Jednorázové akce

 1. Dne 21. 3. 2007 - učebna CS122 - "Mezi hlínou a kamením" - prezentace výsledků záchranného archeologického výzkumu v Ústí nad Labem
 2. Kulturně historický kurz na Bukovině věnovaný problematice památek a jejich restaurování 19. - 22. 4. 2007

Oblast odborných praxí

Odborná praxe A

 1. Kulturně historický kurz na Bukovině věnovaný problematice památek a jejich restaurování 19. - 22. 4. 2007
 2. Dokumentace drobných nemovitých památek v Českém středohoří 26. – 27. 4. 2007

Odborná praxe B na pracovištích následujících institucí

 1. Státní oblastní archiv v Litoměřicích (ústřední pracoviště v Litoměřicích, pobočka Děčín, pracoviště Most a Žitenice a SOA Chomutov se sídlem v Kadani, Louny, Teplice, Most, Teplice, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Semily)
 2. Magistrát města Ústí nad Labem (Muzeum města Ústí nad Labem, Archív města Ústí nad Labem)
 3. Národní památkový ústav - územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem (pracoviště NPU v Ústí nad Labem, detašované pracoviště v České Lípě, památkové objekty Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Házmburk, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Most, Ploskovice, Říp, Velké Březno, Zubrnice, Stekník)

Oblast studoven a knihoven

V rámci projektu byly zakoupeny knihy pro katedry germanistiky, historie a politologie a filozofie

CZ.1.07/2.3.00/09.0097
Číslo Prioritní osy: 7.2
Oblast podpory: 7.2.3
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Název projektu: Nová media ve vědě a výzkumu
Vedoucí projektu: Miloš Sedláček (milos.sedlacek@fsv.cvut.cz)
Web: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/index.htm
Partner projektu: UJEP – Filozofická fakulta
Kontaktní osoby na FF UJEP: Mgr. Eva Krovová (eva.krovova@ujep.cz), Mgr. Jan Peer (jan.peer@ujep.cz)

O projektu

Projekt vytváří výukový program, který vzdělává vědecké pracovníky v oblasti nových medií jako je digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce s webem apod. Tato media mají ve vědeckovýzkumné praxi mnohostranné využití. Jde o dokumentační a prezentační nástroje i o prostředky odborné komunikace. Každý z těchto oborů je samostatnou disciplínou. Vědečtí pracovníci je běžně používají bez jakékoliv odborné průpravy. Jejich projev je pak v tomto ohledu naivní, aniž by si to uvědomovali a má negativní vliv na jejich výsledky.

Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací koncept, který by na tuto problematiku upozornil a položil základ vizuálně-komunikačního vzdělávání odborných pracovníků v co nejširším měřítku.

Program připravuje Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s Laboratoří obrazových technologií a chce jej koncipovat a pilotně ověřit na Fakultě biomedicínského inženýrství na Kladně, která je součástí ČVUT, a na UJEP.

Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci a studenti doktorského a magisterského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT V Kladně a UJEP v Ústí nad Labem.

Klíčové aktivity realizované ve spolupráci s UJEP

Klíčová aktivita 02 – Příprava vzdělávacího programu
Výstupem této aktivity bude v první fázi detailní analýza potřeb cílové skupiny a rozbor její dosavadní orientace v oblasti vizuálně-komunikačních technologií.
Konečným výstupem této aktivity bude zpracovaný výukový program včetně jeho harmonogramu. Budou definovány jednotlivé kurzy, jejich obsah i rozsah a zpracovány prezentace k dataprojekci, které budou kurzy provázet.

Klíčová aktivita 03 – Pilotní ověření kurzu
V této klíčové aktivitě dojde k pilotnímu ověření připraveného programu postupně v zimním semestru 2010/2011na FBMI ČVUT a v letním semestru na UJEP . Realizovány budou semestrální kurzy digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika a grafická úprava prezentačních a dokumentačních materiálů, tvorba webu a webových aplikací. Zájemci si z této nabídky vyberou podle svého posouzení a svých potřeb jeden nebo více kurzů. Konkrétní podobu a náplň kurzy získají v průběhu přípravné fáze na základě počátečních analýz. Po ukončení semestrů bude vždy výuka evaluována. Výsledky evaluace budou zapracovány do osnov jednotlivých kurzů.

Klíčová aktivita 04 – Příprava elektronických výukových opor
Jedná se o výukové materiály pro domácí přípravu posluchačů, které rozšíří dopady a rozsah vzdělávání kurzů. Tyto elektronické materiály se budou vztahovat k jednotlivým kurzům programu a v budoucnu se mohou stát i samostatným výukovým materiálem. Tyto materiály budou vytvářeny během pilotních kurzů a dokončeny v souvislosti s ověřovacím během kurů.

Klíčová aktivita 05 – Příprava učebnice
Do konce roku 2011 vznikne učebnice s pracovním názvem "Nová media ve vědě a výzkumu" bude základním souborným dílem pro studium dané problematiky. Bude k dispozici frekventantům kurzů v roce 2011/12.

Klíčová aktivita 06 – Realizace kurzů
V období akademického roku 2011/2012 budou realizovány kurzy v definitivní podobě s podporou všech studijních materiálů. V zimním semestru kurzy proběhnou na FBMI a v letním semestru na UJEP.

Kurzy realizované na UJEP v LS 2011/2012

doc Tvorba audiovizuálního snímku (VIDEO)
doc Tvorba webu a práce s webem (WEB)
doc Grafické zpracování odborných a prezentačních materiálů (GRAFIKA)
doc Digitální fotografie (FOTO)

Přihlášky

Mgr. Eva Krovová (eva.krovova@ujep.cz)

Termíny

Kurzy probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 v učebně speciálně vybavené z prostředků projektu – V 2-1, Velká Hradební 15
Každý kurz má 6 lekcí (tj. 1x za 2 týdny)

VIDEO
MgA. Zdeněk Durdil
zdedur@seznam.cz
14.2. 28.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4.
WEB
Prokop Zelený, DiS
prokop.zeleny@volny.cz
21.2. 6.3. 20.3. 3.4. 17.4. 15.5.
GRAFIKA
Ing. Bohuslav Šír
sir@ok.cz
23.2. 8.3. 22.3.    5.4. 19.4. 3.5.
FOTO
Miloš Sedláček
milos.sedlacek@fsv.cvut.cz
1.3. 15.3. 29.3. 12.4. 26.4. 10.5.

 

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích (vzdělávací film)

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky CZ.1.07/1.1.00/14.0040

 

O projektu

Cílem projektu je podpora zvyšování kvality v počátečním vzdělávání a usnadnění implementace kurikulární reformy prostřednictvím obohacení nabídky výukových materiálů z oblasti historicko-společenské. Tohoto cíle projekt dosáhne vytvořením 6 dílů vzdělávacího dokumentárního filmu s tematikou patriotismu, nacionalismu a národovectví v českých zemích od středověku po současnost, doplněného o dobové zvukové nahrávky a unikátní archivní materiály a především o metodickou příručku pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů. Výukový materiál bude evaluován na 5 seminářích pro žáky a pedagogy z vybraných škol v ČR (celkem 450 podpořených žáků a 45 pedagogů), na základě výstupů evaluace dopracován a na konci projektu bude pro tuto výukovou pomůcku požádáno o doložku MŠMT.

Nositelem projektu je Ústav slovansko-germánských studií a vybrané katedry Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, což zajistí jak vysokou odbornou, tak i didaktickou úroveň výstupů projektu.

Klíčové aktivity

01 Rešerše zdrojů a příprava metodicko-didaktické opory
02 Technická realizace výstupů
03 Evaluace

Celkový rozpočet (přidělená dotace): 5 723 788,79 Kč

Doba realizace: říjen 2010 - září 2013

 

Specializované stránky projektu

Prezentace projektu na didaktické konferenci

Prezentace projektu v médiích

Unikátní projekt pro střední školy spuštěn

Podrobné informace o projektu

Ideový záměr

Rozhovor s tvůrci vzdělávacího filmu

 

O projektu

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu (VaV) zaměstnaných na FF UJEP, dalších externích VaV spolupracovníků a vybraných studentů, a to v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. Cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj personálního zabezpečení VaV pracovníků a motivace a rozvoj budoucích VaV pracovníků (studentů bakalářských a magisterských oborů a především doktorandů) ve zmíněné oblasti. Právě dokumentace a digitalizace kulturního dědictví patří ke stěžejním a nejrychleji se rozvíjejícím výzkumným oblastem Univerzity J. E. Purkyně, přičemž vlastním garantem výzkumu je Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblastní podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Zahájení projektu: 1. 8. 2009

Klíčové aktivity

1 Odborné technické vzdělávání k digitalizaci a dokumentaci kulturního dědictví

V rámci této aktivity je realizováno celkem sedm odborných kurzů, které jsou zaměřeny na práci s vysoce specializovaným technickým zařízením a softwarem
Koordinátor aktivity 1: Mgr. Vilém Zábranský Kontakt: vilem.zabransky@email.cz

 • 1.1 Základy geodézie I, II
 • 1.2 Tvorba dokumentace v prostředí CAD I., II.
 • 1.3 Pozemní fotogrammetrie I., II.
 • 1.4 Laserové skenování I., II.
 • 1.5 Fotografie pro dokumentaci památek I., II.
 • 1.6 Video pro dokumentaci památek I., II.
 • 1.7 Kurz metodologie tvorby on-lie databáze městských pramenů

2 Odborné metodologické vzdělávání k dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Cílem aktivity je zprostředkovat VaV pracovníkům specializované vzdělání v dané oblasti a umožnit vybraným pracovníkům UJEP získat nové zkušenosti na zahraničních pracovištích.
Koordinátor aktivity 2: Mgr. Vilém Zábranský Kontakt: vilem.zabransky@email.cz

 • 2.1 Cyklus seminářů k obecné problematice dokumentace a digitalizace
 • 2.2 Metodika výzkumu oral history a její dokumentace
 • 2.3 Cyklus hostovských přednášek domácích a zahraničních odborníků z institucí, které se zabývají dokumentací a digitalizací
 • 2.4 Cyklus metodických seminářů ke specifikaci dokumentace a digitalizace na úrovní regionu
 • 2.5 Cyklus seminářů k metodice zpřístupňování, editování a digitalizace městských pramenů
 • 2.6 - 2.10 Výjezdy pracovníků UJEP na zahraniční pracoviště

3 Vzdělávání k prezentaci výsledků VaV

Cílem této klíčové aktivity je vzdělávání VaV pracovníků FF UJEP k prezentaci výsledků VaV, tj. vytvoření podmínek k jejich zapojování do mezinárodních výzkumných týmů.
Koordinátorka aktivity 3: Mgr. Kateřina Tošková Kontakt: KaterinaToskova@seznam.cz

 • 3.1 Kurz autorská práva ve VaV
 • 3.2 Kurz vzdělávání k popularizaci (komunikační strategie) výsledků VaV
 • 3.3 Kurz odborného cizího jazyka

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm
Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - ff.ujep.cz
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictí - cd.ujep.cz
Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP - www.geolab.cz

Kontakty

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - manažer projektu
michaela.hruba@ujep.cz
Mgr. Vilém Zábranský - manažer projektu, koordinátor klíčových aktivit 1,2
vilem.zabransky@email.cz
Mgr. Kateřina Tošková - koordinátorka klíčové aktivity 3
KaterinaToskova@seznam.cz
Ing. Terezie Tahalová - ekonomická manažerka projektu
terezie.tahalova@ujep.cz
Eva Zubovičová - administrativní pracovní projektu
Eva.Zubovicova@ujep.cz

Aktuality

pdf Propagační leták

Tiskové zprávy a zprávy o aktuálním stavu projektu:

pdf Aktuální stav projektu k 31.3.2014
pdf Aktuální stav projektu k 10.9.2013
pdf Aktuální stav projektu k 30.6.2013
pdf Aktuální stav projektu k 31.12.2012
pdf Aktuální stav projektu k 30.9.2012
pdf Aktuální stav projektu k 30.6.2012
pdf Aktuální stav projektu k 30.3.2012
pdf Aktuální stav projektu k 1.10.2011

Výstupy projektu

zip Tisková pdf - česká mutace (7,5 MB)
zip Tisková pdf - německá mutace (8,5 MB)

O projektu

Hlavním úkolem odborníků z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech je vytvořit soubor pedagogických textů sloužících nejen pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů, ale také německého a českého jazyka na gymnáziích v Ústeckém kraji a Svobodném státě Sasko. Tyto učební texty budou nabízet konfrontativní pohled na milníky společné historie očima expertů na obou stranách hranice. Soubor textů se bude skládat ze tří částí:

1. Texty ke klíčovým momentům česko-saských dějin v rámci celkového přehledu od raného novověku do současnosti

2. Odborné prameny k historickým textům (tvořené dobovými texty a především obrazovým materiálem pro vytvoření lepší představivosti)

3. Doporučení k užívání textů a pramenů (didaktické příručky pro učitele)

Jelikož primární cílovou skupinou jsou studenti vyšších gymnázií v Ústeckém kraji a Svobodném státě Sasko, jsou uvedené publikace založeny na multiperspektivním přístupu, aby se odlišily od ostatních učebnic dějepisu na trhu a byly pro žáky a učitele co největším přínosem – ten spočívá především v podpoře studijních, komunikačních a sociálních kompetencí a sekundárně také v důrazu na zvyšování identifikace žáků se svým územím a přesahem na území partnerského státu.
V rámci projektu proběhne pilotní testování výukové publikace, kterého se v Ústeckém kraji zúčastní Gymnázium dr. Václava Šmejkala a Gymnázium Jateční. Ve Svobodném státě Sasko proběhne testování na Kreuzgymnáziu v Drážďanech a dvojjazyčném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Po dobu pilotního testování bude publikace v případě potřeby připomínkována jejím zpracovatelům.

Publicita

Článek s názvem „Čeští a saští školáci dostanou společnou učebnici dějepisu“ v Mladé Frontě DNES ze dne 16.7.2011 si můžete přečíst zde.

O tom, že v učebnici nebudou pouze témata vztahující se k 2. světové válce se dočtete v článku Sächsiche Zeitung z 1.8.2011 zde.

Rozhovor s autorkou a zároveň odborným garantem projektu doc. PhDr. Kristinou Kaiserovou, CSc. si můžete poslechnout zde: www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/univerzity-v-usti-a-v-drazdanech-vytvorily-ucebnici-o-ceskosaskych-vztazich--931468

Odkazy

Lead partner – Krajský úřad Ústeckého kraje - www.kr-ustecky.cz
Projektový partner – Technische Universität Dresden – Mitteleuropazentrum - tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mez
Poskytovatel podpory - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

Kontakt

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. – odborný garant projektu
kaiserova@albis-int.cz
Mgr. Jana Burdová - koordinátor projektu
Jana.Burdova@ujep.cz
Dana Ulmanová – finanční manažer projektu
Dana.Ulmanova@ujep.cz

Aktuality

Tiskové zprávy a zprávy o aktuálním stavu projektu:

pdf Aktuální stav projektu k 30. 11. 2014
pdf Aktuální stav projektu k 30. 6. 2014
pdf Aktuální stav projektu k 30. 12. 2013
pdf Aktuální stav projektu k 15. 6. 2013

O projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí online výukové platformy zlepšit kvalitu prezenční a obzvláště kombinované formy studia na účastnících se univerzitách a trvale tak přispět k rozvoji univerzitního vzdělávání na obou institucích a přeshraniční spolupráci.

Za tímto účelem proběhne ze strany TU Dresden na FF UJEP řada školení, která umožní formou vzájemné výměny materiálů a zkušeností vyvinout výukové moduly a studijní materiály pro studijní obory „Germanistika“ a „Interkulturní germanistika“. Ty pak budou na základě zkušeností společného využívání a výsledků fáze pilotního testování dle potřeby upraveny. Absolventi těchto oborů ve funkci „kulturních vyslanců“ výrazně přispějí ke kulturnímu porozumění v dotačním území.

Dosažení stanovených cílů projektu proběhne ve třech fázích, z nichž první je vytvoření prostředí moodlu a proškolení vyučujících na FF UJEP pracovníky TU Dresden, následovat bude příprava a rozvoj jednotlivých výukových modulů, v konečné fázi pak budou tyto výukové moduly implementovány, evaluovány a v případě potřeby modifikovány dle potřeb obou institucí.

Publicita

Odkazy

Lead partner - TU Dresden, Lehrzentrum Sprachen und Kulturen, Multimediales Sprachlernzentrum - www.elma-projekt.eu, www.tu-dresden.de
Financováno - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

Kontakt

Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. - hlavní řešitelka projektu
renata.cornejo@ujep.cz
Mgr. Jana Burdová - koordinátorka projektu
Jana.Burdova@ujep.cz
Pavlína Žáková - finanční manažerka
Pavlina.Zakova@ujep.cz

Aktuality

Tiskové zprávy a zprávy o aktuálním stavu projektu:

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 6. 9. 2010

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 20. 12. 2010

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 1. 3. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 20. 6. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. 9. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 31. 12. 2011

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. 3. 2012

pdf Zpráva o aktuálním stavu projektu k 31. 7. 2012

O projektu

Hlavním cílem projektu je zjištění skutečného stavu drobných památek v česko-saském příhraničí, v části Ústeckého a Karlovarského kraje, která často trpí značnou devastací a přitom zůstává na okraji zájmu. Tato činnost může být prvním krokem k rozsáhlejším pracím na tomto poli. Díky spolupráci mezi českými a saskými odborníky – pracovníky TU Bergakademie Freiberg a UJEP je v rámci projektu dokumentován stav zachování a kulturně historická hodnota drobných památek ve vybraných lokalitách. Dokumentace bude poté k dispozici lokálním institucím, které budou moci na jejich základě památky restaurovat. Konzultanty jsou odborníci z příslušných památkových ústavů (Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem, a Saský zemský památkový ústav v Drážďanech). Projekt umožňuje nejen porovnání různých přístupů k dokumentaci a ochraně památek, ale také dlouhodobé navazování kontaktů v této oblasti. V rámci svých praktik se projektu účastní také studenti UJEP, což vede k posílení jejich praktických dovedností a zkušeností na tomto poli.
Jedním z přínosů projektu je vytvoření veřejnosti přístupného česko-německého webového portálu s napojením na webový GIS (http://kulturlandschaftsportal-sachsen-boehmen.eu/kleindenkmale). Portál má dvě části, jedna je určena pro širokou veřejnost a jsou na ni vkládána nově získaná data, druhá část je určena pouze odborné veřejnosti, která se v České republice a Spolkové republice Německo profesně zabývá ochranou památek. Portál bude fungovat i po skončení projektu v roce 2012, a tudíž by měl představovat trvalou hodnotu a přínos k dokumentaci a ochraně památek. Naplánováno je rovněž vydání publikace a uspořádání výstavy, která bude prezentována na české i saské straně a jejímž provedením je pověřen lead partner TU Bergakademie Freiberg. V průběhu projektu vzniká také krátký film zaznamenávající jak práci odborných pracovníků při vlastním dokumentování, tak i následnou archivní práci při vyhledávání památky v pramenech. Dalším počinem bude restaurování vybrané malé památky, které se uskuteční od srpna 2011 do února 2012.
K umožnění přesných restaurátorských prací byl v červenci 2010 pořízen 3D skener, který se po ukončení projektu stane součástí vybavení Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví UJEP.

Publicita

Projekt byl prezentován na jednom z panelů na Středoevropském dni 19. října 2009. Text prezentace.
Sächsische Zeitung o našem projektu otisknul na počátku listopadu 2009 velký článek, který rovněž najdete zde: Článek v Sächsische Zeitung.
Projekt byl představen také na společném workshopu ČSVI a Europe direkt „Ziel3/Cíl3 – Erfolge und Perspektiven in der Region Erzgebirge“ dne 9.1.2010 v Annabergu.

Odkazy

Lead partner - TU Bergakademie Freiberg, Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau - tu-freiberg.de/fakult3
Projektový partner - Collegium Bohemicum o.p.s. - www.collegiumbohemicum.cz
Odborná asistence - Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ústí nad Labem - www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-usti-nad-labem
- Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen - www.denkmalpflege.sachsen.de
Financováno - Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013 - www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

Kontakt

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – hlavní řešitel projektu
Michaela.Hruba@ujep.cz
Mgr. Jana Burdová - koordinátor projektu
Jana.Burdova@ujep.cz

OP VK 2.4
Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi
CZ.1.07/2.4.00/17.0133

 

Realizace a cíle projektu

Klíčové aktivity:

pdf KA 01 nadace VDV, VIA a NP
pdf KA 02 Krajský úřad ústeckého kraje
pdf KA 03 Památník národního písemnictví
pdf KA 04 Památník Terezín

O projektu

Cílem projektu je vytvořit síť funkčních partnerství mezi Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně (FF UJEP) a subjekty veřejného a neziskového sektoru, díky nimž bude možné zvýšit praktickou relevanci studia na FF, a tím zvýšit konkurenceschopnost absolventů FF na trhu práce, a zároveň podpořit transfer nejnovějších výzkumných poznatků do praxe.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím navázání dlouhodobé spolupráce s institucemi z té aplikační sféry, která je relevantní pro humanitní a společenskovědní obory, tj. místní samospráva, nadace a nestátní neziskové organizace. Spolupráce těchto subjektů s pracovišti FF bude spočívat v první fázi ve výměně zkušeností a poznatků (vzdělávací workshopy odborníků z praxe a akademických pracovníků) a rozpracování plánu odborných praxí studentů FF na partnerských institucích, ve druhé fázi pak v pilotní realizaci těchto praxí a evaluaci jejich úspěšnosti, tj. zhodnocení jejich přínosu pro všechny zapojené subjekty. Na základě výsledků evaluace bude plán praxí inovován a dopracován. Komplexním výstupem projektu bude dlouhodobá spolupráce se subjekty z aplikační sféry, které jsou potenciálními odběrateli výsledků VaV i budoucích absolventů FF. Nastavený systém vzájemné výměny informací a poznatků bude přínosem jak pro všechny dotčené cílové skupiny, tak i pro partnery: akademickým pracovníkům FF umožní flexibilně reagovat na změny požadavků trhu práce, studentům FF zlepší výchozí podmínky na trhu práce, partnerům z aplikační sféry umožní přímý vliv na přizpůsobování studijních oborů v souladu s jejich aktuálními potřebami a zároveň jim usnadní přístup k nejnovějším výsledkům VaV, které produkuje FF UJEP.

Partnery projektu jsou:

Klíčové aktivity

KA 01 Spolupráce FF UJEP s nadacemi
Předmětem aktivity je navázání spolupráce FF UJEP se 3 nadacemi a vytvoření platformy, jejímž prvotním cílem bude další vzdělávání akademických pracovníků a zpracování nové odborné praxe pro studenty FF. Aktivita sestává z těchto kroků:

 • Uspořádání workshopů – interaktivních setkání realizačního týmu a cílové skupiny nad problematikou nadačního a neziskového sektoru, jehož výstupy budou shrnuty do odborné publikace k řešeným tématům.
 • Vypracování nového kurzu studentské praxe – na základě výstupů z workshopu zástupci FF a partnerů zpracují plán praxe specializované na nadační a neziskový sektor.
 • Realizace praxí, jejich evaluace a inovace. Na evaluaci se budou podílet zástupci FF a partnerů i studenti; slabá místa budou inovována a praxe bude opětovně realizována.

KA 02 Spolupráce FF UJEP s místní samosprávou
Cílem aktivity bude rozšířit stávající spolupráci mezi FF UJEP a Krajským úřadem Ústeckého kraje (KU UK), která byla navázána již dříve podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci. Předmětem KA 2 bude vytvoření nového kurzu odborné studentské praxe zaměřené na činnost místní samosprávy a jejích odborů, a to ve spolupráci se zaměstnanci KU UK. Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu v těchto krocích:

 • Vytvoření koncepce a náplně kurzu odborné praxe specializované na fungování místní samosprávy. Spolupráce bude mít efekt pro všechny zapojené subjekty, tj. předá studentům praktické kompetence z dané oblasti, obohatí vzdělávací proces na FF a zároveň přispěje k transferu odborných poznatků z akademického prostředí do praxe.
 • Realizace praxí, jejich evaluace a inovace.

KA 03 Spolupráce FF UJEP s Památníkem národního písemnictví
Předmětem aktivity je navázání spolupráce FF UJEP a PNP, jejímž prvotním cílem bude vytvoření nového kurzu odborné praxe pro studenty FF (zejm. oborů germanistika, estetika, historie). Aktivita sestává z těchto kroků:

 • Workshopy – interaktivní setkání zástupců FF a PNP nad možnostmi spolupráce na VaV projektech a zvyšování praktické relevance studia na FF. Vybraní akademičtí pracovníci FF budou vyškoleni pracovníky PNP v oblasti, jíž se PNP zabývá; výstupem bude koncepce studentské praxe.
 • Příprava odborné studentské praxe – dle výstupů z workshopů bude rozpracován plán praxe zaměřené na výkon odborné činnosti v PNP a vytvoření nezbytných podkladů, mj. e-learningového kurzu paleografie či manuálu k ovládání elektronického archivačního systému PNP.
 • Pilotní realizace praxí a jejich evaluace.

KA 04 Spolupráce FF UJEP s Památníkem Terezín
Předmětem KA 4 je navázání spolupráce FF UJEP s Památníkem Terezín (PT), primárně za účelem dalšího vzdělávání akademických pracovníků a vypracování nového kurzu odborné studentské praxe zaměřené na prezentaci moderních dějin. Praxe bude určena pro studenty historie, společenských věd, germanistiky a oborů zaměřených na vzdělávání.
Aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu, a to v těchto krocích:

 • Workshop – interaktivní setkání odborných pracovníků FF UJEP a PT nad možnostmi vzájemné spolupráce na VaV projektech a nad zkvalitňováním výuky na FF vzhledem k posilování praktické relevance studia. Pracovníci FF UJEP budou vyškoleni a seznámeni s moderními metodami prezentace VaV, jež PT využívá; výstupem bude koncept kurzu odborné praxe zaměřené na způsoby prezentace výsledků VaV v oblasti moderních dějin a holocaustu, včetně prezentací formou didaktických exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ.
 • Pilotní realizace odborných praxí, jejich evaluace a inovace.

Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm
Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
Nadace Partnerství - www.nadacepartnerstvi.cz
Nadace VIA - www.nadacevia.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - www.vdv.cz
Památník národního písemnictví - www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Památník Terezín - www.pamatnik-terezin.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ff.ujep.cz

Kontakt

Tamara Šitnerová – manažer projektu

Podkategorie

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer